Phương án triển khai tổng đài đa dịch vụ trong mạng thế hệ mới

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
249
lượt xem
126
download

Phương án triển khai tổng đài đa dịch vụ trong mạng thế hệ mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền tảng cho xã hội thông tin chính là sự phát triển cao của các dịch vụ viễn thông. Mềm dẻo, linh hoạt và gần gũi với người sử dụng là mục tiêu hướng tới của chúng. Nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới đã ra đời đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khách hàng. Dịch vụ ngày nay đã có những thay đổi về căn bản so với dịch vụ truyền thống trước đây (chẳng hạn như thoại). Lưu lượng thông tin cuộc gọi là sự hoà trộn của thoại và phi thoại. Lưu......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án triển khai tổng đài đa dịch vụ trong mạng thế hệ mới

 1. Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng viÖt nam häc viÖn c«ng nghÖ b u chÝnh viÔn th«ng viÖn khoa häc kü thuËt bu ®iÖn ph¬ng ¸n triÓn khai tæng ®µi ®a dÞch vô trong m¹ng thÕ hÖ míi hµ néi 06-2001
 2. - 1. Xu híng ph¸t triÓn............................................................................................................. 4 1.1 C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch............................................................................................ 5 1.1.1 IP............................................................................................................................. 5 1.1.2 ATM......................................................................................................................... 6 1.1.3 MPLS....................................................................................................................... 7 1.1.4 VÊn ®Ò tiªu chuÈn ho¸............................................................................................ 9 2. Gi¶i ph¸p cña c¸c h·ng.................................................................................................... 12 2.1 Gi¶i ph¸p cña Ericsson............................................................................................... 13 2.1.1 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 14 2.1.1.1 Dßng AXD..................................................................................................................... 14 2.1.1.2 Dßng AXI...................................................................................................................... 16 2.1.2 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi...................................................................................... 16 2.1.3 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch............................................................................ 16 2.2 Gi¶i ph¸p cña SIEMENS.............................................................................................. 17 2.2.1 CÊu tróc chung...................................................................................................... 17 2.2.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 18 2.2.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi...................................................................................... 18 2.2.4 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch............................................................................ 18 2.3 Gi¶i ph¸p cña Alcatel.................................................................................................. 18 2.3.1 CÊu tróc chung...................................................................................................... 18 2.3.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 21 2.3.2.1 Alcatel 7770 Routing Core Platform (RCP).................................................................. 21 2.3.2.2 Alcatel 7670 Routing Switch Platform.......................................................................... 21 2.3.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi...................................................................................... 21 2.3.4 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch............................................................................ 21 2.4 Gi¶i ph¸p cña Nortel.................................................................................................... 22 2.4.1 CÊu tróc chung...................................................................................................... 22 2.4.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 23 2.4.2.1 Tæng ®µi ®a dÞch vô Passport15000......................................................................... 23 2.4.2.2 Tæng ®µi ®a dÞch vô Passport15000-BSN................................................................ 24 2.4.2.3 Tæng ®µi ®a dÞch vô Passport15000-VSS................................................................ 24 2.4.2.4 Tæng ®µi ®a dÞch vô Passport7400........................................................................... 24 2.4.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi...................................................................................... 25 2.4.4 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch............................................................................ 25 2.5 Gi¶i ph¸p cña Cisco.................................................................................................... 25 2.5.1 CÊu tróc chung...................................................................................................... 25 2.5.1.1 M¹ng chuyÓn m¹ch lâi.................................................................................................. 26 2.5.1.2 §iÓm truy cËp dÞch vô - PoP....................................................................................... 26 2.5.1.3 M¹ng thµnh thÞ............................................................................................................. 27 2.5.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 28 2.5.2.1 M¹ng chuyÓn m¹ch lâi.................................................................................................. 28 2.5.2.2 Service POP................................................................................................................. 28
 3. 2.5.2.3 M¹ng thµnh thÞ............................................................................................................. 29 2.5.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi...................................................................................... 29 2.5.4 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch............................................................................ 29 2.6 Gi¶i ph¸p cña Lucent.................................................................................................. 30 2.6.1 CÊu tróc chung...................................................................................................... 30 2.6.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ............................................................................................. 31 2.6.2.1 MSC 25000 Multiservice Packet Core Switch.............................................................. 31 2.6.2.2 The Metropolis Multiservice Transmission (MetroMSX)............................................... 31 2.7 §¸nh gi¸ vµ kÕt luËn.................................................................................................... 32 3. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ cung cÊp dÞch vô cña c¸c tæng ®µi ®a dÞch vô................. 33 3.1 Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n............................................................................................. 33 3.2 Nguyªn t¾c tæ chøc vµ cung cÊp dÞch vô............................................................... 34 3.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi.......................................................................................... 36 4. Ph¬ng ¸n tæng thÓ triÓn khai c¸c tæng ®µi ®a dÞch vô............................................. 37 4.1 HiÖn tr¹ng c¸c nót chuyÓn m¹ch vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi..................................... 37 4.1.1 HÖ thèng chuyÓn m¹ch kªnh................................................................................. 37 4.1.2 C¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi truyÒn sè liÖu............................................................. 37 4.1.3 M¹ng Internet quèc gia........................................................................................... 37 4.2 C¸c vÊn ®Ò kü thuËt cÇn gi¶i quyÕt ........................................................................ 38 4.2.1 X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ lu lîng truyÒn t¶i qua m¹ng ................................................. 38 4.2.2 C¸c tiªu chuÈn kü thuËt cÇn tu©n thñ.................................................................... 38 4.2.2.1 C¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt lîng................................................................................ 38 4.2.2.2 C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi giao thøc......................................................................... 38 4.2.2.3 C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi giao diÖn......................................................................... 38 4.2.3 Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt nèi víi m¹ng hiÖn t¹i.......................................................... 39 4.2.4 Tæ chøc m¹ng truy nhËp b¨ng réng....................................................................... 39 4.3 Ph¬ng ¸n vµ lé tr×nh triÓn khai.................................................................................. 40 4.3.1 Ph¬ng ¸n 1............................................................................................................. 40 4.3.1.1 Néi dung....................................................................................................................... 40 4.3.1.2 ¦u ®iÓm......................................................................................................................... 40 4.3.1.3 Nhîc ®iÓm.................................................................................................................... 40 4.3.2 Ph¬ng ¸n 2............................................................................................................. 41 4.3.2.1 Néi dung....................................................................................................................... 41 4.3.2.2 ¦u ®iÓm......................................................................................................................... 41 4.3.2.3 Nhîc ®iÓm.................................................................................................................... 41 4.3.3 Ph¬ng ¸n 3............................................................................................................. 41 4.3.3.1 Néi dung....................................................................................................................... 41 4.3.3.2 ¦u ®iÓm......................................................................................................................... 42 4.3.3.3 Nhîc ®iÓm.................................................................................................................... 42 4.3.4 Ph¬ng ¸n 4 ............................................................................................................ 42 4.3.4.1 Néi dung....................................................................................................................... 42 4.3.4.2 ¦u ®iÓm......................................................................................................................... 42 4.3.4.3 Nhîc ®iÓm.................................................................................................................... 43 4.3.5 Lùa chän ph¬ng ¸n vµ kÕ ho¹ch triÓn khai............................................................. 43
 4. 1. Xu híng ph¸t triÓn ThÕ giíi ®ang bíc vµo kû nguyªn th«ng tin míi b¾t nguån tõ c«ng nghÖ, ®a ph¬ng tiÖn, nh÷ng biÕn ®éng x· héi, toµn cÇu ho¸ trong kinh doanh vµ gi¶i trÝ, ph¸t triÓn ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng sö dông ph¬ng tiÖn ®iÖn tö. BiÓu hiÖn ®Çu tiªn cña xa lé th«ng tin lµ Internet, sù ph¸t triÓn cña nã lµ minh ho¹ sinh ®éng cho nh÷ng ®éng th¸i híng tíi x· héi th«ng tin. NÒn t¶ng cho x· héi th«ng tin chÝnh lµ sù ph¸t triÓn cao cña c¸c dÞch vô viÔn th«ng. MÒm dÎo, linh ho¹t vµ gÇn gòi víi ngêi sö dông lµ môc tiªu híng tíi cña chóng. NhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng míi ®· ra ®êi ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. DÞch vô ngµy nay ®· cã nh÷ng thay ®æi vÒ c¨n b¶n so víi dÞch vô truyÒn thèng tríc ®©y (ch¼ng h¹n nh tho¹i). Lu l- îng th«ng tin cuéc gäi lµ sù hoµ trén cña tho¹i vµ phi tho¹i. Lu lîng phi tho¹i liªn tôc gia t¨ng vµ biÕn ®éng rÊt nhiÒu. H¬n n÷a cuéc gäi sè liÖu diÔn ra trong kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi dµi so víi tho¹i th«ng thêng chØ vµi phót. ChÝnh nh÷ng ®iÒu nµy ®· g©y mét ¸p lùc cho m¹ng viÔn th«ng hiÖn thêi, ph¶i ®¶m b¶o truyÒn t¶i th«ng tin tèc ®é cao víi gi¸ thµnh h¹. ë gãc ®é kh¸c, sù ra ®êi cña nh÷ng dÞch vô míi nµy ®ßi hái ph¶i cã c«ng nghÖ thùc thi tiªn tiÕn. ViÖc chuyÓn ®æi tõ c«ng nghÖ t¬ng tù sang c«ng nghÖ sè ®· ®em l¹i søc sèng míi cho m¹ng viÔn th«ng. Tuy nhiªn, nh÷ng lo¹i h×nh dÞch vô trªn lu«n ®ßi hái nhµ khai th¸c ph¶i ®Çu t nghiªn cøu nh÷ng c«ng nghÖ viÔn th«ng míi ë c¶ lÜnh vùc m¹ng vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ. CÊu h×nh m¹ng hîp lÝ vµ sö dông c¸c c«ng nghÖ chuyÓn giao th«ng tin tiªn tiÕn lµ thö th¸ch ®èi víi nhµ khai th¸c còng nh s¶n xuÊt thiÕt bÞ. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh giai ®o¹n hiÖn nay lµ giai ®o¹n chuyÓn dÞch gi÷a c«ng nghÖ thÕ hÖ cò (chuyÓn m¹ch kªnh) sang dÇn c«ng nghÖ thÕ hÖ míi (chuyÓn m¹ch gãi), ®iÒu ®ã kh«ng chØ diÔn ra trong h¹ tÇng c¬ së th«ng tin mµ cßn diÔn ra trong c¸c c«ng ty khai th¸c dÞch vô, trong c¸ch tiÕp cËn cña c¸c nhµ khai th¸c thÕ hÖ míi khi cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Trong phÇn tiÕp theo chóng ta sÏ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch, mét ®iÓm träng yÕu trong m¹ng th«ng tin, viÔn th«ng t¬ng lai.
 5. 1.1 C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch Trong c¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch hiÖn nay, IP vµ ATM ®ang ®îc sù quan t©m ®Æc biÖt do tÝnh n¨ng riªng cña chóng. C¸c phÇn sau sÏ tãm lîc mét sè ®iÓm chÝnh cña tõng lo¹i c«ng nghÖ nµy còng nh mét c«ng nghÖ míi cho chuyÓn m¹ch IP lµ MPLS. 1.1.1 IP IP lµ thµnh phÇn chÝnh cña kiÕn tróc cña m¹ng Internet. Trong kiÕn tróc nµy, IP ®ãng vai trß líp 3. IP ®Þnh nghÜa c¬ cÊu ®¸nh sè, c¬ cÊu chuyÓn tin, c¬ cÊu ®Þnh tuyÕn vµ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ë møc thÊp (ICMP). Gãi tin IP gåm ®Þa chØ cña bªn nhËn; ®Þa chØ lµ mét sè duy nhÊt trong toµn m¹ng vµ mang ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn cho viÖc chuyÓn gãi tin tíi ®Ých. C¬ cÊu ®Þnh tuyÕn cã nhiÖm vô tÝnh to¸n ®êng ®i tíi c¸c nót trong m¹ng. Do vËy, c¬ cÊu ®Þnh tuyÕn ph¶i ®îc cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ topo m¹ng, th«ng tin vÒ nguyªn t¾c chuyÓn tin (nh trong BGP) vµ nã ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong m«i trêng m¹ng gåm nhiÒu nót. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cña c¬ cÊu ®Þnh tuyÕn ®îc lu trong c¸c b¶ng chuyÓn tin (forwarding table) chøa th«ng tin vÒ chÆng tiÕp theo ®Ó cã thÓ göi gãi tin tíi híng ®Ých. Dùa trªn c¸c b¶ng chuyÓn tin, c¬ cÊu chuyÓn tin chuyÓn m¹ch c¸c gãi IP híng tíi ®Ých. Ph¬ng thøc chuyÓn tin truyÒn thèng lµ theo tõng chÆng mét. ë c¸ch nµy, mçi nót m¹ng tÝnh to¸n b¶ng chuyÓn tin mét c¸ch ®éc lËp. Ph¬ng thøc nµy, do vËy, yªu cÇu kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña phÇn ®Þnh tuyÕn t¹i tÊt c¶ c¸c nót ph¶i nhÊt qu¸n víi nhau. Sù kh«ng thèng nhÊt cña kÕt qu¶ sÏ dÉn tíi viÖc chuyÓn gãi tin sai híng, ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc mÊt gãi tin. KiÓu chuyÓn tin theo tõng chÆng h¹n chÕ kh¶ n¨ng cña m¹ng. VÝ dô, víi ph¬ng thøc nµy, nÕu c¸c gãi tin chuyÓn tíi cïng mét ®Þa chØ mµ ®i qua cïng mét nót th× chóng sÏ ®îc truyÒn qua cïng mét tuyÕn tíi ®iÓm ®Ých. §iÒu nµy khiÕn m¹ng kh«ng thÓ thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng kh¸c nh ®Þnh tuyÕn theo ®Ých, theo lo¹i dÞch vô, v.v... Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, ph¬ng thøc ®Þnh tuyÕn vµ chuyÓn tin nµy n©ng cao ®é tin cËy còng nh kh¶ n¨ng më réng cña m¹ng. Giao thøc ®Þnh tuyÕn ®éng cho phÐp m¹ng ph¶n øng l¹i víi sù cç b»ng viÖc thay ®æi tuyÕn khi router biÕt ®îc sù thay ®æi vÒ topo m¹ng th«ng qua viÖc cËp nhËt th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i kÕt nèi. Víi c¸c ph¬ng thøc nh CIDR (Classless Interdomain Routing),
 6. kÝch thíc cña b¶ng chuyÓn tin ®îc duy tr× ë møc chÊp nhËn ®îc, vµ do viÖc tÝnh to¸n ®Þnh tuyÕn ®Òu do c¸c nót tù thùc hiÖn, m¹ng cã thÓ ®îc më réng mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn bÊt kú mét thay ®æi nµo. Tãm l¹i, IP lµ mét giao thøc chuyÓn m¹ch gãi cã ®é tin cËy vµ kh¶ n¨ng më réng cao. Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu khiÓn lu lîng rÊt khã thùc hiÖn do ph¬ng thøc ®Þnh tuyÕn theo tõng chÆng. Ngoµi ra, IP còng kh«ng hç trî chÊt lîng dÞch vô. 1.1.2 ATM ATM (Asynchronous Transfer Mode) lµ mét kü thuËt truyÒn tin tèc ®é cao. ATM nhËn th«ng tin ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau nh tho¹i, sè liÖu, video vµ c¾t ra thµnh nhiÒu phÇn nhë gäi lµ tÕ bµo. C¸c tÕ bµo nµy, sau ®ã, ®îc truyÒn qua c¸c kÕt nèi ¶o VC (virtual connection). V× ATM cã thÓ hç trî tho¹i, sè liÖu vµ video víi chÊt lîng dÞch vô trªn nhiÒu c«ng nghÖ b¨ng réng kh¸c nhau, nã ®- îc coi lµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch hµng ®Çu vµ thu hót ®îc nhiÒu quan t©m. ATM kh¸c víi ®Þnh tuyÕn IP ë mét sè ®iÓm. Nã lµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch híng kÕt nèi. KÕt nèi tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi ph¶i ®îc thiÕt lËp tríc khi th«ng tin ®îc göi ®i. ATM yªu cÇu kÕt nèi ph¶i ®îc thiÕt lËp b»ng nh©n c«ng hoÆc thiÕt lËp mét c¸ch tù ®éng th«ng qua b¸o hiÖu. Mét ®iÓm kh¸c biÖt n÷a lµ ATM kh«ng thùc hiÖn ®Þnh tuyÕn t¹i c¸c nót trung gian. TuyÕn kÕt nèi xuyªn suèt ®îc x¸c ®Þnh tríc khi trao ®æi d÷ liÖu vµ ®îc gi÷ cè ®Þnh trong thêi gian kÕt nèi. Trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp kÕt nèi, c¸c tæng ®µi ATM trung gian cÊp cho kÕt nèi mét nh·n. ViÖc nµy thùc hiÖn hai ®iÒu: dµnh cho kÕt nèi mét sè tµi nguyªn vµ x©y dùng b¶ng chuyÓn tÕ bµo t¹i mçi tæng ®µi. B¶ng chuyÓn tÕ bµo nµy cã tÝnh côc bé vµ chØ chøa th«ng tin vÒ c¸c kÕt nèi ®ang ho¹t ®éng ®i qua tæng ®µi. §iÒu nµy kh¸c víi th«ng tin vÒ toµn m¹ng chøa trong b¶ng chuyÓn tin cña router dïng IP. Qu¸ tr×nh chuyÓn tÕ bµo qua tæng ®µi ATM còng t¬ng tù nh viÖc chuyÓn gãi tin qua router. Tuy nhiªn, ATM cã thÓ chuyÓn m¹ch nhanh h¬n v× nh·n g¾n trªn c¸c cell cã kÝch thíc cè ®Þnh (nhá h¬n cña IP), kÝch thíc cña b¶ng chuyÓn tin nhá h¬n nhiÒu so víi cña IP router, vµ viÖc nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng chuyªn dông. Do vËy, th«ng lîng cña tæng ®µi ATM thêng lín h¬n th«ng lîng cña IP router truyÒn thèng.
 7. 1.1.3 MPLS Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh c«ng nghiÖp viÔn th«ng ®· vµ ®ang t×m mét ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch cã thÓ phèi hîp u ®iÓm cña IP (nh c¬ cÊu ®Þnh tuyÕn) vµ cña ATM (nh th«ng lîng chuyÓn m¹ch). M« h×nh IP-over-ATM cña IETF coi IP nh mét líp n»m trªn líp ATM vµ ®Þnh nghÜa c¸c m¹ng con IP trªn nÒn m¹ng ATM. Ph¬ng thøc tiÕp cËn xÕp chång nµy cho phÐp IP vµ ATM ho¹t ®éng víi nhau mµ kh«ng cÇn thay ®æi giao thøc cña chóng. Tuy nhiªn, c¸ch nµy kh«ng tËn dông ®îc hÕt kh¶ n¨ng cña ATM. Ngoµi ra, c¸ch tiÕp cËn nµy kh«ng thÝch hîp víi m¹ng nhiÒu router vµ kh«ng thËt hiÖu qu¶ trªn mét sè mÆt. Tæ chøc ATM-Forum, dùa trªn m« h×nh nµy, ®· ph¸t triÓn c«ng nghÖ LANE vµ MPOA. C¸c c«ng nghÖ nµy sö dông c¸c m¸y chñ ®Ó chuyÓn ®æi ®Þa chØ nhng ®Òu kh«ng tËn dông ®îc kh¶ n¨ng ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô cña ATM. C«ng nghÖ MPLS (Multiprotocol label switching) lµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn cña nhiÒu c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch IP (IP switching) sö dông c¬ chÕ ho¸n ®æi nh·n nh cña ATM ®Ó t¨ng tèc ®é truyÒn gãi tin mµ kh«ng cÇn thay ®æi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn cña IP. ThiÕt bÞ CSR (Cell switch router) cña Toshiba ra ®êi n¨m 1994 lµ tæng ®µi ATM ®Çu tiªn ®îc ®iÒu khiÓn b»ng giao thøc IP thay cho b¸o hiÖu ATM. Tæng ®µi IP cña Ipsilon vÒ thùc chÊt lµ mét ma trËn chuyÓn m¹ch ATM ®îc ®iÒu khiÓn bëi khèi xö lý sö dông c«ng nghÖ IP. C«ng nghÖ Tag switching cña Cisco còng t¬ng tù nhng cã bæ sung thªm mét sè ®iÓm míi nh FEC (Forwarding equivalence class), giao thøc ph©n phèi nh·n, v.v... Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn, nhãm lµm viÖc vÒ MPLS ®îc thµnh lËp n¨m 1997 víi nhiÖm vô ph¸t triÓn mét c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch nh·n IP thèng nhÊt mµ kÕt qu¶ cña nã lµ c«ng nghÖ MPLS. MPLS t¸ch chøc n¨ng cña IP router ra lµm hai phÇn riªng biÖt: chøc n¨ng chuyÓn gãi tin vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn. PhÇn chøc n¨ng chuyÓn gãi tin, víi nhiÖm vô göi gãi tin gi÷a c¸c IP router, sö dông c¬ chÕ ho¸n ®æi nh·n t¬ng tù nh cña ATM. Trong MPLS, nh·n lµ mét sè cã ®é dµi cè ®Þnh vµ kh«ng phô thuéc vµo líp m¹ng. Kü thuËt ho¸n ®æi nh·n vÒ b¶n chÊt lµ viÖc t×m nh·n cña mét gãi tin trong mét b¶ng c¸c nh·n ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn cña gãi vµ nh·n míi cña nã. ViÖc nµy ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi viÖc xö lý gãi tin theo kiÓu th«ng thêng, vµ do vËy c¶i thiÖn kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ. C¸c router sö dông kü thuËt nµy ®îc gäi lµ LSR (Label switching router). PhÇn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña MPLS bao gåm c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn líp m¹ng víi nhiÖm vô ph©n phèi th«ng tin gi÷a
 8. c¸c LSR, vµ chñ tôc g¸n nh·n ®Ó chuyÓn th«ng tin ®Þnh tuyÕn thµnh c¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn cho viÖc chuyÓn m¹ch. MPLS cã thÓ ho¹t ®éng ®îc víi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn Internet kh¸c nh OSPF (Open Shortest Path First) vµ BGP (Border Gateway Protocol). Do MPLS hç trî viÖc ®iÒu khiÓn lu lîng vµ cho phÐp thiÕt lËp tuyÕn cè ®Þnh, viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô cña c¸c tuyÕn lµ hoµn toµn kh¶ thi. §©y lµ mét tÝnh n¨ng vît tréi cña MPLS so víi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn cæ ®iÓn. Ngoµi ra, MPLS cßn cã c¬ chÕ chuyÓn tuyÕn (fast rerouting). Do MPLS lµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch híng kÕt nèi, kh¶ n¨ng bÞ ¶nh hëng bëi lçi ®êng truyÒn thêng cao hín c¸c c«ng nghÖ kh¸c. Trong khi ®ã, c¸c dÞch vô tÝch hîp mµ MPLS ph¶i hç trî l¹i yªu cÇu chÊt lîng vô cao. Do vËy, kh¶ n¨ng phôc håi cña MPLS ®¶m b¶o kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña m¹ng kh«ng phô thuéc vµo c¬ cÊu kh«i phôc lçi cña líp vËt lý bªn díi. Bªn c¹nh ®é tin cËy, c«ng nhÖ MPLS còng khiÕn viÖc qu¶n lý m¹ng ®îc dÔ dµng h¬n. Do MPLS qu¶n lý viÖc chuyÓn tin theo c¸c luång th«ng tin, c¸c gãi tin thuéc mét FEC cã ®Ó ®îc x¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ cña nh·n. Do vËy, trong miÒn MPLS, c¸c thiÕt bÞ ®o lu lîng m¹ng cã thÓ dùa trªn nh·n ®Ó ph©n lo¹i c¸c gãi tin. Lu lîng ®i qua c¸c tuyÕn chuyÓn m¹ch nh·n (LSP) ®îc gi¸m s¸t mét c¸ch dÔ dµng dïng RTFM (Real-time flow measurement). B»ng c¸ch gi¸m s¸t lu lîng t¹i c¸c LSR, ngÏn lu lîng sÏ ®îc ph¸t hiÖn vµ vÞ trÝ x¶y ra ngÏn lu lîng cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh nhanh chãng. Tuy nhiªn, gi¸m s¸t lu lîng theo ph¬ng thøc nµy kh«ng ®a ra ®îc toµn bé th«ng tin vÒ chÊt lîng dÞch vô (vÝ dô nh trÔ tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña miÒn MPLS). ViÖc ®o trÔ cã thÓ ®îc thùc hiÖn bëi giao thøc líp 2. §Ó gi¸m s¸t tèc ®é cña mçi luång vµ ®¶m b¶o c¸c luång lu lîng tu©n thñ tÝnh chÊt lu lîng ®· ®îc ®Þnh tríc, hÖ thèng gi¸m s¸t cã thÓ dïng mét thiÕt bÞ n¾n lu lîng. ThiÕt bÞ nµy sÏ cho phÐp gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o tu©n thñ tÝnh chÊt lu lîng mµ kh«ng cÇn thay ®æi c¸c giao thøc hiÖn cã. Tãm l¹i, MPLS lµ mét c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch IP cã nhiÒu triÓn väng. Víi tÝnh chÊt cña c¬ cÊu ®Þnh tuyÕn cña m×nh, MPLS cã kh¶ n¨ng n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cña m¹ng IP truyÒn thèng. Bªn c¹nh ®ã, th«ng lîng cña m¹ng sÏ ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch râ rÖt. Tuy nhiªn, ®é tin cËy lµ mét vÊn ®Ò thùc tiÔn cã thÓ khiÕn viÖc triÓn khai MPLS trªn m¹ng Internet bÞ chËm l¹i. Cã thÓ tãm t¾t nh÷ng u nhîc ®iÓm cña MPLS trong mét sè néi dung chÝnh sau ®©y: ¦u ®iÓm cña MPLS lµ:
 9. 1. TÝch hîp c¸c chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn, ®¸nh ®Þa chØ, ®iÒu khiÓn, v.v.. ®Ó tr¸nh møc ®é phøc t¹p cña NHRP, MPOA vµ c¸c c«ng nghÖ kh¸c trong IPOA truyÒn thèng. 2. Cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®é phøc t¹p vµ n©ng cao kh¶ n¨ng më réng ®¸ng kÓ. 3. TØ lÖ gi÷a chÊt lîng vµ gi¸ thµnh cao. 4. N©ng cao chÊt lîng. Cã thÓ thùc hiÖn rÊt nhiÒu chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn mµ c¸c c«ng nghÖ tríc ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng, nh ®Þnh tuyÕn hiÖn, ®iÒu khiÓn lÆp, v.v.. Khi ®Þnh tuyÕn thay ®æi dÉn ®Õn kho¸ mét ®êng nµo ®ã, MPLS cã thÓ dÔ dµng chuyÓn m¹ch luång d÷ liÖu sang mét ®êng míi. §iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc trong IPOA truyÒn thèng. 5. Sù kÕt hîp gi÷a IP vµ ATM cho phÐp tËn dông tèi ®a thiÕt bÞ, t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t. 6. Sù ph©n c¸ch gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn víi c¸c ®¬n vÞ chuyÓn m¹ch cho phÐp MPLS hç trî ®ång thêi MPLS vµ B-ISDN truyÒn thèng (biÓu diÔn trong h×nh III-8). Vµ ®Ó thªm c¸c chøc n¨ng m¹ng sau khi triÓn khai m¹ng MPLS, chØ ®ßi hái thay ®æi phÇn mÒm ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn. Nhîc ®iÓm cña MPLS 1. Hç trî ®a giao thøc sÏ dÉn ®Õn c¸c vÊn ®Ó phøc t¹p trong kÕt nèi. 2. Khã thùc hiÖn hç trî QoS xuyªn suèt tríc khi thiÕt bÞ ®Çu cuèi ngêi sö dông thÝch hîp xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng. 3. ViÖc hîp nhÊt c¸c kªnh ¶o ®ang cßn tiÕp tôc nghiªn cøu. Gi¶i quyÕt viÖc chÌn tÕ bµo sÏ chiÕm nhiÒu tµi nguyªn bé ®Öm h¬n. §iÒu nµy ch¾c ch¾n sÏ dÉn ®Õn ph¶i ®Çu t vµo c«ng viÖc n©ng cÊp phÇn cøng cho c¸c thiÕt bÞ ATM hiÖn t¹i. 1.1.4 VÊn ®Ò tiªu chuÈn ho¸ §èi víi c¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch míi ®Ò cËp ®Õn trong phÇn trªn, viÖc tiªu chuÈn ho¸ lµ mét khÝa c¹nhquan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng nhanh chãng cña c«ng nghÖ ®ã.
 10. C¸c tiªu chuÈn liªn quan ®Õn IP vµ ATM ®· ®îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn trong mét thêi gian t¬ng ®èi dµi ®Æc biÖt lµ ATM ®· ®îc c¸c tæ chøc tiªu chuÈn lín nh ITU-T, ATM-F, IETF... quan t©m nghiªn cøu vµ x©y dùng tiªu chuÈn. Nãi chung cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, c¸c tiªu chuÈn vÒ IP, ATM ®· t¬ng ®èi hoµn chØnh kÓ c¶ tiªu chuÈn MPOA ( §a giao thøc qua ATM) hay IPv6. C¸c tiªu chuÈn vÒ MPLS chñ yÕu ®îc IETF ph¸t triÓn (c¸c tiªu chuÈn RFC) hiÖn ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn. Nhãm lµm viÖc MPLS lµ mét tËp c¸c nhãm lµm viÖc bao gåm c¸c ph¹m vi ‘sub-IP’ mµ IESG thµnh lËp gÇn ®©y. TÊt c¶ c¸c nhãm lµm viÖc sub-IP t¹m thêi ®ang ®îc ®Æt trong General Area cho ®Õn khi IESG quyÕt ®Þnh cÊu tróc qu¶n lý cuèi cïng cho viÖc qu¶n lý c¸c nhãm nµy. Nhãm lµm viÖc MPLS chÞu tr¸ch nhiÖm chuÈn ho¸ c¸c c«ng nghÖ c¬ së cho sö dông chuyÓn m¹ch nh·n vµ cho viÖc thi hµnh c¸c ®êng chuyÓn m¹ch nh·n trªn c¸c lo¹i c«ng nghÖ líp liªn kÕt, nh Frame Relay, ATM vµ c¸c c«ng nghÖ LAN (Ethernet, Token Ring, v.v..). Nã bao gåm c¸c thñ tôc vµ c¸c giao thøc cho viÖc ph©n phèi nh·n gi÷a c¸c bé ®Þnh tuyÕn, xem xÐt vÒ ®ãng gãi vµ multicast. C¸c môc tiªu khëi ®Çu cña nhãm lµm viÖc ®· gÇn nh hoµn thµnh. Cô thÓ, nã ®· x©y dùng mét sè c¸c RFC (xem liÖt kª phÝa díi) ®Þnh nghÜa Giao thøc ph©n phèi nh·n c¬ së (LDP), kiÕn tróc MPLS c¬ së vµ ®ãng gãi gãi tin, c¸c ®Þnh nghÜa cho viÖc truyÒn MPLS qua c¸c ®êng liªn kÕt ATM, Frame Relay.
 11. C¸c môc tiªu gÇn ®©y cña nhãm lµm viÖc lµ: 1. Hoµn thµnh c¸c chØ môc cßn tån t¹i; 2. Ph¸t triÓn c¸c tiªu chuÈn ®Ò nghÞ cña nhãm lµm viÖc MPLS thµnh c¸c b¶n Dratf Standard. Bao gåm: LDP, CR-LDP, vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt RSVP-TE còng nh vÊn ®Ò ®ãng gãi; 3. §Þnh râ c¸c më réng phï hîp víi LDP vµ RSVP cho viÖc x¸c nhËn LSP nguån; 4. Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc trªn MPLS-TE MIB; 5. X¸c ®Þnh c¸c c¬ chÕ chÊp nhËn lçi c¶i tiÕn cho LDP; 6. X¸c ®Þnh c¸c c¬ chÕ phôc phåi MPLS cho phÐp mét ®êng chuyÓn m¹ch nh·n cã thÓ ®îc sö dông nh lµ mét b¶n dù tr÷ cho mét tËp c¸c ®êng chuyÓn m¹ch nh·n kh¸c bao gåm c¸c trêng hîp cho phÐp söa côc bé; 7. Cung cÊp tµi liÖu vÒ c¸c ph¬ng thøc ®ãng gãi MPLS më réng cho phÐp ho¹t ®éng trªn c¸c ®êng chuyÓn m¹ch nh·n trªn c¸c c«ng nghÖ líp thÊp h¬n, nh ph©n chia theo thêi gian (SONET ADM), ®é dµi bíc sãng vµ chuyÓn m¹ch kh«ng gian; 8. Hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc ®ang tiÕn hµnh cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu víi IP Multicast qua c¸c ®ßng chuyÓn m¹ch nh·n; B¶ng sau m« t¶ c¸c tiªu chuÈn RFC ®· ®îc IETF c«ng bè: B¶ng 1: C¸c tiªu chuÈn RFC vÒ MPLS. STT Tªn RFC 1 Carrying Label Information in BGP-4 2 Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching, Label Distribution Protocol (LDP) 3 LDP State Machine 4 RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels 5 Constraint-Based LSP Setup using LDP 6 MPLS Traffic Engineering Management Information Base Using SMIv2 7 MPLS Support of Differentiated Services 8 Framework for IP Multicast in MPLS 9 MPLS Label Switch Router Management Information Base Using SMIv2 10 ICMP Extensions for MultiProtocol Label Switching 11 Applicability Statement for CR-LDP 12 Applicability Statement for Extensions to RSVP for LSP-Tunnels 13 LSP Modification Using CR-LDP 14 LSP Hierarchy with MPLS TE 15 Link Management Protocol (LMP) 16 Framework for MPLS-based Recovery
 12. 17 Multiprotocol Label Switching (MPLS) FEC-To-NHLFE (FTN) Management Information Base Using SMIv2 18 Fault Tolerance for LDP and CR-LDP 19 Generalized MPLS - Signaling Functional Description 20 MPLS LDP Query Message Description 21 Signalling Unnumbered Links in CR-LDP 22 LDP Extensions for Optical User Network Interface (O-UNI) Signaling 23 Signalling Unnumbered Links in RSVP-TE 24 Requirements for support of Diff-Serv-aware MPLS Traffic Engineering 25 Extensions to RSVP-TE and CR-LDP for support of Diff-Serv-aware MPLS Traffic Engineering 26 Generalized MPLS Signaling - CR-LDP Extensions 27 Generalized MPLS Signaling - RSVP-TE Extensions Nh v¹y cã thÓ nhËn thÊy c«ng viÖc tiªu chuÈn ho¸ MPLS ®Ó c¸c h·ng cã thÓ ®a ra c¸c thiÕt bÞ th¬ng m¹i ®· ®îc tiÕn hµnh rÊt nhanh chãng vµ thuËn lîi. C¸c s¶n phÈm th¬ng m¹i MPLS ®· xuÊt hiÖn nhiÒu trªn thÞ trêng vµ b¶o ®¶m ®é t¬ng thÝch tu©n theo c¸c tiªu chuÈn RFC. ITU-T còng kh«ng ®øng ngoµi cuéc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tiªu chuÈn MPLS. B¶ng sau chØ ra nh÷ng nghiªn cøu vµ kÕ ho¹ch cña ITU trong viÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn MPLS. B¶ng 2: C¸c nghiªn cøu ®ãn ®Çu cña ITU-T vÒ MPLS. Tiªu ®Ò CËp nhËt N1/Q.20: M« t¶ vµ tiªu chuÈn ®o cho IP qua ATM trong B- 06/98 ISDN N2/Q.20: CÊu tróc IP qua ATM trong B-ISDN 06/98 N3/Q.20: Hç trî IP QoS 06/98 N4/Q.20: Hç trî IP Multicast 06/98 N5/Q.20: Hç trî VPN 06/98 N6/Q.20: Sö dông dÞch vô tªn miÒn IP qua ATM trong B- 06/98 ISDN N7/Q.20: B¶n tin cÊu tróc giao thøc lâi. 06/98 N8/Q.20: M« t¶ s¬ bé vÒ giao thøc lâi 09/98 N9/Q.20: Sö dông cÊu tróc MPLS trong IP qua ATM trong B- 09/98 ISDN 2. Gi¶i ph¸p cña c¸c h·ng Víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn rÊt nhanh cña c«ng nghÖ vµ nhu cÇu cña thÞ trêng ®ßi hái, c¸c h·ng ®Òu ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cña m×nh ®èi víithiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô trong m¹ng t¬ng lai.
 13. 2.1 Gi¶i ph¸p cña Ericsson TÇm nh×n cña Ericsson cho c¸c m¹ng t¬ng lai nh¾m tíi c¬ së h¹ tÇng m¹ng ®a dÞch vô dùa trªn c¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi míi vµ ®îc thiÕt kÕ cho c¸c dÞch vô thêi gian thùc. Nã cã kh¶ n¨ng truyÒn lu lîng víi cêng ®é lín ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kÕt nèi m¹ng cña m«i trêng viÔn th«ng c¹nh tranh. C¸c c«ng nghÖ sö dông trong kiÕn tróc nµy ®îc tèi u ho¸ ®Ó ®¹t ®îc chi phÝ vËn hµnh thÊp nhÊt tíi møc cã thÓ vµ c¬ héi thu lîi lín nhÊt cã thÓ cho nhµ vËn hµnh. Vµo cuèi thÕ kØ 20, m¹ng cè ®Þnh, di ®éng vµ truyÒn sè liÖu cïng ®ång thêi tån t¹i riªng rÏ. Nh÷ng m¹ng nµy chia sÎ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn (c¸p quang, SDH/SONET) vµ mét phÇn t¨ng trëng cña lu lîng tho¹i lµ cho truy cËp internet quay sè dial up. Truy nhËp b¨ng réng hÇu hÕt tån t¹i díi h×nh thøc c¸c kªnh d÷ liÖu tèc ®é cao cho c¸c doanh nghiÖp lín. Mçi m¹ng cã mét hÖ thèng qu¶n lý cña m×nh, c¸c tµi nguyªn chuyÓn m¹ch, truyÒn dÉn vµ truy nhËp cña m×nh vµ c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng. Mçi nhµ vËn hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tÊt c¶ trong viÖc cung cÊp toµn bé d©y chuyÒn tõ truy nhËp thuª bao ®Õn ph©n phèi vµ cung cÊp dÞch vô qua c¬ së h¹ tÇng m¹ng cña hä. T×nh tr¹ng nµy vÉn cßn tån t¹i víi hÇu hÕt c¸c nhµ vËn hµnh hiÖn nay, nhng mäi thø b¾t ®Çu thay ®æi.
 14. Ericson ®a ra gi¶i ph¸p Engine cho m¹ng thÕ hÖ sau víi cÊu tróc m¹ng míi lµ kh¸ kh¸c biÖt. §ã lµ mét kiÕn tróc më, ë ®©y c¸c chøc n¨ng viÔn th«ng ®îc ph©n chia theo c¸c líp nh sau: ♦ C¸c øng dông ngêi sö dông n»m t¹i biªn cña m¹ng, cã thÓ truy nhËp th«ng qua c¸c dÞch vô m¹ng. ♦ C¸c øng dông ®iÒu khiÓn liªn l¹c trong m¹ng, bao gåm  Sö dông vµ cung cÊp c¸c dÞch vô ®iÒu khiÓn líp cao h¬n, vÝ dô nh truy nhËp dÞch vô, di ®éng, c¸c chøc n¨ng AAA.  C¸c tµi nguyªn c¬ së h¹ tÇng m¹ng ®iÒu khiÓn líp thÊp h¬n ♦ Liªn kÕt (vÝ dô, m¹ng truy nhËp vµ truyÒn gãi tin) 2.1.1 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ 2.1.1.1 Dßng AXD a) AXD301 Tæng ®µi ®a dÞch vô chÊt lîng cao AXD 310 ®îc thiÕt kÕ sö dông tÊt c¶ c¸c kinh nghiÖm cña ericsson trong qu¸ tr×nh hç trî c¸c gi¶i ph¸p cho m¹ng viÔn th«ng c«ng céng. HÖ thèng AXD301 cã chÊt lîng cao, kh¶ n¨ng më réng vµ ®¸ng tin cËy ®iÒu nµy khiÕn nã trë thµnh mét gi¶i ph¸p quan träng cho c¸c
 15. m¹ng c«ng céng lín, tuy nhiªn víi cÊu h×nh thu nhá cña hÖ thèng AXD301 chØ víi mét subrack lµm cho nã còng phï hîp víi c¸c m¹ng c«ng céng nhá hoÆc c¸c m¹ng doanh nghiÖp. AXD301 lµ mét gi¶i ph¸p tèi u cho viÖc ph©n ph¸t nhiÒu dÞch vô vµ mét sè lîng lín lu lîng. C¸c dÞch vô hç trî bao gåm ATM, IP/MPLSl, FrameRelay, c¸c dÞch vô tho¹i. BÊt cø sù kÕt hîp nµo cña c¸c dÞch vô còng cã thÓ ®îc xö lý ®ång thêi miÔn lµ trong mét hÖ thèng tÊt c¶ c¸c dÞch vô ®îc hÇu hÕt ngêi sö dông yªu cÇu. HÖ thèng më réng tõ 10Gbit/s trong mét subrack tíi 160 GbÝt/s. KiÕn tróc cho phÐp më réng h¬n n÷a tíi 2.5Tbit/s. b) AXD311 AXD311 thuéc dßng c¸c tæng ®µi héi tô biªn cung cÊp gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c m¹ng c«ng céng. Nh÷ng tæng ®µi nµy hç trî nhiÒu lo¹i giao diÖn vµ ®a ra sù pha trén mÒm dÎo gi÷a ATM vµ c¸c c«ng nghÖ tríc ®©y t¹i c¸c ®iÓm truy nhËp m¹ng diÖn réng WAN. Víi AXD311, lu lîng Frame Relay (HDLC/SDLC) cã thÓ ®îc chuyÓn m¹ch vµ truyÒn víi tèc ®é cao qua c¸c ®êng liªn kÕt ATM víi QoS ®îc b¶o ®¶m, hç trî cho m¹ng FR/ATM vµ phèi hîp dÞch vô. ChuyÓn m¹ch tho¹i qua AAL2 cung cÊp ®êng chuyÓn ®æi tèi u tõ c¸c dÞch vô b¨ng hÑp sang c¸c dÞch vô b¨ng réng. m· ho¸/gi¶i m· MPEG-2 cung cÊp kh¶ n¨ng video chÊt lîng cao. c¸c thµnh phÇn chÝnh cña nã cã thÓ nh©n d«i cho môc ®Ých dù phßng. TÊt c¶ c¸c m« h×nh cña AXD311 hç trî c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi qua E1/T1, E3/T3, SDH/SONET, vµ HSSI vµ cã thÓ ®îc sö dông ®Ó truyÒn tho¹i, video vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Vµ qu¶n lý AXD311 dùa trªn giao thøc SNMP theo tiªu chuÈn c«ng nghiÖp. c) AXD330 AXD330 phï hîp víi chuyÓn m¹ch FrameRelay trong c¸c gi¶i ph¸p GPRS cña Erisson. C¸c ®Æc tÝnh cña AXD330 ®îc ph¸t huy khi kÕt nèi gi÷a BSC vµ SGSN. C¸c ®Æc tÝnh phÇn mÒm kh¸c cña AXD330 boa gåm PVCs/SVCs vµ ®iÒu khiÓn t¶i. AXD330 còng cã thÓ dïng nh mét s¶m phÈm truy cËp hiÖu qu¶ cho viÖc tËp trung lu lîng FrameRelay vµo m¹ng x¬ng sèng ATM qua giao diÖn ATME3 hay DS3. H¬n mêi lo¹i giao diÖn FrameRelay kh¸c nhau cã thÓ ®îc sö dông.
 16. 2.1.1.2 Dßng AXI a) AXI520 Qua h¬n mét thÕ kû, Ericsson ®· x©y dùng c¸c m¹ng th¬ng m¹i. vµ bé ®Þnh tuyÕn AXI520 lµ toµn bé kinh nghiÖm vÒ truyÒn d÷ liÖu. Kh«ng nh÷ng nã cã chÊt lîng cao mµ cßn cã kh¶ n¨ng mÒm dÎo vµ kh¶ n¨ng më réng. AXI520 cã ch©n ®Õ nhá vµ mËt ®é cæng rÊt lín. Khèi phÇn mÒm b¶o dìng vËn hµnh t¨ng cêng kh¶ n¨ng tin cËy, chi phÝ ®Çu vµo lµ thÊp. b) AXI540 Tèi u ho¸ cho m¹ng cung cÊp dÞch vô, Bé ®Þnh tuyÕn tæng hîp biªn AXI 540 hç trî m¹ng thÕ hÖ sau. §îc thiÕt kÕ cho thÞ trêng tæng hîp Internet, bé ®Þnh tuyÕn AXI540 cung cÊp ®Þnh tuyÕn tèc ®é ®êng d©y, tæng hîp lu lîng mËt ®é cao, c¸c ®Æc tÝnh qu¶n lÝ lu lîng nh c¸c dÞch vô kh¸c biÖt. 2.1.2 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi Trong gi¶i ph¸p cña ERICSSON ®a ra viÖc kÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi ®îc thùc hiÖn th«ng qua thiÕt bÞ t¬ng ®¬ng MG lµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch AXE. 2.1.3 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch Gi¶i ph¸p m¹ng ENGINE cña Ericsson ®a ra cã kh¸ nhiÒu u ®iÓm. Víi ENGINE, Ericsson gióp c¸c nhµ vËn hµnh m¹ng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ch¾c ch¾n vµ tèi u. Gi¸ trÞ cña ENGINE n»m trong nh÷ng triÓn väng trong ba khÝa c¹nh sau:  ENGINE høa hÑn sÏ hoµn tÊt mèi quan hÖ gi÷a c¸c nhµ vËn hµnh, chia sÎ kinh nghiÖm, c¸c kÕ ho¹ch vµ rñi ro ®Ó ®¹t tíi môc ®Ých th¬ng m¹i chung.  ENGINE høa hÑn sÏ hoµn tÊt c¸c gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn nh÷ng ®ßi hái cña c¸c nhµ vËn hµnh bao gåm sù tÝch hîp hÖ thèng end-to-end vµ c¸c dÞch vô kh¸ch hµng kh¸c.  ENGINE høa hÑn vÒ tÝnh t¬ng thÝch trong c«ng nghÖ tõng bíc mét cho c¸c nhµ vËn hµnh, tõ c«ng nghÖ ®ang sö dông, qua c¸c m¹ng ®a dÞch vô vµ xa h¬n tíi tÊt c¶ c¸c m¹ng IP cña t¬ng lai.
 17. 2.2 Gi¶i ph¸p cña SIEMENS 2.2.1 CÊu tróc chung §èi víi m¹ng thÕ hÖ míi, SIEMENS ®a ra gi¶i ph¸p Unisphere Networks. C¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô ®îc ph©n bæ thµnh c¸c lo¹i: lâi, biªn vµ truy nhËp. C¸c ®Æc ®iÓm chung vÒ cÊu tróc cã thÓ tãm t¾t nh sau: o C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch: chuyÓn m¹ch gãi; o Giao thøc hç trî: IP, ATM, hçn hîp IP/ATM, MPLS; o Giao diÖn hç trî: IP, ATM, FR o CÊu tróc ph©n líp vµ m« ®un, n¨ng lùc lín, kÝch thcãc gän nhÑ o Qu¶n lý tËp trung qua SNMP. H×nh 1 m« t¶ cÊu tróc chung cña thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®a dÞchvô cña SIEMENS. H×nh1: CÊu tróc cña nót chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô
 18. 2.2.2 C¸c lo¹i serie thiÕt bÞ Trong gi¶i ph¸p m¹ng thÕ hÖ míi, c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®îc ph©n thµnh c¸c líp c¬ b¶n sau: o Líp lâi: CRX o Líp biªn: ERX o Líp truy nhËp: XpressPass 2.2.3 KÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi ViÖc kÕt nèi víi m¹ng hiÖn thêi th«ng qua c¸c thiÕt bÞ cöa ngâ MG. 2.2.4 §é mÒm dÎo vµ tÝnh t¬ng thÝch MÒm dÎo trong ®iÒu khiÓn, cã kh¶ n¨ng t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c. 2.3 Gi¶i ph¸p cña Alcatel 2.3.1 CÊu tróc chung Alcatel lµ h·ng sím nhËn râ nhu cÇu cho mét c¸ch tiÕp cËn tiÕn ho¸ ®Ó hç trî cho thêi kú qu¸ ®é lªn mét c¬ së h¹ tÇng kiÕn tróc míi. H×nh díi biÓu diÔn m« h×nh m¹ng thÕ hÖ sau.
 19. M« h×nh m¹ng thÕ hÖ sau cña Alcatel KiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau ®îc héi tô thµnh hai líp:  Líp truyÒn dÉn quang  Líp ph©n phèi dÞch vô Hai líp nµy sÏ vÉn c¸ch li chóng víi c¸c vai trß kh¸c cña chóng. Líp truyÒn dÉn quang sÏ vÉn tËp trung vµo sö dông c¸c thiÕt bÞ quang häc. Líp ph©n phèi dÞch vô tËp trung vµo viÖc ph©n phèi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thÕ hÖ sau vµ c¸c dÞch vô truyÒn thèng. C¸ch tiÕp cËn nhiÒu líp hiÖn nay cña líp ph©n phèi dÞch vô ®îc thi hµnh do mét sè hµng rµo vÒ c«ng nghÖ. Sù biÕn ®éng cña thÞ trêng hiÖn t¹i t¹o nªn sù phøc t¹p vµ vèn ®Çu t cïng víi chi phÝ vËn hµnh cña c¸ch tiÕp cËn nµy trë nªn kh«ng thùc tÕ. M« h×nh nhiÒu líp ®a ra mét c¸ch ®Ó hîp nhÊt kiÕn tróc dÞch vô m¹ng. C¸c ®èi tîng vµ c¸c yªu cÇu ph©n phèi dÞch vô end-to-end vÉn duy tr× nh c÷. Cã c¸c ph¬ng tiÖn ph©n phèi (m¹ng) lµ ®îc ph¸t triÓn b»ng viÖc tèi u ho¸ ®Ó vËn hµnh hiÖu qu¶ vµ ®Çu t tèi u nhÊt. Alcatel më ®Çu cho sù hîp nhÊt c¸c líp dÞch vô víi Alcatel 7407 Multiservice Platform. 7670 RSP më réng kh¶ n¨ng hç trî hîp nhÊt c¸c líp dÞch vô vµo lâi. M« h×nh ph©n phèi dÞch vô cña Alcatel Líp ph©n phèi dÞch vô míi cã thÓ ®îc ph©n chia thµnh ph©n m¹ng ngo¹i biªn vµ phÇn lâi m¹ng (H×nh díi). C¶ hai ®Òu sö dông m¹ng truyÒn dÉn quang líp díi (OTN). PhÇn biªn ®a dÞch vô tËp trung vµo viÖc cung cÊp sù thÝch nghia víi phÇn lâi ®a dÞch vô, phÇn nµy ngîc l¹i tËp trung vµo viÖc duy tr× vµ b¶o ®¶m cho c¸c dÞch vô kh¸c nhau vµ cung cÊp qu¶n lý lu lîng.
 20.  §a dÞch vô t¹i phÇn biªn PhÇn biªn phôc vô chÝnh nh líp tËp hîp ®a dÞch vô, nã cung cÊp kh¶ n¨ng thÝch øng cÇn thiÕt vµo m¹ng lâi. C¬ së m¹ng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nµy, mang l¹i cho nhµ cung cÊp dÞch vô kh¶ n¨ng mÒm dÎo ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô míi mét c¸ch nhanh chãng mµ kh«ng cÇn n©ng cÊp. H¬n n÷a Alcatel 7350 ASAM më réng thÕ m¹nh ®a dÞch vô truyÒn thèng cña Alcatel ®Ó cung cÊp nÒn t¶ng ®a truy nhËp.  §a giao thøc t¹i phÇn lâi NhËn thÊy r»ng lu lîng IP lµ yÕu tè t¨ng trëng chñ yÕu trong c¸c m¹ng hiÖn nay, Alcatel ®· x©y dùng mét nÒn t¶ng cã thÓ tÝch hîp ®Þnh tuyÕn IP, MPLS ATM trªn cïng mét nÒn t¶ng. NÒn t¶ng ®ã cung cÊp kh¶ n¨ng më réng. Tõ nh÷ng thñ tôc chÆt chÏ cña luång lu lîng nh dÞch vô tho¹i tíi nh÷ng ®ßi hái chÆt chÏ cña d÷ liÖu, Alcatel cã ®é tin cËy ®Ó ph©n phèi c«ng nghÖ trªn mét nÒn t¶ng sÏ ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt lîng m¹ng lâi. 7670 RSP kÕ thõa ®îc nh÷ng c«ng cô Alcatel cña m¹ng vµ c¸c øng dông dÞch vô cho viÖc qu¶n lý tuyÕn end- to-end, thu thËp d÷ liÖu m¹ng, tÝnh cíc, vµ qu¶n lý dÞch vô. §ã lµ c«ng cô ®Çy ®ñ cña c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng ATM ®îc ¸p dông cho MPLS vµ qu¶n lý tuyÕn ®êng. Líp truyÒn dÉn quang TruyÒn dÉn ngµy nay, dùa chñ yÕu vµo SONET/SDH, sÏ dÇn dÇn nhêng chç cho c¸c thµnh phÇn m¹ng quang dùa trªn DWDM (OADM, OXC ...) ®Ó tèi ®a b¨ng th«ng qua mçi sîi c¸p (c©n b»ng víi viÖc tèi thiÓu chi phÝ cho mçi bit qua thiÕt bÞ quang). Sù t¸ch biÖt gi÷ líp ph©n phèi dÞch vô víi OTN phÝa díi cho phÐp tèi u c¸c thµnh ph©n mét c¸ch thÝch hîp t¹i mçi líp. OTN sÏ tiÕp tôc ®îc tèi u theo nhiÒu híng ®Ó cho phÐp kh¶ n¨ng më réng b¨ng th«ng tèt nhÊt.
Đồng bộ tài khoản