intTypePromotion=1
ADSENSE

Phụ lục III: Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản

Chia sẻ: An Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

635
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục III MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 6051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục III: Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản

 1. Phụ lục III MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số:3051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ) 1. Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật Mẫu 1.1 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Mẫu 1.2 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (quy định trực tiếp) Mẫu 1.3 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (ban hành quy chế, quy định) Mẫu 1.4 - Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân 2. Mẫu trình bày văn bản hành chính Mẫu 2.1 - Nghị quyết (cá biệt) của Hội đồng nhân dân Mẫu 2.2 - Quyết định (cá biệt) của Uỷ ban nhân dân Mẫu 2.3 - Quyết định (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Mẫu 2.4 - Chỉ thị (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Mẫu 2.5 - Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) Mẫu 2.6 - Quyết định (cá biệt) (ban hành quy chế, quy định hoặc phê duyệt một nội dung văn bản khác) Mẫu 2.7 - Công văn hành chính Mẫu 2.8 - Các hình thức văn bản hành chính khác như thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phuơng án, báo cáo, tờ trình v.v... 3. Mẫu trình bày bản sao văn bản Mẫu 3.1 - Bản sao văn bản 4. Mẫu trình bày một số văn bản của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.1 - Quyết định các Ban tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Trưởng ban Mẫu 4.2 - Quyết định các Hội đồng tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Chủ tịch Hội đồng Mẫu 4.3 - Công văn hành chính của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.4 - Công văn đính chính của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.5 - Báo cáo (tờ trình) của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.6 - Thông báo của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.7 - Biên bản của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.8 - Giấy mời của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.9 - Công điện của Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.10 - Phiếu gửi lại văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Mẫu 4.11 - Mẫu giấy giới thiệu của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5. Mẫu trình bày một số biểu mẫu khác (tham khảo) 5.1 - Phiếu báo của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5.2 - Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5.3 - Phiếu sao văn bản của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
 2. 2 5.4 - Phiếu chuyển xin ý kiến của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5.5 - Phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5.6 - Phiếu phối hợp xử lý công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 5.7 - Phiếu xử lý văn bản khẩn, hoả tốc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân
 3. 3 Mẫu 1.1 - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /20..(2)../NQ-HĐND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. NGHỊ QUYẾT Về việc ........................(4)...................................... HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... KHOÁ ... KỲ HỌP THỨ ... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .....................................(5).............................................................; ........................... ....................................................................................... , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. .......................................... (6) ......................................................... ............................................................................ Điều 2. .............................................. ......................................................... ............................................................................ Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1).. Khoá .... kỳ họp thứ .... thông qua./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - ............. ; - ............. ; - Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã.
 4. 4 (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung nghị quyết. (5) Nêu các căn cứ khác để ban hành nghị quyết. (6) Nội dung của nghị quyết. (7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 1.2 -  Quyết định của Uỷ ban nhân dân (quy định trực tiếp) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /20..(2)../QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. QUYẾT ĐỊNH Về việc ........................(4)...................................... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .....................................(5).............................................................; Theo đề nghị của ....................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. .......................................... (6) ......................................................... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - ............. ; CHỦ TỊCH - ............. ; - Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu)
 5. 5 Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung quyết định. (5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (6) Nội dung của quyết định. (7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 1.3 - Quyết định của Uỷ ban nhân dân (ban hành quy chế, quy định) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /20..(2)../QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. QUYẾT ĐỊNH Ban hành .......................(4)...................................... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .........................................(5)........................................................; Theo đề nghị của ...................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này.............................................. ................................................................(4)......... Điều 2. ...................................................................................................... ............................................................................. Điều ... ...................................................................................................... ......................................................................................................................... ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - ............. ; CHỦ TỊCH - ............. ; - Lưu: VT, ...(6), A.XX(7).
 6. 6 (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Tên của quy chế, quy định. (5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu quy chế, quy định ban hành kèm quyết định của Uỷ ban nhân dân UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ (QUY ĐỊNH) .............................. (2).................................. (Ban hành kèm theo Quyết định số: .........../200.../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20 ... của Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1) Chương I ........................(3)......................... Điều 1. ........................................................................................................ ............................................................................ Điều ... ........................................................................................................ ............................................................................. Chương ..(5).. ........................(3)......................... Mục 1 ........................(4)......................... Điều ... ... .................................................................................................... .................................................................................. 1. ................................................................................................................. a) ................................................................................................................. ................................................................................. b) ...
 7. 7 Điều ... ........................................................................................................ ... Mục ..(6).. ....................(4)......................... Điều ... ... ................................................................................................... . ... Chương ..(5).. .......................(3).......................... Mục 1 ........................(4)......................... Điều ... ... .................................................................................................... .......................................................................... 1. ................................................................................................................. a) ................................................................................................................. ............................................................................. b) ... Điều ... ........................................................................................................ ... Mục ..(6).. ....................(4)......................... Điều ... ... ................................................................................................... . ... ./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A
 8. 8 Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Trích yếu nội dung của quy chế (quy định). (3) Tiêu đề của chương (4) Tiêu đề của mục (5) Số thứ tự của chương (6) Số thứ tự của mục. Mẫu 1.4 - Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /20..(2)../CT-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. CHỈ THỊ ........................(4)............................. Căn cứ (hoặc đánh giá tình hình ngắn gọn ).............................................. Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã)...(1)... chỉ thị thực hiện những việc sau đây: 1. .......................................................(5).......................................................... ............................................................................................................................... 2. .................................................................................................................... ............................................................................................................................... ... ................................................................................................................... ............................................................................................................................... ..................................................................... ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - ............. ; CHỦ TỊCH
 9. 9 - ............. ; - Lưu: VT, ...(6), A.XX(7). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung chỉ thị. (5) Nội dung của chỉ thị (không chia theo Điều1, Điều 2 ... như văn bản quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự 1,2,3... (6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.1 - Nghị quyết (cá biệt) của Hội đồng nhân dân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /NQ-HĐND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. NGHỊ QUYẾT Về việc ........................(4)...................................... HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... KHOÁ ... KỲ HỌP THỨ ... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .....................................(5).............................................................; ........................... ....................................................................................... , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. .......................................... (6) ......................................................... ............................................................................
 10. 10 Điều 2. .............................................. ......................................................... ............................................................................ Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) ..(1).. Khoá .... kỳ họp thứ .... thông qua./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - ............. ; - ............. ; - Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung nghị quyết. (5) Nêu các căn cứ khác để ban hành nghị quyết. (6) Nội dung của nghị quyết. (7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.2 -  Quyết định (cá biệt) của Uỷ ban nhân dân UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. QUYẾT ĐỊNH Về việc ........................(4)...................................... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .....................................(5).............................................................; Theo đề nghị của ....................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH:
 11. 11 Điều 1. .......................................... (6) ......................................................... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - ............. ; CHỦ TỊCH - ............. ; - Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung quyết định. (5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (6) Nội dung của quyết định. (7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.2 -  Quyết định (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. QUYẾT ĐỊNH Về việc ........................(4)...................................... CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN, XÃ) ...(1)... Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ .....................................(5).............................................................;
 12. 12 Theo đề nghị của ....................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. .......................................... (6) ......................................................... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - ............. ; - ............. ; - Lưu: VT, ...(7), A.XX(8). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung quyết định. (5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (6) Nội dung của quyết định. (7) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.4 - Chỉ thị (cá biệt) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)..(1).. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /CT-UBND ..........(3)............, ngày tháng năm 20..(2).. CHỈ THỊ ........................(4)............................. Căn cứ (hoặc đánh giá tình hình ngắn gọn )..............................................
 13. 13 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã)..(1)... chỉ thị thực hiện những việc sau đây: 1. .......................................................(5).......................................................... ............................................................................................................................... 2. .................................................................................................................... .............................................................................................................................. ... ................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................................................... ./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - ............. ; - ............. ; - Lưu: VT, ...(6), A.XX(7). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên tỉnh, huyện hoặc xã. (2) Năm ban hành. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung chỉ thị. (5) Nội dung của chỉ thị (không chia theo Điều1, Điều 2 ... như văn bản quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự 1,2,3... (6) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.5- Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-...(3)... ..........(4)............, ngày tháng năm 20..(5).. QUYẾT ĐỊNH Về việc ........................(6)...................................... THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7) Căn cứ .........................................(8).........................................................;
 14. 14 Xét đề nghị của ......................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. .......................................... (9) ......................................................... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ........................................................................... Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10) - ............. ; (Chữ ký, dấu) - ............. ; - Lưu: VT, ...(11), A.XX(12). Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. (4) Địa danh. (5) Năm ban hành. (6) Trích yếu nội dung quyết định. (7) Nếu thẩm quyền thuộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Chủ tịch ..., Giám đốc ..., Trưởng ban ..., Cục trưởng ..., ... ); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc thẩm quyền tập thể lãnh đạo thì ghi tên tập thể lãnh đạo đó (ví dụ: Hội đồng ..., Uỷ ban nhân dân ..., ... ). (8) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (9) Nội dung của quyết định. (10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, Trưởng ban, ...; Trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt "TM." vào trước tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Hội đồng, TM. Uỷ ban nhân dân, ...); trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản. (11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 2.6 - Quyết định (cá biệt) (ban hành, phê duyệt một văn bản khác như quy chế, quy định hoặc chương trình, kế hoạch, đề án, phương án ...) TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-...(3)... ..........(4)............, ngày tháng năm 20..(5)..
 15. 15 QUYẾT ĐỊNH Ban hành (Phê duyệt) .....(6)....................................... THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7) Căn cứ .........................................(8).......................................................... ..............................................................................................................................; Xét đề nghị của ......................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này (phê duyệt)......... (6)............... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ........................................................................... Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9) - ............. ; (Chữ ký, dấu) - ............. ; - Lưu: VT, ...(10), A.XX(11). Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên. (2) Tên cơ quan, tổ chức. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. (4) Địa danh. (5) Năm ban hành. (6) Tên của văn bản được ban hành kèm theo quyết định hoặc được phê duyệt kèm theo. (7) Nếu thẩm quyền thuộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Chủ tịch ..., Giám đốc ..., Trưởng ban ..., Cục trưởng ...,); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc thẩm quyền tập thể lãnh đạo thì ghi tên tập thể lãnh đạo đó (ví dụ: Hội đồng ...). (8) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (9) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, ...; Trường hợp ký thay mặt tâp thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt "TM." vào trước tên tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Hội đồng, ...); trường hợp cấp phó được giao ký thay người đúng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản. (10) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo quyết định) (*)
 16. 16 TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ (QUY ĐỊNH) .............................. (3).................................. (Ban hành kèm theo Quyết định số: .........../200.../QĐ-..(4).. ngày ... tháng ... năm 20 ... của .......................(2) Chương I ........................(5)......................... Điều 1. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều 2. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều ... ........................................................................................................ ............................................................................... Chương I ........................(5)......................... Điều 1. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều 2. ........................................................................................................ ............................................................................. Điều ... ........................................................................................................ ............................................................................... ./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú:
 17. 17 (*) Mẫu này áp dụng đối với quy chế, quy định được ban hành kèm theo quyết định (cá biệt), bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm. (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức. (3) Trích yếu nội dung của quy chế (quy định) được ban hành kèm theo quyết định. (4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. (5) Tiêu đề của chương. Mẫu 2.7 - Công văn hành chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /..(3)..- ..(4).. ..........(5)............, ngày tháng năm 20..(6).. V/v ..................(7)...................... Kính gửi : - ...........................(8)..........................; - ..........................................................; - ........................................................ . ...........................................................(9)..................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ./. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10) - ............. ; - ............. ; (Chữ ký, dấu) - Lưu: VT, ...(11), A.XX(12). Nguyễn Văn A Số XXXX đường ............., thành phố Quảng Ngãi ĐT: 055.XXXXXX , Fax: 055.XXXXXX E-Mail: ....................... , Website: ........................(13) Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. (4) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc bộ phận soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn. (5) Địa danh. (6) Năm ban hành. (7) Trích yếu nội dung công văn
 18. 18 (8) Những nơi nhận công văn. (9) Nội dung công văn. (10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng, Trưởng ban, ...; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi tắt "TM" trước tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Hội đồng); nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản. (11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). (13) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần). Mẫu 2.8 - Các hình thức văn bản hành chính khác như thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v... TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /..(3)..- ..(4).. ..........(5)............, ngày tháng năm 20..(6).. TÊN LOẠI VĂN BẢN (7) .........................(8)........................ ......................................................(9)........................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ./. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10) - ............. ; - ............. ; - Lưu: VT, ...(11), A.XX(12). (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức. (3) Chữ viết tên loại văn bản. (4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. (5) Địa danh.
 19. 19 (6) Năm ban hành. (7) Tên loại văn bản : thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình ... (8) Trích yếu nội dung văn bản. (9) Nội dung văn bản. (10) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng ban, ...; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi tắt "TM" trước tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Hội đồng); nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt "KT." vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản. (11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu 3.1 - Bản sao văn bản UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH (HUYỆN, XÃ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-UBND ....................., ngày tháng năm 20... BÁO CÁO ................................................. ..................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................ ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - ............. ; CHỦ TỊCH - ............. ; - Lưu: VT, .... , A.XX. (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) SAO Y BẢN CHÍNH (1) Số: ..(3)../SY(4) ..........(5)........., ngày ..... tháng ..... năm 20... Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) - ............. ;
 20. 20 - ............. ; - Lưu: VT. (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Hình thức sao: sao y bản chính, trích sao hoặc sao lục. (2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản. (3) Số bản sao. (4) Ký hiệu bản sao. (5) Địa danh. (6) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký bản sao. Mẫu 4.1 - Quyết định các Ban tư vấn của tỉnh (huyện, xã) do Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện, xã) làm Trưởng ban. (*) UBND TỈNH (HUYỆN, XÃ) ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN ...................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .............../QĐ-B... ..................... , ngày ...... tháng ...... năm 20... QUYẾT ĐỊNH Về việc ............................................................... TRƯỞNG BAN ............................................. Căn cứ .......................................................................................................; Xét đề nghị của ......................................................................................... , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ............................................. .......................................................... ............................................................................ Điều 2. ........................................................................................................ ........................................................................... Điều ... ........................................................................................................ ........................................................................... ./. Nơi nhận: TRƯỞNG BAN - ............. ; - ............. ;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2