Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 17

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 17

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY ÑAÉC TOÄI VÔÙI ÑAØN BAØ LAØ KHOÂNG ÑÖÔÏC Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy khoan khoaùi trong loøng. Baát luaän chaøng ñaõ phaûi cöïc nhoïc theá naøo nhöng cuõng ñöôïc keå laø khoâng ñeán noåi uoång coâng. Huoáng chi tieáng cöôøi cuûa Hoàng Y thieáu nöõ khieán cho chaøng vui daï. Ñaùng tieác laø chaøng khoâng nhaän ra ñöôïc thò. Hoàng Y thieáu nöõ chöa ngôùt côn cöôøi ñaõ caát tieáng hoûi : -Tieåu muoäi ñaùnh cuoäc vôùi caùc vò laàn naøy ai tôùi chaäm nhaát ? Nhò nöông ñaùp : -Dó nhieân laø laõo tam. Y röûa maët cuõng maát haøng nöûa giôø. Duø y coù maûi moát ñeán ñaâu cuõng khoâng sao gaáp ruùt ñöôïc. Hoàng Y thieáu nöõ voã tay cöôøi noùi : -Ñuùng roài ! Laàn naøy nhaát ñònh laø y ñeán chaäm. Moät ngöôøi tieáng noùi raát oân nhu, raát thong thaû, töø döôùi laàu töø töø ñi leân. Ngöôøi ñaøn baø naøy tuy ñi chaäm maø Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng nhìn thaáy aû tieán vaøo laàu luùc naøo. Hoàng Y thieáu nöõ vöøa ngoù thaáy aû döôøng nhö raát kinh ngaïc, nhöng thò laïi cöôøi ngay, noùi : -Khoâng ngôø laàn naøy Tam nöông chaúng phaûi laø keû ñeán sau cuøng. Thaät laø moät kyø tích! Ngöôøi môùi ñeán laø Tam nöông, chaúng nhöõng aû gioïng noùi raát oân nhu, thaùi ñoä cuõng oân nhu, tieáng cöôøi cuõng oân nhu. AÛ chaäm chaïp leân laàu, chaäm chaïp ngoài xuoáng, chaäm chaïp ñaët caùi boïc vaûi vaøng trong tay xuoáng baøn roài môùi thôû daøi ñaùp : -Laàn naøy chaúng nhöõng ta khoâng ñeán chaäm maø coøn ñeán sôùm hôn heát thaûy. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Thaät theá ö ? Tam nöông ñaùp : -Ta ñeán ñaây töø toái hoâm qua, nguû ôû döôùi laàu, ñaõ töôûng mình laø ngöôøi tôùi tröôùc nhaát trong caùc vò, khieán cho caùc vò phaûi giaät mình kinh haõi. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi hoûi : -Vaäy maø taïi sao ñeán baây giôø Tam nöông môùi leân ñeán ñaây ? Tam nöông thôû daøi ñaùp : -Vì ta coøn nhieàu vieäc phaûi laøm. 178 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Vieäc gì ? Tam nöông ñaùp : -Ta coøn phaûi chaûi ñaàu, phaûi röûa maët, phaûi maëc aùo vaø phaûi ñi giaøy. Nghe tôùi ñaây caû Luïc Tieåu Phuïng ngoài treân caây cuõng khoâng nhòn ñöôïc suyùt nöõa phaûi phì cöôøi. Hoàng Y thieáu nöõ laên ra maø cöôøi. Thò thôû hoàng hoäc noùi : -Nhöõng caùi ñoù maø cuõng keå laø ñaïi söï khaån yeáu ö ? Nhò nöông cuõng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi noùi : -Ta ñaõ baûo y röûa moät caùi maët cuõng maát quaù nöûa giôø. A Thoå xen vaøo : -Taïi haï laáy laøm kyø... Hoàng Y thieáu nöõ nhanh nhaåu hoûi ngay : -Kyø ôû choã naøo ? A Thoå ñaùp : -Haøng ngaøy y chæ chaûi ñaàu, röûa maët, maëc aùo xoû giaøy thì coøn thôøi giôø ñaâu maø laøm ø vieäc khaùc ? Hoàng Y thieáu nöõ phaûi raùng nhòn cöôøi, laøm maët nghieâm nghò noùi : -Vaán ñeà naøy quaû laø nghieâm troïng thaät. Sau naøy y maø laáy choàng, thaäm chí khoâng coøn luùc naøo roãi ñeå maø sinh ñeû haù chaúng laàm lôõ ñaïi söï ö ? Thò noùi heát caâu laïi boø ra cöôøi. Tam nöông vaãn khoâng töùc giaän, thuûng thaúng ñaùp : -Ta ñaõ bieát nhaát ñònh ngöôi coù nhieàu thì giôø ñeå sinh con sau naøy, ít ra ngöôi cuõng sinh baûy taùm chuïc ñöùa nhoû. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi noùi : -Duø tieåu muoäi coù sinh moãi naêm moät ñöùa cuõng chaúng laøm gì nhieàu ñöôïc ñeán theá ! Tam nöông ñaùp : -Neáu moãi caùi luùm cuûa ngöôi sinh moät ñöùa con thì sinh ñöôïc raát nhieàu. Hoàng Y thieáu nöõ noùi : -Chæ coù heo môùi nhieàu luùm vaø moãi luùm sinh moät heo con. Tieåu muoäi khoâng p i laø haû heo... Thò chöa döùt lôøi ñaõ phaùt giaùc ra mình noùi caâu naøy chaúng khaùc gì mình töï maéng mình. Tam nöông khoâng nhòn ñöôïc cöôøi hích hích noùi : 179 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Theá ra ngöôi khoâng phaûi laø heo. Vaäy caàn thanh minh môùi ñöôïc, ñeå ngöôøi ta khoûi hieåu laàm. Hoàng Y thieáu nöõ ngoaùc mieäng ra la : -Hay laém ! Baây giôø Töù thö vaø Luïc thö chöa tôùi neân caùc ngöôøi thöøa cô khinh khi tieåu muoäi. Tam nöông hoûi : -Boïn hoï ñeán thì laøm sao ? Hoàng Y thieáu nöõ ñaùp : -Ít ra hoï cuõng binh tieåu muoäi. Caû hai vò chaäp vaøo laøm moät cuõng noùi khoâng laïi vôùi nöûa ngöôøi trong boïn hoï. Moät côn gioù thoaûng qua. Ngoaøi cöûa soå laïi coù ba ngöôøi bay voït vaøo nhö chim eùn. Moät ngöôøi cöôøi noùi : -Ít ra ñöôïc moät ñieåm laø ta khoâng noùi sai. Ta bieát y tuyeät khoâng phaûi laø con heo nhoû. Hoàng Y thieáu nöõ voã tay cöôøi noùi : -Caùc vò ñaõ nghe roõ chöa ? Tieåu muoäi bieát Töù thö laø ngöôøi raát toát. Tam nöông lieàn hoûi : -Y khoâng phaûi heo con, vaäy y laø caùi gì ? Töù thö ñaùp : -Y chæ laø con gaø maùi gheï. Hoàng Y thieáu nöõ söûng soát hoûi : -Tieåu muoäi laø gaø maùi gheï ö ? Töù thö ñaùp : -Neáu ngöôi khoâng phaûi gaø maùi gheï thì sao laïi cöôøi kheøng kheïc töø saùng ñeán toái? Hoàng Y thieáu nöõ khoâng cöôøi ra tieáng ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng cöôøi ra tieáng. Sau cuøng, trong ba ngöôøi naøy chaøng cuõng nhaän ñöôïc hai. Moät ngöôøi dó nhieân laø Giang Khinh Haø, chaøng chaúng ngaïc nhieân chuùt naøo, nhöng chaøng khoâng khi naøo ngôø tôùi Töù nöông laïi laø AÂu Döông Tình. AÂu Döông Tình, moät aû danh kyõ, ñaõ töøng bò chaøng choïc töùc ñeán cheát ngöôøi. Chaøng coøn nhaän ra AÂu Döông Tình vaø Giang Khinh Haø xuaát hieän cuøng moät luùc vaø khinh coâng aû chaúng keùm gì Giang Khinh Haø, xuyùt nöõa chaøng töø treân caây teù xuoáng. Toå chöùc Hoàng Haøi töû (giaøy ñoû) naøy thaät ñuû thöù ngöôøi. AÂu Döông Tình vaø Giang Khinh Haø hieån nhieân ñeàu laø nhöõng nhaân vaät ñaàu naõo trong toå chöùc naøy. Treân baøn baøy taùm boä ñuõa cheùn thì hieån nhieân trong toå chöùc coù taùm vò thuû laõnh. Baây giôø ñaõ coù maët baûy vò. 180 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Töû Y nöõ khaùch laø laõo nhò. Röûa maët maát haøng nöûa giôø laø Tam nöông. Töù nöông laø AÂu Döông Tình. Nguõ thö laø Giang Khinh Haø. Luïc thö aùo xanh bít taát traéng, ñaàu toùc caïo troïc, ñuù ng laø moät vò ni coâ xuaát gia. Con gaø maùi gheï cöôøi toái ngaøy laø Thaát nöông. Ñaïi nöông laø ai ? Taïi sao ? Taïi sao chöa thaáy Coâng Toân Ñaïi Nöông xuaát hieän ? Gaõ A Thoå ñaày mình gheû lôû coù moái lieân quan gì vôùi boïn naøy ? Khoâng hieåu gaõ ñöùng vaøo vò thöù naøo ? Baûy ngöôøi ngoài xuoáng caû. Tröôùc maët ñeàu ñaët caùi boïc vaûi vaøng, chæ coù thuû tòch coøn boû troáng. Hieån nhieân laø choã daønh cho Coâng Toân Ñaïi Nöông. A Thoå boãng caát tieáng hoûi : -Caùc vò thö muoäi saùu ngöôøi, laàn naøy ñem veà ñöôïc thöù gì ? Cho ta coi tröôùc ñöôïc chaêng ? Hoàng Y thieáu nöõ noùi ngay : -Dó nhieân laø ñöôïc. Tam thö ñeán tröôùc nhaát, vaäy chuùng ta haõy coi y ñem veà thöù gì ? Tam nöông khoâng phaûn ñoái cuõng khoâng cöï tuyeät. AÛ töø töø ñöa tay ra côûi nuùt boïc. Treân boïc cuûa aû buoäc ba nuùt. AÛ côûi maát khoaûng thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø maø môùi xong caùi nuùt thöù nhaát. Nhò nöông thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : -Caùc vò coøn chòu ñöôïc, chöù ta heát chòu noåi roài. Vaäy haõy coi cuûa ta tröôùc ñi. Luïc Tieåu Phuïng phaán khôûi tinh thaàn döông maét leân nhìn. Trong nhöõng boïc vaûi vaøng bí maät naøy ñöïng nhöõng gì ? Chaøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa chæ muoán coi cho bieát. Thöïc tình chaøng noùng naûy hôn ai heát. May maø ñoäng taùc cuûa Nhò nöông khoâng ñeán noåi chaäm chaïp. Muï côûi ra trong boïc vöøa lôùn vöøa nhoû coù ñeán baûy taùm chuïc xaáp. Nhò nöông noùi : -Naêm nay thu hoaïch ñaõ keùm laïi nghæ ba thaùng trôøi, neân thu thaäp caùc tieàn trang môùi ñöôïc moät traêm taùm möôi vaïn laïng baïc. Nhöng sang naêm ta chaéc coù theå thu ñöôïc gaáp ñoâi. Trong moät naêm muï thu veà gaàn hai traêm vaïn laïng baïc maø coøn baûo thu hoaïch keùm coûi. Luïc Tieåu Phuïng ngaám ngaàm thôû daøi. Chaøng khoâng sao nghó ra ñöôïc Nhò nöông ñaõ laøm gì ? Theo choã chaøng bieát thì maáy tay cöï khaáu theá löïc cöïc lôùn cuõng khoâng ai thu noåi phaân nöûa cuûa muï. 181 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Chaøng cuõng khoâng nghó ra treân ñôøi coøn ngheà gì ñöôïc nhieàu tieàn hôn laø quaân cöôøng ñaïo cöôùp boùc cuûa ngöôøi ta. Tam nöông kheõ thôû daøi noùi : -Chæ ñöôïc hôn moät moät traêm taùm chuïc vaïn laïng thì naêm nay chuùng ta chi tieâu ít ñi moät chuùt cuõng ñöôïc. Tam nöông cöôøi noùi tieáp : -Choã thu hoaïch cuûa ta quaû laø khoâng ít. Gaàn ñaây soá ngöôøi khoâng muoán coù muõi moãi ngaøy moät nhieàu theâm. Khoâng muoán coù muõi laø yù noùi khoâng theå giöõ theå dieän. Caâu naøy Luïc Tieåu Phuïng coù theå hieåu ñöôïc. Nhöng nhöõng ngöôøi khoâng muoán giöõ theå dieän thì coù lieân quan gì ñeán vuï thu hoaïch cuûa aû ? Veà ñieåm naøy Luïc Tieåu Phuïng khoâng sao hieåu noåi ? May ôû choã Tam nöông ñaõ côûi xong ba caùi nuùt treân boïc cuûa aû. Beân trong coøn coù laàn vaûi daàu. AÛ laïi côûi laàn vaûi daàu, trong coøn moät laàn ñoaïn ñoû. Ñoaïn ñoû goùi toaøn muõi, ñeán baûy taùm chuïc caùi vöøa lôùn vöøa nhoû maø laø muõi ngöôøi thaät. Luïc Tieåu Phuïng xuyùt nöõa ôû treân caây teù nhaøo xuoáng. Chaøng töï hoûi : -Chaúng leõ ngöôøi ñaøn baø vöøa oân nhu vöøa vaên nhaõ, töôûng chöøng böôùc chaân cuõng khoâng xeùo cheát caû con kieán kia maø laïi ra tay caét ñeán baûy, taùm chuïc caùi muõi ngöôøi ? Tam nöông vaãn leân gioïng oân nhu noùi : -Boïn hoï ñaõ khoâng muoán giöõ maët muõi thì ta caét muõi hoï ñi. Hoàng Y thieáu nöõ voã tay cöôøi noùi : -Thaät laø moät bieän phaùp raát hay. Tam nöông ñaùp : -Nhöng sang naêm nay ta khoâng duøng bieän phaùp naøy nöõa. Tam nöông tieáp : -Sang naêm ta chuaån bò caét ñaàu löôõi. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Caét löôõi ö ? Taïi sao laïi caét löôõi ? Tam nöông nheï nhaøng buoâng tieáng thôû daøi thuûng thaúng ñaùp : -Vì gaàn ñaây ta laïi phaùt giaùc ra ngöôøi ñôøi noùi nhieàu quaù. Hoàng Y thieáu nöõ theø löôõi, noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch noùi : -Giaû tyû tieåu muoäi maø khoâng quen bieát Tam thö thì duø ai ñaùnh cheát tieåu muoäi cuõng chaúng theå tin ñöôïc con ngöôøi oân nhu nhö Tam thö maø loøng daï taøn ñoäc ñeán theá ! Tam nöông laïnh luøng ñaùp : 182 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ta khoâng ñaùnh cheát maø chæ caét löôõi ngöôi thoâi. Hoàng Y thieáu nöõ ngaäm mieäng laïi. Ñaàu löôõi thoø ra cuõng ruït vaøo, döôøng nhö khoâng muoán ñeå aû ngoù thaáy. Coâ gaùi röûa maët maát haøng giôø, nhöng coâ caét muõi ngöôøi cuõng theá maø caét löôõi ngöôøi cuõng vaäy, ra tay laïi chaúng chaäm chaïp chuùt naøo. AÂu Döông Tình ñoät nhieân caát tieáng hoûi : -Trong ñoù coù moät ngöôøi muõi raát lôùn khoâng hieåu laø ai ? Tam nöông hoûi laïi : -Ngöôi muoán bieát laém sao ? AÂu Döông Tình cöôøi ñaùp : -Tieåu muoäi ñoái vôùi chaøng trai muõi to caûm thaáy höùng thuù ñaëc bieät. Nhò nöông vöøa cöôøi vöøa maéng thò : -Con a ñaàu naøy hoøa mình vaøo choã ñoù môùi hai naêm maø loøng daï moãi ngaøy moät ñen toái, da maët moãi ngaøy moät daày theâm. AÂu Döông Tình cöôøi hì hì ñaùp : -Nhò nöông môùi laø ngöôøi töøng traûi. Ñaøn oâng maët muõi to coù choã naøo hay chaéc bieát roõ hôn ai heát. Tam nöông noùi : -Ñaùng tieác con ngöôøi muõi raát lôùn baây giôø ñaõ bieán thaønh keû khoâng muõi. AÂu Döông Tình hoûi : -Tam thö baûo ngöôøi ñoù laø ai ? Tam nöông ñaùp : -Laø Ñoaøn Thieân Thaønh. Luïc Tieåu Phuïng nghe ñeán teân naøy khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Chaøng ñaõ nghe danh töï laïi gaëp caû ngöôøi roài. Traán Tam sôn Ñoaøn Thieân Thaønh chaúng nhöõng muõi to, thaân hình lôùn, lai lòch cuõng khoâng nhoû. Baát luaän laø ai muoán caét muõi haén thaät khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Hoàng Y thieáu nöõ ngaäm mieäng khaù laâu, baây giôø thò khoâng nhòn ñöôïc laïi hoûi : -Coù phaûi naêm nay chuùng ta chuaån bò nhö nhöõng naêm qua laø boïn mình phaûi uoáng moät böõa thoûa thích kyø cho ñeán luùc say tuùy luùy môùi thoâi ? Nhò nöông ñaùp : -Ñoù laø luaät leä cuûa chuùng ta ñaõ coù töø laâu, dó nhieân naêm nay cuõng khoâng thay ñoåi. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Baây giôø chuùng ta ñaõ ñeán ñoâng ñuû sao coøn chöa baét ñaàu uoáng röôïu ñi ? Luïc Tieåu Phuïng nghe noùi töôûng chöøng traùi tim chìm xuoáng. Chaøng töï hoûi : 183 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Hieän giôø ngöôøi ñeán ñuû roài ? Vaäy Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaâu ? Nhò nöông hoûi : -Chaúng leõ ngöôi khoâng nhìn thaáy coøn moät choã boû troáng ñoù ö ? Hoàng Y thieáu nöõ hoûi laïi : -Vaäy coøn ai chöa tôùi ? Nhò nöông cöôøi ñaùp : -Nghe noùi ñaïi thö coøn kieám cho ngöôi moät coâ baùt muoäi. Hoàng Y thieáu nöõ cuõng cöôøi noùi : -Neáu laïi coù ngöôøi coøn laø em tieåu muoäi thì töø nay caùc vò khoâng coøn khinh khi tieåu muoäi ñöôïc nöõa maø chæ laán aùt con em uùt. A Thoå ñoät nhieân leân tieáng : -Ñaùng tieác böõa nay thò khoâng tôùi ñaâu. Nhò nöông chau maøy hoûi : -Taïi sao vaäy ? Hay laø thò khoâng muoán ñeán ? A Thoå ñaùp : -Thò muoán ñeán nhöng khoâng ñeán ñöôïc. Nhò nöông hoûi : -Coù ngöôøi khoâng cho thò ñeán hay sao ? A Thoå gaät ñaàu. Hoàng Y thieáu nöõ laïi cöôùp lôøi : -Thò ñaõ khoâng ñeán thì chuùng ta coøn ñôïi ai ? A Thoå ñaùp : -Chôø moät vò taân khaùch. Hoàng Y thieáu nöõ saùng maét leân hoûi : -Naêm nay chuùng ta laïi môøi khaùch nöõa ö ? A Thoå “öø” moät tieáng. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Töûu löôïng cuûa y theá naøo ? A Thoå ñaùp : -Nghe noùi khaù laém. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi noùi : -Baát luaän töûu löôïng cuûa y gioûi hay keùm thì böõa nay y ñeán tieåu muoäi cuõng baûo ñaûm luùc vaøo y ngay ngaén maø luùc trôû veà phaûi boø xuoáng maø ñi. Nhò nöông caëp maét laáp loaùng noùi : 184 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Xem chöøng chaúng nhöõng töûu löôïng y raát lôùn maø maät y cuõng khoâng nhoû. Neáu y khieáp nhöôïc thì nghe ngöôi noùi ñaõ khieáp vía phaûi boû chaïy roài. Hoàng Y thieáu nöõ cuõng chôùp maét hoûi : -Y coù lôùn maät khoâng ? A Thoå ñaùp : -Y chöa boû ñi. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi hoûi : -Y ñaõ khoâng boû ñi thì sao laïi khoâng vaøo ? Chaúng leõ thaèng cha ñoù thích ôû ngoaøi uoáng gioù hôn laø uoáng röôïu ? A Thoå laïnh luøng ñaùp : -Y uoáng gioù caû moät ngaøy trôøi chaéc baây giôø no ñuû roài. Treân ngoïn caây ngoaøi cöûa soå coù tieáng ngöôøi thôû daøi ñaùp voïng vaøo : -Quaû laø taïi haï uoáng gioù no quaù roài. Tieáng noùi chöa döùt, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ theo côn gioù voït vaøo. Baûy ngöôøi ngoài trong phoøng maø coù keû aån mình treân caây ngoaøi cöûa soå chaúng moät ai hay bieát. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caûm thaáy mình aån ôû beân ngoaøi uoáng gioù laø moät ñieàu raát ngu xuaån. Chaøng töôûng chöøng mình caøng ngu ngoác nhö moät quaû tröùng. Baát luaän quaû tröùng gì thì cuõng chaúng coù boán haøng loâng maøy. Hoàng Y thieáu nöõ nhìn chaøng voã tay cöôøi : -Tieåu muoäi bieát töôùng coâng laø ai roài. Töôùng coâng laø Ñaïi baûn ñaõn vôùi boán haøng loâng maøy teân goïi Luïc Tieåu Phuïng. Uoáng gioù caû moät ngaøy laø moät chuyeän khoù chòu phi thöôøng. Nhöng ñoùi ñeán laû ngöôøi cuõng khoâng khoù chòu baèng bò ngöôøi ta keâu laø ñaïi baûn ñaõn (ngu nhö quaû tröùng). Nhöng Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi ñaùp : -Taïi haï bieát nhieàu ngöôøi keâu mình baèng ñaïi baûn ñaõn, nhöng cuõng coù laém ngöôøi laïi thích ban cho taïi haï caùi ngoaïi hieäu khaùc. Hoàng Y thieáu nöõ khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Ngöôøi ta keâu baèng gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñaïi coâng keä. Hoàng Y thieáu nöõ maët ñoû leân, ñoû gioáng nhö maøu xieâm aùo cuûa thò vaäy. AÂu Döông Tình ñoät nhieân xen vaøo : 185 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Thöïc ra y coøn caùi teân nöõa hay hôn. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi ngay : -Teân gì ? AÂu Döông Tình ñaùp : -Luïc Tam ñaõn. Hoàng Y thieáu nöõ hoûi : -Luïc Tam ñaõn ö ? Theá nghóa laø laøm sao ? AÂu Döông Tình thuûng thaúng ñaùp : -YÙ nghóa giaûn dò laém. Vì chaúng nhöõng y laø ñaïi baûn ñaõn maø coøn laø cuøng quang ñaõn, ñaïi hoãn ñaõn. Coù phaûi laø tam ñaõn khoâng ? Hoàng Y thieáu nöõ laïi laên ra maø cöôøi. Thò vöøa cöôøi vöøa noùi : -Teân naøy thaät laø hay ! Vaäy maø tieåu muoäi chöa töøng ñöôïc nghe qua. Nhò nöông cuõng tuûm tæm cöôøi noùi : -Baây giôø caùc ngöôi ñeàu buïng ñoùi meo sao khoâng ñem ba quaû tröùng ñoù luoäc aên. AÂu Döông Tình ñaùp : -Nhöng ba quaû tröùng naøy khoâng phaûi tröùng töôi, ung thuùi heát roài. Tam nöông thôû daøi noùi : -Baây giôø ta chæ baên khoaên moät ñieàu. AÂu Döông Tình hoûi : -Ñieàu gì ? Tam nöông ñaùp : -Ta chæ sôï y khoâng phaûi tröùng vòt maø laø tröùng gaø. AÂu Döông Tình gaät ñaàu nghieâm nghò noùi : -Vaán ñeà naøy quaû laø nghieâm troïng, y laø tröùng gaø thì nhaát ñònh do gaø maùi ñeû ra vaø haén seõ bieán thaønh con cuûa gaø maùi. Hoàng Y thieáu nöõ maët caøng ñoû theâm, nhöng thò vaãn khoâng nín cöôøi ñöôïc vaø khoâng ngoài ngay leân ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng khoâng cöôøi, nhöng chaøng nhaän roõ hai ñieàu : Moät laø ñaéc toäi vôùi nöõ nhaân laø khoâng ñöôïc, nhaát laø vôùi haïng ñaøn baø nhö AÂu Döông Tình. Hai laø nam nhaân chæ coù moät ngöôøi maø muoán ñaáu khaåu vôùi saùu muï ñaøn baø thì khoâng khaùc gì thö sinh coi thaáy saùu thanh ñao vung leân tröôùc maët. Chaúng thaø mua moät taám ñaäu huõ ñeå ñaäp ñaàu maø cheát coøn hay hôn. Baây giôø chaøng ñaõ laàm loãi moät ñieàu, khoâng muoán laàm loãi ñeán ñieàu thöù hai. 186 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Hoàng Y thieáu nöõ vaãn cöôøi. Tieáng cöôøi cuûa thò chaúng nhöõng loït tai maø töïa hoà coù tính caùch truyeàn nhieãm. Baát luaän ai nghe tieáng cöôøi cuûa thò cuõng caûm thaáy taâm tình khoan khoaùi, khoâng theå nhòn ñöôïc phaûi baät leân tieáng cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng cöôøi. Ñoät nhieân chaøng xoâng tôùi vöôn tay nhanh nhö chôùp naém laáy hai tay Hoàng Y thieáu nöõ. Nhò nöông la thaát thanh : -Coi chöøng ! Hai tieáng vöøa ra khoûi cöûa mieäng. Hoàng Y thieáu nöõ ñaõ huyùch khuûy tay vaøo xöông söôøn Luïc Tieåu Phuïng. Beân caïnh ba moùn binh khí ñoàng thôøi nhaèm ñaâm vaøo hai naùch chaøng. Boïn ñaøn baø ñeàu ra tay mau leï, nhaát laø vò nöõ ni maëc aùo xanh. Thanh ñoaûn kieám trong tay aû loeù haøn quang töù phía. AÛ vöøa ra tay, kieám khí laïnh leõo ñaõ voâ tôùi gaàn mí maét chaøng. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng thaân phaùp caøng mau leï hôn. Chaøng hoùp buïng laïi hai tay vaãn naém giöõ caùnh tay Hoàng Y thieáu nöõ. Ba moùn binh khí ñoàng thôøi phoùng ra, ñoàng thôøi phaûi döøng laïi. Muõi kieám caùch döôùi naùch Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaày nöûa thöôùc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhuùc nhích, caû maét cuõng khoâng chôùp. Chaøng bieát chieâu kieám naøy nhaát ñònh khoâng phoùng theâm nöõa. Neáu chaân tay chaøng loït vaøo tay ngöôøi thì chaø ng cuõng khoâng daùm khinh cöû voïng ñoäng. Tay caàm kieám cuûa Thanh Y nöõ ni ñaõ noåi gaân xanh maø phaûi döøng laïi thì so vôùi phoùng tôùi coøn toán söùc hôn. Muõi kieám run baàn baät, Thanh Y nöõ ni lôùn tieáng quaùt : -Buoâng tay ra ! Luïc Tieåu Phuïng khoâng buoâng. Hoàng Y thieáu nöõ khoâng cöôøi ra tieáng ñöôïc nöõa, thò mím moâi hoûi : -Ta khoâng coù ñieàu chi ñaéc toäi vôùi töôùng coâng, sao töôùng coâng laïi khoâng buoâng ra ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng buoâng tay cuõng chaúng noùi gì. AÂu Döông Tình ñaõ ñöa kieám ra ngoaøi tay aùo. Thò cöôøi laït hoûi : -Moät ngöôøi ñaøn oâng nhö töôùng coâng maø laïi uy hieáp moät coâ beù sao khoâng bieát theïn. Luïc Tieåu Phuïng khoâng hoå theïn. Maët chaøng chaúng traéng bôït cuõng khoâng ñoû hoàng. Nhò nöông ruùt thanh loan ñao saùng loaùng ra khoûi tay aùo daøi khoâng ñaày hai thöôùc. Muï noùi : -Hai thanh kieám vaø moät thanh ñao chuùng ta ñeàu coù theå ñaâm coâng töû thuûng thaønh möôøi baûy, möôøi taùm loã. AÂu Döông Tình cuõng noùi theo : 187 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Coâng töû maø khoâng buoâng tay thì boïn ta laøm cho coâng töû phaûi cheát ngay. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân baät cöôøi. Nhò nöông töùc giaän hoûi : -Chuùng ta ñaõ noùi roài, chaúng leõ coâng töû khoâng tin ö ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Caùc vò noùi caâu naøo taïi haï cuõng tin heát, nhöng khoâng tin laø caùc vò daùm ñoäng thuû thaät söï. 188 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2