Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 44

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 44', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 44

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI TÖ MAÙU NGHUOÄM RÖØNG HOANG rong vuõng traêng, moät nöõ nhaân ñöùng laëng, y phuïc maøu hoàng, rieâng quaàn T coù theâu hoa. Maõ Khoâng Quaàn ngheït thôû, coù vaät gì chaën nôi yeáu haàu. Y phuïc ñoù, Traàm Tam Nöông ñaõ mang moät laàn, trong suoát thôøi gian baø soáng beân caïnh laõo. Ñoù laø laàn ñaàu tieân baø vaän vaøo ngöôøi ñeå gaëp laõo. Töø ñoù, baø xeáp xoù noù khoâng heà mô ñeán. Baây giôø, taïi sao baø laáy noù ra maëc? Vaø xuaát hieän taïi ñaây! Baø chöa cheát sao? Maõ Khoâng Quaàn buoät mieäng keâu leân: - Tam Nöông! Ngöôi? Khoâng moät tieáng ñaùp! Khoâng moät thinh aâm! Chæ coù tieáng gioù töø beân ngoaøi thoåi qua khung cöûa vi vu. Traàm Tam Nöông chao chao, nhö saép bò gioù cuoán boác ñi. Chöøng nhö baø khoâng coù maùu, khoâng coù thòt, baát quaù chæ laø moät chieác voû beân ngoaøi khoaùc lôùp y phuïc thoâi. Maø chöøng nhö baø cuõng chaúng coù voõ luoân, baát quaù chæ laø moät quyû hoàn. Voâ luaän soáng hay cheát, baø phaûi ñeán ñaây ñeå hoûi ngöôøi phuï baïc baø, taïi sao boû rôi baø troán ñi trong luùc baø laâm ñaïi naïn. Maõ Khoâng Quaàn bieán saéc maët xanh dôøn vôùi gioïng buoàn thaûm , laõo thoát: - Tam Nöông! Ta bieát ta ñoái xöû khoâng ñeïp vôùi ngöôi, voâ luaän ngöôi coøn soáng hay thaønh quyû, töø nay trôû ñi, ta seõ khoâng bao giôø boû rôi ngöôi nöõa ñaâu! Laõo vöøa thoát, vöøa ñi tôùi, töø töø, khi caâu noùi döùt, laõo vöôn tay naém coå tay baø. Baø laø ai? Baø khoâng laø ngöôøi, khoâng laø quyû, baø chæ laø moät hình noäm beän baèng coû, khoaùc beân ngoaøi boä y phuïc ngaøy xöa. Maõ Khoâng Quaàn heát sôï vì quyû, laïi sôï vì caùi quaùi dò ñoù, toan quay mình, nhöng chaân chöa nhích, moät thanh kieám ñaõ chong thaúng vaøo xöông soáng cuûa laõo. Muõi kieám dí löng, laõo nghe laïnh, muõi ñaõ xuyeân thuûng aùo, daùn chí laøn da. Moät ngöôøi töø cöûa haäu böôùc ra, ung dung caát tieáng ngaâm: - Trôøi meânh mang, ñaát theânh thang, Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng, ngöôøi nhö Kim Cöông! -748- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn traàm gioïng hoûi: - Ngöôi laø ai? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Ta laø moät ngöôøi! Ta nhö ngöôi, coù xöông, coù thòt, ta khoâng laø quyû, khoâng laø kim cöông cho neân neáu laø ngöôi, ta ñöùng yeân taïi choã, baát ñoäng! Gioïng noùi the theù, kyø laï, hieån nhieân khoâng phaûi thaät. Haén laïnh luøng tieáp: - Chaéc ngöôi khoâng muoán thaáy thanh kieám naøy xuyeân thuûng löng trôû ra ngöïc! Haén nhích tay, muõi kieám ñaâm nheï, luùn vaøo da. Maõ Khoâng Quaàn thôû phaøo. Kieám, chöù khoâng phaûi ñao, thì ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø Phoù Hoàng Tuyeát. Huoáng chi, duø xuaát hieän sau löng laõo, Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoâng caàn caûi bieán thinh aâm. Ngöôøi ñoù tieáp: - Ngöôi muoán toát thì ñöøng suy töôûng vieån voâng, chæ vì vónh vieãn ngöôi khoâng hieåu ta laø ai ñaâu! Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát ta laø ai? Ngöôøi ñoù cöôøi ñaùp: - Ta bieát ngöôi töø laâu. Baát quaù ta khoâng heà töôûng, Maõ nhö long, chaân nhö cöông laø Vaïn Maõ Ñöôøng! Boãng nhieân maø ngöôi töï thuù toäi. Neáu Traàm Tam Nöông coøn soáng, haún baø ta nghe ñöôïc nhöõng lôøi cuûa ngöôi, baø ta phaûi haøi loøng laém. Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Ngöôi bieát Traàm Tam Nöông? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Vieäc gì ta cuõng bieát. Bieát heát moïi vieäc. Cho neân, veà baát cöù vieäc gì, ngöôi cuõng khoâng neân daáu ta! Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Boä y phuïc ñoù, ngöôi laáy trong bao cuûa Traàm Tam Nöông? Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh. Cöôøi laïnh, coù luùc laø phuû nhaän, coù luùc laø maëc nhaän. Ôû ñaây, coù nghóa laø maëc nhaän. Maõ Khoâng Quaàn nghe tim nhoùi ñau. Laõo khoâng töôûng Traàm Tam Nöông laïi coù theå leùn mang theo trong bao boä y phuïc ngaøy xöa! Boä y phuïc cuûa buoåi toái gaëp gôõ ban ñaàu. -749- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laõo caén raêng, roài baät cöôøi laïnh, thoát: - Baøy troø quyû, cuõng laø moät chuû yù khaù laém. Song ngöôi khoâng neân duøng ñeán boä y phuïc ñoù. Ngöôøi aáy keâu kheõ: - AÏ? Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Bôûi vì ngöôi laøm theá laø töï toá caùo chính ngöôi ñaõ saùt haïi Traàm Tam Nöông. Vôùi gioïng caêm hôøn, laõo tieáp: - Chaúng nhöõng ngöôi gieát ngöôøi, ngöôi coøn ñoaït luoân chieác bao! … Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh chaën lôøi: - Chaúng leõ ngöôi khoâng bao giôø gieát ngöôøi? Thuû ñoaïn cuûa ta tuy taøn ñoïc, song ít nhaát cuõng coøn toát ñeïp hôn haønh ñoäng cuûa ngöôi. Ít nhaát, ta chöa haï saùt huynh ñeä ñoàng sanh töû cuûa ta! Ta khoâng duøng taøi saûn cuûa huynh ñeä ta, mang ñeán Quan Ñoâng, döïng leân traïi chaên nuoâi ngöïa. Vaïn Maõ Ñöôøng Maõ Khoâng Quaàn bieán saéc. Bí maät ñoù, suoát möôøi chín naêm qua, treân giang hoà khoâng maáy ngöôøi bieát. Caû Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoâng hieåu laõo duøng tieàn baïc cuûa hoï Baïch döïng leân Vaïn Maõ Ñöôøng. Theá taïi sao ngöôøi naøy bieát ñöôïc! Laõo hoûi: - Ngöôi laø ai? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Ta ñaõ noùi, ta laø keû khoâng vieäc gì laø khoâng bieát, khoâng vieäc gì laø khoâng hieåu. Ngöôi haõy nhôù ñieàu naøy laø ta khoâng heà doaï ngöôi vôùi khoaùc laùc! Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Ngöôi muoán gì? Nguôøi ñoù ñaùp: - Baát quaù, ngöôi haõy trao laïi ta nhöõng gì ngöôi cöôùp ñoaït treân tay keû khaùc. Coù theá thoâi! Maõ Khoâng Quaàn thoát: - Ngöôi muoán thì ngöôøi cöù ñi laáy, raát tieác Vaïn Maõ Ñöôøng ngaøy nay chæ laø moät vuøng hoang ñòa! Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh: - Ngöôi ñaùng leõ phaûi bieát, ta ñaâu coù muoán vuøng hoang ñòa ñoù! Ta muoán soá chaâu baùu do ngöôi cöôùp ñoaït kia! -750- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Chaâu baùu? Chaâu baùu gì? Ngöôøi ñoù tieáp: - Naêm xöa, Thaàn Ñao Ñöôøng ñoäc baù voõ laâm, tung hoaønh khaép thieân haï, theá löïc treân haún Kim Tieàn Bang cuûa Thöôïng Quan Kim Hoàng. Thöôïng Quan Kim Hoàng cheát ñi, coøn löu laïi moät taøi saûn khuûng khieáp, haø huoáng Thaàn Ñao Ñöôøng! Maõ Khoâng Quaàn laïnh luøng: - Raát tieác, ta khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Thaàn Ñao Ñöôøng. Ngöôøi ñoù höø moät tieáng: - Ñöông nhieân laø khoâng phaûi! Bôûi baát quaù ngöôi laø moät hung thuû, möu haïi chuû nhaân Thaàn Ñao Ñöôøng maø thoâi. Ngöôi goïi keû khaùc trôï giuùp ngöôi laøm ñieàu hung baïo, gieát Baïch Thieân Vuõ, ñeå roài sau ñoù moät mình ngöôi cöôùp ñoaït taát caû taøi saûn cuûa hoï Baïch. Ñaùng thöông thay cho nhöõng keû ñaõ cheát beân ngoaøi Mai Hoa Am! Cheát moät caùch oan uoång! Thaät laø oan uoång! Maõ Khoâng Quaàn laïnh ngöôøi. Laõo phaùt hieän ngöôøi naøy bieát quaù nhieàu vieäc. Ngöôøi ñoù cao gioïng: - Vôï goaù, con coâi cuûa nhöõng ngöôøi ñoù, ña soá hieän taïi soáng trong cô haøn, aên ñoù maëc laïnh, ta muoán vì hoï maø laøm moät coâng cuoäc coâng bình! Ta muoán vì hoï, keát lieãu nieàm oan uoång! Maõ Khoâng Quaàn cöôøi laïnh: - Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc nhöõng ai ñaõ cheát beân ngoaøi Mai Hoa Am! Tay kieám cuûa ngöôøi ñoù run run. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Tröø ta ra, treân ñôøi naøy chæ coøn laïi coù moãi moät ngöôøi bieát ñöôïc nhöõng keû cheát laø ai maø thoâi! Chæ coù moät ngöôøi! Ta khoâng bao giôø töôûng ngöôøi ñoù ñem ñieàu bí maät toá caùo vôùi keû thöù hai ngoaøi y. Gioïng laõo bieán thaønh aùc ñoäc, phaãn noä. Laõo töø töø tieáp: - Ngöôi laø keû thöù hai bieát bí maät ñoù, vaäy ngöôi laø ai? Ngöôøi ñoù chæ cöôøi laïnh. Maõ Khoâng Quaàn hoûi doàn: - Ngöôi laø ai? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Vónh vieãn ngöôi khoâng bieát ta laø ai ñaâu! -751- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn laïnh luøng: - Theá thì vónh vieãn ngöôi khoâng bieát ñöôïc soá chaâu baùu choân daáu taïi ñaâu! Ngöôøi ñoù söûng soát. Maõ Khoâng Quaàn tieáp luoân: - Haø huoáng, duø ngöôi khoâng noùi, ta cuõng bieát ngöôi laø ai, neáu ngöôi gieát ta thì sau khi ta cheát ba hoâm, seõ coù ngöôøi ñem ñieàu bí maät trong gia ñình ngöôi tuyeân boá khaép giang hoà cho thieân haï voõ laâm ñeàu bieát. Luùc aáy thì con chaùu hoï Baïch ñöông nhieân cuõng bieát luoân! Ngöôøi ñoù run tay kieám , chöùng toû bò khích ñoäng roõ raøng. Tuy nhieân, haén vaãn laïnh luøng thoát: - Ngöôi cheát roài , coøn ai bieát gì maø tieát laäu bí maät? Caâu noùi ñoù toá caùo söï nhu nhöôïc cuûa haén, haén sôï roõ raøng. Vaø haén thöøa nhaän laø Maõ Khoâng Quaàn ñoaùn ñuùng lai lòch cuûa haén. Coù thöøa nhaän môùi hoûi moät caâu nhö vaäy. Maõ Khoâng Quaàn saùng maét leân, ñaùp: - Ta coøn soáng, khoâng ai tieát laäu. Ta cheát roài seõ coù ngöôøi tieát laäu. Ngöôøi ñoù ñaâm lo: - Ngöôi löu moät phong thô cho moät ngöôøi khaùc, trong phong thô coù chöùa söï bí maät! Ngöôi daën doø sau khi ngöôi cheát, ngöôøi aáy seõ coâng boá maûnh thô khaép nôi? Maõ Khoâng Quaàn ñieàm nhieân: - YÙ töôûng ñoù chöùng minh ngöôi cuõng khaù thoâng minh ñaáy! Ngöôøi kia laéc ñaàu: - Tuy nhieân ta khoâng tin! Maõ Khoâng Quaàn bóu moâi: - AÏ? Ngöôøi ñoù tieâp: - Ngöôi khoâng bao giôø tín nhieäm baát cöù ai treân coõi ñôøi naøy, caùi ñoù ta bieát roõ. Thì khi naøo ngöôi daùm giao phoù moät bí maät cho ai? Maõ Khoâng Quaàn cöôøi nhaït: - Ngöôi muoán cho ta noùi teân ngöôøi ñoù ra ñeå sau khi ngöôøi gieát ta roài, ngöôi ñi tìm maø gieát luoân ngöôøi ñoù? Ngöôøi sau löng laõo im laëng. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Ngöôi coù chuû yù ñöôïc laém, song ta cho ngöôi bieát, chuû yù aáy, ta coù duøng qua ba möôi naêm veà tröôùc roài. -752- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi ñoù nín laëng moät luùc, roài baät cöôøi hoûi: - Chaúng leõ ngöôi nghó raèng ta phaûi buoâng tha ngöôi nhö theá naøy sao? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Ñöông nhieân laø ngöôi khoâng laøm vaäy roài. Chuùng ta seõ laøm moät cuoäc giao dòch. Ngöôøi ñoù hoûi: - Giao dòch nhö theá naøo? Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Ngöôi hieäp löïc vôùi ta haï Phoù Hoàng Tuyeát, sau ñoù ta ñöa ngöôi ñi tìm kho taøng. Ngöôi baûo maät cho ta, ta baûo maät cho ngöôi. Kho taøng ñoù raát quan troïng, thöøa cho hai chuùng ta phung phí suoát ñôøi . Ngöôi thaáy ñeà nghò cuûa ta coù coâng bình hay khoâng? Ngöôøi ñoù nín laëng, chöøng nhö ñoäng taâm. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Ngöôi neân hieåu, baäc tröôûng thöôïng cuûa ngöôi laø ngöôøi duy nhaát cuøng vôùi ta baûo thuû bí maät, ta tín nhieäm ngöôøi, ngöôøi tín nhieäm ta, do ñoù caû hai môùi daùm laøm moät vieäc kinh thieân ñoäng ñòa nhö vaäy. Ngöôøi ñoù do döï moät chuùt: - Ta coù theå ñaùp öùng, song phaûi ñaûo ngöôïc chöông trình. Tröôùc heát laáy kho taøng, sau ñoù môùi gieát Phoù Hoàng Tuyeát. Maõ Khoâng Quaàn gaät ñaàu: - Ñöôïc! Ngöôøi ñoù tieáp: - Coøn moät vieäc naøy. Khi chuùng ta ñi laáy kho taøng thì ngöôi phaûi ñeå cho ta ñieåm huyeät vaøo hai caùnh tay. Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Chaúng leõ ngöôi sôï ta xuaát thuû? Ngöôøi ñoù gaèn gioïng: - Ta chæ hoûi ngöôi coù ñaùp öùng hay khoâng? Maõ Khoâng Quaàn cöôøi nheï: - Ñöôïc luoân! Ta ñaõ tín nhieäm baäc tröôûng thöôïng cuûa ngöôi thì töï nhieân cuõng tín nhieäm ngöôi. Ngöôøi ñoù thôû phaøo: - Baát quaù ta ñieåm vaøo hai huyeät Kieân Tónh ôû hai beân vai ngöôi maø thoâi, cho ngöôi ñöøng xuaát thuû. -753- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén böôùc tôùi moät böôùc, duøng hai ngoùn tay troû vaø giöõa cuûa baøn tay taû ñieåm vaøo huyeät vai höõu cuûa Maõ Khoâng Quaàn. Choàm mình tôùi, haén phaûi buoâng xuoâi tay kieám xuoáng, duø khoâng buoâng thaúng ñi nöõa thì cuõng phaûi lôi caùi ñích vaø tö theá uy hieáp cuõng yeáu ñi. Neáu haén khoâng choàm mình tôùi laø chaúng laøm sao ñieåm huyeät ñuùng choã ñöôïc. Haén haønh ñoäng raát nhanh, song chöa ñuùng möùc nhanh neân vaãn taïo cô hoäi cho Maõ Khoâng Quaàn xoay theá côø. Baát thình lình, Maõ Khoâng Quaàn leäch mình sang moät beân, duøng caùnh choû thuùc vaøo naùch haén. Ñoàng thôøi laõo hoaønh tay kia, moùc ngöôïc moät quyeàn vaøo maët haén. Ngöôøi ñoù nghe xöông hoâng gaõy roáp, thaân hình bò baén ñi khaù xa! Haén thaáy baàu trôøi suïp xuoáng, vuøng ñen phuû tröôùc maét, roài trong vuøng ñen ñoù, ba möôi saùu ngoïn ñeøn thaép leân. Tuy nhieân, haén khoâng hoân meâ luoân. Bôûi haén coù coâng phu taäp luyeän khaù thaâm haäu. Luùc haén rôi xuoáng ñaát, haén caén löôõi nghe ñau, bieát laø mình coøn tænh. Haén laên troøn mình veà phía cöûa. Maõ Khoâng Quaàn voït theo lieàn ñoù. Ngöôøi ñoù vung tay, aùnh ñao chôùp. Moät ngoïn phi ñao bay tôùi. Phi ñao cuûa Tieåu Lyù! Bay ra laø truùng ñích! Töø bao giôø, ñao khoâng heà sai leäch! Khaùch giang hoà laém phen phaùch taùn hoàn phi cöù moãi laàn nghe noùi ñeán! Hieän taïi, tuy khoâng phaûi do Tieåu Lyù Thaùm Hoa phoùng ra, song cuõng laøm cho Maõ Khoâng Quaàn hoaûng vía. Laõo khoàn daùm vöôn tay ñoùn baét, chæ neù traùnh. Vì laõo quaù sôï neân ñoäng taùc hôi chaäm moät chuùt. Thanh ñao caém vaøo vai laõo. Ñuùng laø moät thanh phi ñao. Veà taøi xöû duïng phi ñao thì Tieåu Lyù Phi Ñao ñöôïc xem nhö laø moät tay voâ thöôïng, ngaøn naêm tröôùc khoâng ngöôøi saùnh, ngaøn naêm sau cuõng chaúng coù ai theo kòp. Neáu chính laø Tieåu Lyù Thaùm Hoa phoùng ra ngoïn phi ñao ñoù thì duø cho Maõ Khoâng Quaàn coù thaân phaùp nhanh nhö ñieän cuõng phaûi maát maïng laø caùi chaéc. Luùc aùnh ñao chôùp leân thì ngöôøi ñoù ñaõ laên mình ra khoûi cöûa, keá ñoù haén tung ngöôi leân khoâng. Vaïn Maõ Ñöôøng chæ kòp nhaän ra ngöôøi ñoù vaän y phuïc ñen. Trong thoaùng maét, haén khuaát mình sau böùc maøn ñeâm. Laõo thôû daøi, nhoå nhanh muõi ñao roài ñuoåi theo lieàn. -754- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laõo tin chaéc ngöôøi ñoù chöa chaïy ñi xa. Voâ luaän laø ai bò laõo giaùng cho moät quyeàn vaø moät caùnh choû cuõng khoâng coøn ñuû söùc chaïy xa ñöôïc. o0o Traêng thöôïng huyeàn khoâng saùng laém, chieáu vaøo maët Phoù Hoàng Tuyeát , göông maët voán traéng xanh caøng traéng xanh hôn. Ñöùng döôùi aùnh traêng, haén nhìn khu röøng hoang. Sau löng haén laø vuøng nuùi vaéng. Hieän taïi, haén khoâng tieàn, laïi laïnh, laïi ñoùi, laïi moûi meät. Haén khoâng coøn nôi naøo ñeå ñeán, haén cuõng chaúng coù nhaø. Coøn caûnh naøo khoå hôn haén? Chæ coù moät moái tình, tình ñoù cuõng naèm trong loøng ñaát laïnh. Caû ñeán hung thuû haï saùt naøng, haén cuõng khoâng bieát , thì laøm sao baùo thuø cho naøng? Hung thuû tuy mang teân laø Vöông Ñaïi Hoàng, tuy ñaõ cheát roài, song khoâng phaûi laø hung thuû chaân chính. Hung thuû chaân chính phaûi laø keû chuû möu! Coøn moái haän cöøu rieâng tö thì haén cuõng chöa baùo phuïc ñöôïc! Bôûi haén coøn bieát tìm Maõ Khoâng Quaàn taïi ñòa phöông naøo! Dieäp Khai saün saøng laøm baèng höõu, song haén khoâng tieáp nhaän. Chaúng nhöõng theá, haén coøn muoán laùnh xa chaøng! Nhöng, tröø moät Dieäp Khai ra, chaúng coøn ai muoán keát giao vôùi haén! Haén coù cheát giöõa ñöôøng, chaúng ai buoàn maøng ñeán haén! Traàn gian tuy roäng, song khoâng coù moät ñòa phöông naøo dung naïp haén. Haén möôøng töôïng laø keû thöøa treân coõi ñôøi naøy. Tuy nhieân, haén vaãn muoán soáng. Muoán soáng, nhöng soáng ñeå laøm gì? Haén seõ daán thaân treân con ñöôøng naøo? Maø chaéc gì coù ñöôøng cho haén daán thaân! Haén gaàn nhö laâm vaøo caûnh tuyeät loä, duø khoâng ai böùc haén vaøo caûnh ñoù. Ñöøng noùi chi ñeán ngaøy mai, ngaøy kia, chæ noùi ñeán ñeâm nay thoâi, haén seõ ñi veà ñaâu? Moät khaùch saïn haïng thaáp, heøn nhaát? Laøm sao haén daùm vaøo khi löng tuùc tuùi khoâng? Chaúng leõ haén ñöùng ñoù, chôø saùng! Haén thaáy khoaûng troáng meânh mang quanh mình, ñaùng sôï heát söùc! -755- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Quanh haén, khoâng coù moät boùng ngöôøi, khoâng sôï ai phaùt hieän ra, haén vaãn coá neùn loøng, khoâng ñeå leä traøo ra. Ñuùng luùc ñoù, töø trong boùng ñeâm, taïi khu röøng hoang chaïy vuït ra ngoaøi. Beân ngoaøi khu röøng laø vöøng traêng saùng, ngöôøi ñoù hieän ra vôùi y phuïc ñen, maët ñaày maùu. Ñeán luùc y thaáy Phoù Hoàng Tuyeát roài thì ñaõ lôõ boä, khoâng coøn kòp quay mình nöõa. Treân göông maët haàu nhö beå naùt ñoù, nieàm sôï haõi loä roõ reät. Phoù Hoàng Tuyeát heát söùc kyø quaùi. Haén töï hoûi, taïi sao cuõng coù ngöôøi nhö haén giöõa ñeâm laïnh, döôùi traêng môø, taïi vuøng hoang, laïi coù ngöôøi ñöùng ngaém aûnh. Tuy nhieân, ai thì maëc ai, haén khoâng buoàn nhìn nöûa maét. Ngöôøi aùo ñen traùi laïi nhìn y, roài luøi laïi, töøng böôùc, töøng böôùc. Luøi ñöôïc maáy böôùc, haén hoûi: - Ngöôi laø Phoù Hoàng Tuyeát? Phoù Hoàng Tuyeát kinh ngaïc hoûi laïi: - Ngöôi laø ai? Taïi sao nhaän ra ta? Ngöôøi aùo ñen khoâng ñaùp caâu hoûi, ñöa tay chæ veà phaùi röøng, sau löng y thoát: - Maõ Khoâng Quaàn ôû phía sau ñoù. Ngöôi haõy ñeán maø gieát laõo ta. Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi leân. Tuy nhieân, y chöa tin. Ngöôøi aùo ñen bieát yù, tieáp: - Ta vôùi ngöôi voán khoâng quen bieát, thì lyù do gì khieán ta löøa ngöôi? Ít nhaát ngöôi cuõng phaûi ñeán ñoù xem qua, thieát töôûng ñi moät chuùt, coù toån thaát gì cho ngöôi ñaâu? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng hoûi gì theâm . Ngöôøi aùo ñen chaüng coù lyù do gì noùi hoang vôùi haén. Haén coøn gì maø phaûi sôï toån thaát? Khu röøng tröôùc maët haén, haén voït mình ñeán ñoù, nhö muõi teân lao. Ngöôøi aùo ñen kinh haõi , khoâng töôûng moät keû taøn taät laïi luyeän ñöôïc thaân phaùp nhanh nhö theá. Voán laø cong ngöôøi giaûo quyeät, phoøng naïn gaàn maø cuõng bieát lo naïn xa, sau phuùt giaây öu tö, y cao gioïng thoát noùi: - Maõ Khoâng Quaàn chaúng nhöõng laø cöøu nhaân cuûa ngöôi maø cuõng laø cuûa ta luoân. Voâ luaän laõo noùi gì veà ta, ngöôi cuõng khoâng neân tin! Noùi nhö theá, cho mình laø khoân, bieát lo xa. -756- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Y coù ngôø ñaâu, y laøm moät vieäc sai laàm heát söùc. Vaø laø moät sai laàm trong ñôøi y! moät sai laàm ñeán trí maïng. Caâu noùi cuûa y vöøa buoâng döùt , Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ trôû laïi tröôùc maët y, tröøng maét nhìn y gaèn töøng tieáng: - Ngöôi noùi sao! Maõ Khoâng Quaàn laø chi cuûa ngöôi? Tinh thaàn caêng thaúng, Phoù Hoàng Tuyeát maát heát meät moûi . Ñoâi maét lôø ñôø vuït saùng quaéc leân, ñoâi maét saéc chieáu vaøo maët ngöôøi aùo ñen nhö hai ngoïn ñao phong. Ngöôøi aùo ñen khieáp haõi, luøi laïi hai böôùc aáp uùng: - Ta noùi.. laõo laø… cöøu nhaân cuûa ta! Cöøu nhaân! Khi noùi tieáng cöøu nhaân, ñaàu löôõi cuûa y cong laïi, aâm thanh möôøng töôïng tieáng naêng? Traàm Tam Nöông coù noùi ñaëc ñieåm ñoù cuûa ngöôøi aùm toaùn baø. Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc maët , baøn tay caøm ñao goàng leân, naém cöùng chuoâi, toaøn thaân run nhö leân côn soát reùt. Ngöôøi aùo ñen laïi aáp uùng: - Chaúng leõ … ngöôi khoâng… tin ta? Phoù Hoàng Tuyeát nhö khoâng nghe y noùi gì, ñoät nhieân quay mình veà höôùng Ñoâng roài quyø laïy. Ngöôøi aùo ñen kinh ngaïc, khoâng hieåu thieáu nieân taøn taät ñònh laøm gì. Phoù Hoàng Tuyeát laåm nhaåm: - Cuoái cuøng ta cuõng tìm ñöôïc cöøu nhaân cuûa ngöôi! Nôi cöûu tuyeàn haún laø ngöôi ñöôïc haøi loøng. Ñoâi maét long lanh ngaán leä, leä chôùp chôùp laên daøi xuoáng maù! Haén khaán vaùi thaáp gioïng, ngöôøi aùo ñen khoâng nghe roõ, song linh tính baùo cho haén bieát coù söï baát thöôøng xaûy ra. Baát giaùc, y luøi, luøi theâm maáy böôùc, chuaån bò chaïy ñi. Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng hoûi: - Ñao cuûa ngöôi ñaâu? Ngöôøi aùo ñen kinh hoaûng: - Ñao gì? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Phi ñao! Ngöôøi aùo ñen caøng kinh khieáp hôn, keâu leân: -757- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Phi ñao gì cuûa ta? Phoù Hoàng Tuyeát nghieán raêng, tröøng maét: - Ñaùng leõ ta haï saùt ngöôi ngay baèng moät nhaùt ñao, song baát quaù ta caàn hoûi ngöôi maáy ñieàu! Haén cao gioïng hoûi lieàn: - Taïi sao ngöôi laøm nhöõng vieäc ñoù? Taïi sao ngöôi gieát Thuyù Bình? Ngöôi laø ai? Ngöôøi aùo ñen run sôï: - Ngöôi noùi caùi gì? Ta khoâng hieåu chi caû? Ta ñaâu coù quen bieát ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát soâi giaän, nhöng ngöôøi run chöù tay ñao khoâng run. Boãng haén baït ñao. o0o Ñao chôùp leân. Ngöôøi aùo ñen nhaøo xuoáng, laên ñi ngoaøi xa hai tröôïng. Ñao chôùp, y ngaõ xuoáng tröôùc khi aùnh ñao loeù leân. Y ñaõ chuaån bò tröôùc, coù theå chuaån bò nhieàu caùch, laøm caùch naøo thoaùt khoûi nhaùt ñao. Y ngaõ xuoáng, ñöông nhieân tay vung leân, bôûi ñoù laø phaûn öùng cuûa con nhaø voõ chuyeân duïng aùm khí. Nhöng, moät tieáng keng vang leân, phi ñao bò chaët laøm ñoâi, moãi ñoaïn baén ñi moät höôùng. Ngöôøi aùo ñen tieáp tuïc laên, laên mình leân doác ñoài. Chôït y nghe nhoùi ôû naùch. Veát thöông do Maõ Khoâng Quaàn gaây neân baèng moät caùnh choû, bò ñoäng khi y laên baét ñaàu haønh haï. Y ñònh ñeà khí xong khoâng laøm noåi. Aùnh ñao laïi chôùp leân. Hôi laïnh böùc ñeân yeát haàu y. muõi ñao vöøa chaïm laøn da yeát haàu lieàn döøng laïi. Muõi ñao chæ gaây moät veát thöông da thòt, khoâng haïi ñeán taùnh maïng y. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn y, cao gioïng hoûi: - Ta hoûi gì, ngöôi noùi hay khoâng noùi? Ngöôøi aùo ñen thôû daøi: - Ñöôïc, ta noùi! Giöõa ta vaø ngöôi khoâng coù cöøu haän chi caû. Ta haän Maõ Khoâng Quaàn. Ta gieát nöõ nhaân ñoù laø vì naøng voán laø con gaùi cuûa Maõ Khoâng Quaàn. -758- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát laïnh ngöôøi. Moät phuùt qua, boãng haén heùt leân: - Ngöôi noùi hoang! Ngöôøi aùo ñen tieáp: - Ta khoâng noùi hoang. Ta chæ bieát laø raát ít ngöôøi hieåu chuyeän ñoù. Y vöøa thôû meät vöøa nhìn Phoù Hoàng Tuyeát . Ngöôøi aùo ñen tieáp: - Naøng vôùi Maõ Phöông Linh laø tyû muoäi ñoàng cha khaùc meï. Meï cuûa naøng laø vôï moät ngöôøi chuyeân haùi saâm taïi ñaát Quan Trung. Baø aáy theo choàng trong moät chuyeán ñi tìm saâm, Maõ Khoâng Quaàn gaëp, cöôõng hieáp baø ta. Khaùch haùi saâm cuõng nhö caùc ñoàng nghieäp haän Maõ Khoâng Quaàn thaáu xöông. Coù moät hoâm, hoï taäp hoïp nhau treân moät traêm ba möôi ngöôøi, mai phuïc treân Tröôøng Baïch Sôn chôø Maõ Khoâng Quaàn ñeå baùo haän. Trong traän huyeát chieán ñoù coù maët Baïch ñaïi hieäp. Traän huyeát chieán ñoù laø moät bieán coá lôùn trong vuõ laâm, luùc coøn thô aáu, Phoù Hoàng Tuyeát töøng ñöôïc meïï thuaät cho nghe. Chaúng leõ ngöôøi aùo ñen noùi ñuùng? Haén nghe maùu trong ngöôøi haén soâi ñoäng maõnh lieät. Ngöôøi aùo ñen laïi tieáp: - Thuyù Bình töø laâu aån naáp döôùi moät maùi nhaø khoâng saïch seõ laém, aâm thaàm laøm caùi vieäc do thaùm moïi tin töùc cho Vaïn Maõ Ñöôøng. Ñieåm ñoù, ta nghó ngöôi cuõng hieåu, nhö moïi con ngöôøi ñaõ hieåu. Naøng phaûn boäi Traàm Tam Nöông, naøng phaûn boäi Hoa Maõn Thieân, tröôùc sau naøng cuõng chæ vì loøng trung vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng maø haønh ñoäng. Bôûi naøng bieát, Maõ Khoâng Quaàn laø phuï thaân naøng. Coù leõ luùc saép cheát, meï naøng coù tieát laäu söï tình vôùi naøng. Y thôû daøi tieáp luoân: - Ta gieát naøng, baát quaù chæ laøm moät vieäc baùo cöøu, giaùn tieáp, phieán dieän ñoái vôùi Maõ Khoâng Quaàn thoâi! Moà hoâi laïnh ñaãm öôùt ñaàu Phoù Hoàng Tuyeát, rôi xuoáng loäp ñoäp. Ngöôøi aùo ñen laïi tieáp: - Ngöôi laø cöøu nhaân cuûa Maõ Khoâng Quaàn , chaúng leõ ngöôi vì baùo cöøu cho con gaùi keû thuø maø gieát ta? Phoù Hoàng Tuyeát run gioïng thoát: - Ta khoâng tin! Khoâng moät ai baèng loøng ñem con gaùi yeâu quí cuûa mình giao cho Tieâu Bieät Ly laøm moät moùn haøng caâu khaùch! Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng: -759- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ñích xaùc khoâng coù ai laøm nhö theá, tröø moät Maõ Khoâng Quaàn! Laõo aáy voán khoâng phaûi laø con ngöôøi, cho neân haønh ñoäng khaùc ngöôøi. Y heùt leân. Laõo ta laø moät thöù suùc sanh, moät con daõ thuù! Phoù Hoàng Tuyeát nghe taâm hoàn raõ rôøi. Tình nhaân cuûa haén laø con gaùi keû thuø haén? Haén rung ngöôøi, chöùng kinh phong haàu nhö saép boäc phaùt! Haén laäp töùc traàm con tim xuoáng. Ngöôøi aùo ñen ñaéc yù, tieáp luoân: - Ta noùi xong! Neáu ngöôi coøn nuoâi caùi yù muoán ñoäng thuû thì cöù haïthuû! Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng, khoâng ñaùp. Haén khoâng daùm môû mieäng, sôï taùn loaïn taâm thaàn, haén caàn ñoái phoù vôùi chöùng bònh tai aùc! Ngöôøi aùo ñen aùng maét leân, caûm thaáy muõi ñao nôi yeát haàu hôi nheï, töø töø leäch xuoáng. Tuy nhieân, ñao vaãn coøn ôû tay Phoù Hoàng Tuyeát. Tay coøn caàm ñao laø haén coøn ñaùng sôï nhö thöôøng. Baát thình lình, ngöôøi aùo ñen luøi mình ra xa muõi ñao, ñoaïn xoay ngöôøi phoùng chaân chaïy nhö bay xuoáng nuùi. Trong luùc chaïy ñi, y coøn vöùt laïi moät ngoïn phi ñao. Y khoâng daùm quay ñaàu xem thanh phi ñao coù truùng ñích hay khoâng, cöù caém coå chaïy cheát. Thanh ñao ñoù truùng ngöïc Phoù Hoàng Tuyeát, maùu chöa traøo ra theo veát thöông, haén ngaõ xuoáng. Ngöôøi aùo ñen laø ai! Taïi sao y bieát quaù nhieàu vieäc? Lôøi noùi cuûa y coù ñuùng söï thaät chaêng? Viiettkiiem..com V e k em com -760- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2