Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 16

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 16

  1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU A THOÅ VAØ CAÙI BOÏC VAÛI VAØNG Maïnh Vyõ ñaùp : -Daï ! Taïi haï kieám ñöôïc gaõ roài xin trôû laïi ngay. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -OÂng baïn baát taát phaûi tôùi ñaây. Baây giôø ta ñöa Kim Cöûu Linh ñi kieám Thi Kinh Maëc. OÂng baïn coù tin thì tôùi thaúng ñoù. Thi Kinh Maëc laø moät thaày thuoác noåi danh dó nhieân Maïnh Vyõ ñaõ bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi tieáp : -OÂng baïn keâu ngöôøi laáy chuùt tro buïi xoa laïi nhöõng choã chuùng ta vöøa ñuïng vaøo cho thaät ñeàu ñaë n. Maïnh Vyõ daï moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Toáng Hoàng cuõng cho dôøi khoûi nôi ñaây ngay vaø keâu ngöôøi khaùc ñeán gaùc cöûa ngoõ. Phoøng beân caïnh neân ñaët moät ngöôøi ñeå hoï thaáy coù ñieàu khaû nghi laäp töùc ñeán baùo vôùi ta. Maïnh Vyõ laïi daï moät tieáng. Gaõ ñöùng moät luùc nhìn Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö coù ñieàu gì muoán noùi nhöng laïi nhaãn naïi khoâng leân tieáng. Gaõ ra tôùi cöûa roài khoâng nhòn ñöôïc nöõa, quay laïi mæm cöôøi noùi : -Luïc ñaïi hieäp maø ñeán laøm boä ñaàu ôû nha moân thì boïn taïi haï chæ coøn coù con ñöôøng veà aüm con. Luïc Tieåu Phuïng töï laáy laøm thoûa maõn vì ñaõ saép ñaët coâng vieäc ñaâu vaøo ñoù. Duø Kim Cöûu Linh tænh taùo laïi cuõng khoâng theå xöû lyù hay hôn chaøng ñöôïc. Nhöng chaøng khoâng phaûi laø thaàn tieân, neân vaãn coøn choã chöa tính ñeán. Thi Kinh Maëc khoâng coù ôû nhaø. Vò danh y naøy thöôøng baùc baäc kieâu kyø, ít khi ñeán nhaø ai thaêm beänh. Nhöng ñoái vôùi chuû nhaân Hoa Ngoïc Hieân laïi ra ngoaøi theå leä ñoù. Veát thöông ôû maét Hoa Nhaát Phaøm chöa hoaøn toaøn khoûi haún maø laïi maéc beänh vaãn vô. Mieäng khoâng ngôùt laûm nhaûm veà vuï maát danh hoïa. Taïi sao nhöõng ngöôøi caøng nhieàu tieàn caøng khoâng chòu rôøi boû nhöõng caùi goïi laø thaân ngoaïi chi vaät ? Phaûi chaêng vì hoï rieát roùng neân môùi coù nhieàu tieàn. Baây giôø Luïc Tieåu Phuïng khoâng coøn caùch naøo ñeå lieân laïc vôùi Maïnh Vyõ, chaøng ñaønh ngoài trong khaùch saûnh ôû ngoaøi Thi gia trang ñeå chôø ñôïi. 169 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Ñoät nhieân chaøng nhôù tôùi nhieàu chuyeän maø laïi laø nhöõng chuyeän tröôùc nay khoâng nghó tôùi bao giôø. Giöõa luùc aáy Maïnh Vyõ ñöa tin laïi : A Thoå coù ôû nhaø. Gaõ aên xin cuõng coù nhaø ôû ö ? AÊn xin cuõng laø ngöôøi. Choù coøn coù chuoàng huoáng chi laø ngöôøi ? Söï thöïc caùi nhaø cuûa A Thoå chaúng khaùc caùi chuoàng. Noù laø moät caùi loø gaïch ngöôøi ta ñaõ pheá boû. Boán maët gaõ khoeùt ra maáy caùi loã ñeå laøm cöûa soå. Hieän nay khí trôøi noùng nhieät neân nhöõng maûnh vaùn duøng ñeå che cöûa khoâng ñoùng laïi. Beân trong coù aùnh ñeøn löûa. Boãng coù tieáng ngöôøi hoûi : -A Thoå coù nhaø khoâng ? Tieáng ngöôøi ñaùp laïi : -Coù ! Khoâng hieåu gaõ laáy ñaâu ra hoà röôïu ñem veà ñang ngoài roùt uoáng moät mình. -Coù ai ñeán kieám gaõ chöa ? -Chöa nhöng beân kia coù ngöôøi ñi qua. -Ngöôøi theá naøo ? -Moät thanh nieân nhoû tuoåi, ñaàu ñoäi muõ giaûi ñoû nhö kieåu sai nha. Caâu naøy vöøa noùi xong thì chæ thoaùng moät caùi ñaõ thaáy teân sai nha ñoäi muõ giaûi ñoû, tay caàm caùi boïc vaûi vaøng kheänh khaïng ñi leân. Haén ñaûo maét nhìn quanh maáy löôït roài môùi chuoàn vaøo caùi chuoàng cuûa A Thoå. Dó nhieân haén khoâng ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng vaø Maïnh Vyõ. Hai ngöôøi aån mình treân ngoïn caây lôùn. Maïnh Vyõ kheõ hoûi : -Baây giôø coù vaøo baét khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu ñaùp : -Ngöôøi maø ta muoán baét khoâng phaûi laø gaõ. Maïnh Vyõ hieåu ngay laïi hoûi : -Phaûi chaêng coâng töû muoán tìm ra teân ñaïi ñaïo theâu hoa ôû nôi A Thoå ? Luïc Tieåu Phuïng öø moät tieáng. Maïnh Vyõ laïi hoûi : -Treân naép hoäp löu chöõ laïi noùi gaõ saép veà, coâng töû cho laø gaõ seõ veà choã Coâng Toân Ñaïi Nöông beân ñoù hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Caùi boïc kia chaéc laø coù ngöôøi muoán trao cho muï. Coù leõ baây giôø muï ñaõ veà tôùi choã ôû cuûa muï roài. 170 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan A Thoå coøn coù choã ôû huoáng chi Coâng Toân Ñaïi Nöông ? Maïnh Vyõ ñaønh daèn loøng chôø ñôïi. Hai ngöôøi chôø khoâng bao laâu thì teân sai nha ñoäi muõ giaûi ñoû kheänh khaïng trôû ra. Mieäng haén haùt ngheâu ngao töø treân söôøn ñoài ñi xuoáng. Haén ñaõ giao haøng xong roài, toû ra trong ngöôøi thoaûi maùi. Sau moät luùc, ñoät nhieân ñeøn löûa trong nhaø taét ngaám. A Thoå ra ngoaøi ñoùng nhöõng maûnh vaùn che cöûa laïi. Löng gaõ ñeo moät caùi tuùi vaûi raùch naùt. Caùi boïc vaøng hieån nhieân boû trong tuùi ñoù. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ñeå ta theo doõi gaõ. OÂng baïn quay veà chieáu coá cho Kim laõo toång. Maïnh Vyõ ngaäp ngöøng : -Coâng töû ñi moät mình e raèng... Luïc Tieåu Phuïng voã vai gaõ ngaét lôøi : -OÂng baïn cöù yeân daï, ta khoâng cheát ñaâu maø ngaïi. Vöøng traêng troøn toûa aùnh saùng xuoáng vuõ truï, ngoïn gioù ñeâm ñöa laïi moät chuùt hôi thu maùt röôïi. Thôøi tieát naøy raát thích hôïp vôùi ngöôøi ñi ñöôøng. A Thoå khoâng ngoài xe cuõng khoâng ñi ngöïa, ung dung caát böôùc tieán veà phía tröôùc, döôøng nhö chaúng coù vieäc gì gaáp. Luïc Tieåu Phuïng cuõng traàm tónh thuûng thænh theo sau. May ôû choã ñeâm ñaõ khuya, treân ñöôøng lôùn khoâng coù ai qua laïi. Hai ngöôøi cöù moät tröôùc moät sau tieáp tuïc thöôïng loä. A Thoå luùc thì haùt khuùc tieåu ñieäu, luùc laïi leân gioïng haùt tuoàng. Gaõ ñi moãi luùc moät chaäm hôn. Luïc Tieåu Phuïng töùc mình chæ muoán caàm roi quaát vaøo löng cho gaõ ñi leï maø khoâng laøm ñöôïc laïi caøng buoàn böïc. Khoâng hieåu ñi ñaõ bao laâu ? Treân trôøi choøm sao thöa thôùt, boùng traêng nhaït daàn saép laën xuoáng ñaàu non. A Thoå chaúng nhöõng khoâng ñi leï maø coøn tìm goác caây ngoài nghæ. Gaõ môû tuùi gai ra laáy nöûa con ngoãng quay, moät hoà röôïu ngoài ngay beân ñöôøng aên uoáng. Ñoät nhieân Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy ñoùi buïng, hai ngaøy nay chaøng chöa aên moät böõa no naøo, vì chaøng khoâng muoán aên, nuoát khoâng vaøo. Hieän giôø chaøng muoán aên quaù maø chaúng coù gì ñeå aên. A Thoå xeù caùi ñuøi ngoãng caén moät mieáng, laïi uoáng moät hôùp röôïu. Boãng gaõ thôû daøi mieäng laåm baåm : -Uoáng röôïu moät mình thaät voâ vò. Giaû tæ baây giôø coù ngöôøi ñoàng aåm thì hay bieát maáy ! 171 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng trong buïng theøm khaùt muoán laïi aên uoáng maø phaûi ngoài moät choã döông maét leân nhìn. Chaøng phaûi khoù nhoïc laém môùi chôø ñöôïc A Thoå aên uoáng xong. Gaõ chuøi tay ñaày daàu môõ vaøo aùo roài môùi ñöùng leân caát böôùc. Luïc Tieåu Phuïng baây giôø môùi ngoù thaáy nöûa con ngoãng quay môùi meû maát caùi ñuøi, ngoaøi ra haõy coøn nguyeân vaát boû döôùi ñaát. Gaõ aên xin naøy khoâng bieát tieát kieäm chuùt naøo. Ñöông nhieân gaõ khoâng phaûi laø keû aên xin thöïc söï, Luïc Tieåu Phuïng ñoùi quaù, cô hoà khoâng nhòn ñöôïc, muoán löôïm nöûa con ngoãng leân aên cho khoûi ñoùi. Nhöng thuûy chung chaøng raùng nhaãn naïi. Chaøng nghó tôùi A Thoå ñaày mình gheû lôû maø gheâ tôûm. Chaøng thaø raèng chòu cheát ñoùi chöù khoâng aên ñoà cuûa gaõ. Hai ngöôøi ñi maõi ñi hoaøi. Trôøi saép saùng roài. Ñeâm thaùng baûy töông ñoái ngaén hôn ngaøy. Vöøng thaùi döông ñoû oái moïc leân. Treân ñöôøng laùc ñaùc coù ngöôøi ñi chôï sôùm. Ñoät nhieân A Thoå co gioø chaïy nhö ngöôøi phaùt ñieân. Moät gaõ aên xin thoái tha thì baát luaän gaõ phaùt ñieân phaùt khuøng hay naèm laên ra cuõng vaäy, chaúng ai buoàn chuù yù tôùi. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng khoâng theå laøm theo gaõ ñöôïc. Coù lyù naøo chaøng chaïy loaïn treân ñöôøng nhö loaøi daõ caåu ? Luùc naøy chaøng ñaønh phaûi chaïy theo, duø bò ngöôøi khaùc coi laø keû ñieân khuøng chaøng cuõng cam chòu. A Thoå chaïy nhanh quaù. Luùc treân ñöôøng khoâng ngöôøi gaõ ñi chaäm hôn ruøa, baây giôø coù ngöôøi qua laïi gaõ laïi chaïy nhö thoû phaûi teân. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân phaùt giaùc ra A Thoå khoâng phaûi laø ngöôøi deã ñoái phoù. Muoán theo doõi con ngöôøi nhö gaõ thaät khoù khaên voâ cuøng ! May maø A Thoå khoâng quay ñaàu laïi, vaø hieån nhieân gaõ ñaõ moûi meät. Ñoät nhieân gaõ nhaûy leân moät caùi xe löøa chôû caùm heo, naèm treân ñoù nguû moät giaác. Ngöôøi trong xe trôïn maét leân nhìn gaõ ra chieàu töùc giaän, nhöng cuõng khoâng ñuoåi xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi. Laàn naøy chaøng coøn phaùt giaùc ra gaõ aên xin ñi ñöôøng coù raát nhieàu phöông tieän maø ngöôøi khaùc khoâng nghó tôùi. Khoâng traùch ngöôøi ta coù caâu : “Ñaõ laøm keû aên xin ba naêm roài thì ai ñöa ngoâi hoaøng ñeá cho cuõng khoâng muoán laøm nöõa.”. 172 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Vöøng thaùi döông laàn laàn leân cao. A Thoå nhaém maét laïi töïa hoà gaõ nguû thaät roài. Luïc Tieåu Phuïng mình toaùt moà hoâi. Chaøng caûm thaáy vöøa noùng vöøa meät, ñaõ ñoùi khaùt maø khoâng theå döøng böôùc ñöôïc. Chaøng muoán kieám ñöôïc Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaønh phaûi theo doõi gaõ naøy cho ñeán cuøng chöù chaúng coøn caùch naøo khaùc. Chaøng chæ mong ôû nôi vaän ñoû gaëp moät ngöôøi baùn chuùt röôïu thòt ôû beân ñöôøng. Nhöng vaän khí chaøng raát xuùi quaåy. Thaäm chí doïc ñöôøng khoâng gaëp ngöôøi baùn baùnh naøo. Nguyeân ngöôøi Lónh Nam thích aên uoáng moät caùch ñaøng hoaøng. Muoán aên hoï phaûi kieám choã ngoài cho thoaûi maùi. Duø coù keû baùn haøng aên nhoû nhö vaäy cuõng raát ít ngöôøi chieáu coá. ÔÛ phöông Baéc thöôøng gaëp ngöôøi baùn haøng aên vaët, nhöng ôû mieàn naøy caùch sinh nhai ñoù khoâng theå toàn taïi ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh oâm buïng ñoùi maø ñi. Hai beân veä ñöôøng laø ñoàng baèng ñaát caùt phì nhieâu. Tôùi ñaây môùi coù moät giaûi thanh sôn. A Thoå ñoät nhieân töø treân xe löøa nhaûy xuoáng chaïy leân söôøn non. Treân söôøn nuùi caây xanh ngaét, khí trôøi maùt meû. A Thoå ñaõ nguû treân xe moät giaác baây giôø gaõ caøng tænh taùo. Luïc Tieåu Phuïng cuõng phaán khôûi tinh thaàn. Vì chaøng boãng phaùt giaùc teân aên maøy thoái tha chaúng nhöõng chaân chaïy raát khoeû maø döôøng nhö ngöôøi gaõ coøn mang khinh coâng. May maø daõy nuùi naøy khoâng cao maáy. Luïc Tieåu Phuïng thaáy A Thoå ñi leân nuùi, chaøng ñoaùn laø saép tôùi nôi roài. Saøo huyeät bí maät cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông chaøng chaéc ôû daõy nuùi naøy. Ai ngôø ñaây chæ laø moät daõy hoang sôn. Doïc ñöôøng chaúng thaáy nhaø cöûa chi heát. Sôn loä laïi raát hieåm trôû gaäp gheành. Leân gaàn tôùi ñænh nuùi, chaøng ñoät nhieân ngöûi thaáy muøi thôm theo gioù ñöa xuoáng, gioáng nhö muøi thòt cöøu nöôùng. Luïc Tieåu Phuïng laåm baåm : -Treân nuùi nhaát ñònh coù nhaø, dó nhieân laø nhaø cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông. Deø ñaâu Luïc Tieåu Phuïng laàn naøy ñoaùn traät. Treân ñænh nuùi chaúng coù nhaø cöûa chi heát. Moät luõ aên xin ñang ngoài uoáng röôïu aên thòt. Chuùng thaáy A Thoå leân tôùi nôi, moät teân cöôøi noùi : -Ngöôi heân vaän quaù ! Chuùng ta vöøa xuoáng nuùi baét troäm moät con cöøu maäp ñem leân nöôùng thì ngöôi ñaõ tôùi ngay. Vaäy laïi ñaây cuøng aên moät böõa. A Thoå cöôøi roä tieán laïi ñaùp : 173 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Xem chöøng maáy böõa nay khaåu phuùc cuûa tieåu ñeä khaù thaät. Baát luaän ñi tôùi ñaâu cuõng ñeàu aên ngon. Luïc Tieåu Phuïng laïi moät phen oâm buïng döông maét leân nhìn. Dó nhieân chaøng khoâng neân traø troän vaøo boïn khaát caùi aên thòt cöøu laáy caép cuûa ngöôøi ta. Hôn nöõa chaøng chaúng theå ñeå A Thoå gaëp maët. Luïc Tieåu Phuïng aån phía sau taûng ñaù nuùi ñoùi nhö caøo ruoät, khaùt nhö chaùy coå hoïng. Thaäm chí chaøng baét ñaàu hoái haän ñeâm qua khoâng löôïm laáy nöûa con ngoãng quay maø aên cho ñôõ ñoùi. A Thoå raát quen thuoäc boïn khaát caùi naøy. Gaõ ngoài aên uoáng vôùi chuùng, cöôøi cöôøi noùi noùi, sung söôùng nhö baäc thaàn tieân. Luïc Tieåu Phuïng traùi laïi chaúng khaùc gì teân töû tuø ôû döôùi möôøi taùm taàng ñòa nguïc. Trong ñôøi chaøng chöa bao giôø phaûi chòu soáng nhö laàn naøy. Baây giôø chaøng môùi phaùt giaùc ra ñoùi khaùt laø moät vieäc ñaùng sôï hôn heát. Giaû tyû chaøng coù theå nhaân cô hoäi naøy nhaém maét döôõng thaàn moät luùc cuõng hay, nhöng bieát ñaâu trong boïn khaát caùi chaúng coù thuû haï cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông chôø ôû ñaây ñeå tieáp öùng cho A Thoå. Vì theá chaøng khoâng daùm lô laø khoaûnh khaéc naøo maø phaûi chaêm chuù theo doõi töøng haønh ñoäng, töøng caâu noùi cuûa chuùng. Lôõ ra A Thoå chuoàn caùi boïc vaøng cho teân naøo khaùc ñeå ñöa ñeán choã Coâng Toân Ñaïi Nöông thì thaät laø chaøng chòu toäi moät caùch uoång phí. Luïc Tieåu Phuïng tinh thaàn caêng thaúng, chôø hoài laâu boïn khaát caùi môùi aên uoáng xong. A Thoå coøn khoaùc laùc vôùi chuùng moät hoài roài môùi chaïy baêng baêng xuoáng nuùi. Gaõ leân nuùi naøy laøm chi, baây giôø laïi ñi xuoáng ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng sao hieåu ñöôïc. Chaøng töï hoûi : -Chaúng leõ gaõ leùn ñöa boïc vaûi vaøng cho ngöôøi khaùc roài ? Sao ta vaãn chuù yù maø khoâng nhìn thaáy ? Chaøng ñaõ khoâng nhìn thaáy thì baây giôø chæ coøn caùch chaêm chuù theo doõi A Thoå. Ñeán löng chöøng söôøn nuùi, A Thoå ñoät nhieân döøng laïi. Gaõ thoø tay ruùt caùi boïc vaûi vaøng ôû trong tuùi gai ñeo treân löng xuoáng nhìn moät chuùt roài laïi nheùt vaøo. Gaõ vöøa cöôøi vöøa laåm baåm : -May maø caùi naøy chöa bò maáy oâng töôùng baét troäm cöøu ñoåi maát khoâng thì caùi ñaàu ta e raèng phaûi baät ra ngoaøi. Caùi boïc vaøng ñoù beân trong ñöïng gì ? Taïi sao laïi quan troïng ñeán theá ? Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhìn thaáy maø cuõng khoâng ñoaùn ra. Chaøng laåm baåm : 174 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Baát luaän laø boïc gì, cöù coøn ôû trong tay A Thoå laø ñöôïc. Vaû laïi noù quan troïng nhö theá thì khoâng chöøng phaûi chính gaõ ñem ñeán trao taän tay Coâng Toân Ñaïi Nöông. Luïc Tieåu Phuïng bò cöïc khoå nhö vaäy cuõng khoâng oan. Oan uoång nhaát laø ôû choã A Thoå laïi theo ñöôøng cuõ ñi xuoáng. Dó nhieân chaúng phaûi gaõ leân ñænh nuùi ñeå aên thòt cöøu. Chaúng leõ gaõ ñaõ phaùt giaùc ra phía sau coù ngöôøi theo doõi neân coá yù laøm theá ñeå haønh haï keû theo mình chaêng ? A Thoå vaãn chaúng loä veû khaån tröông. Neáu gaõ phaùt giaùc coù ngöôøi theo doõi thì chaúng coù lyù naøo gaõ laïi theo ñöôøng cuõ ñi xuoáng. Maët khaùc Luïc Tieåu Phuïng raát tin töôûng ôû mình chöa bò ñoái phöông phaùt giaùc. Duø chaøng nhòn ñoùi maáy ngaøy nöõa thì haønh ñoäng cuõng tuyeät khoâng ñeå phaùt ra tieáng ñoäng. Gaàn ñaây ai cuõng nhaän laø khinh coâng chaøng coù theå lieät vaøo haïng naêm ngöôøi ngaøy tröôùc ôû trong thieân haï. Chaøng töï nghó : -Con ngöôøi ñaõ mang troïng traùch bí maät thì baát luaän phía sau coù ngöôøi theo doõi hay khoâng, luùc haønh ñoäng hoï ñeàu coá yù hyù loäng quyû thaàn. Luïc Tieåu Phuïng töï giaûi thích cho mình baèng nguyeân nhaân naøy, chaøng laáy laøm thoûa maõn. A Thoå xuoáng nuùi roài haønh ñoäng töï nhieân hôn nhieàu. Gaõ laïi ñi chöøng nöûa giôø roài tieán vaøo thaønh. ÔÛ trong thaønh gaõ laïi ñi quanh hai voøng roài tieán vaøo haøng côm. Gaõ ôû quaùn côm ñi ra boãng reõ vaøo trong moät ngoõ heûm. Trong ngoõ chæ coù moät cöûa maø laø cöûa vaøo vöôøn hoa ôû phía sau moät trang vieän lôùn. A Thoå laøm nhö ngöôøi veà nhaø mình. Gaõ khoâng caàn goïi cöûa cöù thaúng baêng tieán vaøo. Ñöôøng loái trong vöôøn gaõ ñaõ thuoäc heát. Gaõ quanh co maáy choã roài xuyeân vaøo khu röøng hoa, ñi qua moät caây caàu nhoû tôùi moät toøa tieåu laâu nhìn xuoáng ao sen. Treân laàu aùnh ñeøn saùng röïc. Luïc Tieåu Phuïng phaùt giaùc ra luùc naøy ñang buoåi hoaøng hoân. AÙnh tòch döông chæ coøn lôø môø. Treân tieåu laâu ñeøn löûa huy hoaøng maø khoâng nghe thaáy tieáng ngöôøi, caû tieáng ñoàng töû chaàu chöïc ôû cöûa cuõng khoâng coù. A Thoå vaãn khoâng goõ cöûa ñi thaúng leân laàu. Treân laàu laø moät caên nhaõ thaát khoâng coù boùng ngöôøi, nhöng treân baøn ñaõ baøy röôïu nhaém raát tinh khieát. Luïc Tieåu Phuïng laåm baåm : 175 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Khaåu phuùc gaõ naøy quaû nhieân khaù thaät, ñi tôùi ñaâu cuõng ñöôïc aên ngon. Trong phoøng tuy chöa coù ai, nhöng treân baøn ñaõ ñaët saün taùm boä cheùn ñuõa. A Thoå ngoài xuoáng gaép moät mieáng thòt gaø roài guïc gaëc caùi ñaàu laïi ñaët xuoáng. Caùi tuùi gai cuûa gaõ ñeå treân baøn, hôû caû caùi boïc vaûi vaøng ôû beân trong. Gaõ laåm baåm: -Khoâng ngôø laàn naøy mình laïi ñeán tröôùc tieân. Hieån nhieân gaõ ñang chôø ñôïi. Gaõ chôø ñôïi nhöõng ai ? Trong ñoù coù Coâng Toân Ñaïi Nöông khoâng ? Phía ñoái dieän tieåu laâu coù moät caây Ngaân Haïnh lôùn caønh laø röôøm raø vöôn ra ñeán cöûa soå caên laàu. Luïc Tieåu Phuïng quaønh ra phía sau caây Ngaân Haïnh thi trieån Bích Hoå Coâng treøo leân. Chaøng tìm choã caønh laù raäm raïp ñeå aån mình. Trôøi toái roài. Duø coù ngöôøi ñöùng beân cöûa soå nhìn ra cuõng khoâng theå phaùt giaùc ra chaøng ñöôïc. Baây giôø A Thoå keå nhö tôùi nôi roài, chaéc gaõ khoâng coøn dôû troø gì nöõa. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi ngoài treân caây döôõng thaàn. Ñoät nhieân chaøng nghe tieáng taø aùo bay laïch phaïch. Moät boùng ngöôøi nhö con chim eùn thi trieån coâng phu “Laêng khoâng xaûo phieân vaân” voït qua ngoïn caây chuoàn vaøo tieåu laâu. Luïc Tieåu Phuïng voäi döông maét leân nhìn, nhöng chaøng nhaän ra khoâng phaûi laø Coâng Toân Ñaïi Nöông. Ngöôøi naøy khinh coâng tuy ñaõ cao thaâm nhöng haõy coøn keùm Coâng Toân Ñaïi Nöông, so vôùi chaøng dó nhieân vaãn coøn keùm. Ngöôøi naøy laø moät phu nhaân loái boán chuïc tuoåi nhöng veû ngöôøi haõy coøn phong vaän. Ñaàu maøy cuoái maét ñaày veû phong tình, meâ ly hôn caû thieáu nöõ. Muï maëc aùo maøu tía thaåm khít vaøo ngöôøi. Tay muï cuõng xaùch moät caùi boïc vaûi vaøng. Vöøa roài luùc muï löôùt mình treân khoâng, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ phaùt giaùc ra chaân muï ñi ñoâi giaøy ñoû. Muï ngoài xuoáng baøn nhìn A Thoå mæm cöôøi noùi : -Böõa nay ngöôi ñeán sôùm nhaát. A Thoå thôû daøi ñaùp : -Bao giôø nam nhaân cuõng thua thieät, phaûi maát thì giôø ngoài chôø nöõ nhaân. Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy caâu naøy raát ñoàng quan nieäm vôùi chaøng. Chaøng phaùt giaùc quaû nhieân mình ñaõ khoâng coi laàm ngöôøi. A Thoå ñuùng laø moät nhaân vaät khoù beà ñoái phoù maø ñòa vò gaõ tuyeät khoâng phaûi thaáp heøn. 176 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Töû Y nöõ khaùch khinh coâng raát cao thaâm, phong ñoä laïi cöïc kyø xinh töôi. Theá maø muï ngoài vôùi gaõ aên maøy A Thoå ôû ñaàu heûm ñaày mình gheû lôû vaãn töï nhieân khoâng gheâ tôûm chuùt naøo. Phaûi chaêng gaõ naøy cuõng laø moät cao thuû voõ laâm ? Luïc Tieåu Phuïng voán töï phuï bieát raát nhieàu nhaân vaät giang hoà, nhöng baây giôø chaøng phaùt giaùc chöa quen bieát ñöôïc bao nhieâu cao thuû voõ laâm, ít ra laø hai nhaân vaät naøy chaøng chöa töøng thaáy qua. Ngoïn gioù boãng ñöa laïi moät traøng cöôøi lanh laûnh nhö tieáng nhaïc vaøng. Ngöôøi chöa tôùi, tieáng cöôøi ñaõ tôùi tröôùc. Töû Y nöõ khaùch noùi : -Laõo thaát tôùi nôi roài. Muï chöa döùt lôøi, trong phoøng ñaõ coù theâm moät ngöôøi. Dó nhieân cuõng laø nöõ nhaân. Ngöôøi môùi ñeán laø moät thieáu nöõ khoeù mieäng mæm cöôøi. Hai maùi toùc thò ñen laùy keát thaønh hai caùi bím daøi. Trong tay thò cuõng xaùch moät caùi boïc vaûi vaøng. Thieáu nöõ ngoù A Thoå tröôùc mæm cöôøi roài laïi nhìn Töû Y nöõ khaùch noùi : -Nhò nöông ! Nhò nöông cuõng ñeán sôùm nhæ ? Töû Y nöõ khaùch thôû daøi ñaùp : -Ngöôøi lôùn tuoåi ñaønh chòu thua thieáu nöõ, phaûi ñeán tröôùc ngoài chôø tieåu coâ nöông. Hoàng Y thieáu nöõ laïi noåi leân traøng cöôøi lanh laûnh ñaùp : -Ñôøi naøo Nhò nöông chòu thua ai ? Khoâng chieám phaàn tieän nghi cuûa ngöôøi khaùc laø ngöôøi ta ñaõ taï ôn trôøi Phaät roài. Töû Y nöõ khaùch laïi thôû daøi noùi : -Thaät ta khoâng hieåu noåi, sao ngöôi thích cöôøi ñeán theá ? Cöôøi toái ngaøy khoâng ngôùt luùc naøo. A Thoå boãng xen vaøo : -Vì y bieát raèng mình cöôøi coi raát xinh. Cöôøi cho loä ra maù luùm ñoàng tieàn. Neáu khoâng cöôøi thì ai maø ngoù thaáy ? Hoàng y thieáu nöõ trôïn maét leân nhìn gaõ roài laïi cöôøi, maø cöôøi ngaët cöôøi ngeïo khoâng ngôùt. Luïc Tieåu Phuïng baây giôø môùi bieát Töû Y nöõ khaùch keâu baèng Nhò nöông. Chaøng töï hoûi: -Nhò nöông laø ai ? Phaûi chaêng laø Coâng Toân Nhò Nöông ? Coâng Toân Nhò Nöông ñaõ tôùi, vaäy chaúng sôùm thì muoän roài Coâng Toân Ñaïi Nöông cuõng ñeán. 177 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2