Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 48

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 48', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 48

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI TAÙM GIAÙ TRÒ THANH ÑAO hoù Hoàng Tuyeát söõng sôø. P Loä Tieåu Giai thoát: - Neáu caùc haï khoâng tin, thì cöù tìm maãu thaân haén maø hoûi. Phoù Hoàng Tuyeát troá maét: - Maãu thaân haén laø ai? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Em gaùi cuûa laõo trang chuû Ñinh Thöøa Phong, teân Ñinh Baïch Vaân, ngoaïi hieäu Baïch Vaân Tieân Töû. Moïi ngöôøi im laëng, chæ coù tieáng gioù thænh thoaûng rít leân ñaâu ñaây. Moät luùc laâu, taát caû ñeàu nghieâng tai nghe Loä Tieåu Giai thuaät laïi moät ñoaïn coá söï. Nhaân moät cuoäc du hieäp beân ngoaøi bieân taùi , Baïch Thieân Vuõ gaëp Ñinh ñaïi coâ. Thaáy Baïch Thieân Vuõ, baø duø laø con ngöôøi cao ngaïo nhaát traàn ñôøi cuõng phaûi chuù yù ñeán ñaïi hieäp. Baø baát coá nhaát thieát, hieán troïn thaân vaø danh cho ñaïi hieäp. Giöõa hoï, dó nhieân coù nhöõng lôøi theà non heïn bieån, khoâng bao giôø Ñinh ñaïi coâ töôûng laø sau ñoù, Baïch ñaïi hieäp laïi coù theå boû rôi baø, cho neân baø thuû tieát chôø ñôïi moät ngaøy sum hoïp. Ngôø ñaâu, Baïch Thieân Vuc phong löu thaønh taùnh, ñaïi hieäp chæ xem cuoäc gaëp gôõ ñoù nhö troø tieâu khieån trong böôùc löõ haønh vaø ñaïi hieäp khoâng heà mô hoaøi ñeán hình boùng ñaõ gaëp beân ñöôøng haønh hieäp. Boùng hình ñoù cuûa Ñinh ñaïi coâ roài cuõng chìm laëng trong muoân ngaøn boùng hình khaùc chaát chöùa nôi taâm tö cuûa Baïch Thieân Vuõ. Taát caû ñeàu môø daàn, môø daàn, taát caû ñeàu luøi saâu vaøo boùng toái ñeå nhöôøng choã cho nhöõng boùng hình môùi . Sau laàn gaëp gôõ ñoù, Ñinh ñaïi coâ mang thai. Maø Baïch Thieân Vuõ thì hoaøn toaøn queân laõng baø. Vôùi moân phong cuûa moät theá gia nhö hoï Ñinh, khi naøo laïi coù vieäc gaùi chöa choàng maø laïi sanh con? Taáu xaûo laøm sao, luùc ñoù phu nhaân cuûa hoï Ñinh laõo trang chuû cuõng thoï thai. Phu nhaân nhaän ñöùa con do Ñinh ñaïi coâ sanh ra laøm con baø, coøn ñöùa con cuûa baø thì giao laïi cho ngöôøi khaùc nuoâi. Ñoù laø ñöùa con thöù ba cuûa Ñinh laõo phu nhaân, baø coøn coù hai ñöùa con khaùc nöõa. -792- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñieàu bí maät ñoù ñöôïc daáu kyõ töø nhieàu naêm qua roài, chính Ñinh Linh Trung cuõng chaúng bieát mình laø con cuûa Ñinh ñaïi coâ maø cöù töôûng laø gioït maùu cuûa Ñinh laõo phu nhaân. Loä Tieåu Giai thuaät chuyeän, vôùi veû maët nghieâm troïng, ai ai cuõng phaûi coâng nhaän laø y khoâng noùi hoang ñöôøng. Dieäp Khai boãng hoûi: - Bí maät ñöôïc giöõ kín nhieàu naêm qua, laøm sao caùc haï bieát ñöôïc? Loä Tieåu Giai buoàn thaûm ñaùp: - Taïi vì…taïi haï laø… Y döøng caâu noùi, töø töø quay mình, maët nhaên nhoù, nhìn Ñinh Linh Trung. Hai beân naùch, coù hai thanh ñoaûn ñao, ñao caém saâu, xuyeân qua xöông. Ñinh Linh Trung tröøng maét nhìn y, nieàm oaùn ñoäc hieän loä nôi aùnh maét, roài haén nhaûy döïng leân quaùt: - Bí maät ñoù, chaúng moät ngöôøi naøo bieát , taïi sao ngöôi tieát laäu? Loä Tieåu Giai ñau ñôùn ñeán xuaát moà hoâi laïnh ñaãm öôùt mình, cô hoà khoâng ñöùng vöõng. Y coá gaéng thoát: - Taïi haï bieát, sau khi tieát laäu bí maät ñoù roài, taïi haï laøm ñau loøng caùc haï laém. Nhöng…vieäc ñoù… taïi haï khoâng theå khoâng noùi ra…Taïi haï… Ñinh Linh Trung cao gioïng: - Taïi sao ngöôi khoâng theå khoâng noùi? Dieäp Khai thôû daøi , ñaùp thay Loä Tieåu Giai: - Taïi vì, neáu y khoâng noùi thì Phoù Hoàng Tuyeát khoâng theå khoâng gieát caùc haï. Ñinh Linh Trung cöôøi laïnh: - Taïi sao Phoù Hoàng Tuyeát khoâng theå khoâng gieát ta? Chaúng leõ haén gieát ta vì ta gieát con gaùi cuûa Maõ Khoâng Quaàn? Dieäp Khai laïnh luøng: - Vieäc laøm cuûa caùc haï coøn ai chaúng bieát? Caùc haï tin laø khoâng ai hieåu thì thaät laàøm to! Ñinh Linh Trung höø moät tieáng: - Ta laøm vieäc gì ñaâu? Phoù Hoàng Tuyeát nghieán raêng: - Ngöôi muoán ta noùi? Ñinh Linh Trung thaùch: - Cöù noùi. -793- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Ngöôi boû thuoác ñoäc, haïi cheát Tieát Voõ. Ñinh Linh Trung bóu moâi: - Sao ngöôi daùm noùi laø ta boû thuoác ñoäc vaøo röôïu? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ta voán chaúng bieát gì caû, maõi ñeán luùc ta phaùt hieän ra chaát ñoäc treân thanh kieám gieát cheát Thuyù Bình ñoàng loaïi vôùi chaát ñoäc trong röôïu cuûa Tieát Voõ. Roài cuõng chính ngöôi thöøa nhaän laø ñaõ gieát Thuyù Bình. Hay ít ra ngöôi cuõng laø keû chuû möu vuï gieát naøng. Ñinh Linh Trung bieán saéc maët ngheïn lôøi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ngöôi coøn mua chuoäc gaõ giöõ kho cuûa Tieát Voõ, laïi sôï gaõ loä hình tích neân baûo gaõ caûi daïng thaønh noâ boäc, bòa chuyeän laø taát caû gia nhaân cuûa hoï Tieát ñaàu veà heát taïi Ñinh gia trang. Dieäp Khai tieáp: - Chæ coù moãi moät mình caùc haï laø bieát ñöôïc tung tích cuûa Phi kieám khaùch, caùc haï coáâ yù tieát loä vôùi Dòch Ñaïi Kinh, duï daãn Dòch Ñaïi Kinh laøm caùi vieäc möôïn ñao gieát ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Keá ñoù khoâng thaønh, ngöôi laïi baøy möu gaây ly giaùn giöõa ta vaø Dieäp Khai, nhöng beân caïnh Dieäp Khai coøn coù Ñinh Vaân Laâm, ngöôi sôï naøng laøm chöùng cho Dieäp Khai neân nhôø nhò ca ngöôi laø Ñinh Linh Giaùp baét naøng trôû veà gia ñình. Dieäp Khai thôû daøi: - Caùc haï giaù hoaï cho taïi haï, taïi haï khoâng traùch gì. Nhöng taïi haï buoàn veà vieäc caùc haï gieát ñöùa beù. Caùc haï khoâng neân laøm theá. Phoù Hoàng Tuyeát ngöng aùnh maét nhìn Ñinh Linh Trung hoûi: - Nhöõng vieäc ñoù coù phaûi laø ngöôi laøm ra chaêng? Ñinh Linh Trung cuùi ñaàu, moà hoâi ñoå ra nhö taém. Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï bieát, caùc haï laøm nhöõng vieäc ñoù chaúng phaûi do töï yù muoán laøm. Taïi haï hy voïng caùc haï noùi ra ai ñaõ baûo caùc haï laøm nhö vaäy. Ñinh Linh Trung laéc ñaàu: - Ta khoâng theå noùi. Dieäp Khai tieáp: - Thöïc ra, duø caùc haï khoâng noùi, taïi haï cuõng hieåu roài! -794- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Linh Trung ngaång ñaàu leân: - Ngöôi bieát? Dieäp Khai tieáp: - Möôøi chín naêm tröôùc, beân ngoaøi Mai Hoa Am, coù moät ngöôøi thoát leân moät caâu maø ñaùng leõ khoâng neân thoát. Ngöôøi ñoù sôï coù keû nghe thinh aâm neân sai caùc haï ñi khaép nôi ñeå gieát nhöõng ngöôøi ngaøy tröôùc coù nghe khaåu aâm cuûa y dieät khaåu! Ñinh Linh Trung cuùi ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: - Hieän taïi, ta chæ hoûi ngöôi, ngöôøi ñoù coù phaûi laø Ñinh Thöøa Phong hay khoâng? Ñinh Linh Trung caén raêng, khoâng chòu noùi tieáng gì. Coù phaûi laø y maëc nhaän chaêng? Ñinh Thöøa Phong voán quyù em gaùi. Em bò ngöôøi ta laøm nhuïc thì laõo phaûi nghó caùch baùo cöøu. Laõo muoán gieát Baïch Thieân Vuõ, haún cuõng khoâng ngoaøi lyù do ñoù. Loä Tieåu Giai ñöùng caïnh coäi ngoâ ñoàng, thôû meät, boãng cao gioïng thoát: - Baát chaáp söï tình nhö theá naøo, taïi haï khoâng tin Ñinh laõo trang chuû laø hung thuû saùt nhaân. Dieäp Khai chôùp maét: - Chaúng leõ caùc haï bieát roõ laõo aáy hôn moïi ngöôøi? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ñöông nhieân khoâng ai bieát Ñinh laõo trang chuû baèng taïi haï. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Loä Tieåu Giai chôït cöôøi. Gioïng cöôøi cuûa y nghe theâ löông quaù! Kyø quaùi quaù! Y tieáp: - Taïi vì taïi haï laø keû bò laõo trang chuû giao cho ngöôøi khaùc nuoâi döôõng, vaø caùi teân cuûa taïi haï ñaùng leõ laø Ñinh Linh Trung! Moät söï vieäc treân choã töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi! Ñinh Linh Trung kinh haõi keâu leân: - Ngöôi laø… laø… Loä Tieåu Giai cöôøi nheï: - Taïi haï laø Ñinh Linh Trung, caùc haï cuõng laø Ñinh Linh Trung! Hoâm nay, Ñinh Linh Trung saùt haïi Ñinh Linh Trung! Coù phaûi laø moät chuyeän hoaït keâ khoâng? Y laáy moät haït ñaäu phoäng, quaêng leân cao. Quaû ñaäu chöa rôi xuoáng, y ñaõ ngaõ xuoáng. -795- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Y ngaõ, nuï cöôøi coøn gaén nôi vaønh moâi . Y cöôøi, nhöõng ngöôøi khaùc khoâng ai cöôøi noåi. Ñinh Vaân Laâm vöøa khoùc vöøa keå: - Chaúng leõ y laø tam ca chaân chaùnh cuûa ta? Chaúng leõ söï thaät laø theá?... Ñinh Vaân Haïc coá daáu veû thoáng khoå, song khoâng daáu ñöôïc. Y laïnh luøng thoát: - Voâ luaän laøm sao, ngöôi coù moät tam ca nhö vaäy, keå ra cuõng chaúng maát maët chuùt naøo! Ñinh Vaân Laâm vuït chaïy ñeán tröôùc maët Ñinh Linh Trung hoûi: - Ngöôi laø ai? Haû? Ai baûo ngöôi ñi laøm nhöõng vieäc nhö theá? Taïi sao ngöôi khoâng noùi gì? Ñinh Linh Trung loä veû aûm ñaïm: - Ta…ta… Vöøa luùc ñoù, tieáng voù ngöïa vang leân, caét ñöùt caâu noùi cuûa y. Ngöïa, chæ coù moät con. Ngoài treân ngöïa laø moät ngöôøi vaän aùo xanh, boù saùt mình, moà hoâi ñaãm öôùt ñaàu. Kyõ só ñeán nôi, nhaûy xuoáng ngöïa roài quyø luoân treân maët ñaát thoát: - Tieåu nhaân laø Ñinh Huøng, vaâng maïng trang chuû ñeán ñaây thænh Phoù Hoàng Tuyeát coâng töû vaø Dieäp Khai coâng töû ñeán Ñinh gia trang, laõo trang chuû ñaõ chuaån bò tieäc röôïu taïi Thieân Taâm Laâu cung kính chôø ñôïi hai vò. Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc, nhöng cöôøi laïnh ñaùp: - Duø laõo aáy khoâng môøi, ta cuõng ñeán nhö thöôøng. Coøn nhö tieäc röôïu ñoù, ngöôi veà noùi laïi vôùi laõo, laõo uoáng cöù uoáng, cöù aên moät mình ñi. Ñinh Huøng hoûi: - Caùc haï laø Phoù coâng töû? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Phaûi. Ñinh Huøng tieáp: - Laõo trang chuû coøn baûo toâi trình laïi vôùi coâng töû moät vieäc. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Cöù noùi. Ñinh Huøng tieáp: - Ngoaøi tieäc röôïu ra, laõo trang chuû coøn daønh cho coâng töû moät vaät xöùng ñaùng. Vaät ñoù seõ ñöôïc huy hoaøng cho coâng töû. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -796- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Laõo muoán quy hoaøn cho ta caùi chi? Ñinh Huøng ñaùp: - Coâng ñaïo! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Coâng ñaïo? Ñinh Huøng gaät ñaàu: - Boån laõo trang chuû noùi nhö theá ñoù. Laõo nhaân gia muoán quy hoaøn coâng töû moät coâng ñaïo! Ñaïo lyù cuûa söï coâng bình. Coâng bình trong phaïm vi xaõ hoäi. o0o Teân laø Thieân Taâm , taøo laàu khoâng ôû treân trôøi, maø laïi ôû giöõa hoà. Hoà khoâng lôùn, hoa sen ñaõ taøn, coøn laù xanh, nöôùc cuõng xanh, caïnh toaø laàu coù maáy chieác thuyeàn nheï, ñöa röôùc khaùch ra vaøo. Moät laõo nhaân, dung maïo trang nghieâm, ñang töïa mình nôi lan can, nhìn ra maët hoà. Ngöôøi cuûa laõo phaûng phaát taøn hoa, song ñoâi maét thì saùng nhö sao Baéc Ñaåu. Ñoâi maét kieân ñònh, chöùng toû moät quyeát taâm . Quyeát taâm traû laïi moät coâng ñaïo cho ngöôøi. Ñeâm ñaõ khuya laém roài, sao baét ñaàu thöa, töø bôø hoà, moät con thuyeàn nheï löôùt nöôùc, tieán ñeán toaø laàu. Treân thuyeàn, coù moät thanh nieân ñang ñöùng nhìn ra cöûa hoà. Thanh nieân vaän y phuïc ñen, maët traéng xanh, tay traéng xanh, tay ñaët nôi chuoâi ñao ñen. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø leân laàu. Boãng nhieân, haén caûm thaáy meät moûi voâ cuøng, möôøng töôïng moät khaùch löõ haønh ñi ngaøn soâng muoân nuùi, chaân choàn, goái loûng, cuoái cuøng roài cuõng ñeán ñöôïc nôi phaûi ñeán. Ñeán ñöôïc caùi nôi muoán ñeán roài, khaùch löõ haønh vì meät moûi cöïc ñoä, neân khoâng coøn höùng thuù nöõa. Naêm xöa, coù ngöôøi thoát: nhaân soá ñaõ hoäi teà ñoâng ñuû! Ngaøy nay, haén cuõng ñaõ tìm gaëp ñoâng ñuû nhaân soá cöøu nhaân, coù ñieàu nhaân soá naøy ôû raûi raùc khaép boán phöông trôøi, khoâng hoäi teà nhö ngaøy tröôùc. Tuy nhieân, haén tin töôûng, ít nhaát cuõng coù hai keû hoäi teà taïi ñaây, moät laø keû naêm xöa noùi leân caâu ñoù, coøn moät, ñöông nhieân laø Maõ Khoâng Quaàn! Haén khoâng coù chöùng cöù gì, song haén tin töôûng nhö vaäy laø Maõ Khoâng Quaàn coù maët taïi ñaây. -797- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén haän Ñinh Linh Trung, nhöng khoâng theå gieát moät huynh ñeä ñeå baùo thuø cho Thuyù Bình. Haén tha ñöôïc Ñinh Linh Trung, nhöng nhaát ñònh khoâng buoâng Maõ Khoâng Quaàn. Haén vöøa ñi, vöøa mieân man suy nghó, baát giaùc chaïm maët vôùi Ñinh Thöøa Phong. Haén nhaän ra Ñinh Thöøa Phong traán ñònh hôn haén nhieàu. Ñinh Thöøa Phong ñaõ cao nieân kyû laém roài. Laõo nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, buoâng goïn: - Môøi ngoài! Caû hai ñaõ vaøo khaùch saûnh töø laâu, maõi ñeán luùc ñoù, laõo trang chuû môùi caát tieáng môøi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ngoài , khoâng noùi . Haén chaúng bieát phaûi noùi gì neân nín laëng. Ñinh Thöøa Phong töø töø ngoài xuoáng, töø töø tieáp: - Laõo phu bieát coâng töû chaúng bao giôø chòu ngoài chung baøn döôùi moät maùi nhaø, uoáng röôïu vôùi cöøu nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát thöøa nhaän nhö vaäy. Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Hieän taïi thì coâng töû ñaõ bieát roài, laõo phu laø ngöôøi chuû möu trong vuï aùn möôøi chín naêm tröôùc beân ngoaøi Mai Hoa Am. Laõo phu cuõng laø ngöôøi chuû söû Ñinh Linh Trung thi haønh maáy coâng taùc ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi . Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Gieát Baïch Thieân Vuõ, laõo phu coù lyù do, coâng töû muoán baùo cöøu, cuõng coù lyù do. Voâ luaän ai phaûi ai quaáy, laõo phu cuõng chuaån bò hoaøn coâng ñaïo cho coâng töû. Ngöng aùnh maét nghieâm laïnh nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Laõo phu chæ mong moät ñieàu laø bieát ñöôïc yù töù cuûa coâng töû muoán caùi coâng ñaïo ñoù phaûi nhö theá naøo. Phoù Hoàng Tuyeát naém cöùng chuoâi ñao ñaùp: - Coâng ñaïo chæ coù moät loaïi. Ñinh Thöøa Phong thong thaû gaät ñaàu: - Phaûi, coâng ñaïo chaân chaùnh chæ coù moät. Raát tieác coâng ñaïo thôøi thöôøng bò ngöôøi ñôøi phaân taùch thaønh khuùc chieát quaù! Phoù Hoàng Tuyeát löûng lô: - AÏ? Ñinh Thöøa Phong cöôøi tieáp: - Coâng ñaïo cuûa coâng töû, khoâng gioáng coâng ñaïo cuûa laõo phu. -798- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi. Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Laõo phu gieát phuï thaân coâng töû, coâng töû gieát laõo phu, ñöông nhieân ñoù laø coâng lyù. Nhöng neáu coâng töû coù ngöôøi thaân nhaát, bò keû khaùc saùt haïi, coâng töû coù laøm nhö laõo phu ñi gieát keû ñoù chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy. Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Hieän taïi, con trai lôùn cuûa laõo phu thoï thöông. Coøn trai thöù hai thaønh taøn pheá, con trai thöù ba duø khoâng do coâng töû gieát, song noù cuõng cheát vì vieäc ñoù. Laõo raát bình tónh, baát quaù nieàm thoáng khoå hieän leân quaù roõ reät vaäy thoâi. Laõo tieáp: - Gieát haén, tuy laø moät thanh nieân mang doøng maùu hoï Baïch haï thuû, nhöng chính laõo phu nuoâi döôõng thanh nieân ñoù neân ngöôøi, baây giôø laõo phu muoán tìm coâng ñaïo, thì phaûi ñi ñeán nôi naøo maø tìm? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn xuoáng thanh ñao. Haén khoâng theå ñaùp caâu ñoù. Haén khoâng muoán nhìn taän maët veû bi phaãn cuûa laõo nhaân. Ñinh Thöøa Phong nheï thôû daøi, tieáp: - Nhöng, laõo phu giaø roài, laõo phu ñaõ muïc kích quaù nhieàu söï ñôøi. Giaû nhö coâng töû coù muoán coù coâng ñaïo cuûa coâng töû, thì laõo phu ñaây cuõng muoán coù coâng ñaïo cuûa laõo phu. Nhö theá, moái haän cöøu seõ keùo daøi ñôøi ñôøi, kieáp kieáp. Vôùi gioïng laïnh nhaït, laõo tieáp luoân: - Ngaøy nay, coâng töû gieát laõo phu ñeå baùo thuø cho phuï thaân coâng töû, ñoù laø coâng ñaïo. Ngaøy sau, con chaùu cuûa laõo phu seõ gieát coâng töû ñeå baùo cöøu cho laõo phu, caùi ñoù cuõng laø coâng ñaïo. Phaûi vaäy chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát phaùt hieän baøn tay cuûa Dieäp Khai rung rung. Dieäp Khai ñöùng beân caïnh haén, thoáng khoå hôn haén nhieàu. Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Voâ luaän laø coâng ñaïo cuûa ai, cuõng ñeàu laø chaân chaùnh caû. Moái cöøu haän naøy, khoâng theå ñeå daây döa qua nhieàu theá heä nöõa. Bôûi ngöôøi cheát vì cöøu haän ñaõ quaù nhieàu roài. Cho neân… Ñoâi maét böøng saùng leân, laõo keát luaän: - Laõo phu ñaõ quyeát ñònh traû coâng ñaïo cho coâng töû! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn laõo, thaàm nghó: - Caùi laõo giaø naøy, laø tay nham hieåm, aâm traàm, hay laø moät baäc chaân chaùnh quaân töû? -799- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát khoù hieåu quaù! Ñinh Thöøa Phong thoát: - Tuy nhieân, laõo phu hy voïng coâng töû ñaùp öùng cho moät ñieàu. Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe. Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Sau khi laõo phu cheát roài, thì moái haän cöøu naøy caàm nhö keát lieãu. Neáu coøn coù baát cöù ai vì cöøu haän maø cheát, voâ luaän ai cheát nôi tay ai, thì döôùi cöûu tuyeàn laõo phu seõ khoâng tha thöù cho keû ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát caêm hôøn: - Coøn caùi laõo Maõ Khoâng Quaàn, duø theá naøo, taïi haï cuõng khoâng buoâng tha! Ñinh Thöøa Phong nheï ñieåm moät nuï cöôøi kyø quaùi, ñieàm nhieân thoát: - Ñöông nhieân laõo phu bieát coâng töû khoâng bao giôø buoâng tha cho laõo aáy. Raát tieác, voâ luaän coâng töû muoán laøm gì laõo, laõo cuõng chaúng quan taâm! Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc: - Caùc haï noùi theá laø coù yù töù gì? Ñinh Thöøa Phong laïi cöôøi , nuï cöôøi kyø quaùi hôn. Trong aùnh maét aån öôùc coù nieàm thöông caûm. Laõo khoâng ñaùp caâu hoûi cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, töø töø naâng cheùn röôïu tröôùc maët leân, nhìn sang haén, moät phuùc sau, tieáp: - Laõo phu hy voïng töø nay coâng töû neân nhôù, cöøu haän chaúng khaùc naøo moùn nôï, haän moät ngöôøi laø mang moät moùn nôï, haän nhieàu ngöôøi laø mang nhieàu nôï. Ñôøi naëng nôï thì coøn thuù vò gì? Khoâng coù moät ngaøy khoaùi laïc! Moät ngaøy thoâi, suoát cuoäc ñôøi! Laõo chuaån bò uoáng cheùn röôïu ñoù. Vaø cuõng vöøa luùc ñoù, aùnh ñao chôùp leân. o0o Moät tieáng soaûng. Cheùn röôïu vôõ tan. Cheùn vôõ do aùnh ñao. Phoù Hoàng Tuyeát quay ñaàu nhanh nhìn Dieäp Khai vôùi veû kinh ngaïc. Cheùn röôïu vôõ tan do moät thanh phi ñao! Maët Dieäp Khai bieán traéng nhôït, song ñoâi tay raát oån ñònh. Chaøng nhìn Ñinh Thöøa Phong. Ñinh Thöøa Phong kinh haõi hoûi: - Taïi sao caùc haï laøm theá? -800- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai ñaùp vôùi gioïng kieân quyeát: - Taïi vì taïi haï bieát, trong röôïu coù ñoäc. Taïi haï bieát luoân, cheùn röôïu ñoù caùc haï khoâng neân uoáng. Ñinh Thöøa Phong giaät mình: - Caùc haï coù yù töù gì? Dieäp Khai thôû daøi: - YÙ töù cuûa taïi haï, chaúng leõ caùc haï khoâng hieåu? Ñinh Thöøa Phong nhìn chaøng, buoàn gioïng hoûi: - Theá taïi sao yù töù cuûa laõo phu caùc haï khoâng hieåu? Dieäp Khai ñaùp: - Hieåu chöù sao khoâng? Caùc haï ñònh laáy maùu cuûa mình röûa saïch moái thuø. Baát quaù, moái haän thuø ñoù khoâng phaûi röûa baèng maùu caùc haï maø saïch. Ñinh Thöøa Phong chôùp maét: - Maùu laõo phu ñoå, caùi ñoù coù can chi ñeán caùc haï? Dieäp Khai ñaùp: - Can heä laém chöù! Ñinh Thöøa Phong cao gioïng: - Caùc haï laø ai? Dieäp Khai ñaùp: - Laø ngöôøi khoâng muoán thaáy keû voâ côù ñoå maùu! Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình, chaën lôøi: - Ngöôi noùi ngöôøi naøy laø keû voâ côù? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Möôøi chín naêm tröôùc, keû beân ngoaøi Mai Hoa Am thoát leân caâu “nhaân soá ñuû hoäi teà ñoâng ñuû” khoâng phaûi laø laõo ta sao? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Tuyeät ñoái khoâng phaûi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sao ngöôi bieát? Do ñaâu ngöôidaùm xaùc ñònh? Dieäp Khai giaûi thích: - Taïi vì baát cöù ai ñöùng giöõa vuøng tuyeát ñoå moät luùc laâu, khi phaùt aâm , tieáng “nhaân” phaûi bieán ñoåi. Vaû laïi, caùi nguyeân nhaân ñoù khoâng ñuû khieán cho laõo phaûi gieát ngöôøi dieät khaåu. -801- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ngöôi bieát giöõa vuøng tuyeát laïnh, khhi ngöôøi ta phaùt aâm, tieáng “nhaân” bieán ñoåi? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï ñaõ coù thöïc nghieäm! Khoâng ñeå Phoù Hoàng Tuyeát noùi , chaøng tieáp luoân: - Haø huoáng, möôøi chín naêm tröôùc, trong ñeâm xaûy ra vuï aùn, laõo khoâng heà rôøi gia trang nöûa böôùc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Chaéc khoâng? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Chaéc! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi vì luùc ñoù, laõo thoï thöông nôi chaân höõu, khoâng theå xeâ dòch ñöôïc. Vaø cuõng töø ngaøy ñoù, laõo khoâng coøn rôøi gia trang ñi ñaâu nöõa. Cho ñeán hoâm nay, chaân cuûa laõo cuõng chöa laønh haún. Laõo cuõng nhö caùc haï, ñaønh mang taät thoït chaân! Ñinh Thöøa Phong vuït ñöùng leân, tröøng maét nhìn chaøng, roài thôû daøi, töø töø ngoài xuoáng. Dieäp Khai tieáp: - Ngoaøi ra, taïi haï coøn bieát, ngöôøi gaây thöông theá cho laõo laø moät tay kieám thöôïng thaëng trong Kim Tieàn Bang, coù thinh danh ngang vôùi Phi kieám khaùch! Phoù Hoàng Tuyeát keâu leân: - Kinh Voâ Maïng? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Chính Kinh Voâ Maïng. Maõi ñeán baây giôø, taïi haï môùi hieåu! Hieåu taïi sao Kinh Voâ Maïng truyeàn thoï Kieám Phaùp tuyeät dieäu cho Loä Tieåu Giai. Ñinh Thöøa Phong cuùi ñaàu, maét long lanh leä. Phoù Hoàng Tuyeát heùt leân: - Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc nhöõng vieäc ñoù! Ngöôi laø ai? Dieäp Khai do döï. Chaøng töï hoûi, coù neân noùi hay khoâng! Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi: -802- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Hung thuû khoâng phaûi laø laõo, thì Ñinh Linh Trung gieát ngöôøi dieät khaåu cho ai? Vì ai? Dieäp Khai chöa ñaùp. Boãng, chaøng quay ñaàu nhìn veà cöûa thang laàu. Töø nôi ñoù, moät gioïng laïnh vang leân: - Hung thuû laø ta! Aâm thinh khoù nghe voâ cuøng, aâm thinh ñoù khoù gaây ñöôïc caûm tình nôi baát cöù moät ngöôøi naøo, duø deã taùnh nhaát. Tieáp theo caâu noùi, moät ngöôøi xuaát hieän. Moät nöõ nhaân, nhìn qua daùng ngöôøi , ai ai cuõng phaûi coâng nhaän laø moät trang saéc nöôùc höông trôøi, coù ñieàu khoâng ai troâng roõ maët maøy, bôûi baø ta duøng sa ñen che maët. Thaáy baø xuaát hieän, Ñinh Thöøa Phong kinh haõi, keâu leân: - Ngöôi! Ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Nöõ nhaân ñaùp: - Toâi ñeán vì toâi phaûi ñeán. Khoâng ai töôûng noåi, moät con ngöôøi myõ leä nhö theá laïi coù thinh aâm ñaùng gheùt quaù! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Baø noùi, chính baø sai söû Ñinh Linh Trung ñi gieát ngöôøi ñeå dieät khaåu? Nöõ nhaân gaät ñaàu: - Phaûi! Chính ta. Gioïng baø haøm suùc moät yù nieàm oaùn ñoäc cao ñoä. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Nöõ nhaân ñaùp: - Taïi vì ta laø cöøu nhaân chaân chaùnh cuûa ngöôi. Baïch Thieân Vuõ cheát nôi tay ta. Phoù Hoàng Tuyeát nghe con tim traàm xuoáng nhö haén. Coøn Dieäp Khai? Naøo ai bieát taâm tö cuûa chaøng nhö theá naøo? Ñinh Baïch Vaân laïnh luøng tieáp: - Ñinh Thöøa Phong laø con ngöôøi nhö theá naøo hieän taïi caùc ngöôi ñaõ hieåu roài. Y vì em gaùi, muoán töï hy sinh, coù theá thoâi chöù söï tình ngaøy tröôùc khoâng lieân quan gì ñeán y caû. Baø thôû daøi tieáp: - Neáu khoâng coù ngöôi xuaát thuû, ngaên chaën y uoáng cheùn röôïu ñoä ñoù thì ñaõ coù theâm moät maïng cheát oan uoång roài! Ta raát caûm kích haønh ñoäng cuûa ngöôi. -803- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Noùi caâu ñoù, baø nhìn Dieäp Khai. Dieäp Khai cöôøi khoå, khoâng ñaùp. Chaøng coøn bieát noùi chi trong tröôøng hôïp naøy? Ñinh Baïch Vaân tieáp: - Ta raát kyø quaùi, töï hoûi maõi, ngöôi laø ai? Laøm sao maø ngöôi bieát roõ nhöõng vieäc ñoù! Dieäp Khai thoát: - Taïi haï… Ñinh Baïch Vaân khoaùt tay: - Ngöôi khoâng caàn cho ta bieát ngöôi laø ai. Ta baát quaù kyø quaùi vaäy thoâi chöù khoâng töôûng bieát ngöôi laø ai! Baø quay ñaàu nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, tieáp: - Ta muoán cho ngöôi bieát ta laø ai! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Taïi haï bieát baø laø ai roài. Ñinh Baïch Vaân cöôøi cuoàng daïi: - Ngöôi bieát? Bieát nhöõng caùi gì? Bieát ñöôïc bao nhieâu chuyeän? Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Haén caûm thaáy veà söï vieäc treân giang hoà, haén bieát raát ít! Bôûi haén chaúng chòu quan taâm ñeán baát cöù ai, baát cöù vieäc chi ngoaøi nhöõng cöøu nhaân vaøo söï phuïc thuø. Haén chæ bieát coù moãi moät ñieàu laø cöøu haän! Nhö theá laø keùm coûi quaù, chính haén cuõng hieåu nhö vaäy. Ñinh Baïch Vaân cöôøi moät luùc, ñöa tay giaät vuoâng sa che maët. Beân trong vuoâng sa ñen laø moät göông maët laïnh luøng, moät göông maët cheát. Nhìn göông maët ñoù, ai cuõng bieát laø chieác maët naï. Baø giaät luoân chieác maët naï, baây giôø thì göông maët thaät cuûa baø hieän ra. Trôøi! Moät göông maët cuûa con ngöôøi nhö theá sao? Hôn nöõa, göông maët moät giai nhaân nhö theá sao? Göông maët mang ñaày seïo ñao, tung hoaønh ngang doïc, tröø ñoâi maét coøn nguyeân veïn, chaúng coù moät maûnh da naøo treân maët ñoù coøn nguyeân veïn. Ai yeáu boùng vía, nhìn göông maët ñoù taát phaûi xæu ngay! Baø hoûi: - Ngöôi bieát taïi sao maët ta bieán ñoåi nhö theá chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát bieát sao maø ñaùp! Baø tieáp luoân: - Ta duøng ñao töï raïch maët ñoù. Ñuùng baûy möôi baûy veát seïo. Ta hoäi hieäp vôùi Baïch Thieân Vuõ ñuùng baûy möôi baûy ngaøy, sau ñoù laõo boû rôi ta. Nhôù laïi thôøi gian -804- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n sum hoïp, ta caêm haän laõo voâ cuøng. Ta baét ñaàu hoài öùc töøng ngaøy, hoài öùc moät ngaøy, ta raïch moät ñöôøng. Ñao khoâng laøm ta ñau, nhöng kyû nieäm laøm ta ñau! Hoài öùc ñuû baûy möôi baûy ngaøy, ta raïch ñuû baûy möôi baûy ñöôøng treân maët! Viiettkiiem..com V e k em com -805- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2