Phương án đền bù GPMB

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
368
lượt xem
99
download

Phương án đền bù GPMB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương án đền bù gpmb', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án đền bù GPMB

  1. Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam X· ………….. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ***** -------------------------------- Sè /TT-UB ……………, ngµy th¸ng n¨m 200 Ph ¬ng ¸n ®Òn bï ®Êt ®ai ,hoa mµu trªn diÖn tÝch ®Êt thu håi t ¹i th«n ……….. vµ th«n …………, x· ………… giao cho c«ng ty ……. thuª ®Ó ……….. KÝnh göi : - Héi ®ång thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i TØnh …….. - Uû ban nh©n d©n huyÖn ………….. - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè : …………. ngµy …………. cña UBND tØnh ………. vÒ viÖc thu håi ®Êt giao cho c«ng ty ………. thuª ®Ó x©y dùng …………. - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè ……………. ngµy ………… cña UBND tØnh ………. vÒ viÖc ban hµnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh ………….. n¨m 2007. - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè …………. ngµy ………… cña UBND tØnh ………. vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh mét sè ®iÓm cô thÓ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c. UBND x· ………. cïng c«ng ty …………. tiÕn hµnh lËp ph¬ng ¸n ®Òn bï ®Êt ®ai hoa mÇu cho c¸c hé d©n bÞ thu håi nh sau : Tæng diÖn tÝch ®Êt ®Òn bï lµ : 314.242 m 2 Trong ®ã : DiÖn tÝch ®Êt 2L lµ : 292.769 2 m DiÖn tÝch ®Êt GTTL lµ : 21.473 m 2 ( Cã danh s¸ch kÌm theo ) 1 Båi th êng thiÖt h¹i ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c hé d©n: - §Êt n«ng nghiÖp: 10.987.019.9 271.083,64 m 2 x 40.530 ®/m 2 = ® 29 2 Hç trî ®Êt c«ng cho UBND x·: - §Êt n«ng nghiÖp: 21.685,36 m 2 x 40.530 ®/m 2 = 878.907.641 ®
  2. - §Êt giao th«ng thuû lîi, ®Êt kh¸c : 21.473,00 m 2 x 40.530 ®/m 2 = 870.300.690 ® 3 Hç trî vÒ hoa mµu trªn ®Êt: - Hoa mµu cho hé gia ®×nh ®Êt n«ng nghiÖp: (2L) 271.083,64 m 2 x 1.500 ®/m 2 = 406.625.460 ® - Hoa mµu trªn diÖn tÝch ®Êt c«ng Ých 21.685,36 m 2 x 1.500 ®/m 2 = 32.528.040 ® 4 Hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ cho hé d©n : 3.253.003.68 271.083,64 m 2 x 12.000 ®/m 2 = ® 0 5 Hç trî æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸c hé d©n : 271.083,64 m 2 x 1.000 ®/m 2 = 271.083.640 ® 6 Kinh phÝ hç trî ng©n s¸ch x· : - Hç trî ng©n s¸ch x· x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo qui ®Þnh : 1.256.968.00 314.242,00 m 2 x 4.000 ®/m 2 = ® 0 - Tù nguyÖn hç trî tiÒn chuyÓn ®æi nghÒ cho ®Þa ph¬ng trªn diÖn tÝch ®Êt c«ng Ých : 21.685,36 m 2 x 12.000 ®/m 2 = 260.224.320 ® - Tù nguyÖn hç trî tiÒn chuyÓn ®æi nghÒ cho ®Þa ph¬ng trªn diÖn tÝch ®Êt giao th«ng thuû lîi, ®Êt kh¸c: 21.473,00 m 2 x 12.000 ®/m 2 = 257.676.000 ® 7 Kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng C«ng ty trùc tiÕp chi tr¶ : 314.242,00 m2 x 1.000 ®/m2 = 314.242.000 ® 8 Kinh phÝ thÈm ®Þnh : 314.242,00 m2 x 150 ®/m2 = 47.136.300 ® 18.835.715.7 Tæng céng : (Tõ 1 ®Õn 8 ) lµ : ® 00 VËy kÝnh ®Ò nghÞ héi ®ång thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i tr×nh UBND tØnh phª duyÖt ®Ó UBND x· vµ C«ng ty cïng c¸c nghµnh cã c¨n cø thùc hiÖn . chñ ®Çu t T/M UBND x· T/M UBND HuyÖn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản