intTypePromotion=1

Phụ lục hợp đồng

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
454
lượt xem
46
download

Phụ lục hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Phụ lục hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục hợp đồng

  1. Công ty cổ phần truyền thông CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC Số: /PLHĐLĐ 2007 Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2007 PHỤ LỤC Hîp ®ång lao ®éng Chóng t«i, mét bªn lµ ¤ng:  Quốc tịnh: Việt nam Chøc vô:                               Giám đốc §¹i diÖn cho :         Công ty cổ phần truyền thông (sau đây gọi tắt là “công ty”) §Þa chØ:                    §iÖn tho¹i:              Vµ mét bªn lµ Bà Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngµy  tại Hà nội NghÒ nghiÖp: Kỹ sư hoá thực phẩm    §Þa chØ thêng tró:   Sè CMTND:                                       cÊp ngµy 22/3/1999       t¹i  Hà nội Sè sæ lao ®éng (nÕu cã)             cÊp ngµy   t¹i Căn cứ Hợp đồng lao động Số 217/HĐLĐ 2006 ký ngày 4 /11/2006 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thoả thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký như sau: 1. Nội dung thay đổi: o Lương cơ bản: 2,100,000 (Hai triệu một trăm ngàn) đồng/ tháng. o Lương theo hiệu quả kinh doanh và hiệu quả công việc: 3,500,000 ( Ba triệu năm trăm ngàn đồng/ tháng. Mức lương này có thể thay đổi hàng tháng phụ thuộc vào hiệu quả công việc của Người lao động và tình hình kinh doanh của công ty. Nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo cho Người lao động bằng văn bản. o Người lao động đóng thuế thu nhập theo Pháp luật thuế thu nhập cá nhân. 2. Thời gian thực hiện: • Từ ngày 1 tháng 3 năm 2008 Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động Số 217/HĐLĐ 2006 ký ngày 4 /11/2006 , được làm thành ba bản có giá trị như nhau, công ty giữ hai bản và người lao động giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./. Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng                 (Ký và ghi rõ Họ và Tên)      (Ký tªn,  ®ãng dÊu)
  2. La Thị Thanh Nguyễn Văn Minh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2