intTypePromotion=3

Phương án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
82
lượt xem
19
download

Phương án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để lựa chọn một phương án tối ưu trong nhiều phương án về mặt kinh tế ta dựa vào hàm chi phí tính toán hàg năm Z. Ta chỉ tính phần khác nhau giữa hai phương án Hàm chi phí tính toán Z = (avh+atc).K+ A.C + AB .C Trong đó avh : Hệ số vận hành atc : Hệ số tiêu chuẩn atc=0,2 K : Vốn đầu t- cho trạm biến áp và đường dây Koi : Giá tiền 1m cáp tiết diện Li : chiều dài tuyến cáp có tiết diện i - A : Tổn thất điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

  1. Chương 6: TÝnh to¸n vÒ kinh tÕ §Ó lùa chän mét ph-¬ng ¸n tèi -u trong nhiÒu ph-¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ ta dùa vµo hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµg n¨m Z. Ta chØ tÝnh phÇn kh¸c nhau gi÷a hai ph-¬ng ¸n Hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z = (avh+atc).K+  A.C + AB .C Trong ®ã avh : HÖ sè vËn hµnh atc : HÖ sè tiªu chuÈn atc=0,2 K : Vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y n K   Koi.Li i 1 Koi : Gi¸ tiÒn 1m c¸p tiÕt diÖn Li : chiÒu dµi tuyÕn c¸p cã tiÕt diÖn i  A : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp  A =  Pmax.  n P max   Pi i 1  : thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt  =(0,124+Tmax.10-4)2.8760 C : Gi¸ 1kWh ®iÖn n¨ng C=750®/kWh 1 S AB  n.P0 .t  .PN .( tt ) 2 . n S dmB trong ®ã: n:sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song t:thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, t=8760h vµ cos  =0,74 t×m ®-îc  =3300h AB  114154,8kWh TÝnh to¸n chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n K =( 8160+21000+8640+5250+14250+10080+43560+7175 +405000).103 = 523115.103(®)  A = (1,2+1,9+1,6+0,5+2+0,821+2,8+1,7).3300 =41319,3(kWh)
  2. Z = (0,1+0,2).523115.103 +(41319,3+114154,8).750 = 273540,1.103(®) 2) Ph-¬ng ¸n sè II §Æt 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, trong ®ã : *Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho ban qu¶n lý, phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. n.khcS®mB> Stt=878,7kVA S S®mB> tt  439,4kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m= 1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè:Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng sè 1 sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.764,8 S®mB>   382,4 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý
  3. * Tr¹m biÕn ¸p B2: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ . Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song: n.khc.S®mB>Stt=1993kVA S S®mB> tt  996,5kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng luyÖn kim mµu sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng cßn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.1604 S®mB>   802 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B3 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2, tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p song song : n.khc.S®mB>Stt=1265kVA S S®mB> tt  632,5kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.1265 S®mB>   632,5 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng luyÖn kim ®en tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n.khc.S®mB>Stt=1773,4kVA S S®mB> tt  886,7kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :
  4. ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.1773,4 S®mB>   886,7 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B5: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng rÌn bé phËn nÐn khÝ vµ kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y lµm viÖc song song: n.khc.S®mB>Stt=2129,5kVA S S®mB> tt  1064,75kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1600kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng rÌn vµ bé phËn nÐn khÝ sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng cßn kho vËt liÖu lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn. ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.2053,2 S®mB>   1026,6kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y S®m=1600kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y lµm viÖc song song n.khc.S®mB>Stt=1163,1kVA S S®mB> tt  581,55kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt 0,7.S tt 0,7.1163,1 S®mB>   581,55kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. Tªn Sdm P0 PN UN(%) I0(%) Sè m¸y TBA (KVA) (kW) (kW) B1 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B2 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2
  5. B3 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B4 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B5 1600 2,8 18 6,5 1,4 2 B6 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng chän c¸p cao ¸p theo mËt ®é kinh tÕ dßng ®iÖn jkt. Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h tra ®-îc jkt=3,1A/mm2 b) Lùa chän tr¹m biÕn ¸p vµ d©y dÉn *)Tr¹m B1 Sb1 878,7 Itt1    25,4( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 25,4 F 1  8,19(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.25,4 =50,8(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 50,8 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B1 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B2 Sb2 1993 Itt 2    57,5( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 57,5 F 2   18,5(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.57,5 =115(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp
  6. khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc =115 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B2 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B3 Sb3 1265 Itt 3    36,5( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 36,5 F 3   11,8(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.36,5 =73(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 73 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B3 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B4 Sb4 1773,4 Itt 3    51,2( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 51,2 F 4   16,5(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.51,2 = 102,4(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 102,4 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n
  7. D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B4 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B5 Sb5 2129,5 Itt 5    61,5( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 61,5 F 5   19,84(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.61,5 = 123(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 123 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt *)Tr¹m B6: Sb6 1163,1 Itt 6    33,6( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 33,6 F 6   10,8(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.33,6 =67,2(A) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 67,2 < 0,93.Icp = 0,93.110 =103,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B6 lµ 2xXLPE(3x16) *)Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ë ®©y ®Òu rÊt ng¾n tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua.C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o.
  8. KÕt qu¶ chän c¸p cho ph-¬ng ¸n sè 2 ®-êng F(mm2) L (m) R0 ®¬n gi¸ Thµnh 3 c¸p (10 §/m) tiÒn (103§) TPPTT- 3*16 120 1,47 48 11520 B1 TPPTT- 3*25 50 0,93 75 75000 B2 TPPTT- 3*16 90 1,47 48 8640 B3 TPPTT- 3*25 35 0,93 75 5250 B4 TPPTT- 3*25 95 0,93 75 14250 B5 TPPTT- 3*16 70 1,47 48 6720 B6 B1-1 3*50+35 40 0,387 84 6720 B2-6 3*120+70 30 0,153 205 6150 c) TÝnh to¸n kinh tÕ -kü thuËt *) X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông  P S 2 R 3 P  . .10 (kW ) U2 n  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B1 2 S2 R  878,7  1,47 P  2 . .10 3    . .120.10 3.10 3  0,68(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B2 2 S2 R  1993  0,93 P  2 . .10 3    . .50.10 3.10 3  0,92(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B3
  9. 2 S2 R  1265  1,47 P  2 . .10 3    . .90.10 3.10 3  1,1(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B4 2 S2 R  1773,4  0,93 P  2 . .10 3    . .35.10 3.10 3  0,5(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B5 2 S2 R  2129,5  0,93 P  2 . .10 3    . .95.10 3.10 3  2(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B6 2 S2 R  1163,1  1,47 P  2 . .10 3    . .70.10 3.10 3  0,7(kW ) U n  10  2 T-¬ng tù tæn thÊt trªn B1-1: P  0,55k W B2-6: P  1,44kW Tæng kÕt ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau §-êng F(mm2) L(m) ro(  /km) R(  )  P(kW) c¸p PPTT- 3*16 120 1,47 176,4 0,68 B1 PPTT- 3*25 50 0,93 46,5 0,92 B2 PPTT- 3*16 90 1,47 132,3 1,1 B3 PPTT- 3*25 35 0,93 32,55 0,5 B4 PPTT- 3*25 95 0,93 88,35 2 B5 PPTT- 3*16 70 1,47 102,9 0,8
  10. B6 B1-1 3*50+35 40 0,387 15,48 0,55 B2-6 3*120+70 30 0,153 4,59 1,44 *) TÝnh to¸n vÒ kinh tÕ §Ó lùa chän mét ph-¬ng ¸n tèi -u trong nhiÒu ph-¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ ta dùa vµo hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµg n¨m Z. Hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z = (avh+atc).K+  A.C Trong ®ã avh : HÖ sè vËn hµnh atc : HÖ sè tiªu chuÈn atc=0,2 K : Vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y(trong bµi tËp nµy ta chØ ph¶i tÝnh to¸n víi vèn ®Çu t- ®-êng d©y) n K   Koi.Li i 1 Koi : Gi¸ tiÒn 1m c¸p tiÕt diÖn Li : chiÒu dµi tuyÕn c¸p cã tiÕt diÖn i  A : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp  AB =  Pmax.  n P max   Pi i 1  : thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt  =3300h C : Gi¸ 1kWh ®iÖn n¨ng C=750®/kWh TÝnh to¸n chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n K =(11520+75000+8640+5250+14250+6720+6720+6150+243600.2) .103 = 621450.103(®)  AD = (0,68+0,92+1,1+0,5+2+0,8+0,55+1,44).3300=26367(kWh) A =119370,9+64916,7=184287,6kWh Z = (0,1+0,2).621450.103 +(26367+184287).750 =(186435+157990,5).103=344425.103 VËy ta chän ph-¬ng ¸n sè 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản