Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 22

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

57
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 22

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI HAI MÖÔI HAI LÖÔÙI TRÔØI LOÀNG LOÄNG TUY THÖA MAØ KHOÂNG LOÏT Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Baây giôø ngöôi coù theå gieát ta ñöôïc roài, vì lyù leõ laø ta muoán troán ñi hoaëc choáng laïi söï baét bôù. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Laàn naøy ñaïi nöông noùi ñuùng laém. Coâng Toân Ñaïi Nöông nghieán raêng noùi : -Sau khi ta cheát roài vuï naøy seõ thaønh töû voâ ñoái chöùng vaø ngöôi vónh vieãn ung dung ngoaøi voøng phaùp luaät. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi tieáp : -Nay ngöôi ñaõ ñaït ñöôïc taâm nguyeän ñoù . Kim Cöûu Linh ñaùp : -Haõy coøn thieáu moät chuùt. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Vì ta chöa cheát chöù gì ? Kim Cöûu Linh thôû daøi ñaùp : -Baûn taâm taïi haï muoán ñeå ñaïi nöông soáng theâm maáy böõa, vì ñaïi nöông laø moät myõ nhaân hieám coù. Ñaùng tieác hieän giôø taïi haï phaùt giaùc ra neân gieát sôùm ñaïi nöông ñi laø hôn. Coâng Toân Ñaïi Nöông trôïn maét nhìn haén, ñoät nhieân cöôøi roä. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñaïi nöông nhaän ra caùi cheát laø chuyeän ñaùng cöôøi ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Cheát thì coù gì ñaùng cöôøi, caùi ñaùng cöôøi chính laø ngöôi. Kim Cöûu Linh “uûa” moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Coâng Toân Ñaïi Nöông tieáp : -Ngöôi quay ñaàu nhìn laïi seõ roõ ngöôi coù phaûi ñaùng cöôøi khoâng ? Kim Cöûu Linh khoâng nhòn ñöôïc quay ñaàu veà phía sau, baát giaùc toaøn thaân haén laïnh toaùt nhö teù xuoáng hoá baêng. Haén ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng ñöùng söûng khoâng hieåu töø luùc naøo ? 233 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng nhìn haén mæm cöôøi noùi : -Taïi haï laø Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng laø Luïc Tieåu Phuïng chöù khoâng phaûi laø Luïc Tieåu Heo. Ngöôøi ñöùng ôû cöûa chaân chính laø Luïc Tieåu Phuïng, coøn ai muoán keâu baèng Luïc Tam Ñaõn hay Luïc Tieåu Trö cuõng maëc. Taïi sao Luïc Tieåu Phuïng laïi ñeán ñaây moät caùch ñoät ngoät ? Kim Cöûu Linh khoâng theå tin ñöôïc, vì laø chuyeän raát phi lyù. Haén khoâng töï chuû ñöôïc thoát ra moät caâu ngôù ngaån : -Hieän giôø oâng baïn ñang ôû ngoaøi xa taùm möôi daëm kia maø ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coi beà ngoaøi gioáng nhö vaäy. Kim Cöûu Linh nhìn oáng truùc trong tay noùi : -Taïi haï vöøa tieáp ñöôïc caùi naøy töø Nam Haûi gôûi tôùi baèng phi caùp truyeàn thö. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï bieát roài. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû bieát roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chim boà caâu ñoù quaû ñaõ ñöôïc Kim toång quaûn huaán luyeän kyõ caøng vaø giao cho Maïnh Vyõ. Kim Cöûu Linh ngô ngaùc khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Phaûi chaêng trong thö vieát : Luïc moã ñaõ qua ñoù, roài ñi veà phía Taây ? Kim Cöûu Linh aáp uùng : -Sao coâng töû... laïi bieát ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Dó nhieân taïi haï bieát roõ vì phong thô chính tay taïi haï vieát ra. Kim Cöûu Linh caøng kinh haõi hôn hoûi : -Coâng töû vieát ö ? Vieát hoài naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Môùi vieát ñeâm hoâm qua. Roài chaøng mæm cöôøi giaûi thích : -Chieàu hoâm qua taïi haï ñaõ vieát truyeàn thö öôùc heïn vôùi toång quaûn ñeán hoäi dieän taïi choã ôû cuûa Xaø Vöông. Caùi ñoù toång quaûn bieát roài. Kim Cöûu Linh gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : 234 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Chieàu hoâm aáy taïi haï ñaõ ngoù thaáy töï tích cuûa Maïnh Vyõ. Kieåu chöõ cuûa gaõ raát deã hoïc, vì neùt buùt raát vuïng veà. Hoïc ngöôøi vieát toát môùi laø chuyeän khoù, coøn baét chöôùc chöõ xaáu thì deã ôït. Luùc gaõ thaû phi caùp, taïi haï thöøa cô laáy troäm moät oáng ñoàng, moät tôø giaáy vieát thô, chôø gaõ leân giöôøng nguû roài ñi moø baét con chim boà caâu cuûa gaõ. Kim Cöûu Linh nghe tôùi ñaây da maët xanh rôøn. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ñeâm hoâm qua taïi haï giao chim cho moät ngöôøi baïn truù nguï ôû Nam Haûi daën y chieàu hoâm thaû chim ra. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi giaûi thích tieáp : -Vì taïi haï ñaõ tính tröôùc, khi gaëp nhau roài, toång quaûn taát nghó caùch ly khai taïi haï ñeå thöøa cô haï saùt Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaëng bòt mieäng. Kim Cöûu Linh khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Coâng töû cuõng tính ñuùng laø taïi haï daën Maïnh Vyõ chôø ôû beân ñoù ñeå baùo caùo haønh tung cuûa coâng töû ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nam Haûi laø ñöôøng taïi haï phaûi ñi qua maø Maïnh Vyõ laïi laø thoå coâng ôû ñoù. Kim toång quaûn voán tính caån thaän, neáu taïi haï chöa ñi xa, chaúng khi naøo haï thuû moät caùch khinh xuaát. Kim Cöûu Linh hoûi : -Nhöng nôi ñaây... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Nôi ñaây quaû laø bí maät, söï thöïc taïi haï khoù maø kieám ra ñöôïc. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ai daãn coâng töû tôùi ñaây ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Cuõng con chim ñoù. Kim Cöûu Linh laïi thöø ngöôøi ra. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -OÁng truùc hôû mieäng, chim bay gioù thoåi phaùt ra tieáng vo vo. Töø chieàu hoâm nay, taïi haï chôø saün treân thaønh laâu ñoùn tröôùc, bieát roõ con chim kia bay ñeán tìm toång quaûn. May ôû choã khinh coâng cuûa taïi haï khoâng ñeán noåi keùm coõi. Kim Cöûu Linh da maët xanh leø bieán thaønh traéng bôït heát ngoù Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi nhìn Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Phaûi chaêng hai vò ñaõ ngaám ngaàm giao thoâng vôùi nhau ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Kim toång quaûn coù ñieàu nghó chöa tôùi. 235 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh hoûi : -Chaúng leõ coâng töû ñaõ nghi ngôø Kim moã ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Maõi ñeán luùc Xaø Vöông cheát, taïi haï môùi baét ñaàu nghi ngôø toång quaûn. Kim Cöûu Linh hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Kim toång quaûn coù nhôù luùc chuùng ta phaùt giaùc ra Xaø Vöông cheát, treân tieåu laâu chaúng coù ñeøn löûa chi heát ? Kim Cöûu Linh gaät ñaàu, nhöng haén chöa hieåu ñieåm naøy quan troïng choã naøo ? Luïc Tieåu Phuïng lieàn giaûi thích : -Treân laàu khoâng ñeøn löûa ñuû chöùng minh Xaø Vöông cheát tröôùc khi trôøi toái, laõo chöa thaép ñeøn ñaõ bò ngöôøi khaùc haï ñoäc thuû. Kim Cöûu Linh ñoät nhieân da maët cöùng ñô nhö xaùc cheát. Haén chaúng bao giôø ngôø tôùi chuùt sô soùt naøy laïi thaønh maáu choát troïng yeáu ñeå phaù aùn. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Coâng Toân Ñaïi Nöông maø thöïc tình öôùc heïn Xaø Vöông ñeán hoäi dieän ôû Taây Vieân thì chaúng khi naøo laïi ñeán gieát laõo tröôùc luùc phoù öôùc. Do ñoù taïi haï lieàn nghó tôùi hung thuû haï saùt Xaø Vöông nhaát ñònh laø ngöôøi khaùc chöù khoâng phaûi Coâng Toân Ñaïi Nöông. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû ngôø ngay cho taïi haï ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chöa naém vöõng, nhöng chæ nghó tôùi Xaø Vöông coù theå ñaõ nhôø toång quaûn laøm vieäc giuøm. Kim Cöûu Linh hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì chæ coù toång quaûn môùi uy hieáp ñöôïc Xaø Vöông neân chòu giuùp laõo. Khi laõo kieám böùc ñòa ñoà trong Vöông phuû cho taïi haï, laáy ñöôïc raát deã daøng. Moät taám baûn ñoà tæ mæ nhö vaäy maø moät laõo haùn queâ quyeát khoâng ñuû thaàn thoâng kieám ñöôïc mau leï, tröø phi laõo caáu keát vôùi toång quaûn trong Vöông phuû. Kim Cöûu Linh moâi mieäng lôït laït, traùn toaùt moà hoâi. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Toång quaûn duøng giaûi ñoaïn thaét cheát Xaø Vöông laø ñeå giaù hoïa cho Coâng Toân Ñaïi Nöông, nhöng coù bieát ñaâu chính caùi ñoù laïi bieán thaønh chöùng côù gôõ toäi cho y. Kim Cöûu Linh khoâng nhòn ñöôïc laïi hoûi : 236 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì luùc ñaïi nöông giao thuû vôùi taïi haï, giaây thao buoäc kieám cuûa y bò taïi haï hôùt ñöùt. Giaûi ñoaïn ñoù chaúng phaûi moãi luùc maø kieám ñöôïc, nhaát laø trong luùc hoang mang y laøm gì maø coù cô hoäi ñeå kieám daây. Kim Cöûu Linh taéc hoïng khoâng thoát neân lôøi. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi noùi : -Chæ moät chuùt sô hôû laø ñuû khieán cho cuoäc ñeà phoøng chu maät bò vôõ tung. Huoáng chi khoâng phaûi chæ sô soùt coù moät ñieåm. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coøn gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Toång quaûn boá trí hai gian nhaø kia keå ra raát cao minh, nhöng laïi queân moät ñieåm. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñieåm naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Moãi con ngöôøi ñeàu coù moät hôi höôùng ñaëc bieät. Neáu xieâm aùo ñoù Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaõ maëc qua theå naøo cuõng ñeå hôi höôùng laïi. Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi xen vaøo : -Raát nhieàu ngöôøi khen ta laø moät nöõ nhaân thôm phöùc. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Toång quaûn khoâng chòu ñeå Hoa Maõn Laâu tham döï vaøo vuï naøy coù khi cuõng sôï bò gaõ phaùt giaùc ra ñieàu bí maät ñoù, nhöng toång quaûn laïi chöa hieåu chính taïi haï cuõng hoïc ñöôïc baûn laõnh naøy cuûa gaõ. Chaøng mæm cöôøi noùi tieáp : -Khi taïi haï quan saùt söï vaät khoâng nhöõng chæ coi baèng maét maø coøn ngöûi baèng muõi. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi cöôøi noùi : -Vì theá cuõng nhieàu ngöôøi baûo ngöôi laø con choù saên. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Toång quaûn coá yù cheá taïo caùi hoäp goã truyeàn tin laïi giaû vôø truùng ñoäc ñeå moät mình taïi haï ñi. Ñoù thaät laø nhöõng cao chieâu, ñaùng tieác toång quaûn coøn sô soùt moät ñieàu. Baây giôø Kim Cöûu Linh laúng laëng maø nghe chaøng noùi chöù khoâng hoûi xen vaøo. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Maïnh Vyõ voán laø keû queâ keäch, ñeán chöõ tieåu trieän coøn chöa hieåu thì laøm sao nhaän ra ñöôïc Chung ñænh vaên töï ôû trong hoäp ? Huoáng chi sau khi toång quaûn truùng ñoäc, gaõ chaúng quan taâm chuùt naøo. Ñoù cuõng laø moät chuyeän phaûn thöôøng. 237 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông xen vaøo : -Gaõ laïi raát nhieàu tieàn, baát cöù luùc naøo cuõng coù theå ñöa ra möôøi vaïn laïng baïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï ñaõ tính toaùn : Phaàn löông boång cuûa gaõ ñeå nguyeân, khoâng aên xaøi moät ñoàng naøo, cuõng phaûi naêm saùu chuïc naêm môùi daønh duïm ñöôïc möôøi vaïn laïng baïc. Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi noùi : -Khoâng ngôø ngöôi laïi tính toaùn tinh vi ñeán theá ! Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng taïi haï chöa naém vöõng, bôûi leõ Tieát phu nhaân ñaõ baûo ngöôøi theâu hoa maãu ñôn vaøo taám ñoaïn hoàng nhaát ñònh laø nöõ nhaân, vì theá... Kim Cöûu Linh khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Vì theá laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá taïi haï laáy maûnh ñoaïn hoàng ra coi kyõ hoài laâu... Taám ñoaïn naøy bò Tö Khoâng Trích Tinh laáy caép roài Tieát Baêng ñem ñeán Theâ Haø Am ñaët döôùi gaàm pho töôïng Thuaàn Döông chaân nhaân. Sau cuøng taám ñoaïn laïi trôû veà tay Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Taïi haï phaûi coi maát moät giôø môùi khaùm phaù ra ñieàu bí maät. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû khaùm phaù ra ñieàu chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï nhaän thaáy loã kim ôû caùnh hoa maãu ñôn thoâ hôn moät chuùt lieàn nghó ñeán caùnh hoa theâu hai laàn chæ, ruùt ñi moät laàn, haõy coøn moät laàn nöõa. Chaøng mæm cöôøi noùi tieáp ; -Luùc ngöôøi khaùc coi thaáy toång quaûn theâu hoa, thöïc ra laø toång quaûn ruùt ñi moät laàn chæ. Nhö vaäy boâng maãu ñôn do nöõ nhaân theâu maø teân ñaïi ñaïo theâu hoa laïi khoâng phaûi laø nöõ nhaân. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coøn gì nöõa khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coøn moät ñieåm nöõa laø toång quaûn khoâng neân baét Tieá t Baêng ñöa ñi. Kim Cöûu Linh hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 238 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Veà sau taïi haï bieát ra Tieát Baêng laø baùt muoäi cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông. Duø Coâng Toân Ñaïi Nöông ñuùng laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa taát cuõng khoâng haï thuû ñoái vôùi baùt muoäi. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Sao ngöôi bieát thò laø baùt muoäi cuûa ta ? Ñieåm naøy chính ta cuõng chöa hieåu. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Cuõng vì caùi baøn tay ñoù. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Baøn tay naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baøn tay cuûa Toân Trung. Ñoaïn chaøng giaûi thích : -Tieát Baêng chaët tay Toân Trung maø baøn tay ñoù laïi veà phoøng Tieát Baêng. Caùi baøn tay khoâng theå töï mình boø ñi laøm sao tôùi ñoù ñöôïc : Ngoaïi tröø moät ngöôøi chò em trong boïn ñi giaøy ñoû, chaúng ai bieát chaët tay ngöôøi khaùc roài laïi ñem baøn tay veà nhaø. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Ngöôi ngoù thaáy caùi boïc goùi muõi ngöôøi cuûa Tam nöông môùi nhôù ñeán baøn tay kia phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Y môùi gia nhaäp vaøo toå chöùc cuûa caùc vò, queân maát moãi naêm phaûi ñem moät caùi gì veà ñeå phuùc trình. Khi y nhôù ra môùi ñeán laáy caùi baøn tay ñöùt kia ñem veà. Ñaùng tieác luùc ra ñi voäi vaøng y laïi boû queân baøn tay ôû nhaø khoâng ñem theo. Chaøng thôû daøi noùi tieáp : -Taïi haï ñaõ hoûi caùi baøn tay ñoù sao laïi ñeán phoøng y, thì y traû lôøi moät caùch haøm hoà vì khoâng muoán cho taïi haï bieát y coù moái lieân quan vôùi caùc vò. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Nhöng ngöôi ñaõ ñoaùn ra roài. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Maõi tôùi luùc ñaïi nöông noùi : “Baùt muoäi khoâng ñeán ñaâu”. Taïi haï môùi nghó ra baùt muoäi cuûa ñaïi nöông nhaát ñònh laø Tieát Baêng. Kim Cöûu Linh ñoät nhieân cöôøi laït noùi : -Lyù do naøy khoâng ñöùng vöõng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Lyù do khoâng ñöùng vöõng thaät nhöng ñoái vôùi taïi haï cuõng ñuû roài. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñuû thaät khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 239 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Lyù do tuy ñuû, nhöng chöùng côù thì coøn thieáu. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû chöa coù moät chöùng cöù naøo heát. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá taïi haï nhaát ñònh phaûi yeâu caàu toång quaûn töï mình thöøa nhaän, môùi nghó ra bieän phaùp “Ñaët vaøo ñaát cheát ñeå caàu soáng”. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñaët vaøo ñaát cheát ñeå caàu soáng laø theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï bieát toång quaûn nhaát ñònh chôø cho ñeán luùc keá hoaïch cuûa mình thaønh coâng, töùc laø luùc Coâng Toân Ñaïi Nöông heát ñöôøng soáng, môùi noùi roõ söï thöïc tröôùc maét y. Taïi haï lieàn ñaët y vaøo töû ñòa ñeå toång quaûn coi y nhö ngöôøi cheát roài. Coâng Toân Ñaïi Nöông nhaên nhoù cöôøi noùi : -Bieän phaùp naøy tuy coâng hieäu nhöng cöïc khoå hôn cho ta. Haønh toäi caùch naøy, ta chöa töøng chòu bao giôø. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ñieåm troïng yeáu nhaát laø taïi haï tuyeät khoâng cho ñaïi nöông phong thanh moät chuùt gì tröôùc, ñoàng thôøi khoâng ñeå ai nghi ngôø chuùng ta ñaõ maëc nhieân ñoàng ñoäi vôùi nhau. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Trong ñaùm thö muoäi cuûa ta coù moät teân do Kim toång quaûn ñöa vaøo. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá maø taïi haï phaûi dieãn kòch tröôùc maët hoï. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Cho ñeán baây giôø, hoï cuõng chöa hay chính ta nguyeän yù ñi theo ngöôi maø vaãn töôûng laø ta thua ngöôi thaät. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi oà. Coâng Toân Ñaïi Nöông trôïn maét leân nhìn chaøng noùi : -Ñöøng cöôøi nöõa ! Moät ngaøy kia ta seõ laïi tyû thí vôùi ngöôi cuõng trong ba traän ñeå ñònh hôn thua, thöû coi ngöôi maïnh hay ta maïnh. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân ñaïi nöông baûn laõnh cao cöôøng, coøn taïi haï baát quaù laø keû ngu xuaån. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ngöôi quaû laø keû ngu xuaån. Tröïc giaùc cuûa ta vaãn coi ngöôi laø keû ngu xuaån nhöng cuõng caûm thaáy coù choã hay. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi haï cuõng coù choã hay ö ? 240 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi ñaùp : -Haún theá. Coù luùc ngöôi bieán thaønh ngöôøi thoâng minh moät caùch ñoät ngoät khoâng ai ngôø tôùi. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Taïi haï cuõng caûm thaáy coù choã baát ngôø mình khoâng töï hieåu mình ñöôïc. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi ñaùp : -Chaúng phaûi ngöôi töï mình khoâng hieåu maø laø keû khaùc khoâng hieåu. Muï ngoù Kim Cöûu Linh baèng khoeù maét noùi tieáp : -Tyû nhö thaèng cha naøy hieän giôø haén chaúng hieåu ra sao. Haén khoâng bieát vì leõ gì ñoät nhieân ngöôi bieán thaønh ngöôøi thoâng tueä. Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi roä. Kim Cöûu Linh baát giaùc thôû daøi söôøn söôït noùi : -Quaû Kim moã ñaõ ñaùnh giaù coâng töû quaù thaáp. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coù khi taïi haï... Kim Cöûu Linh chaën lôøi : -Kim moã tröôùc nay vaãn coi coâng töû laø ngöôøi baïn toát, laø keû haûo taâm. Khoâng ngôø coâng töû laïi ñi caâu keát vôùi teân ñaïi ñaïo theâu hoa ñeå haõm haïi Kim moã. Luïc Tieåu Phuïng baát giaùc döøng tieáng cöôøi. Chaøng giaät mình nhìn haén chaèm chaëp töïa hoà haén laø con ngöôøi maø chaøng chöa gaëp bao giôø. Kim Cöûu Linh döïng maët leân noùi tieáp : -Ñaùng tieác laø caùc vò muoán haõm haïi theá naøo cuõng baèng voâ duïng. Töø ngaøy Kim moã möôøi ba tuoåi ñaõ vaøo cöûa coâng, tôùi nay gaàn ba chuïc naêm chöa heà laøm vieäc gì phaïm phaùp. Baát luaän caùc vò noùi sao tuyeät ñoái khoâng moät ai tin töôûng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhöng vöøa roài toång quaûn ñaõ töï thuù nhaän. Kim Cöûu Linh cöôøi laït : -Kim moã thöøa nhaän caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng chöng höûng, khoâng bieát noùi theá naøo. Cho tôùi baây giôø chaøng vaãn chaúng coù moät chuùt chöùng cöù gì. Kim Cöûu Linh dó nhieân ñaõ nhìn roõ. Haén noùi tieáp : -Chaúng leõ Kim moã thöøa nhaän chính mình laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa ? Trong thieân haï laøm gì coù ngöôøi ngu doát ñeán theá ? Caùc vò ñem caâu naøy noùi ra ngoaøi haù chaúng khieán cho ngöôøi ta cöôøi ñeán treïo quai haøm ? Haén laïnh luøng noùi tieáp : 241 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Huoáng chi hai ban boä khoaùi ôû Döông thaønh vaø Nam Haûi ñeàu bieát teân ñaïi ñaïo theâu hoa chính laø Coâng Toân Ñaïi Nöông. Baây giôø caùc vò coù gieát Kim moã, quan nha cuõng hoïa hình thoâng tö khaép thieân haï ñeå truy naõ, chaúng sôùm thì muoän caùc vò seõ bò baét. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : -Cuoäc chieán naøy coi boä toång quaûn thaéng roài. Kim Cöûu Linh nghieâm nghò noùi : -Löôùi trôøi loàng loäng tuy thöa maø khoâng loït. Xöa nay haù coù bao giôø taø thaéng ñöôïc chính, coâng ñaïo nhaát ñònh tröôøng toàn. Vì vaäy caùc vò neân ngoan ngoaõn theo Kim moã veà chòu aùn laø hôn. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Taø khoâng thaéng chính, coâng ñaïo tröôøng toàn. Ai ngôø toång quaûn cuõng hieåu roõ ñaïo lyù naøy. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Dó nhieân Kim moã hieåu laém, laïi hieåu hôn nöõa laø baát cöù caùc vò giôû troø gì cuõng baèng voâ duïng. Kim Cöûu Linh noùi tieáp : -Tröôùc kia ta... Laàn naøy haén bò Luïc Tieåu Phuïng chaën lôøi : -Toång quaûn töôûng nhöõng lôøi vöøa roài cuûa toàng quaûn ngoaøi Coâng Toân Ñaïi Nöông vaø taïi haï ra, ngöôøi ngoaøi khoâng ai nghe thaáy nöõa ö ? Kim Cöûu Linh bieán ñoåi saéc maët maáy laàn nhöng haén khoâi phuïc veû traán tónh ñöôïc ngay ñaùp : -Kim moã chaúng phaûi keû ñui ñieác. Neáu gaàn ñaây coù ngöôøi naøo khaùc cuõng ñöøng hoøng che daáu ñöôïc tai maét cuûa Kim moã. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï bieát tai maét toång quaûn raát minh maãn, chæ vöøa roài sô hôû trong luùc nhaát thôøi ñaéc yù quaù queân heát moïi chuyeän, neân khoâng phaùt hieän ra taïi haï. Baây giôø maø coù keû khaùc beùn maûng tôùi trong voøng naêm ba tröôïng cuõng ñöøng hoøng qua maët ñöôïc toång quaûn. Kim Cöûu Linh cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Toång quaûn coøn bieát duø coù ngöôøi aån trong voøng naêm ba tröôïng, cuõng chaúng theå naøo nghe roõ toång quaûn ñaõ noùi gì ? Chaøng khoâng chôø Kim Cöûu Linh môû mieäng laïi noùi tieáp : -Coù ñieàu ñaùng tieác, maáy nhaân vaät naøy laïi khaùc ngöôøi thöôøng. Kim Cöûu Linh “uûa” leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : 242 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Nhöõng nhaân vaät naøy loã tai coøn beùn nhoïn hôn toång quaûn. Tuy toång quaûn khoâng nghe thaáy hoï maø hoï laïi nghe thaáy toång quaûn. Kim Cöûu Linh laïi thay ñoåi saéc maët. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi lôùn hoâ : -Baây giôø caùc vò coù theå xuaát hieän ñöôïc roài. Chaøng chöa döùt tieáng cöôøi, treân maùi ngoùi coù tieáng ñoäng vang leân. Ba phuï nhaân aùo xanh daét ba ngöôøi ñaøn oâng ñui maét töø treân noùc nhaø nhaûy xuoáng tieán vaøo. Nhaùc troâng ba phuï nhaân aùo xanh dieän maïo töïa hoà gioáng heät nhau, nhöng nhìn kyõ laïi lieàn nhaän ra boïn hoï ñeàu ñaõ hoùa trang. ---------------------oOo--------------------- 243 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2