Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 18

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

66
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 18

  1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM BA CUOÄC ÑAÁU PHAÂN CHIA THAÉNG BAÏI Nhò nöông cöôøi laït “oà” leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi : -Vì baây giôø caùc vò ñeàu bieát taïi haï chaúng phaûi ngöôøi quaân töû. Thanh Y nöõ ni noùi : -Ngöôi khoâng phaûi laø gioáng ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá baát luaän vieäc gì taïi haï cuõng coù theå laøm ñöôïc. Nhò nöông bieán saéc hoûi : -Ngöôi ñònh laøm gì laõo Thaát ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï raát muoán buoâng tha y. Caâu naøy ngoaøi söï tieân lieäu cuûa moïi ngöôøi. Nhò nöông ñoåi gioïng hoûi : -Sao baây giôø coâng töû chöa buoâng tha y ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chæ caàn caùc vò öng cho hai ñieàu kieän laø taïi haï tha cho y lieàn. Nhò nöông ñaûo caëp maét long leân noùi : -Chæ caàn coâng töû buoâng tha y thì ñöøng noùi hai ñieàu maø laø... Muï toan noùi maø laø hai traêm ñieàu ta cuõng öng thuaän. Nhöng muï noùi dôû caâu roài döøng laïi. Tam nöông töø naõy tôùi giôø ngoài laúng laëng, boãng leân tieáng : -Duø laø nöûa ñieàu kieän boïn ta cuõng khoâng chòu. Thanh aâm thò vaãn eâm aû, vaãn oân nhu. Nhöng ñeán ba chöõ sau cuøng thò ñaõ ra tay. Coù ñieàu thò ra tay chaúng thong thaû chuùt naøo. Tam nöông söû duïng moät caây roi ñen maø roi ñen nhaûy coi chaúng khaùc con raén ñoäc. Thò vaãn ngoài yeân ruùt caây roi ra ñaët xuoáng baøn. Caây roi cuûa Tam nöông boãng löôùt ñi nhanh hôn raén ñoäc maø cuõng taøn ñoäc hôn raén ñoäc . Nhò nöông khoâng khoûi thaát thanh la : -Coi chöøng Thaát muoäi. 189 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Tam nöông chaúng lyù gì ñeán lôøi noùi cuûa muï. Ngoïn roi nhö con raén ñoäc quaán laáy huyeát quaûn ôû coå Luïc Tieåu Phuïng. Nhöng ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng ñaõ löôùt ñi ñem theo Hoàng Y thieáu nöõ voït ra xa taùm thöôùc. Tam nöông ñoät nhieân tung mình leân khoâng nhaûy tôùi vung roi quaát xuoáng. Döôøng nhö thò queân luoân Thaát muoäi cuûa thò hieän ôû trong tay ñoái phöông. Thò ñoäng thuû chaúng uùy kî gì heát. Luïc Tieåu Phuïng töùc giaän trong loøng, chaøng thaät khoâng ngôø thò daùm ra tay thaät söï. Baây giôø Tam nöông ñaõ ñoäng thuû, chaøng bieát ñoái phoù vôùi Hoàng Y thieáu nöõ baèng caùch naøo ? Neáu chaøng gieát thieáu nöõ naøy thì nhaát ñònh luõ chò em cuûa thò seõ lieàu maïng vôùi chaøng. Baèng chaøng buoâng tha Hoàng Y thieáu nöõ thì hoï cuõng chaúng buoâng tha chaøng. Vì theá chaøng chæ coøn caùch lieàu maïng, ngoaøi ra khoâng coøn ñöôøng loái naøo khaùc ñeå löïa choïn. Ngoïn roi cuûa Tam nöông khoâng ñeå cho Luïc Tieåu Phuïng coøn loái thoaùt thöù hai. Nhò nöông ñoät nhieân daäm chaân noùi : -Ñöôïc roài ! Chuùng ta xoâng caû vaøo haõy dieät tröø haén ñi roài haõy tính. AÂu Döông Tình hoûi : -Coøn Thaát muoäi thì sao ? Nhò nöông ñaùp : -Haén maø daùm ñuïng ñeán moät sôïi loâng cuûa Thaát muoäi laø ta baêm toaøn thaân haén ra töøng maûnh. Hai ba caâu naøy vöøa noùi ra, ngoïn roi cuûa Tam nöông ñaõ vuït xuoáng ñeán hai chuïc laàn. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Chaøng khoâng muoán ngoù thaáy ngöôøi ñoå maùu, laïi caøng khoâng öa nhìn nöõ nhaân phaûi löu huyeát, nhöng luùc naøy chaøng chaúng coøn caùch naøo neù traùnh ñöôïc. Ngoïn roi quaát xuoáng ñaõ mau leï laïi taøn ñoäc. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh phaûn kích. Thanh loan ñao cuûa Nhò nöông cuõng ñaâm tôùi nhö aùnh ngaân hoàng. Ñao phaùp cuûa muï raát quaùi dò laïi ra tay cöïc kyø ñoäc ñòa. Muï ñaõ ra tay thì Giang Khinh Haø cuõng chaúng theå tuï thuû baøng quan. Giöõa luùc aáy ñoät nhieân nghe ñaùnh “choang” moät tieáng. Moät caùi chung uoáng röôïu ñaäp vaøo löôõi ñao cuûa Nhò nöông. Moät ñoâi ñuõa cuõng ñoät nhieân töø meù beân ñöa ra nheï nhaøng caëp laáy ngoïn roi nhö con raén ñoäc. Ñoù laø A Thoå ñaõ ra tay. Tay A Thoå coøn caàm ñoâi ñuõa. 190 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Tam nöông saéc maët xaùm xanh trôïn leân nhìn gaõ noùi : -Ta khoâng muoán ñeå ai uy hieáp. A Thoå ñaùp : -Ta bieát roài. Tam nöông noùi : -Neáu ta loït vaøo tay haén thì caùc vò cuõng ñoäng thuû töï nhieân ñöøng uùy kî gì ñeán ta. A Thoå laïi ñaùp : -Ta bieát roài. Tam nöông hoûi : -Vaäy sao ngöôi khoâng ñeå cho ta ñoäng thuû ? A Thoå cöôøi ñaùp : -Vì ngöôøi naøy khoâng phaûi laø quaân töû, nhöng cuõng laø con ngöôøi. Tam nöông “uûa” leân moät tieáng. A Thoå noùi : -Ít ra y khoâng chòu duøng Thaát muoäi ñeå laøm bia choáng ñôõ ngaên chaën ngoïn roi cuûa coâ. Tam nöông ngaãm nghó roài töø töø ngoài xuoáng khoâng nhuùc nhích. Nhò nöông cuõng ngoài xuoáng boùp coå tay. Thanh loan ñao cuûa muï tuy chöa tuoät maát, nhöng coå tay cuõng teâ choàn. Maët muï khoâng loä veû gì töùc giaän, döôøng nhö muï raát khaâm phuïc teân khaát caùi ñaày mình gheû lôû . Caëp maét Luïc Tieåu Phuïng chieáu ra nhöõng tia haøn quang. A Thoå ñoät nhieân hoûi : -Phaûi chaêng coâng töû vöøa muoán chuùng ta öng chòu hai ñieàu kieän ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. A Thoå noùi : -Coâng töû haõy cho nghe ñieàu kieän thöù nhaát. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nguyeân tröôùc ta muoán caùc vò ñöa ta ñi gaëp Coâng Toân Ñaïi Nöông. A Thoå hoûi : -Baây giôø thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baây giôø thì khoâng caàn nöõa. A Thoå hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 191 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Vì baây giôø ta ñaõ gaëp Coâng Toân Ñaïi Nöông roài. A Thoå cöôøi hì hì. Tieáng cöôøi cuûa gaõ raát coå quaùi laïi döôøng nhö tieáng cöôøi cuûa ngöôøi giaû traù. Luïc Tieåu Phuïng baát giaùc thôû daøi noùi : -Thöïc ra taïi haï neân bieát sôùm caùc haï laø Coâng Toân Ñaïi Nöông. Chaúng nhöõng taïi haï theo doõi caùc haï moät ngaøy, maø tröôùc kia coøn gaëp caùc haï moät laàn roài. A Thoå cöôøi ñaùp : -Thöïc ra khoâng phaûi chæ coù moät laàn. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : -Khoâng phaûi chæ moät laàn ö ? A Thoå ñaùp : -Toái hoâm aáy ôû Taây Vieân chuùng ta chaúng ñaõ gaëp nhau laàn thöù hai roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng caøng ngaïc nhieân khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Chuùng ta ñaõ gaëp nhau laàn thöù nhaát ôû ñaâu ? A Thoå khoâng ñaùp, hoûi laïi : -Coâng töû coøn nhôù Hoaéc Höu khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân coøn nhôù haén laém. A Thoå noùi : -Hoâm aáy coâng töû ôû trong tieåu laâu cuûa Hoaéc Höu ñi ra ñöùng chôø Hoa Maõn Laâu ôû chaân nuùi coù ngoù thaáy moät ngöôøi ñaøn baø haùi rau caàm caùi gioû löôùt qua tröôùc maët mình khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng la thaát thanh : -Ngöôøi ñaøn baø ñoù laø toân giaù ö ? A Thoå gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoâm aáy toân giaù cuõng ôû ñoù hay sao ? A Thoå cöôøi ñaùp : -Neáu ta khoâng coù ôû ñoù thì sao Hoaéc Höu vaãn bò giam trong cuõi cho tôùi ngaøy nay ? Luïc Tieåu Phuïng söûng soát. Baây giôø chaøng ñaõ hieåu roõ taïi sao cô quan döôùi thaïch ñaøi cuûa Hoaéc Höu maát linh nghieäm. Caùi ñoù tuyeät khoâng phaûi ngaãu nhieân coù con chuoät chaïy vaøo cô quan bò keïp cheát. Treân ñôøi tuyeät khoâng coù chuyeän truøng hôïp ngaãu nhieân nhö vaäy maø cuõng khoâng phaûi kyø tích phaùt sinh ñoät ngoät. Kyø tích laø do ngöôøi taïo neân. A Thoå laïi noùi : 192 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ta bieát Hoaéc Höu laø caùo giaø. Duø laõo coù bò coâng töû ñem laõo baùn cho ngöôøi moå heo ta cuõng khoâng can thieäp, nhöng laõo khoâng neân baùn ñöùng caû Thöôïng Quan Phi Yeán. Thöôïng Quan Phi Yeán dó nhieân cuõng laø ngöôøi cuûa muï. Luïc Tieåu Phuïng laïi nhôù tôùi ñoâi giaøy ñoû theâu con chim eùn. A Thoå laïnh luøng noùi : -Laõo gieát chò em cuûa ta thì laõo cheát laø ñaùng kieáp. Baây giôø tuy laõo coøn soáng, nhöng soáng nhö vaäy thì laïi khoå hôn cheát . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoâm aáy Tuyeát nhi cuõng nhìn thaáy toân giaù ö ? A Thoå mæm cöôøi ñaùp : -Con nhoû ñoù thaät laø gioáng quyû söù. Caùc vò ñi roài thò laäp töùc chuoàn xuoáng tra xeùt maáu choát cô quan döôùi thaïch ñaøi, thò bieát döôùi ñoù nhaát ñònh coù ñieàu coå quaùi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Thò ñaõ gaëp toân giaù ö ? A Thoå ñaùp : -Thò khoâng gaëp ta nhöng ngoù thaáy ta ñeå laïi ñoâi giaøy ñoû trong ñoù. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Vì theá thò môùi nhaän ra thö thö cuûa thò chöa cheát. A Thoå thôû daøi noùi : -Duø sao thò cuõng laø ñöùa treû nít haõy coøn ngaây thô. Ngöôøi cheát döôùi baøn tay Hoaéc Höu khoâng theå soáng laïi ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vì theá toân giaù ñeå Hoaéc Höu soáng daønh cho thò. A Thoå ñaùp : -Ñuùng theá. Ta muoán ñeå thò töï mình baùo thuø. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi haï coøn moät choã nghó chöa ra laø taïi sao toân giaù ñeå bao nhieâu taøi saûn cuûa Hoaéc Höu laïi cho thò heát. Taïi haï nhaän thaáy toân giaù cuõng caàn taøi baûo. A Thoå maét loä ra nhöõng tia kyø quang ñaùp : -Ñaùng tieác laø thò khoâng laáy ñöôïc ôû tay Hoaéc Höu bao nhieâu ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng ra chieàu kinh ngaïc “uûa” leân moät tieáng. A Thoå noùi : -Tieàn cuûa ñoù ñaõ loït vaøo tay keû khaùc. Baát luaät laø ai cuõng ñöøng hoøng laáy ñöôïc ôû tay ngöôøi naøy moät laïng baïc. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : 193 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ngöôøi ñoù laø ai ? Taïi sao taøi saûn kia laïi loït vaøo tay hoï ? A Thoå ñöa muïc quang nhìn taän ñaèng xa. Con maét muï töïa hoà loä veû khuûng khieáp khoâng noùi ra ñöôïc. Ñoät nhieân muï hoûi qua vaán ñeà khaùc : -Coâng töû muoán boïn ta öng chòu hai ñieàu kieän thì moät ñieàu ñaõ noùi roài, coøn ñieàu thöù hai laø gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï yeâu caàu toân giaù ñi theo. A Thoå cöôøi hoûi : -Coâng töû muoán ta ñi theo ö ? Chaúng leõ ta laïi loït vaøo maét xanh cuûa coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Quaû taïi haï coù loøng kính ngöôõng toân giaù. A Thoå cöôøi hoûi : -Coâng töû vöøa maét con muï baùn möùt haït deû hay laø teân khaát caùi gheû lôû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï vöøa loøng veà moät tö caùch khaùc nöõa. A Thoå caëp maét laáp loaùng hoûi : -Phaûi chaêng coâng töû noùi veà teân ñaïi ñaïo theâu hoa ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. A Thoå hoûi : -Coâng töû töôûng ta laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Toân giaù khoâng thöøa nhaän ö ? A Thoå thôû daøi ñaùp : -Xem chöøng ta coù phuû nhaän cuõng baèng voâ duïng. Söï thöïc ñaõ raønh raønh, chöùng côù laïi xaùc ñaùng, muï coù phuû nhaän dó nhieân cuõng voâ ích. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Duø sao toân giaù ñaõ cöùu taïi haï, maø taïi haï chaúng phaûi laø con ngöôøi vong ôn boäi nghóa. A Thoå laïnh luøng noùi : -Ta bieát coâng töû baát quaù laø moät teân Ñaïi baûn ñaõn maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng. A Thoå laïi hoûi : -Phaûi chaêng baây giôø coâng töû muoán ñöa ta ñeán choã Kim Cöûu Linh ñeå hoaøn thaønh vuï aùn ñoù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï baûo ñaûm nhaát ñònh toân giaù seõ ñöôïc xeùt xöû coâng baèng hôïp lyù. 194 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Boãng nghe ñaùnh “soät” moät tieáng. Nhò nöông ñaõ caém thanh loan ñao xuoáng baøn. Thanh Y nöõ ni tay sôø vaøo löôõi kieám nhoïn hoaét. AÂu Döông Tình mieäng cöôøi laït, Giang Khinh Haø saéc maët traéng beäch. Hoàng Y thieáu nöõ laïi cöôøi lôùn hoûi : -Coâng töû muoán ñaïi thö ta ñi theo ö ? Phaûi chaêng coâng töû ñang nguû mô ? Tieáng cöôøi cuûa thò luùc naøy khoâng laøm cho ngöôøi ta khoan khoaùi. A Thoå chôø thò döùt tieáng cöôøi môùi höõng hôø noùi : -Khoâng phaûi y mô nguû ñaâu, ta coù theå ñi theo y ñöôïc. Hoàng Y thieáu nöõ söûng soát, moïi ngöôøi ñeàu ngô ngaùc, caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng ngaïc nhieân. A Thoå thuûng thaúng noùi tieáp : -Ta raát thích ngöôøi ñaøn oâng coù baûn laõnh. Ñaõ laø nam nhaân coù baûn laõnh chaân chính thì baát luaän muoán ta ñeán phöông naøo ta cuõng ñi ngay. Laïi coù ngöôøi noåi tieáng cöôøi. Nhöng laàn naøy laø tieáng cöôøi cuûa AÂu Döông Tình. Thò laø ngöôøi ñaàu tieân hieåu yù A Thoå. Thò noùi : -Neáu coâng töû muoán ñaïi thö ta ñi theo thì tröôùc heát haõy cho boïn ta coi coâng töû coù ñuû baûn laõnh khoâng ñaõ. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Baûn laõnh cuûa taïi haï coù nhieàu thöù, khoâng hieåu caùc vò muoán coi thöù naøo ? A Thoå ñaùp : -Ta muoán coi ba thöù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ba thöù laø nhöõng gì ? A Thoå nhìn chaøng. Caëp maét muï töïa hoà thu laïi daàn daàn. Muï noùi : -Chuùng ta ñaáu ba keo ñeå phaân thaéng baïi. Neáu coâng töû thaéng hai keo laø ta chòu ñi theo. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi hoûi : -Tyû ñaáu ba keo ñeå phaân thaéng baïi ö ? Vuï naøy nghe coù veû höùng thuù laém. A Thoå ñaùp : -Nhaát ñònh laø raát höùng thuù. Luïc Tieåu Phuïng di ñoäng muïc quang cöôøi hoûi : -Keo ñaàu chuùng ta tyû thí chuyeän gì, hay laø thi uoáng röôïu ? Chaøng cho laø dó nhieân muï khoâng chòu thi uoáng röôïu. Chæ coù haïng ñaøn baø ngu xuaån môùi thi uoáng röôïu vôùi ñaøn oâng. Ai ngôø chaøng vöøa noùi caâu naøy, muï ñaùp ngay : 195 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Hay laém ! Chuùng ta thi uoáng röôïu. Luùc röôïu baøy leân baøn. Luïc Tieåu Phuïng môùi phaùt giaùc ra ñeà nghò cuûa mình raát laø ngu xuaån. Hieän giôø chaøng ñaõ meät moûi nhö con traâu giaø maø buïng ñoùi chaúng khaùc gì con choù soùi nhòn ñoùi maáy ngaøy khoâng ñöôïc aên . Luùc naøy chaøng caàn ñöôïc aên moät baùt canh gaø lôùn, nhöng chaøng laïi ñoøi thi uoáng röôïu vôùi ngöôøi. Uoáng röôïu cuõng nhö laøm baát cöù moät vieäc gì khaùc, trong mình caàn coù theå löïc maø chaøng laïi khoâng coù. Huoáng chi luùc naøy vaø ôû nôi ñaây duø Coâng Toân Ñaïi Nöông coù say meøm cuõng chaúng vieäc gì, nhöng chaøng khoâng theå say ñöôïc. Xung quanh toaøn laø nhöõng ngöôøi cuøng phe vôùi Coâng Toân Ñaïi Nöông, ñaùng lyù Luïc Tieåu Phuïng khoâng neân uoáng moät gioït röôïu môùi phaûi, nhöng treân baøn ñaõ baøy ra saù u huõ röôïu. Saùu huõ Lö Chaâu Ñaïi Khuùc . Con ngöôøi A Thoå baây giôø chaúng coøn chuùt gheû naøo nöõa, ñaàu muï cuõng khoâng troïc loùc. Muï ñaõ thay y phuïc, maëc moät taám aùo baøo meàm nhuõn. Maët muï khoâng toâ son ñieåm phaán coi gioáng moät phuï nhaân ñöùng tuoåi thoâng thöôøng . Phaûi chaêng ñaây laø chaân töôùng cuûa muï ? Luïc Tieåu Phuïng nhìn khoâng ra, ñoaùn cuõng khoâng ñöôïc. Chaúng moät ai hay dieän maïo chaân chính cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông nhö theá naøo. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoùa trang ñaõ mau choùng, caû aâm thanh cuûa muï cuõng bieán caûi moät caùch deã daøng. Luùc naøy tieáng noùi cuûa muï toû ra raát aân caàn nhö chuû nhaø tieáp ñaõi taân khaùch . Muï nhìn Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi aân caàn hoûi : - Saùu huõ röôïu naøy ñeå ñoâi ta uoáng, coâng töû tính ñaõ ñuû chöa ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Taïi haï töôûng cho theâm hai con ngöïa uoáng cuõng khoâng heát, coù ñieàu ñoà nhaém thì thieáu nhieàu. Treân baøn chæ ñaët coù moät ñóa ñoà nguoäi . Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi noùi : -Ñoà nhaém quaû nhieân ít thaät, may ôû choã chuùng ta chæ thi uoáng röôïu chöù khoâng phaûi thi aên. Coâng Toân Ñaïi Nöông dó nhieân ñaõ bieát roõ con ngöôøi luùc loøng khoâng daï ñoùi thì töûu löôïng phaûi keùm ñi phaân nöûa. 196 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luùc naøy ruoät gan Luïc Tieåu Phuïng leùp xeïp chaúng khaùc gì caùi tuùi tieàn cuûa keû aên xin. Chaøng vöøa uoáng ba chung röôïu vaøo buïng ñaõ caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï. Saùu chung uoáng vaøo chaøng laïi khoâng thaáy gì, nhöng luùc uoáng theâm hai chung chaøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa muoán cöôùp laáy röôïu maø uoáng. Roài khoâng hieåu vì sao chaøng phaùt giaùc ra mình buoàn noân töôûng chöøng muoán möûa heát ruoät gan ra ngoaøi . Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi noùi : -Coâng töû say roài. Muï vaãn coøn tænh nhö saùo, cöôøi noùi tieáp : -Theá laø coâng töû thua keo ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng muoán phuû nhaän nhöng khoâng phuû nhaän ñöôïc. Chaøng ñaønh laåm baåm : -Taïi haï chöa thaáy muøi röôïu chuùt naøo, coù ñieàu trong buïng khoù chòu moät chuùt maø thoâi. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû khoâng nhaän thua chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhaän thua thì nhaän thua, töôûng chaúng coù chi ñaùng keå. Dó nhieân chaúng coù chi ñaùng keå. Trong con maét chaøng thì khaép thieân haï chaúng coù vieäc gì nghieâm troïng. Huoáng chi ñaây coù thua keo ñaàu thì coøn hai keo nöõa. Nhöng chaøng ñaõ queân moät ñieàu : Keo ñaàu thua roài thì hai keo sau cuõng chaúng coù hy voïng gì thaéng ñöôïc. Con ngöôøi ñaõ say röôïu thì chæ coøn moät thöù coù theå tyû thí vôùi ngöôøi khaùc, töùc laø thi nguû. Nhöng Coâng Toân Ñaïi Nöông dó nhieân khoâng chòu thi nguû cuøng chaøng. Boãng nghe Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Keo thöù hai chuùng ta tyû kieám. Luïc Tieåu Phuïng phöôõn ngöïc ra ñaùp : -Tyû kieám thì tyû kieám chöù coù gì ñaùng ngaïi ? Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Hay laém ! Coâng töû haõy chôø moät chuùt ñeå ta ñi thay aùo ñaõ. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Toân giaù laïi muoán thay aùo ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Coâng töû coù ñieàu chöa hieåu. Uoáng röôïu thì maëc quaàn aùo uoáng röôïu. Coøn tyû kieám thì cuõng phaûi maëc thöù quaàn aùo tyû kieám. 197 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
  10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi ñaùp : -Vì y phuïc coù aûnh höôûng ñeán taâm tình cuûa con ngöôøi. Baûn tính ñaøn baø laø thích thay ñoåi y phuïc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng thaáy ñoùi maø cuõng khoâng meät. Thoâng thöôøng röôïu ñem laïi cho ngöôøi ta moät thöù tinh thaàn vaø löïc löôïng kyø quaùi. Nhöng thöù löïc löôïng naøy chæ laø löïc löôïng giaû doái. Duø noù khoâng giaû doái vôùi ngöôøi khaùc thì ít ra cuõng giaû doái vôùi Luïc Tieåu Phuïng trong hieän traïng naøy. Ñoät nhieân chaøng nhôù tôùi treân choán giang hoà ngöôøi ta thöôøng nhaéc ñeán “Tuùy Hieäp”. Theo lôøi ñoàn thì haïng ngöôøi naøy phaûi uoáng röôïu môùi coù baûn laõnh. Caøng uoáng nhieàu caøng coù baûn laõnh maïnh meõ. Ngöôøi ta coøn nhôù ngaøy tröôùc Voõ Toøng ñaû hoå cuõng vaäy. Y uoáng moät phaàn röôïu môùi coù moät phaàn baûn laõnh, uoáng möôøi phaàn röôïu trôû neân möôøi phaàn baûn laõnh. Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö möôøi phaàn ñaõ uoáng röôïu ñuû caû möôøi phaàn roài. Boãng chaøng ñaày loøng töï tin, caûm thaáy baûn laõnh mình cuõng leân ñeán ñoä choùt vaø töôûng raèng baûy taùm con hoå ñoàng thôøi nhaûy tôùi, chaøng cuõng ñaùnh cheát heát. Ñaùng tieác ñaây khoâng phaûi laø chaøng ñaùnh hoå maø laø ñaáu kieám vôùi Coâng Toân Ñaïi Nöông. Nhöõng tay cao thuû trong khi quyeát chieán ñoäng thuû phaûi ñuùng boä vò, ra tay phaûi tính saùt töøng ly töøng phaân khoâng ñöôïc sai traät chuùt naøo. Hieän giôø Luïc Tieåu Phuïng coù phaùn ñoaùn vaø tính toaùn chính xaùc ñöôïc chaêng ? Xem chöøng caên nhaø naøy vuoâng hay troøn chaøng cuõng khoâng phaùn ñoaùn ñöôïc. Giang Khinh Haø töø naõy tôùi giôø khoâng noùi v i chaøng nöûa caâu, nhöng luùc naøy thò nhìn ôù chaøng baèng caëp maét loä veû ñoàng tình vaø laân maãn, töïa hoà thò thöông xoùt con ngöôøi saép cheát ñeán nôi. Ngoaïi tröø Tam nöông, coøn bao nhieâu ngöôøi ñeàu loä veû aùi ngaïi cho chaøng chaúng ít thì nhieàu. 198 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2