Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

83
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 1

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ HOÀI MOÄT NGAÂN CHAÂM LAÁP LOAÙNG AÙNH HAØO QUANG Trôøi naéng chang chang ! AÙnh kieâu döông nhö ñao hoûa. Treân ñöôøng lôùn caùt vaøng bay muø mòt . Veát ñao treân maët Thöôøng Maïn Thieân phôi ra aùnh naéng thaønh ñoû hoàng. Ba veát ñao, theâm vaøo baûy, taùm choã noäi thöông ñoåi laáy thanh danh cuøng ñòa vò nhö ngaøy nay . Moãi khi trôøi saép möa, aâm khí naëng neà, noäi thöông laõo laïi phaùt taùc laøm cho ñoát xöông ñau ñôùn nhö daàn. Laõo nhôù laïi noãi gian khoå trong nhöõng cuoäc huyeát chieán ngaøy tröôùc maø loøng caûm khaùi voâ vaøn ! Laõo soáng ñöôïc ñeán ngaøy nay khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Laõo coøn laøm moãi thaùng ñöôïc naêm traêm laïng nguyeät boång cuûa moät teân toång tieâu ñaàu laïi caøng khoù khaên hôn. Ñuùng laø laõo duøng huyeát haõn ñoåi laáy tieàn löông. Maáy naêm gaàn ñaây, ít khi laõo thaân haønh ñi theo xe tieâu. Toång tieâu ñaàu ôû Traán Vieãn tieâu cuïc vôùi laõo nguyeân laø choã sö huynh sö ñeä ñoàng moân. Hai laõo giaø sôùm luyeän quyeàn cöôùc, toái laïi uoáng röôïu ñeå höôûng thanh phuùc trong buoåi taøn nieân. Caây Kim Thöông Huyeát Kieám Kyø cuûa hai laõo khieán cho baèng höõu phe Haéc Ñaïo vuøng ñoâng nam chaúng ai daùm ñuïng vaøo moùn tieâu cuûa Traán Vieãn tieâu cuïc . Nhöng chuyeán tieâu naøy raát quan troïng. Tieâu chuû laïi chæ ñònh hai vò sö huynh ñeä phaûi thaân haønh aùp taûi . Gaàn ñaây beänh phong thaáp cuûa Toång Tieâu ñaàu laïi phaùt ra. Thöôøng Maïn Thieân ñeo thanh Huyeát Kieám lôùn naëng hai möôi baûy caân thaân haønh xuaát maõ . Traán Vieãn tieâu cuïc döông oai . Ngöôøi chaïy côø laø laõo Trieäu ñaõ haønh ngheà ñeán hai chuïc naêm. Tuy laõo ñaõ lôùn tuoåi maø tieáng hoâ coøn doõng daïc. Hôn nöõa tröa hoâm nay laõo ñaõ aên uoáng no neâ, neân baây giôø laõo phaán khôûi tinh thaàn chaïy tröôùc hoâ hoaùn . Typed by Lö Haûi 1 http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Thöôøng Maïn Thieân ruùt chieác khaên vaûi xanh ra lau moà hoâi. Tueá nguyeät chaúng neå ai. Ñoät nhieân laõo phaùt giaùc mình giaø maát roài, ñònh ñi xong chuyeán tieâu naøy laø trôû veà gaùc kieám qui aån . Khí trôøi noùng nöïc quaù chöøng ! Laõo mong phía tröôùc gaëp choã naøo maùt meû nghæ laïi moät luùc roài seõ ra ñi cuõng chöa muoän . Thöôøng Maïn Thieân giaät daây cöông tung ngöïa voït leân, chuaån bò chieáu coá cho laõo Trieäu. Ñoät nhieân laõo nhìn thaáy phía tröôùc coù ngöôøi ngoài giöõa ñöôøng ñeå theâu hoa . Moät ñaïi haùn haøm raâu quai noùn ñaâm tua tuûa . Thöôøng Maïn Thieân boân taåu giang hoà hôn ba chuïc naêm chöa töøng thaáy nam töû haùn, ñaïi tröôïng phu ngoài theâu hoa bao giôø . Laï hôn nöõa laø ñaïi haùn laïi ngoài giöõa ñöôøng döôùi aùnh naéng chang chang ñeå theâu hoa . Thöôøng Maïn Thieân töï hoûi : - Phaûi chaêng ñaïi haùn naøy maéc chöùng ñieân khuøng ? Thöïc ra ñaïi haùn chaúng khaùc gì ngöôøi ñieân. khoâng ñieân thì sao laïi ngoài döôùi aùnh naéng noùng ñeán ñoä ñem tröùng gaø ra phôi coù theå laøm cho chín ñöôïc ? Ñaïi haùn coøn maëc vaøo mình moät taám aùo boâng baèng ñoaïn hoàng maøu tía . Laï hôn nöõa laø nhöõng ngöôøi maëc aùo ñôn mình maåy toaùt moà hoâi öôùt ñaàm maø treân maët ñaïi haùn chaúng coù laáy moät gioït moà hoâi . Thöôøng Maïn Thieân chau maøy. Laõo vaãy tay cho nhöõng xe tieâu ñi ôû phía sau haõy döøng laïi. Ñoaïn laõo nhìn laõo Trieäu ñöa maét ra hieäu . Laõo Trieäu cuõng laø tay töøng traûi giang hoà vaø ñi theo Thöôøng Maïn Thieân laøm teân chaïy côø töø chuyeán tieâu thöù nhaát ra ñôøi . Dó nhieân laõo Trieäu ñaõ hieåu yù cuûa laõo chuû nhaân. Laõo kheõ haéng ñaëng hai tieáng ñaùnh baïo chaïy tôùi . Ñaïi haùn raâu quai noùn vaãn chaêm chuù theâu hoa chaúng khaùc naøo laø moät vò ñaïi coâ nöông loøng xuaân rung ñoäng ngoài trong phoøng the ñeå theâu taám aùo cöôùi . Möôøi saùu, möôøi baûy coã xe tieâu bò ñaïi haùn ngoài giöõa ñöôøng maø phaûi döøng laïi nhöng döôøng nhö y chaúng bieát gì . Ñaïi haùn theâu ñoùa hoa maãu ñôn maø laø haéc maãu ñôn. Ñöôøng kim muõi chæ cuûa y so vôùi ñaïi coâ nöông coøn coù phaàn tinh xaûo hôn . Laõo Trieäu ñoät nhieân lôùn tieáng : Typed by Lö Haûi 2 http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - OÂng baïn theâu boâng hoa ñeïp quaù nhæ ? Ñaùng tieác nôi ñaây chaúng phaûi laø choã ngoài theâu thuøa . Thanh aâm laõo voán ñaõ doõng daïc, baây giôø laïi coá yù laøm cho ñaïi haùn phaûi giaät naûy mình neân tieáng hoâ phoùng ra nhö leänh vôõ . Ngôø ñaâu laõo Trieäu hoâ thì maëc laõo Trieäu, ñaïi haùn raâu quai noùn ñaõ chaúng ngaång ñaàu, laïi khoâng chôùp maét. Laõo Trieäu töï hoûi : - Chaúng leõ thaèng cha naøy ñaõ laø keû ñieân khuøng maø coøn ñieác tai nöõa ? Laõo khoâng nhòn ñöôïc voã vai ñaïi haùn noùi lôùn : - Naøy oâng baïn ! OÂng baïn coù theå nhöôøng loái cho boïn ta ñöôïc chaêng ? Boïn ta ... Laõo chöa döùt lôøi ñoät nhieân döøng laïi, saéc maët bieán ñoåi . Luùc laõo vöôn tay ra voã vai, ñaïi haùn raâu quai noùn giô caùnh tay caàm muõi kim theâu hoa leân caém vaøo mu baøn tay laõo . Laõo Trieäu voán laø ngöôøi gan daï khoâng phaûi taàm thöôøng. Nhöõng tay haûo hôùn giang hoà duø bò dao cheùm coøn chaúng chau maøy, thì voûn veïn moät muõi kim theâu ñaâm tôùi laõo coi vaøo ñaâu ? Laõo Trieäu tuy chaúng buoàn ñeå taâm, nhöng luùc laõo phaùt giaùc teâ nhöùc muoán ruùt tay veà cuõng khoâng ñöôïc nöõa . Döôøng nhö nöûa ngöôøi laõo hoaøn toaøn teâ daïi . Muõi kim theâu hoa naøy phaûi chaêng coù phaùp thuaät baøng moân taû ñaïo? Laõo Trieäu luøi ba böôùc, ngoù laïi baøn tay mình khoâng söng leân hoaëc bieán ñoåi maøu saéc chi heát maø chæ khoâng chòu nghe theo meänh leänh sai khieán. Laõo vöøa kinh ngaïc vöøa töùc giaän ñaõ toan noåi noùng . Thöôøng Maïn Thieân nhaûy xuoáng ngöïa chaïy laïi nhìn ñaïi haùn raâu quai noùn chaáp tay noùi : - OÂng baïn theâu boâng maãu ñôn naøy ñeïp quaù nhæ ? Ñaïi haùn raâu quai noùn khoâng ngöûng ñaàu leân, cöôøi khaäm khaø ñaùp : - Taïi haï coøn theâu ñöôïc thöù khaùc nöõa . Thöôøng Maïn Thieân hoûi : - Theâu gì ? Ñaïi haùn ñaùp : - Theâu ngöôøi ñui maét . Typed by Lö Haûi 3 http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Thöôøng Maïn Thieân cöôøi heà heà noùi : - Theâu ngöôøi ñui maét e raèng khoâng hay . Ñaïi haùn ñaùp : - Theâu caùi ñoù vöøa hay vöøa deå daøng , chæ hai muõi theâu laø ñaõ theâu thaønh ngöôøi ñui maét roài . Thöôøng Maïn Thieân hoûi : - Theâu caùch naøo maø leï theá ? Ñaïi haùn ñaùp : - Caùch theâu laø theá naøy ñaây . Ñoät nhieân haén ñoäng thuû ñaâm hai muõi kim vaøo maët laõo Trieäu. Ngöôøi laõo ngaû laên xuoáng ñaát. Laõo ñau quaù laên loän khoâng ngôùt. Maùu töôi chaïy qua keõ ngoùn tay chính laø ôû trong maét laõo öùa ra . Thöôøng Maïn Thieân taùi maët, xoay tay naém ñoác kieám . Ñaïi haùn raâu quai noùn vaãn ngoài ung dung, caát tieáng hoûi : - Caùc haï coi ñoù ! coù phaûi taïi haï chæ ñöa hai muõi kim laø theâu neân ngöôøi ñui maét? Thöôøng Maïn Thieân cöôøi khaåy ñaùp : - Thuû phaùp cuûa oâng baïn quaû laø thaàn toác ! Ñaïi haùn laïnh luøng noùi : - Ngheà theâu ngöôøi ñui maét cuûa taïi haï laø nhanh hôn heát. Baûy möôi hai muõi kim ñöa ra lieàn thaønh ba möôi saùu ngöôøi ñui muø . Soá ngöôøi aùp taûi chuyeán tieâu keå caû Thöôøng Maïn Thieân laø ba möôi saùu ngöôøi. Ba vò tieâu sö haïng nhaát tuøy tuøng laõo luùc naøy cuõng ñeàu phoùng ngöïa chaïy tôùi. Vì theá maø Thöôøng Maïn Thieân tuy khieáp vía vaãn traán tænh ñöôïc. Laõo lôùn tieáng hoûi : - OÂng baïn tôùi ñaây ñeå taàm cöøu hay ñeå cöôùp tieâu ? Ñaïi haùn ñaùp : - Taïi haï chæ chuyeân ngheà theâu thuøa . Thöôøng Maïn Thieân hoûi : - OÂng baïn coøn muoán theâu gì nöõa ? Ñaïi haùn ñaùp : - Haõy theâu ba möôi saùu ngöôøi ñui maét tröôùc roài seõ theâu ñoaøn xe tieâu taùm chuïc vaïn laïng quay veà . Thöôøng Maïn Thieân buoâng tieáng cöôøi roä noùi : Typed by Lö Haûi 4 http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Theá thì thanh kieám traàm troïng cuûa laõo phu cuõng coù theå theâu ñöôïc... Ñaïi haùn ngaét lôøi : - Theâu caùi gì ? Thöôøng Maïn Thieân ñaùp : - Theâu ngöôøi cheát. Moät ngöôøi cheát ... Ñoät nhieân laõo ngöøng tieáng cöôøi . Thanh kieám ñaõ ruùt ra khoûi voû . Thanh kieám quaù côõ naøy tuy chaúng phaûi thaàn vaät hay lôïi khí gì, nhöng ngaøy tröôùc noù laø chaân truyeàn cuûa Thieát Kieám tieân sinh . Thöôøng Maïn Thieân ñaõ khoå coâng reøn luyeän kieám thuaät baèng thanh kieám naøy ít ra laø boán chuïc naêm, neáu khoâng thì laøm sao laõo soáng ñöôïc cho tôùi baây giôø . Nhöõng tieâu sö tuøy tuøng cuõng ruùt binh khí ra. Binh khí cuûa hoï laø moät thanh Nhaïn Linh ñao, moät caây Luyeän Töû thöông, moät thanh Tang Moân kieám . Boïn tieâu khaùch ñoái phoù vôùi baïn höõu luïc laâm muoán cöôùp tieâu khoâng caàn ñeám xæa gì ñeán ñaïo nghóa giang hoà, cuõng baát taát theo leà luaät laáy moät choïi moät . Thöôøng Maïn Thieân lôùn tieáng hoâ : - Löôïng thanh töû ! Xoâng vaøo caû ñi ! Tröôùc heát laø pheá boû caëp chieâu cuûa haén . Caëp chieâu töùc laø hai maét . Ñaïi haùn ñaõ phoùng kim ñaâm maét ngöôøi ta thì dó nhieân ngöôøi ta cuõng muoán bieán haén thaønh keû ñui muø. Nguy hieåm cuûa nhöõng baäc haøo kieät giang hoà laø laáy tieàn traû nôï, laáy maùu traû maùu . Ñaïi haùn raâu quaên ñang ngoài theâu thì thanh thieát kieám naëng hai möôi baûy caân phoùng tôùi veøo veøo. Caây Luyeän Töû thöông ra chieâu “Ñoäc long thuû thuûy” töø meù beân traøn tôùi caïnh naùch . Boïn tieâu sö ôû Traán Vieãn tieâu cuoäc baûn laõnh thöôøng cao hôn nhöõng ñieàu chæ ñieåm cuûa sö huynh sö ñeä. Nhöõng chieâu thöùc dó nhieân phoái hôïp vôùi nhau laïi caøng tuyeät dieäu . Ñaïi haùn raâu quai noùn ñoät nhieân cöôøi noùi : - Theâu xong roài ! Haén ñaõ theâu xong boâng maãu ñôn . Haén ruùt muõi kim theâu hoa ra . Typed by Lö Haûi 5 http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Thöôøng Maïn Thieân vöøa thaáy haøn quang laáp loaùng ñaõ ñöa tôùi tröôùc maét . Ñaïi haùn ñoäng thuû moät caùch raát thaàn toác khoâng buùt naøo taû xieát maø cuõng khoâng moät ngöôøi naøo neù traùnh kòp . Thöôøng Maïn Thieân gaàm leân moät tieáng... Thanh thieáøt kieám ñoät nhieân bay ñi. Ngöôøi laõo ngaõ laên ra . Soät moät tieáng ! Thanh thieát kieám phoùng truùng vaøo goác caây lôùn gaàn ñoù saâu ñeán moät thöôùc. Luùc naøy ñaïi haùn raâu quaên ñaõ theâu ñöôïc boán ngöôøi ñui maét. Baûy möôi hai muõi kim, ba möôi saùu ngöôøi ñui maét. Ñaïi haùn ra tay ñaõ mau leï phi thöôøng laïi cöïc kyø chuaån ñích . Treân taám ñoaïn maøu hoàng che maët Thöôøng Maïn Thieân ñaõ theâu moät boâng maãu ñôn ñen vaøo . oOo Luùc Giang Troïng Uy ñi ñöôøng, treân mình haén vang leân nhöõng tieáng leng keng töïa nhö ngöôøi laéc nhaïc . Tuy nhieân haén khoâng phaûi laø traùi nhaïc, maø laø moät vò Toång Quaûn phuû Bình Nam Vöông. Haén laø ngöôøi coù nhieàu oai quyeàn, töôùng maïo raát oai nghieâm . Bình Nam Vöông phuû dó nhieân coù nhieàu troïng ñòa cô maät vaø ñöông nhieân nhöõng nôi naøy ñeàu khoùa laïi . Bao nhieâu chìa khoùa ñeàu do haén naém giöõ. Trong mình haén ñeo tôùi hai möôi ba caùi chìa khoùa, neân luùc haén ñi nhöõng tieáng leng keng laïi vang leân . Haén laø nhaân vaät ñaùng tín nhieäm, chaúng nhöõng tính neát thaän troïng, traàm tónh, doác daï trung thaønh maø coøn laø taám thaân “Thaäp tam thaùi baûo hoaønh luyeän”. Tuy haén chöa ñöôïc ñeán trình ñoä ñao thöông ñaâm khoâng vaøo nhöng baát cöù ai cuõng khoù loøng ñaû thöông haén ñöôïc maø haén ñaû thöông ngöôøi ta laïi chaúng khoù gì . Moân Thieát Sa chöôûng cuûa Giang Troïng Uy ñaõ luyeän baûy thaønh hoûa haàu, ñuû ñaùnh tan bia vôõ ñaù ra thaønh buïi . Typed by Lö Haûi 6 http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Vöông gia trao chìa khoùa cho toång quaûn Giang Troïng Uy naém giöõ laø yeân taâm laém roài . Hoâm nay Giang Troïng Uy vaøo baûo khoá laáy moät hoäp minh chaâu vaø hai taám ngoïc bích cho Vöông Gia . Laø ngaøy sinh nhaät aùi phi, Vöông Gia baûo laáy minh chaâu vaø ngoïc bích laøm leã möøng . Cuõng nhö ña soá chaøng trai treân theá gian, Vöông Gia ñoái vôùi ngöôøi ñaøn baø suûng aùi baèng tính caùch raát haøo phoùng . Treân daõy haønh lang yeân tónh vaø traàm laëng, vì nôi ñaây raát gaàn baûo khoá trong vöông phuû. Baát luaän laø ai beùn maûng tôùi moät caùch caøn rôõ lieàn bò cheùm ñaàu voâ toäi vaï. Trong khu caám ñòa naøy, cöù caùch baûy taùm böôùc laïi coù moät teân thieát giaùp veä só tay caàm thöông ñöùng gaùc nghieâm nghò nhö nhöõng pho töôïng ñaù. Boïn veä só naøy do chính tay Giang Troïng Uy huaán luyeän vaø ñaøo taïo . Boïn veä só ñaõ traûi qua nhöõng cuoäc huaán luyeän cöïc kyø nghieâm khaéc. Duø laø con nhaëng bay vaøo maët, hay coù ngöôøi daãm leân chaân, chuùng cuõng khoâng nhuùc nhích . Giang Troïng Uy chaúng nhöõng ñaày ñuû uy tín maø hieäu leänh laïi raát nghieâm minh. Keû naøo lô laø chöùc vuï chæ ñeå moät con choù chaïy vaøo caám khu cuõng bò chaët ñaàu . Chính haén tieán tôùi cuõng phaûi hoâ hieäu leänh tröôùc . Khaåu leänh böõa nay laø “Nhaät Nguyeät ñoàng huy” vì laø ñaïi caùt ñaïi lôïi . Giang Troïng Uy thöôøng nhaät neùt maët oai nghieâm laïnh nhö tieàn maø böõa nay cuõng coù ñoâi phaàn hoan hæ. Y cuõng ñöôïc coi laø quyù khaùch treân tieäc thoï. Sau khi xong vieäc naøy, haén seõ thay ñoåi quaàn aùo hoa leä ñeå uoáng thoï töûu . Chaân haén böôùc cuõng mau hôn ngaøy thöôøng . Taùm teân caåm y veä só, löng ñeo tröôøng ñao ñi theo sau Giang Troïng Uy. Chuùng ñeàu laø nhöõng tay cao thuû ñöôïc choïn löïa raát kyõ trong veä ñoäi . Giang Troïng Uy tröôùc nay voán laø ngöôøi caån thaän phi thöôøng . Ba laàn cöûa vaøo baûo khoá ñeàu baèng saét ñuùc daày baûy taác. Nhöõng oå khoùa cuõng ñeàu ñöôïc thôï noåi tieáng cheá taïo . Typed by Lö Haûi 7 http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Giang Troïng Uy môû taàng cöûa toái haäu roài, moät côn gioù laïnh thoåi vaøo maët . Baûo khoá naøy cuõng töông töï ñaïi ña soá baûo khoá ôû theá gian, aâm khí laïnh leõo nhö ôû trong moät phaàn moä, chæ khaùc ôû choã trong phaàn moät coù ngöôøi cheát, coøn ôû trong baûo khoá thì moät con kieán cuõng khoâng coù . Moãi laàn Giang Troïng Uy tieán vaøo, trong loøng laïi noåi leân yù nieäm raát kyø quaùi, yù nieäm cuûa con ngöôøi coù taøi baûo chöùa trong baûo khoá maø cöù phaûi sinh hoaït ôû trong naøy thì thaät laø voâ duïng . Duø treân ñôøi coù bao nhieâu taøi baûo ñem cho haén heát maø baét haén ôû trong naøy moät ngaøy haén cuõng khoâng muoán . Hieän giôø haén ñang nghó vaäy, haén ñaåy cöû tieán vaøo trong chæ mong laáy ñoà cho choùng roài laïi trôû ra. Haén tuyeät khoâng ngôø laàn naøy vaøo baûo khoá vónh vieãn khoâng thaáy aùnh maët trôøi nöõa . Giöõa baàu khoâng khí laïnh leõo aâm thaàm trong baûo khoá, hieån nhieân coù moät ngöôøi ngoài maø laø moät ngöôøi soáng . Ngöôøi naøy ñaày maët raâu ñaâm tua tuûa, mình maëc aùo boâng theâu hoa hoàng tía. Y ngoài treân röông chaâu baùu ñang theâu hoa . Giang Troïng Uy chaúng khi naøo ngôø tôùi xaûy ra chuyeän naøy ñöôïc. Haén cô hoà khoâng tin ôû maét mình , nhöng tröôùc maët haén ñuùng laø coù moät ngöôøi ngoài theâu hoa maø laø moät ñaïi haùn coøn soáng nhaên raêng ra ñoù . Ngöôøi naøy phaûi chaêng laø ma quæ ? Ngoaøi ma quæ thì coøn ngöôøi naøo vaøo ñaây ñöôïc ? Giang Troïng Uy ôùn laïnh xöông soáng. Haén khoâng nhòn ñöôïc ngöôøi run baàn baät . Ñaïi haùn raâu quai noùn ngoài caëm cuïi theâu hoa chaúng khaùc gì moät vò ñaïi coâ nöông ôû choán khueâ phoøng chaêm chuù theâu thuøa . Ñaïi haùn theâu boâng maãu ñôn, moät boâng maãu ñôn ñen treân taám ñoaïn maøu hoàng. Hoài laâu Giang Troïng Uy coá traán tænh laïi traàm gioïng hoûi : - Sao ngöôi laïi vaøo ñaây ? Ñaïi haùn ñaùp : - Taïi haï vaøo ñaây ñeå theâu thuøa . Giang Troïng Uy thaáy ñoái phöông ra gioïng ôõm ôø khoâng khoûi böïc mình, nhöng coá giöõ veû thaûn nhieân hoûi : Typed by Lö Haûi 8 http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Ngöôi coù bieát nôi ñaây laø choã naøo khoâng ? Ñaïi haùn thaûn nhieân ñaùp : - Ñaây laø choã theâu thuøa . Giang Troïng Uy cöôøi khaåy hoûi : - Chaúng leõ ngöôi ñaëc bieät tôùi ñaây ñeå theâu hoa ? Ñaïi haùn gaät ñaàu ñaùp : - Vì taïi haï muoán theâu thuøa maø chæ coù ñaây laø ngoài theâu ñöôïc . Giang Troïng Uy hoûi : - Ngöôi muoán theâu caùi gì ? Ñaïi haùn ñaùp : - Theâu teân Giang Troïng Uy ñui maét . Giang Troïng Uy ngöûng maët leân cöôøi roä . Chæ khi naøo haén töùc giaän ñeán cöïc ñieåm muoán gieát ngöôøi môùi cöôøi roä nhö vaäy . Ñoät nhieân haén caûm thaáy gan baøn tay teâ daïi töïa hoà bò ong ñoát. Löïc löôïng treân baøn tay ñoät nhieân maát heát . Giöõa luùc aáy, moät luoàng haøn quang laáp loaùng voït tôùi tröôùc maét haén. Thaäp tam thaùi baûo hoaønh luyeän, tuy laø moân coâng phu cöông ngaïnh tuyeät theá voâ song, nhöng cuõng khoâng theå luyeän tôùi maét ñöôïc . Boïn veä só ñöùng ngoaøi ñoät nhieân nghe tieáng la hoaûng voäi chaïy vaøo thì cöûa saét beân trong ñaõ ñoùng chaët . Luùc boïn chuùng caïy ñöôïc cöûa ra tieán vaøo thì Giang Troïng Uy ñaõ naèm cheát giaác döôùi ñaát. Moät taám ñoaïn maøu hoàng töôi che maët haén laïi . Treân taám ñoaïn theâu moät boâng maãu ñôn maøu ñen . oOo Trong thieàn phoøng höông ñaõ thaép leân . Hoa Maõn Laâu taém goäi huaân höông ngoài yeân laëng chôø ñôïi . Gaõ muoán neám moät böõa chay do chính tay Khoå Qua ñaïi sö naáu nöôùng. Chaúng nhöõng gaõ muoán taém goäi huaân höông maø coøn muoán hoïc tính nhaãn naïi . Khoå Qua ñaïi sö chaúng phaûi ngöôøi vaøo beáp moät caùch deã daøng, chaúng nhöõng ngöôøi môøi ñeán phaûi xöùng ñaùng maø coøn phaûi gaëp luùc laõo cao höùng nöõa . Typed by Lö Haûi 9 http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ Böõa nay nhöõng ngöôøi tôùi ñeàu xöùng ñaùng. Ngoaøi Hoa Maõn Laâu coøn coù Coå Tuøng Cö Só ôû Huyønh Sôn vaø Moäc ñaïo nhaân noåi tieáng vi kyø ñeä nhaát, thi töûu ñeä nhò , kieám phaùp ñeä tam . Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu chaúng phaûi tuïc khaùch, neân böõa nay Khoå Qua ñaïi sö cao höùng ñaëc bieät . Trong saéc trôøi baûng laûng, tieáng chuoâng chieàu eâm aùi ngaân nga voïng laïi . Luùc Hoa Maõn Laâu ñi ra, Coå Tuøng Cö Só vaø Moäc ñaïo nhaân ñaõ chôø gaõ ôû ngoaøi vieän. Ngoïn gioù chieàu thoåi qua röøng truùc, khu röøng ngaên caùch choán hoàng traàn . Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi : - Ñeå hai vò tieàn boái chôø ôû ñaây, taïi haï thaät aùy naùy . Moäc ñaïo nhaân cöôøi xoøa . Ñaïo nhaân naøy voán laø ngöôøi thoaùt tuïc. Luùc naøy laõo côûi boû taám ñaïo baøo vaù haøng traêm mieáng ñeå maëc aùo vaûi xanh khoâng dính chuùt buïi traàn . Duø laõo khoâng muoán ñeå ai caâu thuùc, laõo khoâng laøm tröôûng moân phaùi Voõ Ñang thì coøn ñöôïc, nhöng laïi muoán neám böõa côm chay cuûa Khoå Qua ñaïi sö neân laõo phaûi eùp mình moät chuùt . Khoå Qua ñaïi sö tính neát raát quaùi laï laø moät ñieàu ai cuõng bieát roài . Coå Tuøng Cö Só thôû daøi noùi : - Xem chöøng laõo ñaïo naøy noùi quaû khoâng laàm . Hoa Maõn Laâu hoûi : - Ñaïo tröôûng baûo sao ? Moäc ñaïo nhaân cöôøi ñaùp : - Baàn ñaïo baûo nhaát ñònh thí chuû bieát boïn baàn ñaïo ôû ñaây. Duø boïn baàn ñaïo khoâng cöû ñoäng thí chuû cuõng nhaän ra . Coå Tuøng Cö Só thôû daøi noùi : - Nhöng laõo phu khoâng nghó ra taïi sao y laïi bieát ñöôïc ? Moäc ñaïo nhaân ñaùp : - Baàn ñaïo khoâng nghó ra nhöng baàn ñaïo coù choã hay hôn oâng baïn . Coå Tuøng Cö Só hoûi : - Choã naøo hay hôn ? Moäc ñaïo nhaân cöôøi ñaùp : Typed by Lö Haûi 10 http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Thöông Lan ____________________________________________________________________________________________________________ - Vieäc gì maø khoâng nghó ra ñöôïc thì boû ñi khoâng nghó tôùi nöõa . Coå Tuøng Cö Só cuõng cöôøi noùi : - Vì theá maø laõo phu baûo neáu ñaïo huynh khoâng uoáng röôïu nhaát ñònh soáng tôùi ba traêm tuoåi . Trong thieàn phoøng reøm truùc buoâng ruõ. Ñaõ coù taám reøm maø coøn ngöûi thaáy muøi thôm khoù taû. Muøi thôm naøy khieán cho baát cöù ai cuõng noåi thöïc duïc . Coå Tuøng Cö Só thôû daøi noùi : - Khoå Qua ñaïi sö laøm tieäc chay quaû nhieân thieân haï voâ song . Moäc ñaïo nhaân cöôøi ñaùp : - Y thöôøng baûo y maø naáu côm chay thì ñöùc Boà Taùt ngöûi thaáy cuõng theøm . Coå Tuøng Cö Só hoûi : - Xem chöøng côm canh ñaõ ñaët leân baøn roài, chuùng ta coøn chôø gì nöõa ? Maáy ngöôøi beøn veùm reøm truùc ñi vaøo, ñoät nhieân ngaån ngöôøi ra . Chaúng nhöõng côm canh ñaõ baøy treân baøn maø coøn coù moät ngöôøi ñang ngoài aên ngaáu nghieán . OÂng khaùch ñeán baát thình lình naøy chaúng chôø ñôïi ai cuõng khoâng taém goäi huaân höông. Söï thaät treân mình y chaúng nhöõng dính ñaày buøn ñaát maø toaøn thaân moà hoâi tieát ra muøi khoù ngöûi . Moäc ñaïo nhaân thôû daøi noùi : - Nhaø sö naøy buïng daï thieân leäch . Coå Tuøng Cö Só cuõng noùi : - Laõo môøi boïn ta maø laïi ñeå ngöôøi khaùc ñeán aên tröôùc . Moäc ñaïo nhaân noùi : - Nhaát ñònh luùc chuùng ta taém goäi huaân höông thì cha naøy ôû döôùi ao buøn vöøa môùi chui leân. Typed by Lö Haûi 11 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2