intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
20
download

Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng của các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam hiện nay, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đem lại, đề cập một số các giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy các DNNVV do phụ nữ làm chủ phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> PHUÅ NÛÄ VIÏÅT NAM LAÂM AÂ<br /> CHUÃ<br /> VÛÂA<br /> DOANH<br /> TRONG BÖËI CAÃNH CAÁCH MAÅNG CÖ<br /> NGUYÏÎN THÕ TUYÏËT MAI*<br /> Ngaây nhêån:24/12/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt<br /> : Doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa (DNNVV) do phuå nûä laâm chuã coá têìm quan troång trong phaát tr<br /> Tuy nhiïn, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã coân gùåp nhiïìu trúã ngaåi trong quaá trònh phaát triïín. Cu<br /> àem laåi caã cú höåi vaâ thaách thûác àöëi vúái caác doanh nghiïåp Viïåt Nam noái chung vaâ DNNVV do ph<br /> tñch thûåc traång cuãa caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam hiïån nay, thaão luêån vïì nhûäng c<br /> cöng nghiïåp (CMCN) 4.0 àem laåi. Cuöëi cuâng, taác giaã àïì cêåp möåt söë caác giaãi phaáp àïí taåo àiïìu k<br /> laâm chuã phaát triïín.<br /> Tûâ khoáa<br /> : DNNVV, DNNVV do phuå nûä laâm chuã, CMCN 4.0, Viïåt Nam.<br /> <br /> WOMEN-OWNED  SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN VIETNAM IN THE INDUST<br /> Abstract: <br /> Women-owned small and medium enterprises (women-owned SMEs) play an important role in th<br /> development in Vietnam. However, these Women-owned SMEs have to face many difficulties in the devel<br /> Industrial Revolution 4.0 brings both opportunities and challenges for Vietnamese enterprises in general and w<br /> particular. This paper analyzes the current status of Vietnam’s women-owned SMEs, in which discusses oppo<br /> offered by the Industrial Revolution 4.0. Lastly, the authour conclude some solutions to enhance the developm<br /> SMEs.<br /> Keywords<br /> : SMEs, women-owned SMEs, The Industrial Revolution 4.0, Vietnam<br /> NÖÅI DUNG<br /> Tuy nhiïn, theo Lï Quang Caãnh vaâ Nguyïîn Vuä<br /> 1. Giúái thiïåu<br /> Huâng (2016) trong “Baáo caáo nghiïn cûáu DNNVV do<br /> Hiïån nay, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã taåiphuå nûä laâm chuã taåi Viïåt Nam: Thûåc traång vaâ khuyïën<br /> Viïåt Nam àoáng möåt vai troâ vö cuâng quan troång àöëi nghõ chñnh saách”, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã<br /> vúái sûå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác. ÚÃ<br /> coân coá nhûäng haån chïë so vúái caác doanh nghiïåp do<br /> goác àöå kinh tïë, caác doanh nghiïåp naây taåo viïåc laâm nam giúái laâm chuã. Cuå thïí nhû, nûä doanh nhên thûúâng<br /> vaâ thu nhêåp cho ngûúâi lao àöång, giaãm àoái ngheâo vaâ thiïëu kyä nùng kinh doanh, khaã nùng tiïëp cêåp nguöìn<br /> thuác àêíy tùng trûúãng kinh tïë. Coân úã goác àöå phaátlûåc vaâ thõ  trûúâng; giúái haån  búãi àõnh kiïën xaä höåi;<br /> triïín xaä höåi, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã goáp<br /> thiïn hûúáng gia àònh vaâ khaã nùng xêy dûång maång<br /> phêìn tùng võ thïë cuãa phuå nûä, tùng àêìu tû cho y tïë, lûúái yïëu (xem thïm trong IFC, 2011; OECD, 2014;<br /> giaáo duåc cuãa treã em nhêët laâ caác treã em gaái, laâm<br /> Global Entrepreneurship Monitor,  2012; vaâ  IFC,<br /> tùng lúåi ñch xaä höåi cuäng nhû tiïìm nùng tùng trûúãng 2014b). Àiïìu naây coá thïí laâm giaãm àoáng goáp cuãa<br /> kinh tïë trong tûúng lai (Todaro vaâ Smith, 2012). Sûå<br /> caác doanh nghiïåp naây cho tùng trûúãng kinh tïë, cuäng<br /> tham gia cuãa phuå nûä vaâo hoaåt àöång kinh tïë coân nhû phaát triïín xaä höåi.<br /> thuác àêíy thûåc hiïån caác muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng<br /> Àùåc biïåt, trong böëi caãnh hiïån nay, caác DNNVV<br /> vïì bònh àùèng giúái. Theo nghôa naây, phaát triïín caác do phuå nûä laâm chuã noái riïng vaâ caác doanh nghiïåp<br /> DNNVV do phuå nûä laâm chuã seä goáp phêìn thuác àêíyViïåt Nam noái chung coân chõu taác àöång maånh meä cuãa<br /> phaát triïín kinh tïë, xaä höåi vaâ caác muåc 7 tiïu phaát<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng Àoaân.<br /> triïín bïìn vûäng úã Viïåt Nam.<br /> 70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> cuöåc CMCN lêìn thûá tû. Theo Cuåc Thöng tin KH&CN DNNVV àang hoaåt àöång úã Viïåt Nam nùm 2013. Tyã<br /> Quöëc gia, trong “Töíng luêån Cuöåc CMCN lêìn 4”, cuöåc lïå naây thay àöíi theo chiïìu hûúáng tùng nhûng khöng<br /> caách maång naây coá àùåc trûng laâ sûå kïët húåp caác cöngàaáng kïí tûâ nùm 2009 túái nay.<br /> nghïå giuáp xoáa nhoâa ranh giúái giûäa caác lônh vûåc vêåt Theo Lï Quang Caãnh vaâ Nguyïîn Vuä Huâng (2015)<br /> lyá, söë hoáa vaâ sinh hoåc. Cuöåc CMCN lêìn thûá 4 àang trong “Baáo caáo nghiïn cûáu DNNVV do phuå nûä laâm<br /> xaãy ra, laâ bûúác ài têët yïëu cuãa viïåc tûå àöång hoáa húnchuã taåi Viïåt Nam: Thûåc traång vaâ khuyïën nghõ chñnh<br /> nûäa möi trûúâng saãn xuêët. Giöëng nhû caác cuöåc caách saách”, vïì àùåc àiïím, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã<br /> maång trûúác àêy, noá cuäng seä taåo nïn caác saãn phêím taåi Viïåt Nam coá möåt söë àiïím nöíi bêåt sau:<br /> phong phuá hún vúái giaá thaânh thêëp hún, àem laåi lúåi<br /> Thûá nhêët, DNNVV phuå nûä laâm chuã thûúâng têåp<br /> ñch cho caác bïn liïn quan. Cöng nghïå kyä thuêåt söë àaä<br /> trung úã caác doanh nghiïåp coá quy mö siïu nhoã vaâ<br /> vaâ seä tiïëp tuåc taác àöång àïën ngaânh cöng nghiïåp saãn nhoã. Coá túái 98,8% söë DNNVV do phuå nûä laâm chuã coá<br /> xuêët vaâ caác lônh vûåc khaác cuãa nïìn kinh tïë. Caác doanh quy mö siïu nhoã vaâ nhoã, trong àoá doanh nghiïåp quy<br /> nghiïåp àûáng trûúác cú höåi coá möåt khöng hai àïí chuyïín mö siïu nhoã chiïëm 72%, caác doanh nghiïåp nhoã coân<br /> àöíi hoùåc bõ boã laåi phña sau. Nhûäng doanh nghiïåp boã laåi chiïëm 27%.<br /> qua cú höåi naây  coá thïí  seä bõ loaåi khoãi  thõ trûúâng. Thûá hai, DNNVV do phuå nûä quaãn lyá phêìn lúán<br /> Ngûúåc laåi, nhûäng doanh nghiïåp biïët têån duång lúåi thïë thuöåc lônh vûåc dõch vuå. Trong töíng söë DNNVV do<br /> cuãa cuöåc caách maång kyä thuêåt söë vaâ chuyïín àöíi sang phuå nûä laâm chuã, coá túái 61,4% söë doanh nghiïåp thuöåc<br /> mö hònh doanh nghiïåp cöng nghiïåp 4.0 nhiïìu khaã<br /> lônh vûåc dõch vuå, cöng nghiïåp 37,6%, nöng nghiïåp<br /> nùng seä thu lúåi lúán.<br /> chó coá 1%.<br /> Do àoá, viïåc tòm hiïíu vaâ phên tñch nhûäng thaách<br /> Thûá ba, tyã lïå DNNVV do phuå nûä laâm chuã giaãm<br /> thûác vaâ thúâi cú àöëi vúái caác DNNVV noái chung vaâ<br /> dêìn khi quy mö doanh nghiïåp lúán dêìn. Chùèng haån,<br /> DNNVV do phuå nûä laâm chuã noái riïng laâ rêët cêìn thiïët.àöëi vúái doanh nghiïåp siïu nhoã, coá túái 26,8% doanh<br /> Theo tòm hiïíu cuãa taác giaã àaä coá nhiïìu nghiïn cûáu nghiïåp do phuå nûä laâm chuã nhûng giaãm chó coân 13,6%<br /> phên tñch vïì taác àöång cuãa cuöåc CMCN 4.0 àöëi vúái doanh nghiïåp coá quy mö lúán do phuå nûä laâm chuã.<br /> nïìn kinh tïë Viïåt Nam noái chung, thúâi cú vaâ thaách<br /> Cuäng theo Lï Quang Caãnh vaâ Nguyïîn Vuä Huâng<br /> thûác cho hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa caác (2016) trong “Baáo caáo nghiïn cûáu DNNVV do phuå<br /> doanh nghiïåp noái riïng... Tuy nhiïn, hiïån nay chûa<br /> nûä laâm chuã taåi Viïåt Nam: Thûåc traång vaâ khuyïën nghõ<br /> coá nghiïn cûáu naâo phên tñch, àaánh giaá taác àöång cuãa chñnh saách”, vïì vai troâ, DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã<br /> cuöåc CMCN 4.0 àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa caác DNNVVViïåt Nam hiïån àang àoáng möåt vai troâ quan troång,<br /> do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam hiïån nay. Trïn cú súã thïí hiïån úã nhûäng àiïím sau:<br /> phên tñch thûåc traång vaâ àùåc àiïím cuãa DNNVV do<br /> Thûá nhêët, DNNVV do phuå nûä laâm chuã chiïëm möåt<br /> phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam, taác giaã àûa ra nhêåntyã lïå àaáng kïí trong caác DNNVV.<br /> àõnh thúâi cú vaâ thaách thûác àöëi vúái caác doanh nghiïåp<br /> Thûá hai, DNNVV do phuå nûä laâm chuã giuáp giaãi<br /> naây, tûâ àoá àïì xuêët caác giaãi phaáp àïí thuác àêíy caácquyïët viïåc laâm cho ngûúâi lao àöång hiïåu quaã hún so<br /> DNNVV do phuå nûä laâm chuã phaát triïín.<br /> vúái DNNVV do nam laâm chuã.<br /> 2. Thûåc traång cuãa DNNVV do phuå nûä laâm chuã<br /> Thûá ba,  DNNVV  do  phuå  nûä  laâm  chuã  coá  tyã  lïå<br /> Doanh nghiïåp do phuå nûä laâm chuã àûúåc hiïíu khaác lao àöång nûä cao hún so vúái caác DNNVV do nam giúái<br /> nhau úã  caác  quöëc gia  vaâ caác  töí chûác  quöëc tïë.  ÚÃ<br /> laâm chuã.<br /> Viïåt Nam, chûa coá quy àõnh cuå thïí thïë naâo laâ doanh<br /> Thûá tû, DNNVV do phuå nûä laâm chuã coá àoáng goáp<br /> nghiïåp do phuå nûä laâm chuã. Trong baâi viïët naây, taáctñch cûåc cho ngên saách nhaâ nûúác.<br /> giaã sûã duång khaái niïåm vïì doanh nghiïåp do phuå nûä<br /> Thûá nùm, DNNVV do phuå nûä laâm chuã àaä taåo thu<br /> laâm chuã theo àõnh nghôa cuãa Ngên haâng Thïë giúái, nhêåp àaáng kïí cho ngûúâi lao àöång.<br /> tûác laâ doanh nghiïåp do phuå nûä laâm cöng taác quaãn lyá Thûá saáu, DNNVV do phuå nûä laâm chuã thûåc hiïån<br /> àiïìu haânh haâng ngaây. DNNVV do phuå nûä quaãn lyá chñnh saách vaâ traách nhiïåm xaä höåi töët.<br /> (giaám àöëc àiïìu haânh) seä àûúåc coi laâ caác DNNVV do<br /> Thûá baãy<br /> , DNNVV do phuå nûä laâm chuã liïm chñnh<br /> phuå nûä laâm chuã (World Bank, 2015).<br /> hún so vúái àöìng nghiïåp nam.<br /> Theo söë liïåu cuãa Töíng cuåc thöëng kï, hiïån coá<br /> Tuy nhiïn, baãn thên caác DNNVV do phuå nûä laâm<br /> 25% caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã trong söë caác chuã gùåp nhiïìu trúã ngaåi trong quaá trònh hònh thaânh vaâ<br /> <br /> 71 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> phaát triïín. Kïët quaã laâ caác DNNVV do phuå nûä quaãn lyá<br /> múái thúâi hiïån àaåi àaä vaâ seä laâm thay àöíi moåi lônh vûåc<br /> coá kïët quaã kinh doanh thêëp hún caác DNNVV do caác cuãa àúâi söëng kinh tïë - xaä höåi, moåi hïå thöëng saãn xuêët,<br /> àöìng nghiïåp nam quaãn lyá. Xeát trïn möåt söë khña caånh quaãn lyá vaâ àiïìu haânh (Chu Ngoåc Anh, 2017).<br /> nhû thu nhêåp trung bònh cuãa ngûúâi lao àöång haâng<br /> Khaái niïåm Industry 4.0 hay laâ cuöåc CMCN lêìn<br /> nùm, hay tyã lïå doanh nghiïåp laâm ùn coá laäi,... roä raâng thûá tû lêìn àêìu tiïn àûúåc àïì cêåp trong baãn Kïë hoaåch<br /> caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã coá caác chó tiïu naâyhaânh àöång chiïën lûúåc cöng nghïå cao àûúåc chñnh<br /> thêëp hún. Kïët quaã naây nguå yá rùçng caác DNNVV dophuã Àûác thöng qua vaâo nùm 2012. Theo GS. Klaus<br /> phuå nûä quaãn lyá laâ nhûäng doanh nghiïåp gùåp nhiïìu Schwab, chuã tõch Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái, Induskhoá khùn trong saãn xuêët kinh doanh hún so vúái caác try 4.0 (tiïëng Àûác laâ Industrie 4.0) hay cuöåc CMCN<br /> doanh nghiïåp do nam quaãn lyá. Theo Lï Quang Caãnh<br /> thûá tû (FIR), laâ möåt thuêåt ngûä bao göìm möåt loaåt caác<br /> vaâ Nguyïîn Vuä Huâng (2016) trong “Baáo caáo nghiïn cöng nghïå tûå àöång hoáa hiïån àaåi, trao àöíi dûä liïåu vaâ<br /> cûáu DNNVV do phuå nûä laâm chuã taåi Viïåt Nam: Thûåcchïë taåo. FIR àûúåc àõnh nghôa laâ “möåt cuåm thuêåt ngûä<br /> traång vaâ khuyïën nghõ chñnh saách”, möåt söë bêët lúåicho caác cöng nghïå vaâ khaái niïåm cuãa töí chûác trong<br /> chñnh cuãa nûä doanh nhên àaä àûúåc chó ra nhû sau:<br /> chuöîi giaá trõ” ài cuâng vúái caác hïå thöëng vêåt lyá trong<br /> Thûá nhêët, thiïëu kiïën thûác kyä nùng bao göìm kiïën khöng gian aão, Internet cuãa vaån vêåt vaâ Internet cuãa<br /> thûác  quaãn  trõ  doanh  nghiïåp,  nhên  sûå,  taâi  chñnh, caác dõch vuå.<br /> marketing...<br /> Theo Cuåc  Thöng  tin  KH&CN  Quöëc  gia,  trong<br /> Thûá hai, khoá tiïëp cêån caác nguöìn lûåc vaâ thõ trûúâng.“Töíng luêån cuöåc CMCN lêìn thûá 4”, baãn chêët cuãa CMCN<br /> Thûá ba, ñt coá cú höåi tham gia xuác tiïën thûúng lêìn thûá 4 laâ dûåa trïn nïìn taãng cöng nghïå söë vaâ tñch<br /> maåi.<br /> húåp têët caã caác cöng nghïå thöng minh àïí töëi ûu hoáa<br /> Thûá tû, bêët lúåi trong xêy dûång vaâ phaát triïín maång quy trònh, phûúng thûác saãn xuêët; nhêën maånh nhûäng<br /> lûúái kinh doanh.<br /> cöng nghïå àang vaâ seä coá taác àöång lúán nhêët laâ cöng<br /> Thûá nùm, ngoaâi ra, nûä doanh nhên coân phaãi cên nghïå in 3D, cöng nghïå sinh hoåc, cöng nghïå vêåt liïåu<br /> bùçng cöng viïåc quaãn lyá doanh nghiïåp vúái gia àònh vaâ múái, cöng nghïå tûå àöång hoáa, ngûúâi maáy,... Caác cöng<br /> phaãi vûúåt qua nhûäng trúã ngaåi vùn hoáa.<br /> nghïå múái naây khöng chó taác àöång vïì saãn xuêët, maâ<br /> Thûá saáu, vai troâ vaâ traách nhiïåm cuãa phuå nûä bõcoân aãnh hûúãng sêu röång àïën àúâi söëng xaä höåi, lao<br /> gùæn nhiïìu hún vúái thiïn hûúáng gia àònh, vúái thiïn àöång, viïåc laâm, an ninh, chñnh trõ... Nhû vêåy, cuöåc<br /> chûác sinh àeã vaâ chùm soác con caái, vun veán haånh CMCN lêìn thûá 4 seä aãnh hûúãng àïën nïìn kinh tïë toaân<br /> phuác gia àònh. Àiïìu naây khiïën nûä doanh nhên coá ñt cêìu noái chung vaâ nïìn kinh tïë Viïåt Nam noái riïng. Àöëi<br /> thúâi gian hún nam doanh nhên trong viïåc kinh doanh<br /> vúái hoaåt àöång cuãa caác doanh nghiïåp, CMCN lêìn thûá<br /> vaâ nhû vêåy seä aãnh hûúãng túái sûå phaát triïín cuãa doanh4 coá böën taác àöång chñnh àöëi vúái: 1) nhûäng kyâ voång<br /> nghiïåp do phuå nûä laâm chuã.<br /> cuãa khaách haâng, 2) nêng cao saãn phêím, 3) àöíi múái<br /> Thûá baãy<br /> , doanh nghiïåp do phuå nûä laâm chuã gùåp húåp taác vaâ 4) caác hònh thûác töí chûác. Thûåc tïë, cuöåc<br /> trúã  ngaåi  trong  cuöåc  söëng  gia  àònh  vaâ  tòm  ngûúâi CMCN lêìn thûá 4, maâ nïìn taãng laâ cöng nghïå, coá taác<br /> kïë nghiïåp.<br /> àöång rêët lúán àïën caác doanh nghiïåp, mang laåi caã cú<br /> Nhû vêåy, DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Namhöåi vaâ thaách thûác rêët lúán cho caác doanh nghiïåp Viïåt<br /> coá àoáng goáp tñch cûåc cho giaãi quyïët viïåc laâm, tùngNam noái chung vaâ caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã<br /> thu nhêåp, àoáng goáp cho ngên saách nhaâ nûúác vaâ tùng noái riïng.<br /> trûúãng kinh tïë, tûâ àoá laâm tùng võ thïë cuãa phuå nûä vaâ Cú höåi àöëi vúái DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt<br /> giaãm bêët bònh àùèng giúái. Tuy nhiïn, hiïån nay, DNNVV Nam trong CMCN lêìn thûá 4<br /> do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam coá nhûäng haån chïë Vïì cú höåi, cuäng giöëng nhû caác doanh nghiïåp Viïåt<br /> nhêët àõnh trong phaát triïín búãi nhûäng trúã ngaåi cuãa Nam noái chung, àöëi vúái caác DNNVV do phuå nûä laâm<br /> baãn thên nûä doanh nhên.<br /> chuã trong CMCN lêìn thûá 4, àoá laâ khoa hoåc vaâ cöng<br /> 3. CMCN 4.0 vaâ taác àöång cuãa noá àöëi vúái nghïå seä laâm nùng suêët, chêët lûúång vaâ hiïåu quaã cuãa<br /> DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam<br /> saãn phêím, dõch vuå tùng; chi phñ thûúng maåi giaãm seä<br /> Giúâ àêy thïë giúái àang noái àïën sûå khúãi àêìu cuãa laâm tùng doanh thu cho caác doanh nghiïåp, taåo cú<br /> cuöåc CMCN lêìn thûá tû vúái töëc àöå phaát triïín theo cêëphöåi múã röång thõ trûúâng, phaát triïín doanh nghiïåp,<br /> söë luäy thûâa vaâ quy mö taác àöång cuãa caác cöng nghïå àem laåi lúåi nhuêån khöíng löì cho caác doanh nghiïåp...<br /> 72 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Möåt doanh nghiïåp bao giúâ cuäng phaãi àöëi diïån vúái toaân múái. Ngoaâi ra, chuáng coân haå thêëp caác raâo caãn<br /> cung vaâ cêìu trong quaá trònh ra quyïët àõnh saãn xuêët àöëi vúái caác doanh nghiïåp vaâ caá nhên àïí taåo ra sûå<br /> kinh doanh. Xem xeát cú höåi cho DNNVV do phuå nûä giaâu coá, laâm thay àöíi möi trûúâng caá nhên vaâ chuyïn<br /> laâm chuã, vïì phña cung, dûúái taác àöång cuãa cuöåc CMCN mön cuãa ngûúâi lao àöång. Caác doanh nghiïåp nïìn taãng<br /> lêìn thûá 4, nhiïìu ngaânh cöng nghiïåp àang thêëy sûå ra múái naây àang nhanh choáng nhên ra nhiïìu dõch vuå<br /> àúâi cuãa caác cöng nghïå múái taåo ra nhûäng phûúng múái. Àiïìu naây thûåc sûå laâ möåt cú höåi lúán àöëi vúái caác<br /> thûác hoaân toaân múái àaáp ûáng caác nhu cêìu hiïån taåi vaâ<br /> DNNVV do phuå nûä laâm chuã khi phêìn lúán caác doanh<br /> phaá vúä àaáng kïí caác chuöîi giaá trõ cöng nghiïåp hiïån nghiïåp naây àang nùçm trong lônh vûåc dõch vuå. Hoå seä<br /> coá. Sûå phaá huãy àoá cuäng xuêët hiïån tûâ nhûäng àöëi thuã<br /> coá thïm cú höåi kinh doanh kiïëm tòm lúåi nhuêån cuäng<br /> caånh tranh saáng taåo, nhanh nhaåy, nhûäng ngûúâi nhúâ nhû taåo hiïåu ûáng tñch cûåc àöëi vúái xaä höåi.<br /> tiïëp cêån vúái caác nïìn ta<br /> ãng kyä thuêåt söë toaân cêìu cho<br /> Nhòn chung, sûå àöíi múái dûåa trïn sûå kïët húåp cuãa<br /> nghiïn cûáu, triïín khai, tiïëp thõ, baán haâng vaâ phên caác cöng nghïå àang buöåc caác cöng ty phaãi xem xeát<br /> phöëi, coá thïí lêåt àöí nhûäng ngûúâi àûúng nhiïåm nhanh laåi caách thûác kinh doanh. Àiïím mêëu chöët laâ nhû nhau<br /> hún bao giúâ hïët bùçng caách caãi thiïån chêët lûúång, töëc àöëi vúái caác doanh nghiïåp laâ: caác nhaâ laänh àaåo kinh<br /> àöå, hay giaá caã àöëi vúái giaá trõ cung cêëp.<br />  Àêy coá thïí xem<br /> doanh vaâ àiïìu haânh cêëp cao cêìn phaãi hiïíu möi trûúâng<br /> laâ cú höåi rêët lúán àöëi vúái têët caã caác doanh nghiïåp noái<br /> thay àöíi cuãa hoå, thaách thûác caác giaã àõnh cuãa nhoám<br /> chung vaâ DNNVV do phuå nûä laâm chuã noái riïng trong àiïìu haânh cuãa hoå, àöíi múái khöng ngûâng vaâ liïn tuåc.<br /> caånh tranh àïí giaânh àûúåc cú höåi kiïëm lúåi nhuêån cao Theo Cuåc Thöng tin KH&CN Quöëc gia, trong “Töíng<br /> khi têån duång àûúåc cöng nghïå tiïn tiïën nhêët. Àùåc biïåt luêån cuöåc CMCN lêìn thûá 4”, trong tûúng lai khöng<br /> àöëi vúái DNNVV do phuå nûä laâm chuã, CMCN lêìn thûá 4<br /> xa, saãn phêím, con ngûúâi vaâ maáy moác seä giao tiïëp<br /> seä giuáp caác nûä doanh nghiïåp chiïëm lônh thõ trûúâng, vúái nhau nhû trïn maång xaä höåi. Àïí duy trò tñnh caånh<br /> mang laåi nguöìn thu nhêåp lúán ngay caã vúái caác doanh tranh, caác nhaâ maáy seä phaãi cung cêëp caác thiïët kïë tuây<br /> nghiïåp vúái quy mö nhoã vaâ siïu nhoã khi hoå coá àûúåc chónh vaâ coá khaã nùng thay àöíi saãn phêím nhanh choáng;<br /> nhûäng cöng nghïå hay caách tiïëp cêån thõ trûúâng hiïåu sûã duång IoT vaâ caác cöng nghïå khaác àïí söë hoáa toaân<br /> quaã nhêët. Cuâng vúái àoá, sûå bêët lúåi trong viïåc xêy dûång<br /> böå quy trònh, ruát ngùæn thúâi gian àûa saãn phêím ra thõ<br /> vaâ phaát triïín maång lûúái kinh doanh, xuác tiïën thûúng trûúâng; húåp nhêët maång lûúái saãn xuêët duâng giaãi phaáp<br /> maåi cuãa doanh nghiïåp cuãa caác DNNVV do phuå nûä quaãn lyá voâng àúâi saãn phêím (PLM) dûåa trïn Internet<br /> laâm chuã cuäng seä àûúåc tùng cûúâng dûúái sûå höî trúå cuãa<br /> àïí nhên viïn coá thïí laâm viïåc thöng qua maång; duâng<br /> cöng nghïå, cú höåi phaát triïín kinh doanh cuãa caác doanh<br /> robot baán tûå àöång laâm viïåc bïn caånh con ngûúâi àïí<br /> nghiïåp naây seä dïî daâng àûúåc múã röång, khöng bõ giúái tùng nùng suêët vaâ vêîn àaãm baão chêët lûúång; phên<br /> haån vò khoaãng caách giúái, khöng bõ giúái haån vïì khöng tñch dûä liïåu thu thêåp àûúåc vïì khaách haâng àïí cung<br /> gian vaâ thúâi gian.<br /> cêëp caác dõch vuå kyä thuêåt söë múái. Àöìng thúâi, cuöåc<br /> Nhûäng thay àöíi lúán vïì phña cêìu cuäng àang xaãy CMCN lêìn thûá 4 àaä àêíy cao mûác àöå chia seã thöng<br /> ra, nhû minh baåch ngaây caâng tùng, sûå truy cêåp vaâo tin. Nhû vêåy, caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã cêìn àöëi<br /> caác maång di àöång vaâ dûä liïåu cuãa ngûúâi tiïu duâng àaädiïån vúái phûúng thûác kinh doanh liïn tuåc thay àöíi,<br /> cung cêëp thöng tin vïì nhu cêìu vaâ haânh vi cuãa hoå, tuy nhiïn sûå haån chïë vïì thöng tin, cú höåi xuác tiïën<br /> buöåc caác doanh nghiïåp phaãi thñch nghi. Dûåa trïn cú<br /> thûúng maåi, xêy dûång vaâ phaát triïín maång lûúái kinh<br /> súã àoá, sûå haån chïë vïì thöng tin maâ caác DNNVV do doanh, cuâng nhûäng trúã ngaåi vùn hoáa, sûå phên biïåt<br /> phuå nûä laâm chuã nïu trïn cuäng seä àûúåc khùæc phuåc, vïì giúái trong nïìn kinh tïë tûúng lai dûúái taác àöång cuãa<br /> taåo cú höåi thuác àêíy caác doanh nghiïåp tiïëp tuåc phaát cuöåc caách maång lêìn thûá 4 seä àûúåc khùæc phuåc. Sûå<br /> huy vai troâ vaâ thïë maånh cuãa mònh trong kinh doanh. cöng bùçng trong kinh doanh seä laâ möåt cú höåi àïí ngûúâi<br /> Thïm nûäa, möåt xu hûúáng chñnh laâ sûå phaát triïín phuå nûä laâm cöng taác laänh àaåo caác doanh nghiïåp<br /> cuãa caác nïìn taãng cöng nghïå taåo khaã nùng, cho pheáp phaát triïín khaã nùng vaâ vai troâ cuãa mònh.<br /> kïët húåp caã cung vaâ cêìu àïí phaá vúä cêëu truác ngaânh Möåt àùåc àiïím khaác cuãa CMCN lêìn thûá 4 laâ söë<br /> cöng nghiïåp hiïån coá. Nhûäng nïìn taãng cöng nghïå, dïî<br /> vöën àêìu tû ban àêìu coá thïí khöng lúán, nhûng lúåi nhuêån<br /> daâng sûã duång vúái caác àiïån thoaåi thöng minh, coá thïí thu vïì cao. Viïåc phaát triïín ngaây möåt röång cuãa Internet<br /> têåp húåp con ngûúâi, taâi saãn, dûä liïåu, do àoá taåo ravaån vêåt cho pheáp caác cöng ty naây tiïëp cêån töët hún vúái<br /> nhûäng caách thûác tiïu thuå haâng hoáa vaâ dõch vuå hoaântûâng àún võ, tûâ àoá coá thïí theo doäi vaâ àaánh giaá hiïåu<br /> <br /> 73 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> quaã cuãa hoå trong thúâi gian thûåc. Nhû vêåy, caác doanh àang hoaåt àöång phêìn lúán trong lônh vûåc dõch vuå cuäng<br /> nghiïåp coá thïí khúãi nghiïåp dïî daâng hún, vöën ñt hún laâ möåt thaách thûác lúán khi bïn sûå xuêët hiïån caác dõch<br /> trong khi mang laåi lúåi nhuêån lúán trong thúâi gian ngùæn vuå múái laâ sûå biïën mêët cuãa caác dõch vuå cuä. Lônh vûåc<br /> hún. Àêy laâ möåt cú höåi àöëi vúái caác DNNVV do phuådoanh nghiïåp àang hoaåt àöång coá thïí àang àem laåi<br /> nûä laâm chuã vúái àa phêìn hiïån nay laâ quy mö nhoã vaânguöìn thu lúán nhûng trong tûúng lai hoaân toaân coá<br /> siïu nhoã, khaã nùng tiïëp cêån caác nguöìn lûåc hiïån coân thïí bõ thay thïë, bõ loaåi boã vò coá nhûäng dõch vuå hiïån<br /> haån chïë. Hoå khöng cêìn coá möåt söë vöën lúán múái coá thïí<br /> àaåi, chi phñ thêëp hún xuêët hiïån.<br /> khúãi nghiïåp, maâ chó cêìn coá tri thûác vaâ suy nghô saáng  Thïm nûäa, CMCN lêìn thûá 4 àang buöåc caác cöng<br /> taåo coá thïí tiïën haânh kinh doanh, tòm kiïëm lúåi nhuêån ty phaãi xem xeát laåi caách thûác kinh doanh. Àiïìu naây<br /> vaâ khùèng àõnh àûúåc võ trñ cuãa mònh trong xaä höåi. àoâi hoãi caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã cêìn phaãi hiïíu<br /> Thaách thûác àöëi vúái DNNVV do phuå nûä laâm chuã möi trûúâng thay àöíi cuãa hoå, thaách thûác caác giaã àõnh<br /> úã<br /> Viïåt Nam trong CMCN lêìn thûá 4<br /> cuãa nhoám àiïìu haânh cuãa hoå, àöíi múái khöng ngûâng<br /> Vïì möåt mùåt khaác khi xem xeát nhûäng taác àöång vaâ liïn tuåc. Sûå haån chïë cuãa caác nûä doanh nhên vïì tri<br /> cuãa cuöåc CMCN, àöëi vúái caác DNNVV do phuå nûä laâmthûác quaãn lyá seä laâ möåt thaách thûác rêët lúán àöëi vúái caác<br /> chuã, ta thêëy àoá laâ nhûäng thaách thûác to lúán.<br /> doanh nghiïåp naây.<br /> Vïì phña cung, dûúái taác àöång cuãa cuöåc CMCN lêìn<br /> Sûå khúãi nghiïåp dïî  daâng hún cho caác  doanh<br /> thûá 4, sûå xuêët hiïån nhûäng àöëi thuã caånh tranh saáng nghiïåp ngay caã vúái söë vöën trong CMCN lêìn thûá 4<br /> taåo, nhanh nhaåy, nhûäng ngûúâi nhúâ tiïëp cêån vúái caáccuäng coá thïí àûúåc nhòn nhêån laâm thaách thûác lúán vúái<br /> nïìn taãng kyä thuêåt söë toaân cêìu cho nghiïn cûáu, triïín caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã. Hoå seä phaãi àöëi<br /> khai, tiïëp thõ, baán haâng vaâ phên phöëi, coá thïí lêåt àöí diïån vúái möi trûúâng caånh tranh ngaây caâng gay gùæt<br /> nhûäng ngûúâi àûúng nhiïåm nhanh hún bao giúâ hïët<br /> vaâ khöëc liïåt hún rêët nhiïìu.<br /> bùçng caách caãi thiïån chêët lûúång, töëc àöå, hay giaá caã Thûåc tïë cho thêëy, nhûäng àiïìu naây coá thïí noái hoaân<br /> àöëi vúái giaá trõ cung cêëp. Àêy cuäng coá thïí xem laâtoaân khaác caách thûác saãn xuêët hiïån nay. Chùèng bao<br /> thaách thûác rêët lúán àöëi vúái têët caã caác doanh nghiïåp<br /> lêu nûäa, hêìu nhû têët caã cöng ty saãn xuêët úã moåi núi<br /> noái chung vaâ DNNVV do phuå nûä laâm chuã noái riïng, trïn thïë giúái vaâ têët nhiïn caã caác DNNVV do phuå nûä<br /> trong viïåc thùæng thïë trong caånh tranh, duy trò vaâ giûä laâm chuã úã Viïåt Nam àïìu seä chõu aãnh hûúãng cuãa<br /> vûäng thõ trûúâng cuãa mònh.<br /> Cöng nghiïåp 4.0. Chiïën lûúåc vaâ caách thûác hoaåt àöång<br /> Vïì phña cêìu, vêën àïì maâ caác DNNVV do phuå nûä cuãa hoå seä phaãi thay àöíi.<br /> luön phaãi àöëi diïån laâ sûå minh baåch thöng tin ngaây<br /> 4. Àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp thuác àêíy DNNVV<br /> caâng tùng, sûå tham gia cuãa ngûúâi tiïu duâng vaâ caác do phuå nûä laâm chuã phaát triïín<br /> hònh mêîu múái vïì haânh vi cuãa ngûúâi tiïu duâng (ngaây<br /> Trïn cú súã phên tñch thûåc traång cuãa DNNVV do<br /> caâng àûúåc xêy dûång dûåa trïn sûå truy cêåp vaâo caác phuå nûä laâm chuã vaâ taác àöång cuãa cuöåc CMCN lêìn<br /> maång di àöång vaâ dûä liïåu), caác doanh nghiïåp naây thûá 4, taác giaã àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp àïí thuác àêíy<br /> buöåc phaãi thñch nghi vúái caách hoå thiïët kïë, tiïëp thõ vaâ<br /> sûå phaát triïín cuãa caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã,<br /> cung cêëp caác saãn phêím vaâ dõch vuå. Nhû vêåy caác trúãtûâ àoá tùng cûúâng sûå àoáng goáp cuãa caác DNNVV do<br /> ngaåi cuãa caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã trûúác àêyphuå nûä laâm chuã àöëi vúái phaát triïín kinh tïë vaâ xaä höåi:<br /> nhû sûå cên bùçng giûäa quaãn lyá vaâ gia àònh, vai troâ vaâ Thûá nhêët, vïì phña Nhaâ nûúác, ta cêìn coá chñnh<br /> traách nhiïåm thiïn hûúáng laâm meå, sûå trúã ngaåi vïì gia saách phaát triïín vïì cöng nghïå vaâ coá chñnh saách khuyïën<br /> àònh seä bõ gia tùng vò hoå luön cêìn thúâi gian hún nûäa khñch phaát triïín àöëi vúái tûâng àöëi tûúång kinh tïë trong<br /> àïí àaáp ûáng töët hún cho sûå thay àöíi liïn tuåc trong àoá coá DNNVV do phuå nûä laâm chuã.<br /> nhu cêìu ngûúâi tiïu duâng.<br /> Cuå thïí, chñnh saách àïí phaát triïín cöng nghïå nhû:<br /> Thïm nûäa, sûå kïët húåp caã cung vaâ cêìu dûúái nïìn caác chñnh saách cuå thïí àïí àêíy maånh nghiïn cûáu cú<br /> taãng cöng nghïå taåo ra nhûäng caách thûác tiïu thuå haâng baãn vaâ nghiïn cûáu ûáng duång, coá cú chïë ûu tiïn taâi<br /> hoáa vaâ dõch vuå hoaân toaân múái trong quaá trònh naây vaâ<br /> trúå cho caác töí chûác, caá nhên coá thaânh tñch khoa hoåc<br /> haå thêëp caác raâo caãn àöëi vúái caác doanh nghiïåp vaâ caá<br /> cöng nghïå xuêët sùæc; chñnh saách àïí àêíy maånh vaâ<br /> nhên àïí taåo ra sûå giaâu coá, laâm thay àöíi möi trûúâng khuyïën khñch nghiïn cûáu, phaát triïín; coá cú chïë húåp<br /> caá nhên vaâ chuyïn mön cuãa ngûúâi lao àöång. Àöëi vúái taác maånh meä giûäa khoa hoåc cöng nghïå vaâ saãn xuêët,<br /> caác DNNVV do phuå nûä laâm chuã úã Viïåt Nam hiïånkinh doanh; coá chñnh saách àêíy maånh àöíi múái cöng<br /> 74 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản