intTypePromotion=1
ADSENSE

Phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội: Những thuận lợi và khó khăn - Lưu Phương Thảo

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo nội dung bài viết "Phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội: Những thuận lợi và khó khăn" dưới đây để nắm bắt được vài nét về về tình hình nữ cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, những thành công và thuận lợi của nữ cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội: Những thuận lợi và khó khăn - Lưu Phương Thảo

X· héi häc sè 3 (79), 2002 57<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi -<br /> nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n<br /> <br /> L−u Ph−¬ng Th¶o<br /> <br /> <br /> 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh n÷ c¸n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x· héi t¹i<br /> thµnh phè Hå ChÝ Minh<br /> HiÖn nay, ViÖn Khoa häc x· héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 52 c¸n bé nh©n<br /> viªn n÷ trong biªn chÕ chÝnh thøc. Cã 2 chÞ ®ang ®i häc ë n−íc ngoµi. Cã 34 chÞ ®ang<br /> lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, so víi c¸c ®ång nghiÖp nam lµ 60 c¸n bé nghiªn cøu. Nh−<br /> vËy, tæng sè c¸n bé nghiªn cøu ë c¬ quan lµ 94 ng−êi, sè phô n÷ chiÕm 36,7% so víi<br /> nam giíi lµ c¸n bé nghiªn cøu.<br /> Nh−ng nÕu tÝnh c¶ phô n÷ c«ng t¸c ë khu vùc phôc vô nghiªn cøu th× tû lÖ n÷<br /> chiÕm 48,3% trong tæng sè lao ®éng toµn c¬ quan (HiÖn nay, c¸n bé toµn c¬ quan lµ<br /> 120 ng−êi, lùc l−îng c¸n bé trùc tiÕp nghiªn cøu chiÕm 77,5%, lùc l−îng phôc vô<br /> nghiªn cøu lµ 22,5%). Nh− vËy, cã thÓ nãi r»ng, cã vÎ nh− lµ c«ng t¸c trong c¬ quan<br /> nghiªn cøu khoa häc kh¸ phï hîp, kh¸ thuËn lîi ®èi víi phô n÷.<br /> Trong thùc tÕ cã ph¶i c¸c chÞ ®· cã ®−îc mäi sù thuËn lîi mét c¸ch dÔ dµng<br /> hay kh«ng? Cã lÏ mäi viÖc trong thùc tÕ kh«ng thùc sù dÔ dµng, nÕu nh− chóng ta<br /> hiÓu râ mäi khã kh¨n vµ mäi sù nç lùc cña c¸c chÞ th× chóng ta còng thÊy r»ng c¸c<br /> chÞ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng trong c«ng t¸c chuyªn m«n khoa häc thùc sù lµ<br /> kh«ng dÔ dµng mét chót nµo.<br /> §Ó tr¶ lêi cho c©u hái mét c¸ch gi¶n ®¬n r»ng liÖu c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc<br /> x· héi cã phï hîp víi n÷ giíi hay kh«ng, hay nãi mét c¸ch kh¸c, phô n÷ cã thÓ gÆt h¸i<br /> ®−îc thµnh c«ng trªn b−íc ®−êng nghiªn cøu khoa häc x· héi hay kh«ng, cÇn t×m hiÓu<br /> t×nh h×nh thùc tÕ, nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña phô n÷ trªn b−íc ®−êng nghiªn<br /> cøu. T×m hiÓu nh÷ng nguyÖn väng cña hä còng gãp phÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña<br /> c¸c c¸n bé n÷ hiÖn nay, gióp cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña phô n÷ ®¹t ®−îc<br /> nhiÒu thµnh qu¶, ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho c«ng t¸c khoa häc x· héi nãi chung vµ gãp<br /> phÇn v× sù tiÕn bé cña n÷ trÝ thøc nãi riªng.<br /> 2. Nh÷ng thµnh c«ng vµ thuËn lîi cña n÷ c¸n bé nghiªn cøu ViÖn<br /> Khoa häc x· héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh<br /> Cã nhiÒu ng−êi nãi r»ng lµ c¸n bé nghiªn cøu khoa häc n÷, b¹n sÏ cã rÊt<br /> nhiÒu thuËn lîi. V× phô n÷ siªng n¨ng ch¨m chØ h¬n, chÞu khã h¬n, sù dÞu dµng cña<br /> ph¸i n÷ cã nhiÒu lîi thÕ h¬n trong giao tiÕp khi ®i thùc tÕ ®Ó thu thËp tµi liÖu.<br /> Nh÷ng c¸n bé n÷ ®· gÆt h¸i ®−îc nh÷ng thµnh c«ng nµo trªn con ®−êng<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 58 Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi-nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n<br /> <br /> nghiªn cøu khoa häc cña m×nh. Cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, ViÖn Khoa häc x· héi<br /> sau 26 n¨m ho¹t ®éng cã 3 gi¸o s− lµ nam (®· nghØ h−u), cã 5 phã gi¸o s− trong ®ã cã<br /> 1 chÞ n÷ (hiÖn nay ®· nghØ h−u). Toµn c¬ quan cã 27 tiÕn sÜ, 14 th¹c sÜ, trong ®ã n÷<br /> cã 6 tiÕn sÜ vµ 8 th¹c sÜ, chiÕm 29,2% sè c¸n bé cã häc vÞ. Ng−êi thµnh ®¹t trong<br /> nghiªn cøu khoa häc ë n÷ chØ b»ng 1/3 so víi nam giíi.<br /> Hay cã thÓ tÝnh mét con sè kh¸c, trong 60 nam c¸n bé nghiªn cøu cã 25 ng−êi cã<br /> häc hµm häc vÞ, chiÕm tû lÖ 41.6% trong tæng sè nam. Trong sè 34 n÷ c¸n bé nghiªn cøu,<br /> sè cã häc hµm, häc vÞ lµ 12 ng−êi, chiÕm 35.3% trong tæng sè c¸n bé n÷ nghiªn cøu.<br /> Nh− vËy, còng cã thÓ nãi mét c¸ch kh¸ch quan r»ng phô n÷ kÐm thuËn lîi<br /> h¬n nam giíi ë chç Ýt thµnh ®¹t h¬n trªn con ®−êng nghiªn cøu khoa häc. MÆc dï c¸c<br /> ngµnh khoa häc x· héi cã thÓ xem lµ phï hîp víi phô n÷ h¬n c¸c ngµnh khoa häc tù<br /> nhiªn. Thùc tÕ cho thÊy, lùc l−îng n÷ c¸n bé tham gia nghiªn cøu khoa häc x· héi Ýt<br /> h¬n nam giíi vµ còng kh«ng thµnh ®¹t b»ng nam giíi bëi phÇn lín hä lµm c«ng t¸c<br /> phôc vô nghiªn cøu, nh− c¸c bé phËn th− viÖn t− liÖu, hµnh chÝnh qu¶n trÞ.<br /> Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i ViÖn, cã 14 chÞ ®· ®−îc ®µo t¹o trªn ®¹i häc,<br /> trong ®ã cã nh÷ng chÞ ®· ®−îc ®µo t¹o ë n−íc ngoµi, 6 chÞ kh¸c hiÖn ®ang lµm luËn<br /> v¨n cao häc vµ tiÕn sÜ, cã 24 chÞ trong tæng sè 41 ng−êi ë c¬ quan sö dông ®−îc mét<br /> trong ngo¹i ng÷ Anh, Ph¸p, Hoa, Nga, §øc. Trong 26 n¨m qua cã 12 chÞ ®−îc kÕt<br /> n¹p §¶ng trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i c¬ quan. Cã 4 chÞ hiÖn ®ang gi÷ c−¬ng vÞ lµ<br /> l·nh ®¹o, lµ gi¸m ®èc c¸c trung t©m nghiªn cøu. Vµ ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn<br /> cøu, s¸ch, b¸o vµ bµi trªn t¹p chÝ cña c¸c chÞ ®· ®−îc c«ng bè.<br /> Nh÷ng con sè nªu lªn ®Ó thÊy ®−îc r»ng cho dï cuéc sèng cßn rÊt nhiÒu khã<br /> kh¨n, th× c¸n bé n÷ nghiªn cøu khoa häc x· héi còng ®· nç lùc rÊt nhiÒu trong c«ng<br /> t¸c chuyªn m«n cña m×nh vµ ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng ®−îc ghi nhËn. Tuy nhiªn, cã<br /> thÓ nãi r»ng ®¹i bé phËn c¸n bé nh©n viªn n÷ hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n<br /> trong c«ng t¸c chuyªn m«n còng nh− trong cuéc sèng.<br /> 3. Nh÷ng khã kh¨n trong chuyªn m«n vµ trong cuéc sèng<br /> ChØ mong cã ®−îc viÖc lµm th−êng xuyªn, cã thu nhËp ®ñ sèng lµ nguyÖn väng<br /> chiÕm ®a sè cña n÷ c¸n bé nghiªn cøu khoa häc x· héi hiÖn nay. Trong mét cuéc pháng<br /> vÊn nhá ®−îc c«ng ®oµn c¬ quan tiÕn hµnh, 18,6% c¸c chÞ cho r»ng m×nh cã cuéc sèng æn<br /> ®Þnh, vµ nhiÒu chÞ gi¶i thÝch r»ng së dÜ ®−îc nh− vËy lµ nhê thu nhËp cña chång hay lµ<br /> nhê cha mÑ, sè chÞ cã cuéc sèng t¹m ®ñ lµ 45,8% vµ 35,6% cã khã kh¨n thiÕu hôt.<br /> Trong nh÷ng khã kh¨n chung cña ng−êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc<br /> còng cã nh÷ng khã kh¨n riªng cña c¸c nhµ nghiªn cøu n÷, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chÞ<br /> ®Òu ®· cã ®Ò tµi nghiªn cøu, vµ cã ®Ò tµi råi còng ch−a ch¾c cã ®ñ kinh phÝ ®Ó lµm.<br /> C¸c ®Ò tµi tiÒm lùc th× kinh phÝ còng th−êng kh«ng ®ñ ®Ó më réng ph¹m vi nghiªn<br /> cøu nªn th−êng ®i vµo nh÷ng vÊn ®Ò rÊt nhá, kh«ng c¬ b¶n. Th−êng lµ c¸c ®Ò tµi<br /> ®−îc lµm theo ®¬n ®Æt hµng, vµ cã khi kh«ng ®óng chuyªn m«n cña m×nh còng nhËn<br /> tham gia ®Ó t¨ng thu nhËp. VÊn ®Ò quan träng lµ kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã ®ñ ®Ò<br /> tµi ®Ó lµm, t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm còng th−êng xuyªn x¶y ra.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn<br /> L−u Ph−¬ng Th¶o 59<br /> <br /> - VÒ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc<br /> Trong 32 chÞ lµ c¸n bé nghiªn cøu tham gia cuéc pháng vÊn, cã 6 chÞ cã ®Ò tµi<br /> nghiªn cøu ®éc lËp, 6 chÞ kh¸c võa cã ®Ò tµi ®éc lËp võa cã ®Ò tµi tËp thÓ, 10 chÞ chØ cã<br /> tham gia ®Ò tµi tËp thÓ vµ 10 chÞ kh¸c hiÖn ch−a cã ®Ò tµi nghiªn cøu. Nh÷ng chÞ ch−a<br /> cã ®Ò tµi lµ nh÷ng c¸n bé nghiªn cøu trÎ míi vÒ c¬ quan.<br /> - VÒ vÊn ®Ò ®i lµm thªm<br /> HiÖn nay, 40% c¸c chÞ ph¶i cã mét viÖc lµm thªm ngoµi c«ng viÖc ë c¬ quan,<br /> nh− lµ gi¶ng d¹y, viÕt s¸ch b¸o, nhËn lµm thªm c«ng viÖc nghiªn cøu cho c¸c c¬ quan<br /> kh¸c, söa b¶n in, ®¸nh m¸y vi tÝnh thuª... §èi víi c¸c chÞ ph¶i lµm thªm th× ng©n<br /> s¸ch thêi gian sÏ rÊt eo hÑp, tuy nhiªn ®ã lµ c¸ch duy nhÊt ®Ó cã thÓ t¨ng thu nhËp.<br /> - VÒ møc ®é yªn t©m c«ng t¸c<br /> TÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng chØ víi ®ång l−¬ng c¬ b¶n hµng th¸ng th× kh«ng<br /> thÓ sèng ®−îc. Møc ®é rÊt hµi lßng vµ yªn t©m c«ng t¸c lµ 34% trong sè nh÷ng ng−êi tr¶<br /> lêi; 59,3% c¸c chÞ cho r»ng m×nh chØ cè g¾ng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®−îc giao.<br /> TÊt nhiªn ®©y chØ lµ mét cuéc th¨m dß nhá vµ sè chÞ tham dù còng ch−a ®Çy<br /> ®ñ, nh−ng còng ph¶i thÊy râ møc ®é hµi lßng víi c«ng viÖc cña c¸c chÞ ch−a cao. V×<br /> sao l¹i nh− vËy? Trong nh÷ng ng−êi ch−a hµi lßng víi c«ng viÖc hiÖn nay còng cã<br /> nh÷ng tr−êng hîp lµ nh÷ng chÞ cã chuyªn m«n cao, vµ nÕu nh− cã ®iÒu kiÖn cã thÓ<br /> chuyÓn ®æi c«ng viÖc th× cã 22% trong sè nh÷ng ng−êi tham gia cuéc pháng vÊn cho<br /> r»ng m×nh muèn chuyÓn ®æi c«ng viÖc.<br /> - VÒ thêi gian nghiªn cøu khoa häc vµ vÒ sù thµnh ®¹t<br /> Nh÷ng khã kh¨n trong c«ng viÖc hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu nh− lµ ®ång l−¬ng<br /> cßn thÊp, kh«ng ®ñ sèng, muèn tån t¹i, muèn kh¼ng ®Þnh ®−îc m×nh vµ tiÕn bé trong<br /> c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu ®ã kh«ng dÔ dµng ®èi víi phô n÷, cã nghÜa lµ<br /> ng−êi phô n÷ ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu so víi nam ®ång nghiÖp.<br /> Tõ 25 ®Õn 35 tuæi lµ thêi ®iÓm tèt cho viÖc häc hµnh vµ phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®−îc<br /> sù tiÕn bé còng nh− häc hµm, häc vÞ trong chuyªn m«n. §©y lµ giai ®o¹n thuËn lîi<br /> nhÊt ®Ó cã thÓ tÝch lòy kiÕn thøc chuyªn m«n nghiªn cøu khoa häc vµ ®Ó cã thÓ ®−îc<br /> ®µo t¹o sau ®¹i häc. §ã còng lµ kho¶ng thêi gian tèt ®Ñp nhÊt ®Ó ng−êi phô n÷ kÕt<br /> h«n vµ sinh con. Nh−ng nÕu cã mét ®øa con nhá th× c«ng viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu<br /> sÏ cã nguy c¬ tôt hËu trong ba n¨m, vµ nÕu cã hai con, coi nh− lµ kh«ng cßn thêi gian<br /> cho nghiªn cøu khoa häc n÷a.<br /> Thêi gian gièng nh− lµ mét thø tµi s¶n dÔ hao mßn nhÊt mµ ng−êi lµm khoa<br /> häc Ýt khi nhËn biÕt ®−îc, bëi v× nh÷ng c«ng viÖc ®· cuèn hót hä ®i, thêi gian sÏ tr«i<br /> qua thËt nhanh. Nh÷ng chuyÕn ®iÒn d·, nh÷ng ®ªm thøc tr¾ng víi nh÷ng lo¹i tµi<br /> liÖu, nh÷ng bµi viÕt liªn tiÕp råi nh÷ng dù ¸n kÐo dµi, khiÕn cho ng−êi ta kh«ng nhËn<br /> biÕt ®−îc r»ng lµ thêi gian ®· tr«i ®i. Ngµy th¸ng sÏ tr«i qua, vµ tuæi giµ còng sÏ ®Õn,<br /> cÇn nhí r»ng ë vµo tuæi 55 ng−êi phô n÷ ®· tíi tuæi h−u trÝ, trong khi ë nam giíi tuæi<br /> h−u trÝ lµ 60, ®ã còng lµ mét ®iÒu bÊt lîi n÷a cho phô n÷.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 60 Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi-nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n<br /> <br /> Ng−êi phô n÷ lµm c«ng t¸c khoa häc cã thÓ mÊt 10 n¨m ®Ó nu«i c¸c con kh«n lín,<br /> thay v× ®ã lµ 10 n¨m mµ hä cã thÓ ®−îc ®µo t¹o, ®−îc trau dåi kiÕn thøc. ë tuæi 40, nÕu<br /> nh− ng−êi phô n÷ ch−a thµnh ®¹t, th× còng coi nh− lµ Ýt cßn c¬ héi ®Ó thµnh ®¹t n÷a.<br /> "Tam thËp nhi lËp, tø thËp nhi bÊt hoÆc" nhËn ®Þnh ®ã còng ®óng ®èi víi<br /> ng−êi phô n÷. 40 lµ tuæi ®· cã thÓ tr−ëng thµnh chÝn ch¾n trong khoa häc vµ cèng<br /> hiÕn ®−îc nhiÒu nhÊt cho nghiªn cøu khoa häc, nh−ng con ®−êng thuËn lîi ®ã kh«ng<br /> ph¶i ai còng cã ®−îc.<br /> NÕu nh− chóng ta cho r»ng ®¹t ®−îc häc vÞ tiÕn sÜ lµ chØ b¸o vÒ sù thµnh ®¹t<br /> mµ c¸c nhµ khoa häc ph¶i v−¬n tíi, th× chóng ta sÏ thÊy nhiÒu sù thÊt väng, v× 2/3<br /> trong sè c¸c chÞ ®· ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ Êy. Nh−ng nÕu nh×n ë mét gãc ®é kh¸c th×<br /> nh÷ng nç lùc cña c¸n bé nghiªn cøu n÷ còng ®· ©m thÇm gãp phÇn lµm cho cuéc<br /> sèng tèt ®Ñp h¬n, víi suy nghÜ ®ã, c¸c chÞ sÏ kh«ng cßn so ®o tÝnh to¸n nh÷ng c¸i<br /> ®−îc, c¸i mÊt cña b¶n th©n m×nh.<br /> 4. NhËn xÐt vµ nh÷ng khuyÕn nghÞ<br /> - VÒ c«ng t¸c chuyªn m«n<br /> Møc ®é hµi lßng vµ an t©m trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc ch−a cao.<br /> C«ng t¸c ®µo t¹o trªn ®¹i häc cßn nhiÒu trë ng¹i ®èi víi c¸c c¸n bé n÷, nhÊt lµ ®èi víi<br /> nh÷ng ng−êi kh«ng ®−îc ®µo t¹o ®óng víi chuyªn ngµnh nghiªn cøu cña m×nh. Cã<br /> 22% c¸c chÞ ®· tr¶ lêi trong b¶ng th¨m dß ý kiÕn r»ng m×nh kh«ng ®−îc ph©n c«ng<br /> t¸c ®óng víi chuyªn m«n ®µo t¹o.<br /> ViÖc trao ®æi, chia sÎ th«ng tin trong néi bé c¬ quan cßn qu¸ Ýt, vÝ dô cã nhiÒu<br /> trung t©m cïng nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi §« thÞ hãa, nh−ng trung t©m nµy kh«ng biÕt<br /> trung t©m kh¸c cã nh÷ng tµi liÖu g×, v× vËy vÊn ®Ò chia sÎ "nèi m¹ng th«ng tin" trong<br /> néi bé c¬ quan cÇn ®−îc quan t©m chó ý h¬n.<br /> Nh÷ng héi th¶o, b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña tõng trung t©m cÇn thu hót sù tham<br /> gia cña c¸c trung t©m kh¸c, vµ thu hót sù quan t©m cña c¸c c¸n bé n÷, cã nh÷ng ®Ò<br /> tµi cã liªn quan ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian kinh phÝ vµ chÊt x¸m.<br /> Cã mét sè ý kiÕn ®Ò nghÞ tËp trung vµo vÊn ®Ò quan t©m ®Õn giíi n÷ trong<br /> c«ng t¸c nghiªn cøu nh− lµ: chó ý quan t©m h¬n ®Õn viÖc c¸c chÞ em tham gia vµo c¸c<br /> ®Ò tµi khoa häc cña ViÖn vµ cña c¸c Trung t©m nghiªn cøu.<br /> Nªn t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó cã nh÷ng ph−¬ng tiÖn phôc vô nghiªn cøu tèt<br /> h¬n, nh− m¸y mãc, s¸ch b¸o tµi liÖu, th−êng xuyªn trao ®æi khoa häc trong n−íc<br /> vµ ngoµi n−íc.<br /> Cã nhiÒu ý kiÕn vÒ nguyÖn väng ®−îc n©ng cao tr×nh ®é, ®−îc tham gia c¸c líp<br /> ®µo t¹o chuyªn m«n. ViÖc häc ngo¹i ng÷ còng ch−a ®−îc c¸c c¸n bé nghiªn cøu n÷<br /> quan t©m ®óng møc, ch−a x¸c ®Þnh ®−îc r»ng ngo¹i ng÷ lµ chiÕc cÇu nèi quan träng<br /> ®Ó tiÕn xa h¬n trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc.<br /> - VÒ c«ng t¸c c¶i thiÖn t×nh h×nh ®êi sèng<br /> VÒ ®êi sèng, c¸c chÞ ®· ®ãng gãp rÊt nhiÒu ý kiÕn vÒ viÖc lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ<br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn<br /> L−u Ph−¬ng Th¶o 61<br /> <br /> n©ng cao phóc lîi vÒ ®êi sèng. RÊt nhiÒu ý kiÕn cho r»ng l·nh ®¹o ViÖn vµ c¸c Trung<br /> t©m cÇn tÝch cùc nhiÒu h¬n n÷a trong viÖc t×m kiÕm thªm nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu<br /> khoa häc, thu hót thªm sù tham gia cña c¸n bé n÷ ®Ó gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é<br /> chuyªn m«n vµ ®−îc t¨ng thu nhËp mét c¸ch chÝnh ®¸ng.<br /> Cuèi cïng, ®iÒu cÇn nãi lµ trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, phÇn lín chÞ<br /> em ®Òu thÊy r»ng nh÷ng ng−êi ®Õn víi c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc tr−íc hÕt ®ã<br /> ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã tÊm lßng, kiÕn thøc chuyªn m«n còng rÊt cÇn, nh−ng cÇn h¬n<br /> lµ tÊm lßng ®èi víi khoa häc, ®èi víi thùc tiÔn x· héi, ®ã lµ hµnh trang mµ nhµ khoa<br /> häc ph¶i mang theo trong suèt cuéc ®êi cña m×nh. Nh÷ng nhµ khoa häc ®ã lµ nh÷ng<br /> ng−êi hÕt søc tin t−ëng r»ng, nh÷ng nç lùc cña m×nh trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa<br /> häc sÏ gãp phÇn lµm cho x· héi tèt ®Ñp h¬n, nÕu nh− ®ã lµ con ®−êng mµ m×nh ®·<br /> chän, lý t−ëng m×nh ®· theo th× lu«n lu«n sÏ thÊy lßng thanh th¶n h¬n víi nh÷ng<br /> ®−îc mÊt cña b¶n th©n.<br /> <br /> <br /> Trªn gi¸ s¸ch cña nhµ x· héi häc<br /> (TiÕp theo trang 26)<br /> <br /> • NguyÔn V¨n Kh¸nh: BiÕn ®æi c¬ cÊu ruéng ®Êt vµ kinh tÕ n«ng nghiÖp ë<br /> vïng ch©u thæ s«ng Hång trong thêi kú ®æi míi: Qua kh¶o s¸t mét sè lµng x·.<br /> Nxb. ChÝnh trÞ Quèc gia. 2001, 184 tr.<br /> • NguyÔn §øc KhiÓn: M«i tr−êng vµ ph¸t triÓn. Nxb. Khoa häc kü thuËt. 2001, 236 tr.<br /> • Ph−¬ng Lan: TiÕp cËn v¨n hãa ng−êi cao tuæi. Nxb. V¨n hãa-Th«ng tin. 2000, 233 tr.<br /> • Ng©n hµng thÕ giíi: Tæng quan ®−a vÊn ®Ò giíi vµ ph¸t triÓn - Th«ng qua<br /> sù b×nh ®¼ng vÒ giíi vÒ quyÒn h¹n, nguån lùc vµ tiÕng nãi. B¸o c¸o nghiªn cøu<br /> chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng thÕ giíi. Nxb. Ng©n hµng thÕ giíi. 2000, 38 tr.<br /> • Philippe Papin, Olivier Tessier: Lµng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång: VÊn ®Ò<br /> cßn bá ngá. Nxb. Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia. 2002, 740 tr.<br /> • Chu H÷u Quý, NguyÔn KÕ TuÊn: Con ®−êng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa<br /> n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: S¸ch tham kh¶o. Nxb. ChÝnh trÞ Quèc gia. 2001, 223 tr.<br /> • Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh: Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi<br /> häc. Nxb. §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 2001, 435 tr.<br /> • §Æng Kim S¬n, Hoµng Thu Hµ (chñ biªn): Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn n«ng<br /> nghiÖp vµ n«ng th«n. Nxb. Thèng kª. 2002, 143 tr.<br /> • Tæng côc Thèng kª: Sè liÖu thèng kª lao ®éng - viÖc lµm ë ViÖt Nam 1996-<br /> 2000. Nxb. Thèng kª, 802 tr.<br /> • Tæng côc Thèng kª: T− liÖu kinh tÕ - x· héi chän läc tõ kÕt qu¶ 10 cuéc<br /> ®iÒu tra quy m« lín 1998 - 2000. Nxb. Thèng kª. 2001, 1162 tr.<br /> • Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n: T− duy míi vÒ ph¸t triÓn cho<br /> thÕ kû XXI: s¸ch tham kh¶o. Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia. 2000, 144 tr.<br /> • Trung t©m Nghiªn cøu Lao ®éng n÷, ViÖn nghiªn cøu khoa häc Lao<br /> ®éng: KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi: N÷ c«ng nh©n c«ng nghiÖp ngoµi quèc<br /> doanh - c¸c biÖn ph¸p n©ng cao quyÒn vµ dÞch vô trî gióp ph¸p lý cho n÷ c«ng<br /> nh©n. Nxb Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1999, 86 tr.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2