Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 37

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

37
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 37

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BAÛY MAÙU ÑEÁN THÒ THAØNH hi Dieäp Khai ñeán nôi thì khoâng gian traøn ngaäp boùng ñeâm , Phoù Hoàng Tuyeát K ñaõ ñi roài. Chaøng khoâng gaëp Lieãu Nhaân. Baø ñaõ naèm yeân trong quan taøi, chieác quan taøi ñaõ ñöôïc chuaån bò töø laâu. Chieác quan taøi ñoù, baø chuaån bò cho chính mình, chöù khoâng daønh cho Phoù Hoàng Tuyeát. Bôûi, baø laø keû chieán baïi. Baø baïi nôi ngöôøi lôùp tröôùc, baø laïi luoân nôi tay ngöôøi ñôøi sau, möôøi chín naêm sau! Caùi moäng gieát cheát keû noái doõi hoï Baïch caàm nhö tan vôõ! Vaø ñôøi baø cuõng vôõ tan luoân phaàn dang dôû coøn laïi. Baø soáng ñeán nay, vì moái cöøu haän ngu muoäi. Giôø ñaây, baø cheát vì moái cöøu haän ngu muoäi ñoù. Hai ni coâ khoùc töùc töôûi beân caïnh quan taøi. o0o Nôi ñaây coù caùi gì ruøng rôïn, laïnh luøng bao phuû, khoâng phaûi laø choán döøng chaân cuûa löõ khaùch löõ haønh. Ñinh Vaân Laâm khoâng thích khung caûnh naøy, song coù Dieäp Khai beân caïnh, caûnh theâ löông cuõng bieán thaønh caûnh thaàn tieân. Naøng thoát: - Coù ngöôi laø ta chaúng maøng gì ñeán ngoaïi caûnh! Ngöôi yeân trí, ñöøng lo ngaïi ta khoù chòu! Dieäp Khai kheõ thôû daøi. Ñinh Vaân Laâm cau maøy, thoát: - Thaät ta khoâng hieåu noåi Phoù Hoàng Tuyeát! Moät laõo ni ñaùng thöông nhö theá naøy, haén cuõng khoâng buoâng tha! Dieäp Khai hoûi: -657- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Coâ nöông cho raèng Phoù Hoàng Tuyeát gieát baø ta? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ta chæ bieát, hieän taïi baø aáy cheát roài! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Treân theá gian naøy, coù ngaøy naøo khoâng ngöôøi cheát! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Nhöng baø ta cheát sau khi Phoù Hoàng Tuyeát ñeán ñaây! Ngöôi khoâng thaáy söï truøng hôïp ñoù sao? Truøng hôïp ñeán hay! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng thaáy! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Sao ngöôi haèn hoïc? Ngöôi giaän gì? Dieäp Khai khoâng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi giaän ai? Dieäp Khai buoâng goïn: - Taïi haï giaän mình. Ñinh Vaân Laâm kinh dò: - Sao töï giaän mình? Dieäp Khai hoûi laïi: - Taïi haï khoâng giaän mình ñöôïc sao? Ñinh Vaân Laâm gaét: - Nhöng taïi sao môùi ñöôïc chöù! Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc. Laâu laém, chaøng môùi thôû daøi thoát: - Ñaùng lyù taïi haï phaûi sôùm nhaän ra Lieãu Nhaân laø ai! Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Lieãu Nhaân? Dieäp Khai chæ quan taøi: - Laõo ni vöøa cheát ñoù! -658- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Tröôùc kia, ngöôi coù gaëp baø ta? Tröôùc kia ngöôi coù ñeán Mai Hoa Am? Dieäp Khai gaät ñaàu. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Baø laø ai? Dieäp Khai thoát: - Ít nhaát baø cuõng chaúng phaûi laø laõo ni ñaùng thöông! Ñinh Vaân Laâm böïc: - Ngöôi noùi doâng daøi quaù. Dieäp Khai suy tö moät chuùt: - Möôøi chín naêm tröôùc, khi cuoäc thaûm chieán chaám döùt roài , thì coù nhieàu ngöôøi boãng nhieân bieán maát treân giang hoà. Ngöôøi thaát tung coøn ñoâng hôn soá cheát taïi Mai Hoa Am. Ñinh Vaân Laâm khoâng hoûi chaën nöõa, chæ nghe thoâi. Dieäp Khai tieáp: - Luùc ñoù, coù moät nöõ nhaân vöøa noåi tieáng, tieáng taêm cuûa baø aáy vang doäi khaép nôi. Baø xöng laø Mai Hoa nöông töû, coù nhan saéc cöïc kyø dieãm leä maø taâm tröôøng cuõng cöïc kyø ñoäc aùc, chaúng keùm loaøi raén reát. Coù khoái nam nhaân ñieân ñaûo thaàn hoàn vì baø, roài cheát nôi tay baø, khoâng ai ñeám noåi soá naïn nhaân cuûa baø. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Sau cuoäc chieán, baø aáy cuõng thaát tung luoân. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi cho raèng laõo ni naøy chính laø baø aáy? Dieäp Khai ñaùp: - Chaéc vaäy roài! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Bieát ñaâu baø ta khoâng cheát vaøo thôøi kyø ñoù! Dieäp Khai laéc ñaàu: -659- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Treân ñôøi, tröø Baïch Thieân Vuõ ra, khoâng coù maáy ngöôøi coù khaû naêng saùt haïi noåi baø. Nhöng Baïch Thieân Vuõ thì laïi chaúng bao giôø gieát moät nöõ nhaân coù moät ñoaïn tình duyeân vôùi laõo. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Coù gì chöùng minh laõo ni laø Mai Hoa Nöông Töû? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Coù chöù! Chaøng xoeø tay ra, trong tay coù moät aùm khí, moät caùnh hoa mai. Chaøng tieáp: - Ñaây laø loaïi aùm khí ñoäc moân cuûa Mai Hoa Nöông Töû. Treân giang hoà, khoâng coù ngöôøi thöù hai xöû duïng loaïi aùm khí naøy. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi nhaët noù ôû ñaâu ñoù? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi ñaïi ñieän, trong am. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Môùi nhaët ñaây? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Baø duøng noù, ñònh aùm toaùn Phoù Hoàng Tuyeát, nhöng aùm khí bò Phoù Hoàng Tuyeát gaït rôi. Aùm khí chaïm ñao, neân noù moùp meùo. Ñinh Vaân Laâm thôû ra: - Theá laø töø nay, baø seõ khoâng coøn haõm haïi ngöôøi ñôøi nöõa, chôù coù sao ñaâu! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñaùng leõ taïi haï phaûi sôùm nhaän ra baø ta! Ñinh Vaân Laâm höø nheï: - Ñeå laøm gì? Sôùm cuõng vaäy, muoän cuõng vaäy, coù gi phaân bieät ñaâu? Dieäp Khai ñaùp: - Moät trong caùc ñieåm khaùc bieät laø hieän taïi, taïi haï heát hoûi baø ñöôïc gì! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi coù vieäc caàn hoûi baø ta? Dieäp Khai gaät ñaàu? -660- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Moät ñieåm raát troïng yeáu! Roài chaøng tieáp: - Cuoäc chieán ñoù, khai dieãn taïi ñaây, song khoâng keát thuùc taïi ñaây! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - AÏ? Dieäp Khai tieáp: - Cuoäc chieán khai dieãn taïi ñaây, keùo ra ñeán maáy daëm ñöôøng, luùc ñoù Baïch Thieân Vuõ môùi kieät söùc. Xaùc cheát raûi raùc theo ñöôøng! Nôi naøo cuõng coù maùu, nôi naøo cuõng coù xöông thòt vaêng, maùu ñoå… Ñinh Vaân Laâm run ngöôøi, boùp chaët tay Dieäp Khai. Dieäp Khai tieáp: - Nhöng, sau cuoäc chieán, chæ coøn laïi cuïc tröôøng nhöõng xaùc cheát cuûa ngöôøi hoï Baïch. Maõ Khoâng Quaàn sôï ngöôøi ta nhaän ra thích khaùch, neân cho thu doïn kyõ caøng xaùc keû cheát. Laõo traùnh cho keû cheát moät cuoäc baùo thuø mai haäu! Döøng moät chuùt, chaøng tieáp: - Maõ Khoâng Quaàn chaúng muoán ai nghi ngôø, vôø bò thöông, laïi coøn phaùt theä quyeát baùo cöøu cho Baïch Thieân Vuõ! Chaøng laïi döøng. Traàm ngaâm moät luùc, chaøng tieáp: - Sau cuoäc chieán, chieác ñaàu cuûa Baïch Thieân Vuõ maát! Nhaát ñònh laø coù ngöôøi chaët ñaàu laõo, mang ñi. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi nghi Mai Hoa Nöông Töû laøm caùi vieäc ñoù? Dieäp Khai ñaùp: - Trong soá thích khaùch, coù nhöõng nöõ nhaân khaùc, song taát caû ñeàu cheát, chæ coøn moãi moät baø soáng soùt. Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh: - Chaúng leõ chæ coù nöõ nhaân môùi laøm ñöôïc vieäc ñoù? Dieäp Khai laäp luaän: - Moät ngöôøi cheát ñi, laø aân oaùn caàm nhö lieãu keát. Huoáng chi, nam nhaân coù maët trong ñeâm ñoù, ñeàu laø baèng höõu cuûa Baïch Thieân Vuõ? Boïn ñoù khoâng theå haønh ñoäng nhö vaäy ñoái vôùi moät baèng höõu ñaõ cheát roài , cheát vì tay hoï. -661- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Vaäy chöù Mai Hoa Nöông Töû khoâng laø ngöôøi tình cuûa Baïch Thieân Vuõ sao? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Bôûi laø ngöôøi tình, neân baø haän tình. Phaøm nöõ nhaân haän vì tình thì coù vieäc gì maø khoâng daùm laøm! Ñinh Vaân Laâm nín laëng. Dieäp Khai tieáp: - Haø huoáng, nhöõng ngöôøi khaùc thì chæ muoán cho Baïch Thieân Vuõ cheát thoâi, coøn baø thì laïi muoán laõo luoân luoân ôû caïnh baø, soáng thì laøm baïn laøm tình nhaân, cheát ñi cuõng phaûi ñöôïc choân beân caïnh baø! Laõo soáng, baø khoâng giaønh giaät noåi , thì khi laõo cheát ñi, baø phaûi cöôùp laõo veà vôùi baø! Khi yeâu cuoàng, nöõ nhaân vaãn coù theå laøm loaïn ñeán voâ lyù! Ñinh Vaân Laâm caén moâi. Naøng thaáy caùi taâm cuûa nöõ nhaân ñaùng sôï thaät. Naøng töï hoûi , neáu Dieäp Khai boû rôi naøng, thì trong töông lai naøng coù theå laøm nhö Mai Hoa Nöông Töû chaêng? o0o Ñeâm khuya laém roài. Baøn tay cuûa Ñinh Vaân Laâm vöøa öôùt vöøa laïnh. Dieäp Khai baûo: - Coâ nöông neân tìm choã, nguû moät luùc. Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Laøm gì nguû ñöôïc! Duø coù neäm eâm, chaên aám hieän taïi, ta cuõng khoù goïi giaác nguû ñeán vôùi ta! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Ñinh Vaân Laâm cöôøi khoå: - Coøn taïi sao nöõa! Taâm tö ta dao ñoäng nhö coù baõo ñuøa, ta ñang töôûng nghó ñeán nhieàu vieäc laém. Dieäp Khai hoûi: - Vieäc gì? -662- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Noäi nhöõng vieäc quanh ngöôi, lieân quan ñeán ngöôi, ta cuõng maát ít nhaát ba ngaøy ba ñeâm lieân tieáp ñeå töôûng nghó. Dieäp Khai cöôøi nheï! - Taïi haï ôû beân caïnh ñaây, coâ nöông coøn töôûng caùi gì nöõa? Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Nhöng ngöôi laø con ngöôøi raát kyø quaùi! Dieäp Khai cau maøy: - Kyø quaùi? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Ñaùng lyù ngöôi töï hieåu laáy! Ta xem ngöôi coøn kyø quaùi hôn Phoù Hoàng Tuyeát nöõa ñaáy! Nhöõng vieäc nhö theá naøy, ta khoâng thaáy lieân quan tôùi ngöôi, chaúng roõ taïi sao ngöôi quaù quan taâm! Dieäp Khai ñaùp: - Chæ vì trôøi sanh taïi haï coù taùnh hieáu kyø, laïi thích chen vaøo vieäc ngöôøi! Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Trong thieân haï, vieäc cuûa ngöôøi ñaâu phaûi hieám, taïi sao ngöôi chæ quan taâm ñeán vieäc naøy thoâi! Dieäp Khai giaûi thích: - Bôûi vieäc naøy raát phöùc taïp, maø taïi haï thì thích nhöõng caùi phöùc taïp! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Voâ luaän ngöôi noùi laøm sao, ta vaãn cho kyø quaùi nhö thöôøng. Dieäp Khai cöôøi khoå: - Coâ nöông nhaát ñònh cho laø kyø quaùi, thì taïi haï coøn noùi gì ñöôïc nöõa! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Coù moät caùch laøm cho ta heát kyø quaùi! Dieäp Khai hoûi: - Caùch gì? Ñinh Vaân Laâm buoâng goïn: - Noùi thaät vôùi ta! Dieäp Khai gaät ñaàu: -663- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ñöôïc! Taïi haï xin noùi thaät. Giaû nhö taïi haï noùi raèng, taïi haï laø huynh ñeä cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, bôûi theá neân phaûi quan taâm ñeán vieäc naøy, coâ nöông coù tin chaêng? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng tin! Vì Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coù huynh ñeä. Dieäp Khai hoûi: - Vaäy coâ nöông muoán nghe taïi haï noùi gì? Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Ta cuõng khoâng bieát sao nöõa! Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi: - Cho neân taïi haï khuyeân coâ nöông khoâng neân nghó vaãn nghó vô. Bôûi vieäc naøy khoâng maûy may lieân quan vôùi coâ nöông. Neáu coá chaáp, tìm hieåu maõi thì chæ töï laøm khoå laáy mình maø thoâi! Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi: - Taïi ta nhieãm caùi tính cuûa ngöôi maát roài! Khoâng tìm ai maø laøm khoå, chæ laøm khoå cho chính mình thoâi. Moät luùc laâu, naøng buoät mieäng thôû daøi, tieáp: - Baây giôø ta nghó ñeán moät vieäc! Dieäp Khai hoûi: - Vieäc gì nöõa ñoù? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ngöôi ñaõ noùi, Mai Hoa Nöông Töû ñaùnh caép chieác ñaàu cuûa Baïch Thieân Vuõ vaø laøm nhö vaäy laø ñeå coù ngöôøi ôû maõi beân caïnh baø, duø laø ngöôøi ñaõ cheát . Neáu theá, ta chæ sôï hieän taïi, ñaàu cuûa Baïch ñaïi hieäp ôû trong quan taøi, caïnh xaùc baø! Dieäp Khai giaät mình. Chaøng khoâng heà töôûng ñeán ñieåm ñoù! Ñinh Vaân Laâm noùi coù lyù laém. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi cso muoán ta cuøng ñi vôùi ngöôi trôû laïi ñoù xem thöû chaêng? Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc. Sau cuøng, chaøng noùi: - Baát taát! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: -664- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi sao? Ngöôi ñaõ chaúng muoán tìm ñaàu cuûa Baïch ñaïi hieäp ñoù aø? Dieäp Khai loä veû buoàn: - Tìm ñaàu ngöôøi, baát quaù chæ ñeå mai taùng maø thoâi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá nhöng… Dieäp Khai chaën lôøi: - Neáu chieác ñaàu ôû trong quan taøi, thì seõ coù ngöôøi mai taùng quan taøi ñoù, taïi haï khoâng ñeå cho Mai Hoa Nöông Töû cheát khoâng nhaém maét . Chaøng thôû ra, tieáp luoân: - Voâ luaän tröôc kia baø laøm gì, baø vaãn laø ngöôøi ñaùng thöông. Taïi haï haø taát phaûi töôùc ñoaït nieàm an uûi cuoái cuøng cuûa baø! Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Baây giôø ngöôi cuõng bieát töôûng nghó ñeán baø aáy nöõa aø? Dieäp Khai ñaùp: - Coù ngöôøi töøng noùi vôùi taïi haï, voâ luaän laø vieäc gì, tröôùc khi laøm, ñeàu phaûi töôûng nghó ñeán ñöông nhaân, xem ñöông nhaân nhö chính mình. Nieàm toân kính hieän leân aùnh maét, chaøng tieáp: - Caùi caâu ñoù, taïi haï ghi nhôù suoát ñôøi. Ñinh Vaân Laâm nhìn chaøng taëc löôõi . - Caøng luùc, ta caøng nhaän thaáy ngöôi kyø quaùi hôn Phoù Hoàng Tuyeát! Dieäp Khai aï leân moät tieáng: - Thaät vaäy? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Phoù Hoàng Tuyeát laøm moät vieäc gì, laø do haén quyeát taâm laøm. Coøn ngöôi laøm vieäc gì, chính ngöôi cuõng khoâng bieát laø coù neân laøm hay khoâng! o0o Ñeâm duø daøi, ñeâm cuõng phaûi taøn. Ngaøy baét ñaàu leân. Thò thaønh vöøa thöùc daäy, Phoù Hoàng Tuyeát cuõng vöøa vaøo thaønh. -665- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tuy ngaøy coøn sôùm, ngöôøi qua laïi treân ñöôøng cuõng ñaõ taáp naäp roài. Ñoù laø haïng ngöôøi maø sanh keá baét buoäc phaûi thöùc sôùm nhö phu xe, phu khuaân vaùc chôï buùa, haøng thòt, haøng caù, toâm , rau caûi. Moät haïng ngöôøi thöôøng, nhöng laïi chieám ña soá ñoâng. Hoï ñaàu taét, maët toái , khoâng buoàn ña söï. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn hoï, loøng haâm moä voâ cuøng. Neáu haén coù moät cuoäc soáng bình dò nhö hoï! Haén bieát ñaâu, cuõng so ngöôøi quaàn quaät vaát vaû, kieám caùi aên, thaáy haén nhaøn, laïi theøm thuoàng caùi kieáp sung söôùng cuûa haén! Haén töø töø böôùc ñi, doïc theo ñöôøng phoá. Boãng, haén nhìn vaøo quaùn, nghe theøm moät toâ mì. Nhöng, haén queân ngay toâ mì bôûi coù moät thöù khaùc haáp löïc maïnh hôn. Thöù ñoù, laø moät maûnh boá, treo lô löûng ngang ñöôøng, maûnh boá coù maáy chöõ: - Phoù Hoàng Tuyeát! Ngöôi coù gan, cöù ñeán Tieát Phuï Phöôøng! o0o Nôi ngoõ vaøo phöôøng, coù moät taám baûng, ba chöõ Tieát Phuï Phöôøng hieän loà loä. Baûng saùng choùi döôùi naéng sôùm. Doïc theo hai beân ñöôøng, coù laàu cao, laàu thaáp. Cöûa soå laàu môû roäng. Nôi khung caùc cöûa, luùc nhuùc ñaàu ngöôøi. Bao nhieâu maùi ñaàu cuøng quay veà moät phía. Phía ñoù laø taám baûng Tieát Phuï Phöôøng. Nôi ñoù, coù hai möôi chín ngöôøi. Taát caû ñeàu vaän y phuïc gai, maøn traéng, loaïi vaûi ñeå tang. Ñaàu cuõng vaán khaên gai traéng. Trong soá coù ñuû giaø treû, ñuû nam nöõ. Coù caû beù con leân möôøi tuoåi. Taát caû ñeàu caàm quyû ñaàu ñaïi ñao. Ñeán ñöùa beù leân möôøi cuõng caàm ñao, ñai daøi hôn noù, naëng côõ noù. Ngöôøi naøo cuõng khoaùt boä maët traàm huøng, möôøng töôïng moät ñaùm duõng só saép söûa giao chieán vôùi cöøu ñòch. Ñöùng tröôùc ñaùm ngöôøi ñoù laø moät laõo nhaân, maët tía, raâu daøi. -666- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Hieån nhieân, ñaùm ngöôøi phía sau laø con chaùu laõo nhaân. Hoï ñôïi! Vaø ngöôøi hoï ñôïi laø Phoù Hoàng Tuyeát. Ai ai cuõng ñoaùn, saép coù ñaïi söï xaûy ra, neân coá chen chuùt ôû caùc voïng cöûa soå nhìn chôø xem. Ai ai cuõng töï hoûi, chaúng roõ caùi ngöôøi hoï chôø ñoù, coù ñeán chaêng? Bôûi hoï chôø ôû ñoù, chôø ñaõ hai hoâm roài . Ai ai cuõng ñang baøn luaän veà con ngöôøi saép ñeán, veà boïn ngöôøi chôø ñôïi. Boãng moïi tieáng xì xoaø baøn luaän im baët. Vì moät ngöôøi xuaát hieän ôû cuoái ñöôøng, ngöôøi ñoù ñang töø töø tieán ñeán Phöôøng Tieát Phuï. Ñöông nhieân laø Phoù Hoàng Tuyeát. Haén ñeán coøn caùch ñaùm ngöôøi ñoä tröôïng, haén döøng laïi. Laõo nhaân maët tía raâu daøi, chôït vaát tieáng: - Laõo phu, hoï Quaùch, teân Oai. Phoù Hoàng Tuyeát coù nghe teân ñoù. Thaàn ñao Quaùch Oai, voán laø moät nhaân vaät höõu danh trong vuõ laàm. Nhöng töø khi Baïch Thieân Vuõ xuaát hieän treân giang hoà, thì thinh danh cuûa laõo ta haàu nhö bò ngöôøi ñôøi queân laõng. Noùi ñeán Thaàn Ñao laø ai ai cuõng töôûng ñeán hoï Baïch chöù khoâng ai nhôù ñeán hoï Quaùch nöõa. Laõo nhaân hoûi: - Caùc haï laø gioøng doõi cuûa Baïch Thieân Vuõ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Phaûi! Quaùch Oai gaät ñaàu: - Toát! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Laõo tröôïng tìm tìm taïi haï? Quaùch Oai thoát: - Laõo phu muoán toá caùo moät vieäc vôùi caùc haï. -667- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân: - Sôû dó muoán nghe, neân taïi haï ñeán. Quaùch Oai naém chaéc chuoâi ñao, thoát: - Laõo phu laø moät trong soá ngöôøi haønh thích phuï thaân caùc haï vaøo moät ñeâm tuyeát ñoå traéng trôøi beân ngoaøi Mai Hoa Am möôøi chín naêm tröôùc. Phoù Hoàng Tuyeát traàm göông maët. Quaùch Oai tieáp: - Töø ñoù ñeán nay, laõo phu luoân chôø ñôïi con chaùu hoï Baïch ñeán baùo thuø. Laõo phu chôø ñuùng möôøi chín naêm, chôø ñuû moãi ngaøy. Phoù Hoàng Tuyeát nghe maët noùng. Haén ñaùp: - Taïi haï ñaõ ñeán roài ñaây! Quaùch Oai cao gioïng: - Hieän taïi, toaøn gia nam nöõ, laõo aáu cuûa laõo phu coù maët chôø caùc haï. Neáu caùc haï ñeå cho moät ngöôøi soáng soùt, keå caû nhöõng ñöùa beù con thì caùc haï khoâng xöùng ñaùng mang gioøng maùu hoï Baïch! Nam, nöõ, laõo aáu, ñöùng sau löng Quaùch Oai, tröøng maét nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Hoï khaån tröông ñeán run ngöôøi. Maét hoï ñoû leân, saùt khí boâc höøng höïc. Gieát! Trong moïi cuoäc phuïc thuø, ñeàu coù vieäc gieát ngöôøi. Song ai nôõ gieát caû treû con? Phoù Hoàng Tuyeát chöa nhích ñoäng. Quaùch Oai cao gioïng hoûi: - Caùc haï coøn chôø gì? Phoù Hoàng Tuyeát baát ñoäng. Ñaâu phaûi haén sôï? Haén khoâng nôõ xuaát thuû, ñaùm ngöôøi tröôùc maët ñeàu laï, laïi coù caû nöõ nhaân, coù caû treû con. Boãng, moät tieáng heùt vang leân, aâm thinh coøn non quaù. Aâm thinh do ñöùa beù leân möôøi phaùt ra. Ñoàng thôøi vôùi tieáng heùt, noù xaùch ñao löôùt tôùi . Ñao chôùp lieàn, ñao cuûa noù. Noù thoát oang oang: - Ngöôi muoán gieát gia gia ta, thì ta gieát ngöôi! -668- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khí theá moät treû con taäp tænh hung duõng nhö ngöôøi lôùn troâng khoâi haøi quaù. Nhöng khoâng ai cöôøi ñöôïc khi bieát raèng maùu chöïc chôø cuoän chaûy. Neáu ngöôøi ta nghó, noù seõ cheát döôùi thanh ñao cuûa ñoái phöông thì traùi laïi, ngöôøi ta phaûi khoùc thöông cho noù. Maø chaéc gì noù khoâng cheát, tröø ra ñoái phöông tha cho noù. Moät thieáu phu ñònh löôùt theo noù. Thieáu phuï ñoù haún laø meï cuûa noù. Nhöng, moät ñaïi haùn ñöùng beân caïnh giöõ tay thieáu phuï laïi. Maët ñaïi haén öôùt ñaãm leä. Quaùch Oai ngaång maët leân khoâng, baät cöôøi lôùn, thoát: - Hay! Beù hay quaù! Khoâng hoå laø gioøng doõi cuûa hoï Quaùch. Ñöùa beù ñaõ ñeán tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát roài. Noù vung ñao. Noù vaän duïng toaøn löïc, ñao bay tôùi , noù chôøn vôøn, suyùt ngaõ chuùi tôùi. Phoù Hoàng Tuyeát chæ caàn phaát tay, laø ñao cuûa noù phaûi bay, noù cuõng bay luoân, noù bay ñeå roài tan xöông naùt thòt. Song, baøn tay cuûa haén chôït naëng quaù, haén khoâng caát leân noåi. Haén baát ñoäng. Thanh quyû ñaàu ñaïi ñao cuûa ñöùa beù cöù bay tôùi. Ñao ñoù chaïm haén, haén cuõng daùm cheát laém chöù! Chaúng leõ haén chòu cheát? Boãng, ñöùa beù ruù leân moät tieáng thaûm, roài ngaõ nhaøo. Thanh ñao nôi tay bay ñi. Maùu töø yeát haàu noù voït ra. Khoâng roõ töø ñaâu bay ñeán, moät thanh ñoaûn ñao caém phaäp nôi yeát haàu noù. Khoâng ai thaáy xuaát xöù cuûa thanh ñoaûn ñao. Bôûi ai cuõng ngöng thaàn, chuù yù nhìn ñöùa beù, khoâng quan taâm ñeán ngoaïi caûnh. Ñöông nhieân, ai ai cuõng hieåu tuyeät ñoái Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà phoùng thanh ñoaûn ñao ñoù. Moïi ngöôøi phaån noä, ngöôøi trong cuoäc cuõng nhö ngöôøi ngoaøi cuoäc. Thieáu phuï theùt haõi huøng lao mình ñeán ñöùa con cöng. Ñaïi haùn vuõ loäng thanh ñao, chaïy theo thieáu phuï, thaàn thaùi bieán ñoåi, gioáng nhö con da thuù. -669- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Roài taát caû boïn ngöôøi vaän y phuïc gai traéng, vaán ñaàu baèng gai traéng cuøng oà aït tieán leân. Hoï gaøo, hoï heùt, vang doäi caû phöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng taïi choã, söõng sôø, nhìn thanh ñoaûn ñao nôi yeát haàu cuûa ñöùa beù. Haén cuõng khoâng hieåu thanh ñoaûn ñao töø ñaâu bay ñeán. Tuy nhieân, haén nhaän ra, noù gioáng thanh ñao caém luùt baøn tay cuûa Lyù Maõ Hoä ngaøy tröôùc, taïi Bieân Thaønh. Ai coù loaïi ñao ñoù? Dieäp Khai! Chaúng leõ Dieäp Khai taøn nhaãn ñeán ñoä luïc saùt moät ñöùa beù con? Quaùch Oai gaàm leân töïa saám: - Ñaõ gieát ñöôïc moät ñöùa beù con, ngöôi coøn chôø gì khoâng baït ñao gieát luoân caû boïn cuûa ta? Laõo maát caùi loái saùo cuûa giang hoà roài . Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng phaûi taïi haï gieát noù ñaâu! Quaùch Oai baät cöôøi cuoàng daïi: - Ngöôi ñaõ gieát ngöôøi, laïi khoâng daùm thöøa nhaän aø? Khoâng töôûng Baïch Thieân Vuõ coù ñöùa con heøn haï ñeán theá! Phoù Hoàng Tuyeát soâi giaän. Khoâng gì laøm cho haén böïc töùc hôn laø gaùn gheùp ñieàu oan uoång cho haén. Thaø cheát, haén khoâng theå chòu tieáng oan. Quaùch Oai vung Quyû ñaàu ñao cheùm tôùi, ñao rít gioù vuøn vuït . Laõo cheùm vaøo ñaàu haén. Laõo quen cheùm ñaàu? Theá thì coù phaûi laø laõo ñaõ chaët ñaàu Baïch Thieân Vuõ chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi . Nhöng, khi tay naém vaøo chuoâi ñao ñen roài laø haén traán ñònh taâm thaàn ngay. Haén heùt leân moät tieáng. Thanh ñao theo tay vung rôøi voû. Aùnh ñao chôùp leân, aùnh ñao chöa taét, aùnh maùu chôùp theo lieàn. Aùnh ñao taét, aùnh maùu coøn ngôøi döôùi döông quang buoåi saùng. Trong giaây phuùt naøy, haén khoâng coøn thaáy ngöôøi, haén chæ thaáy maùu thoâi. -670- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maùu? Laø caùi gì? Bieåu töôïng cuûa cöøu haän? Boû ñi nieàm haän löu truyeàn, hieän taïi, ngöôøi ta muoán haén cheát , haén khoâng muoán cheát. Töï nhieân, beân kia phaûi cheát ñeå cho haén soáng chöù! Khoâng coøn löïa choïn ñöôïc nöõa. Aùnh ñao laïi chôùp leân, maùu baén leân, maùu ngôøi trong anh naéng. Ñieåm ñaëc bieät cuûa cuoäc giao thuû laø khoâng coù tieáng ñao chaïm nhau. Vaø maùu vaãn baén leân ñeàu ñeàu, maùu coøn baén, laø Phoù Hoàng Tuyeát chaúng bò heà haán gì. Nhöõng tieáng ruù thaûm lieân tuïc vang leân, tieáp noái vang leân. Ngöôøi nôi caùc khung cöûa soå doïc theo ñöôøng, hoaëc keâu leân kinh khuõng hoaëc khoùc theùt vì quaù sôï, cuõng coù ngöôøi lôïm gioïng vì maùu, oùi möûa oà oà. Coù ngöôøi ñaâu ñoù goïi ta: - Ruùt lui! Ai chöa cheát, haõy ruùt gaáp! Chöøa laïi moät ngöôøi soáng, ñeå sau naøy tính vieäc phuïc thuø! Chôït moïi tieáng hoâ, tieáng heùt , tieáng ruù, tieáng gaøo ñoàng ngöng baët. Vaø taïi cuïc tröôøng, chæ coøn coù moät mình Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng söõng, coøn bao nhieâu ngöôøi khaùc ñeàu ngaõ guïc. Moät khoaûng ñöôøng lôïp xaùc cheát , xaùc cheát naèm trong suoát maùu, suoái maùu ngaäp khoaûng ñöôøng. Thanh ñao ñen bieán ñoû, Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng laëng taïi suoát maùu. Moät luùc sau, khi taâm tö laéng dòu, Phoù Hoàng Tuyeát cuùi mình, ruùt thanh ñoaûn ñao nôi yeát haàu cuûa ñöùa beù, ñoaïn phoùng mình chaïy ñi. Saám noåi leân. Côn möa ñoå xuoáng, nhö boàn truùt nöôùc. Viiettkiiem..com V e k em com -671- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2