Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 23

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

66
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 23

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI HAI MÖÔI BA MOÄT LÔØI ÑAÕ HÖÙA PHAÛI GIAO TRANH Chính laø ba ngöôøi töø treân tieåu laâu chuoàn ra giöõa luùc Luïc Tieåu Phuïng ñaùnh cuoäc vôùi Coâng Toân Ñaïi Nöông keo toái haäu. Ba ngöôøi ñaøn oâng do ba phuï nhaân daãn tôùi thì moät ngöôøi maët ñoû tía coù ba veát seïo do ñao cheùm vaøo, moät ngöôøi xöông löôõng quyeàn cao goà veû maët nghieâm nghò, vaø moät laõo giaø maëc aùo gaám raát hoa leä, nhöng maët ñaày veû bònh hoaïn. Kim Cöûu Linh vöøa ngoù thaáy ba ngöôøi, toaøn thaân ñaõ laïnh cöùng. Dó nhieân haén nhaän ra ba nhaân vaät naøy roài, vì hoï chính laø nhöõng ngöôøi bò haén ñaâm muø maét, teân goïi Thöôøng Maïn Thieân, Giang Troïng Uy, vaø chuû nhaân Hoa Ngoïc Hieân töùc Hoa Nhaát Phaøm. ù Giang Troïng Uy veû maët xanh xaùm haèn hoïc noùi : -Ta vôùi ngöôi keát baïn ñaõ maáy chuïc naêm, khoâng ngôø ngöôi laø gioáng suùc sinh maët ngöôøi daï thuù. Thöôøng Maïn Thieân noùi theo : -Löôùi trôøi loàng loäng thöa maø khoâng loït. Ngöôi hieåu ñaïo lyù naøy sao coøn haønh ñoäng ñoäc aùc ? Hoa Nhaát Phaøm phaãn noä toaøn thaân run baàn baät, muoán noùi maø khoâng thoát neân lôøi. Kim Cöûu Linh ngoù thaáy boïn naøy, nôm nôùp caát böôùc ñi giaät luøi tìm ñeán caùi gheá ñeå ngoài xuoáng, döôøng nhö haén khoâng ñöùng vöõng ñöôïc nöõa. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Chaéc ngöôi khoâng ngôø taïi sao ba ngöôøi naøy laïi tôùi ñoät ngoät ? Thöïc tình Kim Cöûu Linh chaúng khaùc gì ngöôøi ñang nguû mô vöøa tænh giaác. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi tieáp : -Trong boïn chò em ta coù hai ngöôøi khoâng bò hieåm nguy hôn ai heát laø laõo Töù vaø laõo Thaát, ta tin caäy ôû boïn hoï. Ngoaøi ra teân a hoaøn Lan Nhi keà caän beân ta, taát cuõng khoâng phaûn boäi. Ta baûo hoï chia ñöôøng ñi môøi Giang toång quaûn, Thöôøng tieâu ñaàu vaø Hoa laõo tieân sinh tôùi ñaây cho leï. Luïc Tieåu Phuïng noùi theo : -Boïn taïi haï ñaõ tính kyõ ba vò naøy chaäm laém böõa nay cuõng tôùi ñaây, neân ñaõ öôùc heïn gaëp nhau ôû thaønh laâu vaøo buoåi tröa. 244 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Moät phuï nhaân aùo xanh cöôøi khanh khaùch noùi : -Luïc Tieåu Phuïng röôït theo chim boà caâu. Tieåu muoäi röôït theo Luïc Tieåu Phuïng môùi bieát choán naøy, lieàn ñöa caùc vò tôùi ngay. Tieáng cöôøi cuûa thò trong treûo, loït tai khieán ngöôøi nghe khoan khoaùi taâm can. Thò chính laø Hoàng Y thieáu nöõ, luùc naøo cuõng cöôøi ñöôïc. Moät phuï nhaân aùo xanh khaùc noùi : -Boïn tieåu muoäi cuõng bieát caùc haï tai maét raát linh maãn neân khoâng daùm ñeán gaàn quaù. Quaû nhieân boïn tieåu nöõ khoâng nghe thaáy caùc haï noùi gì, may maø ba vò naøy laïi nghe roõ töøng lôøi. Thanh aâm coâ eâm aû, oân hoøa. Coâ chính laø Töù muoäi cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông teân goïi AÂu Döông Tình. Kim Cöûu Linh khoâng nhuùc nhích maø cuõng khoâng môû mieäng. Baây giôø haén môùi chaân chính khoâng noùi sao ñöôïc nöõa. Coù leõ baây giôø môùi laø luùc haén hieåu caâu “Taø khoâng thaéng chính, coâng ñaïo tröôøng toàn”. Hoàng Y thieáu nöõ vaø AÂu Döông Tình chaïy laïi naâng ñôõ Coâng Toân Ñaïi Nöông. Hai aû ñoät nhieân chau maøy laïi nhaên caû muõi nöõa. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñoû maët leân, gheù vaøo tai aû noùi thaàm maáy caâu. Hai aû ñeàu baät cöôøi. Hoàng Y thieáu nöõ khoâng nhòn ñöôïc cöôøi ñeán veïo xöông söôøn, cöôøi ñeán ngheït thôû khoâng ra hôi. Hoï coù quyeàn cöôøi, cuõng coù lyù do ñeå maø cöôøi. Ñoù laø caùi cöôøi töï vaán taâm khoâng coù ñieàu hoã theïn. Hoï cöôøi moät caùch ñaéc yù nhö gaëp chuyeän höùng thuù. Kim Cöûu Linh coù muoán cöôøi cuõng khoâng cöôøi noåi. Thöôøng Maïn Thieân haèn hoïc noùi : -Ta bieát ngöôi chaúng nhöõng theâu hoa ñöôïc maø coøn theâu keû khaùc thaønh ngöôøi muø, chæ hai muõi kim ñaõ theâu xong ngöôøi ñui maét, nhöng baây giôø ngöôi coøn theâu gì ñöôïc nöõa khoâng ? Giang Troïng Uy noùi theo : -Baây giôø duø ngöôi coù theâu thaønh hai caùnh chim cuõng ñöøng hoøng bay ra khoûi maøng löôùi phaùp luaät. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi noùi : -Baây giôø caùc haï chæ coøn taøi theâu duy nhaát laø theâu moät coã quan taøi lôùn ñaëc bieät ñeå Maïnh Vyõ vaø Loã Thieáu Hoa ñuû choã naèm beân boài tieáp. Luïc Tieåu Phuïng noùi : 245 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Taïi haï caàn thöùc tænh toång quaûn moät ñieàu : Hay hôn heát laø toång quaûn ñöøng keâu boïn ñoà töû ñoà toân ñeán giaûi cöùu toång quaûn. Kim Cöûu Linh vaãn ngoài yeân khoâng nhuùc nhích maø cuõng khoâng môû mieäng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Luùc naøy Maïnh Vyõ coøn ôû Nam Haûi chôø ñôïi ñeå baùo caùo haønh tung cuûa taïi haï. Coøn Loã Thieáu Hoa thì maéc bònh roài maø laø bònh raát traàm troïng. Hoàng Y thieáu nöõ cöôøi noùi : -Nghe noùi haén maéc bònh raát kyø quaùi laø hai baøn tay haén raát thích ñöa ra ñeå ñoøi tieàn ngöôøi ta khoâng thaáy ñaâu nöõa. Kim Cöûu Linh boãng thôû daøi söôøn söôït leân tieáng : -Ñi côø sai moät nöôùc laø thua caû baøn. Khoâng ngôø Kim Cöûu Linh naøy cuõng coù ngaøy nay. Giang Troïng Uy baát giaùc cuõng thôû daøi noùi : -Thöïc ra ta ñaõ bieát sôùm theá naøo ngöôi cuõng coù ngaøy naøy vì ngöôi thích xaøi tieàn, laïi öa höôûng thuï. AÂu Döông Tình noùi : -Ai cuõng coâng nhaän caùc haï xaøi tieàn vôùi nöõ nhaân, nhöng ñoái vôùi haïng gaùi nhö boïn tieän thieáp thì trong con maét chæ ngoù thaáy tieàn chöù khoâng thaáy ngöôøi. Duø caùc haï coù laø Phan An taùi theá, Toáng Ngoïc phuïc sinh thì cuõng phaûi coù tieàn môùi vaøo cöûa ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc cuõng phaûi phì cöôøi. Chaøng bieát AÂu Döông Tình noùi caâu naøy laø thöïc tình vì chaøng ñaõ hieåu thò roài. AÂu Döông Tình trôïn maét leân ngoù Luïc Tieåu Phuïng moät caùi, boãng thò laïi mæm cöôøi noùi tieáp : -Nhöng ñoái vôùi coâng töû laïi ra ngoaøi theå leä ñoù, treân coõi ñôøi naøy chæ moät mình coâng töû ñöôïc ngoaïi leä maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : -UÛa ! Sao laïi kyø theá ? AÂu Döông Tình sòu maët xuoáng ñaùp : -Vì coâng töû voán khoâng phaûi laø ngöôøi, chæ laø quaân khoán kieáp coù boán haøng loâng maøy. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi, töïa hoà ñoái vôùi nöõ nhaân nhö AÂu Döông Tình, thöïc khoâng neân phieàn traùch. AÂu Döông Tình thöïc khoâng phaûi laø haïng ngöôøi deã giaây vaøo. Ai kieám chuyeän vôùi thò moät laàn laø caû boïn thò ñeàu ghi nhôù maõi. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñoät nhieân leân tieáng : -Baây giôø ta chæ coøn moät vieäc toái haäu muoán hoûi ngöôi. 246 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh hoûi : -Hoûi Kim moã ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông gaät ñaàu ñaùp : -Hay hôn heát laø ngöôi neân cho ta bieát ngay Tieát Baêng hieän ôû ñaâu ? Kim Cöûu Linh cöôøi heà heà nhöng khoâng leân tieáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông töùc giaän hoûi : -Chaúng leõ ngöôi coøn ñònh duøng y ñeå uy hieáp boïn ta ? Chaúng leõ ngöôi chöa roõ thuû ñoaïn cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông naøy ? Kim Cöûu Linh khoâng lyù gì tôùi muï chæ nhìn Luïc Tieåu Phuïng thuûng thaúng noùi : -Baïch Vaân Thaønh chuùa töï xöng kieám phaùp thieân haï voâ song maø cuõng taùn döông coâng töû khoâng ngôùt mieäng. Laõo baûo coâng töû laø baäc kyø taøi bình sinh laõo chöa töøng thaáy trong voõ laâm. Luïc Tieåu Phuïng nghe bieát haén nhaát ñònh coøn thuyeát nöõa neân laúng laëng chôø ñôïi. Kim Cöûu Linh noùi tieáp : -Coâng Toân Ñaïi Nöông thieân bieán vaïn hoùa, kieám khí ñeä nhaát, coøn bò baïi veà tay coâng töû. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi laït noùi : -Ngöôi ñöøng luoàn troân ngöïa nöõa, coù bôï ñít ñeán maáy cuõng chaúng ích gì. Kim Cöûu Linh vaãn maëc keä muï, nhìn Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Sö huynh cuûa Kim moã laø Khoå Qua tröôùc nay vaãn khoâng coi ai ra gì maø ñoái vôùi coâng töû coøn phaûi nhìn baèng con maét ñaëc bieät, vì nhaän ra hai ngoùn tay cuûa coâng töû keïp binh khí ñoái phöông laø moät tuyeät kyõ tieàn voâ coå nhaân haäu voâ lai giaû. Luïc Tieåu Phuïng nheï buoâng tieáng thôû daøi. Ñoät nhieân chaøng nghó tôùi Khoå Qua ñaïi sö hay tin ngöôøi sö ñeä duy nhaát ñi vaøo haäu quaû naøy, trong loøng laõo seõ ñau khoå khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå ! Kim Cöûu Linh laïi noùi : -Hoaéc Höu, Hoaéc Thieân Thanh, Dieâm Thieát San ñeàu laø nhöõng tay cao thuû tuyeät ñænh ñöông thôøi cuõng ñeàu thaát baïi döôùi baøn tay coâng töû. Xem theá ñuû bieát neáu coâng töû chöa phaûi laø cao nhaân ñeä nhaát thieân haï thì cuõng chaúng sai maáy. Haén thôû daøi noùi tieáp : -Kim moã baát quaù laø moät teân öng traûo phía trong khuoân cöûa saùu caùnh. Nhöõng tay cao thuû voõ laâm ñoái vôùi con ngöôøi nhö Kim moã coi khoâng ñaùng moät ñoàng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ruùt cuïc toång quaûn muoán noùi gì ? Kim Cöûu Linh laïnh luøng ñaùp : 247 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Kim moã baát quaù muoán cuøng moät vò cao thuû ngaïo thò voõ laâm thieân haï laø coâng töû ñaáu moät traän hôn thua, so moät phen cao thaáp. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi laït hoûi : -Baây giôø ngöôi ñaõ thaønh con ba ba trong roï thì laøm gì coøn ñuû tö caùch cuøng ngöôøi ta ñaùnh cuoäc hôn thua, so taøi cao thaáp ? Kim Cöûu Linh khoâng theøm nhìn muï höõng hôø ñaùp : -Taïi haï thua cuoäc thì chaúng nhöõng cam taâm tình nguyeän boù tay chòu troùi ñi theo coâng töû veà chòu aùn, maø coøn laäp töùc ñöa ra nôi ôû cuûa Tieát Baêng. Luïc Tieåu Phuïng maét saùng leân. Hieån nhieân chaøng ñaõ bò haén rung ñoäng. Kim Cöûu Linh laïi hoûi : -Neáu coâng töû thua thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Toång quaûn muoán theá naøo ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï khoâng nghó ñeán chuyeän yeâu caàu coâng töû buoâng tha Kim moã. Coâng Toân Ñaïi Nöông lôùn tieáng : -Duø y coù buoâng tha ngöôi ta cuõng khoâng chòu. Kim Cöûu Linh lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng muï, haén noùi tieáp : -Vaïn nhaát coâng töû cheát veà tay Kim moã, Kim moã chæ yeâu caàu coâng töû öng cho moät ñieàu. Luïc Tieåu Phuïng giuïc : -Toång quaûn noùi ñi ! Kim Cöûu Linh ñaùp : -Kim moã chæ yeâu caàu coâng töû baûo toaøn cho moät chuùt thanh danh, ñöøng ñem vuï naøy tieát loä ra beân ngoaøi. Kim moã nghó raèng coâng töû neân neå maët teä sö huynh maø öng thuaän cho. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi naêng gì laúng laëng caát böôùc laïi môû cöûa soå nhìn ra. Beân ngoaøi boùng tòch döông ñaày trôøi, ngaøy ñaõ gaàn tôùi luùc huyønh hoân. Thöôøng Maïn Thieân ñoät nhieân leân tieáng : -Coâng töû chôù nghe lôøi haén. Haén laø con ngöôøi giaûo hoaït nhö hoà ly. Trong vuï naøy taát coøn nguïy keá khaùc. Giang Troïng Uy cuõng noùi : -Voõ coâng haén cuõng ra ngoaøi söï tieân lieäu cuûa taïi haï. Thöôøng Maïn Thieân laïi noùi : 248 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Taïi haï boân taåu giang hoà töø thuôû nhoû, cuøng ngöôøi giao thuû ñeán maáy traêm traän, bò thöông cuõng vaøi chuïc laàn, baûn laõnh tuy chaúng cao thaâm gì, nhöng coù maáy phaàn kinh nghieäm maø chöa nhaän ra voõ coâng haén saâu noâng theá naøo, thaäm chí khoâng ñoùn ñôõ noåi moät chieâu cuûa haén. Hoa Nhaát Phaøm ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi : -Voõ coâng cuûa thaèng cha naøy thaät cao thaâm khoân löôøng ! Ngaøy tröôùc taïi haï ñaõ töøng cuøng Moäc ñaïo nhaân, Coå Tuøng cö só töùc laø nhöõng tay cao nhaân tieàn boái tham luyeän coâng phu. Theo nhaän xeùt cuûa taïi haï thì hai ngöôøi trong nhöõng vò ñoù hôïp laïi cuõng khoâng ñaùnh noåi haén. Maáy ngöôøi noùi gì, Luïc Tieåu Phuïng cuõng töïa hoà khoâng nghe roõ, vì chaøng ñang coù taâm söï khaùc. Giöõa laøn aùnh tòch döông, moät baày nhaïn bay qua. Luïc Tieåu Phuïng noùi nhö ñeå mình nghe : -Môùi hoâm naøo ñang muøa thònh haï maø nay ñaõ tôùi tieát Trung Thu. Thôøi gian ñi mau quaù ! Kim Cöûu Linh cuõng thôû daøi noùi : -Quang aâm thaám thoaùt nhö nöôùc chaûy maây troâi. Thôøi gian ñi roài khoâng trôû laïi. Nhôù laïi buoåi sô giao giöõa chuùng ta trong chôùp maét döôøng nhö ñaõ gaàn chuïc naêm roài. Thöû hoûi ñôøi ngöôøi ñöôïc maáy ñoä möôøi naêm ? Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Coâng Toân Ñaïi Nöông chöa phuïc hoài theå löïc. Vì taïi haï sôï bò Kim toång quaûn khaùm phaù ra ñieàu sô hôû neân ñaùnh thuoác meâ thaät söï cho ñaïi nöông laên ra. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï cuõng nhaän xeùt ñoù khoâng phaûi laø chuyeän giaû traù. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Hieän giôø möôøi thaønh coâng löïc cuûa ñaïi nöông nhieàu laém coøn ñöôïc naêm thaønh. Theâm vaøo coøn Töù muoäi Thaát muoäi lieân thuû vôùi taïi haï thì baûn laõnh cuûa Kim toång quaûn coù cao thaâm ñeán ñaâu cuõng chaúng theå naøo thoaùt cheát ñöôïc. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Neáu taïi haï öng chòu giao thuû vôùi toång quaûn maø mình bò thaát baïi thì chaúng cheát cuõng bò troïng thöông. Chaøng thôû daøi noùi tieáp : 249 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan -Huoáng chi toång quaûn ñaõ bieát tính taïi haï. Moät khi giao öôùc so taøi cao thaáp roài bò thaát baïi thì chaúng ñôøi naøo vaùc caùi maët daày ra tay laàn thöù hai. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï bieát coâng töû chaúng phaûi ngöôøi quaân töû, thì cuõng laø moät nam töû haùn. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Hôn nöõa taïi haï ñaõ thaát baïi, boïn hoï chöa chaéc ñaõ caûn trôû noåi toång quaûn. Neáu böõa nay toång quaûn thoaùt naïn thì chaúng khaùc gì haïc noäi maây ngaøn, tieâu dao ngoaøi voøng phaùp luaät. AÂu Döông Tình hoûi : -Coâng töû ñaõ hieåu roõ yù haén coøn röôøm lôøi laøm chi ? Chaúng leõ coâng töû quaû laø moät teân ngu xuaån ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhöõng lôøi taïi haï noùi chaúng phaûi laø pheá thoaïi. AÂu Döông Tình cöôøi laït hoûi : -Chaúng phaûi laø pheá thoaïi thì laø gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chæ baûo cuoäc chieán naøy taïi haï phaûi thaéng chöù khoâng theå thaát baïi ñöôïc. Taïi haï ñaõ nhaän lôøi vôùi y laø phaûi naém vöõng phaàn thaéng. AÂu Döông Tình nhuùn vai hoûi : -Coâng töû ñaõ chuaån bò ñaáu vôùi haén chöa ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : -Neáu taïi haï khoâng muoán nhaän lôøi thì nhöõng caâu noùi vöøa roài quaû laø pheá thoaïi. Kim Cöûu Linh ñoät nhieân nhaûy voït leân noùi : -Hay laém ! Luïc Tieåu Phuïng quaû khoâng hoå laø Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Caâu naøy taïi haï ñaõ nghe hôn moät laàn roài. Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû chuaån bò ñoäng thuû ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -ÔÛ ngay ñaây ! Kim Cöûu Linh hoûi : -ÔÛ trong nhaø naøy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Loaïn ñoäng khoâng baèng traán tónh. Taïi haï khoâng muoán ñeå toång quaûn coøn coù cô hoäi taåu thoaùt. 250 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh caû cöôøi noùi : -Hay laém ! Hay laém ! Tinh thaàn haén ñoät nhieân phaán khôûi töïa hoà bieán thaønh ngöôøi khaùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Toång quaûn duøng binh khí gì ? Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : -Dó nhieân taïi haï duøng thöù binh khí khoâng ñeå coâng töû ñöa hai ngoùn tay ra maø keïp ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Toång quaûn ñaõ chuaån bò roài ö ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Trong loøng taïi haï coù linh caûm chaúng sôùm thì muoän taát coù ngaøy phaûi giao thuû vôùi coâng töû. Haén tieán veà phía tuû aùo keâ ôû goùc nhaø, môû tuû ra. Trong tuû coù moät caây thöông, moät thanh ñao, hai thanh kieám, moät caëp caâu, moät ñoâi kích, moät ngoïn roi, moät löôõi tuyeân hoa phuû, moät caây luyeän töû thöông vaø moät traùi ñaïi thieát truøy. Tuû aùo naøy chaúng khaùc gì moät kho binh khí tuy nhoû beù maø ñaày ñuû. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Toång quaûn laø ngöôøi chu ñaùo. Baát cöù luùc naøo vaø ôû nôi ñaâu cuõng ñeàu chuaån bò saün saøng. Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : -Taïi haï voán laø ngöôøi raát caån thaän, chaúng bao giôø laøm vieäc gì khoâng naém vöõng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Cuoäc ñaû ñaáu naøo toång quaûn khoâng naém vöõng thì cuõng khoâng ñaû ñaáu chaêng ? Kim Cöûu Linh höõng hôø ñaùp : -Trong ñôøi taïi haï xaåy cuoäc giao thuû ñaõ nhieàu maø chöa bò haïi laàn naøo. Caâu naøy haén noùi thaät. Kim Cöûu Linh ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Nhöng taïi haï bieát bình sinh coâng töû ñoäng thuû vôùi ai cuõng chöa töøng thaát baïi laàn naøo. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Baát luaän vieäc gì ôû ñôøi cuõng coù laàn thöù nhaát. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Coâng töû noùi hay laém. Haén vöôn tay laáy binh khí. Haén löïa traùi thieát truøy naëng tôùi hôn taùm chuïc caân. 251 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông traàm gioïng noùi : -Caùc vò ra ngoaøi heát ñeå canh giöõ cöûa ngoõ. Caùc vò maø muï noùi ñaây bao quaùt chò em muï vaø caû Thöôøng Maïn Thieân, Giang Troïng Uy vaø Hoa Nhaát Phaøm. Muï bieát uy löïc cuûa traùi ñaïi thieát truøy gheâ gôùm ñeán theá naøo roài. Caên nhaø naøy tuy khoâng nhoû nhöng cuõng khoâng roäng lôùn. Ngöôøi ta thi trieån thöù binh khí naøy maø ñuïng vaøo vaät gì ôû trong nhaø thì vaät ñoù seõ vôõ tan taønh. Luïc Tieåu Phuïng ngaám ngaàm kinh haõi trong loøng, buïng baûo daï : -Thaèng cha naøy thöôøng duøng muõi kim theâu hoa nheï nhö loâng hoàng, maø luùc naøy laïi söû duïng traùi ñaïi thieát truøy naëng ngoùt traêm caân. Chaúng leõ voõ coâng cuûa haén ñaõ ñeán trình ñoä xuaát thaàn nhaäp hoùa, coù theå caát vaät naëng cuõng nhö ñoà nheï, tuøy theo yù muoán ? Kim Cöûu Linh hoûi : -Coâng töû duøng thöù binh khí gì ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm, chôït ngoù thaáy moät hoäp kim theâu hoa coøn boû trong goùc tuû. Chaøng lieàn löïa muõi kim theâu hoa laøm binh khí. Kim Cöûu Linh caû cöôøi noùi : -Hay laém ! Taïi haï söû ñaïi thieát truøy, coâng töû duøng kim theâu hoa. Giaû tyû luùc naøy ngöôøi ngoaøi ngoù thaáy, nhaát ñònh hoï baûo coâng töû laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : -Taïi haï tuy khoâng phaûi laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa nhöng cuõng bieát theâu. Kim Cöûu Linh chuyeån ñoäng muïc quang hoûi : -Coâng töû coù theâu ñöôïc thaønh ngöôøi ñui maét khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng laøm ñöôïc. Caëp maét boãng bieán thaønh saéc nhö dao, chaøng daèn töøng tieáng : -Nhöng taïi haï laïi bieát theâu ngöôøi cheát. Coâng Toân Ñaïi Nöông vaãn chöa ra ngoaøi. Muï laëng leõ ñöùng vaøo moät goùc nhaø. Tuy ngoaøi maët khoâng loä veû gì maø trong loøng muï raát ñoãi lo aâu. Caên nhaø naøy ñoái vôùi caây binh khí cuûa Kim Cöûu Linh bieán thaønh nhoû heïp. Haén phaùt huy chieâu thöùc, e raèng Luïc Tieåu Phuïng khoâng coøn ñaát ñeå neù traùnh. Ñaïi thieát truøy daøi ñeán naêm thöôùc. Muõi kim theâu hoa laïi ngaén chöøng moät taác, so binh khí thì moät beân raát maïnh moät beân raát yeáu, moät beân cöïc naëng moät beân cöïc nheï. Ngöôøi ta thöôøng noùi nhu thaéng cöông, nhöng nhöôïc chöa chaéc thaéng cöôøng, coøn vaät nheï chaúng theå naøo kieàm cheá ñöôïc vaät naëng. Luïc Tieåu Phuïng keùm haún veà maët binh khí. 252 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Kim Cöûu Linh nhìn Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Môøi ñaïi nöông ra ngoaøi ñöôïc chaêng ? Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi laït hoûi laïi : -Chaúng leõ caùc haï sôï baûn nhaân aùm toaùn ? Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : -Taïi haï bieát ñaïi nöông chaúng phaûi haïng ngöôøi nhö vaäy, nhöng ñaïi nöông ôû trong nhaø khieán taïi haï caûm thaáy maáy phaàn bò uy hieáp. Coâng Toân Ñaïi Nöông ngaàn ngaïi nheo maét ngoù Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laïnh luøng noùi : -Boïn taïi haï giao thuû ôû trong nhaø, caùc vò ra ngoaøi cuõng coù theå nhìn roõ. Coâng Toân Ñaïi Nöông buoâng tieáng thôû daøi ueå oaûi caát böôùc. Muï coøn quay ñaàu laïi noùi : -Hieän giôø coâng löïc cuûa baûn nhaân ñaõ khoâi phuïc ñöôïc taùm chín phaàn roài. Duø coâng töû coù thaát baïi haén cuõng khoâng theå troán traùnh ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taïi haï chöa nghó ñeán vuï haén coù theå chaïy thoaùt. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi noùi : -Caên nhaø naøy laø töû ñòa. Hieän giôø taïi haï ñang nghó tôùi caâu :”Trí chi töû ñòa nhi haäu sinh”. Haén vöøa döùt lôøi ñaõ vung chuøy ñaùnh tôùi. Traùi thieát truøy troïng löôïng thaät söï laø taùm möôi baûy caân, Kim Cöûu Linh vung thieát truøy naëng nhö vaäy maø coi nheï töïa loâng hoàng. Chieâu thöùc cuûa haén cuõng linh dieäu, bieán aûo chaúng khaùc gì muõi kim theâu hoa. Chieâu naøy ñaùnh ra ñaõ ngaám ngaàm bieán hoùa ñeán saùu baûy l n maø tuyeät khoâng nghe aà moät chuùt phong thanh. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Ñeán baây giôø chaøng môùi bieát roõ Kim Cöûu Linh quaû laø ngöôøi kín ñaùo. Voõ coâng haén laïi cao thaâm khoân löôøng. Cuõng trong luùc naøy chaøng môùi tin boïn Moäc ñaïo nhaân, Khoå Qua ñaïi sö, Coå Tuøng cö só ñeàu khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa haén. Trong loøng xoay chuyeån yù nghó raát mau. Ñoäng taùc treân tay chaøng caøng mau hôn. Luïc Tieåu Phuïng chaân böôùc nheï nhaøng tröôït ñi, ñoàng thôøi chaøng laïi xoay tay phoùng muõi kim theâu hoa ñaâm tôùi. Chæ nghe ñaùnh veùo moät tieáng, muõi kim rít leân nhö teân baén. Caây kim theâu hoa nheï nhö loâng hoàng maø ôû tay chaøng phoùng ra phaûng phaát töïa vaät naëng traêm caân. Chieâu thöùc cuûa chaøng maõnh lieät chaúng keùm gì traùi ñaïi thieát truøy. Chæ trong chôùp maét hai ngöôøi ñaõ qua laïi möôøi maáy chieâu. 253 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long - Dòch thuaät : Thöông Lan Caây binh khí naëng ñaùnh ra nhöõng chieâu thöùc nheï nhaøng linh dieäu, caây binh khí nheï laïi ñaùnh ra nhöõng chieâu thöùc raát traàm troïng vaø cöông maõnh phi thöôøng ! Cuoäc chieán naøy thaät tinh tuyeät khoâng moät ai töôûng töôïng ñöôïc. Giang Troïng Uy, Hoa Nhaát Phaøm vaø Thöôøng Maïn Thieân ñeàu loä veû kinh dò. Boïn hoï tuy nhìn khoâng thaáy nhöng cuõng nghe roõ. ---------------------oOo--------------------- 254 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2