Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 24

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 24

  1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI HAI MÖÔI TÖ CUOÄC THEÁ ÑI VAØO COÕI TÆNH SAY Trong nhaø chæ nghe tieáng muõi kim theâu hoa rít leân nhö xeù baàu khoâng khí. Traùi laïi caây ñaïi thieát truøy chaúng coù phong thanh chi heát. Quaàn haøo ñeàu laø nhöõng cao thuû xoâng pha baùch chieán maø cuõng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc vuï naøy ra laøm sao. Tieáng muõi kim theâu veo veùo moãi luùc moät vang khoâng ngôùt chôït ôû meù ñoâng, chôït qua beân taây, bieán hoaù mau leï tuyeät luaân. Hoa Nhaát Phaøm khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi noùi : -Khoâng traùch ngöôøi ta baûo Luïc Tieåu Phuïng laø con phöôïng hoaøng trong loaøi ngöôøi, laø böïc kyø taøi hieám coù trong voõ laâm. Phöôïng gaùy phöông naøo, nôi ñoù bình yeân vui nhoän. Thöôøng Maïn Thieân sòu maët xuoáng ñaùp : -Nhöng Kim Cöûu Linh laïi caøng ñaùng sôï. Hoa Nhaát Phaøm "uûa" leân moät tieáng. Thöôøng Maïn Thieân giaûi thích : -Luïc Tieåu Phuïng ra tay mau leï, chieâu thöùc bieán hoùa thaàn toác, nhöng Kim Cöûu Linh phoùng ñaïi thieát truøy chaúng moät chuùt phong thanh caøng khieán cho ngöôøi ta phaûi hoài hoäp. Laõo bieát Kim Cöûu Linh söû duïng ñaïi thieát truøy vì vöøa roài laõo ñaõ hoûi AÂu Döông Tình. Thöôøng Maïn Thieân raát nhieàu kinh nghieäm chieán ñaáu dó nhieân töøng traûi hôn chuû nhaân Hoa Ngoïc Hieân. Caùch phaân tích cuûa haén tinh vi hôn Hoa Nhaát Phaøm laø leõ töï nhieân. Hoa Nhaát Phaøm traàm laëng moät luùc roài thuûng thaúng caát tieáng khen : -Taïi haï töøng nghe Thöôøng toång tieâu ñaàu ñaùnh quen traêm traän ít ngöôøi bì kòp nhaän xeùt quaû khoâng laàm. Haén vöøa döùt lôøi, ñoät nhieân nhöõng tieáng u uù rít leân nhö gioù theùt möa gaøo, laïi töïa hoà thaàn long ra khoûi ñaùm maây muø gaàm leân vang doäi. Thöôøng Maïn Thieân ñoäng dung noùi : -Kim Cöûu Linh ñaõ bieán ñoåi chieâu thöùc roài. Ñuùng laø Kim Cöûu Linh phaùt chieâu cöông maõnh phi thöôøng. Trong nhaø ñoät nhieân bò truøy phong bao phuû cô hoà khoâng coøn choã ñeå ngöôøi khaùc dung thaân. 255 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Giang Troïng Uy kinh haõi hoûi : -Phaûi chaêng vöøa roài haén chæ ra nhöõng chieâu thöùc ñeå thöû söùc Luïc Tieåu Phuïng, baây giôø môùi ñaùnh thöïc söï ? Laïi nghe Thöôøng Maïn Thieân leân tieáng : -Nhöng Luïc Tieåu Phuïng cuõng troå chaân coâng phu roài. Giang Troïng Uy hoûi : -Sao oâng baïn bieát ? Thöôøng Maïn Thieân ñaùp : -Kim Cöûu Linh ñaõ söû duïng ñaïi thieát truøy taán coâng baèng nhöõng chieâu thöùc cöïc kyø uy maõnh. Neáu laø ngöôøi khaùc töùc bò böùc baùch luøi ra ngoaøi roài. Ñaèng naøy Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng thaáy ñoäng tónh gì heát. Hieån nhieân y ñang ung dung ñoái phoù vaø chôø thôøi cô phaûn kích. AÂu Döông Tình lieác maét nhìn Thöôøng Maïn Thieân, thò loä veû raát khaâm phuïc vì con ngöôøi ñui muø naøy quan saùt chuaån xaùc hôn caû keû coù maét. Luïc Tieåu Phuïng quaû nhieân vaãn ung dung nghinh ñòch. Ngöôøi chaøng töïa hoà höõu hình bieán thaønh voâ hình. Thaân phaùp chaøng coù theå tuøy yù xoay chuyeån chaúng khaùc gì côn gioù thoaûng. Baát luaän Kim Cöûu Linh duøng ñaïi thieát truøy coá söùc doàn chaøng vaøo theá thuï ñoäng maø chaøng vaãn löôùt qua moät caùch nheï nhaøng hôøi hôït. Coù luùc ñaïi thieát truøy hieån nhieân ñaõ doàn chaøng vaøo töû ñòa, khoâng ngôø chaøng ñoät nhieân uoán mình moät caùi ñaõ bieán côn nguy thaønh bình yeân. Coâng Toân Ñaïi Nöông töø naõy ñeán giôø loä veû lo aâu, boãng muï thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Thöôøng Maïn Thieân laïi thôû daøi noùi : -Ta vaãn töôûng Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa Kim Cöûu Linh, hieän giôø môùi bieát teân hoï Kim nhaát ñònh thua veà tay y. Giang Troïng Uy voäi hoûi : -Sao oâng baïn daùm caû quyeát nhö vaäy ? Thöôøng Maïn Thieân ñaùp : -Kim Cöûu Linh ñang thi trieån nhöõng chieâu thöùc cöïc kyø cöông maõnh. Cöông thì deã gaõy, maõnh thì khoâng chòu ñöôïc laâu. Khí löïc tieâu hao raát nhieàu, haén coøn keùm Luïc Tieåu Phuïng xa laém vaø saé p thua ñeán nôi. Maët loä veû hoan hæ, Thöôøng Maïn Thieân thuûng thaúng noùi tieáp : -Chæ coøn chôø Kim Cöûu Linh khoâng theå söû duïng traùi ñaïi thieát truøy theo nhö yù muoán, ñaäp naùt vaät gì trong nhaø, luùc ñoù haén kieät löïc, laø Luïc Tieåu Phuïng coù theå phaûn kích. 256 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Giöõa luùc aáy ñoät nhieân nghe ñaùnh "choang" moät caùi. Tieáp theo laø nhöõng tieáng raøo raøo. AÂu Döông Tình khoâng nhòn ñöôïc la leân : -Haén ñaùnh beå caùi baøn roài. Laïi "saàm" moät tieáng vang leân. Hoàng Y thieáu nöõ la : -Haén laïi ñaäp gaõy caû giöôøng nöõa. Thöôøng Maïn Thieân treân moâi loä nuï cöôøi noùi : -Xem chöøng chuû nhaân Hoa Ngoïc Hieân coù theå yeân oån thu ñoà traân baûo ñem veâà roài. Hoa Nhaát Phaøm cuõng loä veû vui möøng ñaùp : -Laõo cuõng ñöøng queân tieâu ngaân cuûa laõo. Giöõa luùc aáy ñoät nhieân nghe ñaùnh "ñuøng" moät tieáng chaán ñoäng töôûng chöøng trôøi long ñaát lôû. Kim Cöûu Linh traùn toaùt moà hoâi laïnh. Traùi ñaïi thieát truøy trong tay haén vaän chuyeån moãi luùc moät chaäm. Haé n cuõng bieát Luïc Tieåu Phuïng saép vaän ñoäng toaøn löïc phaûn kích ñeán nôi. Haén lieàn saán leân hai böôùc vung ñaïi thieát truøy ñaäp thaúng xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng luøi laïi hai böôùc. Ñaây laø chaøng thoaùi ñeå maø tieán, toan nhaûy xoå laïi. Khoâng ngôø Kim Cöûu Linh xoay tay laïi vung leân. Traùi ñaïi thieát truøy ñoät nhieân tuoät khoûi tay bay ra. Tieáng gioù rít leân khuûng khieáp xoâ veà phía Luïc Tieåu Phuïng. Theá lieäng cöïc kyø maõnh lieät baát cöù laø ai cuõng khoâng chòu ñöïng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng chæ coøn ñöôøng neù traùnh. Boãng nghe ñaùnh "raàm" moät tieáng khuûng khieáp. Traùi ñaïi thieát truøy naëng taùm möôi baûy caân ñaäp vaøo töôøng vaùch phaù thaønh loã hoång lôùn. Traùi thieát truøy haõy coøn dö löïc bay thaúng ra ngoaøi. Kim Cöûu Linh cuõng voït ra theo. Bieán dieãn naøy caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng ngôø tôùi. Chaøng thaáy boùng ngöôøi thaáp thoaùng tröôùc maët. Trong nhaø khoâng coøn Kim Cöûu Linh nöõa. Laïi nghe ñaùnh "ñoäp" moät tieáng. Traùi thieát truøy ñuïng vaøo töôøng vieän roài rôùt xuoáng ñaát. Kim Cöûu Linh ñaõ voït ra ngoaøi töôøng. Coâng Toân Ñaïi Nöông caû kinh thaát saéc toan röôït theo. Boãng nghe ñaùnh "vuø" moät tieáng. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng ñaõ löôùt qua tröôùc maët muï. Thöôøng Maïn Thieân la thaát thanh : -Thaân phaùp y thaät tuyeät dieäu ! Coâng Toân Ñaïi Nöông buoâng tieáng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp : 257 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñaùng tieác khí löïc ta chöa hoaøn toaøn hoài phuïc, khoâng thì ta cuõng cho laõo coi thaân phaùp ñeå môû roäng taàm maét. Muï khoâng röôït theo nöõa, vì ñaõ coù Luïc Tieåu Phuïng ñuoåi kòp Kim Cöûu Linh roài. Thöôøng Maïn Thieân cuõng noùi : -Ñaïi nöông cöù yeân daï, Kim Cöûu Linh ñaõ kieät löïc maø khinh coâng coøn keùm Luïc Tieåu Phuïng thì troán thoaùt laøm sao ñöôïc ? Coâng Toân Ñaïi Nöông cuõng haû heâ cöôøi ñaùp : -Khinh coâng cuûa Luïc Tieåu Phuïng quaû nhieân ít ngöôøi bì kòp. Hieän giôø Kim Cöûu Linh ñaõ bieát khinh coâng cuûa Luïc Tieåu Phuïng coøn ñaùng sôïï hôn haén nhieàu. Haén phaùt ñoäng chaïy tröôùc, laïi chieám tieân cô, maø Luïc Tieåu Phuïng chæ nhoâ leân huïp xuoáng baûy taùm laàn ñaõ ñuoåi gaàn kòp haén. Hai ngöôøi luùc ñaàu caùch nhau ñeán möôøi tröôïng, baây giôø chæ veûn veïn coøn ba boán tröôïng. Cöù tình traïng naøy thì Luïc Tieåu Phuïng chæ voït ñi hai caùi nöõa laø tôùi nôi. Nhöng laï thay! Kim Cöûu Linh vaãn chaúng hoang mang chi heát. Tröôùc maët laø moät khu röøng, beân trong coù ñình ñaøi laàu caùc, caây coû toát töôi. Kim Cöûu Linh ñoät nhieân lôùn tieáng hoâ : -Luïc Tieåu Phuïng chính laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa. Mau ra ngaên chaën haén laïi. Tieáng hoâ chöa döùt, ñoät nhieân coù boán ngöôøi töø trong gaùc nhoû voït ra. Hieån nhieân laø Nhò nöông, Tam nöông, nöõ ni aùo xanh vaø Giang Khinh Haø, boïn thö muoäi cuûa Coâng Toân Ñaïi Nöông. Boán ngöôøi nhö boán con chim eùn bay voït tôùi. Tam nöông cuøng nöõ ni aùo xanh chaïy tröôùc. Boãng nghe ñaùnh "chaùt" moät tieáng, caây tröôøng tieân trong tay Tam nöông ñaõ quaán laáy chaân Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng ñang maûi mieát röôït theo Kim Cöûu Linh khoâng kòp neù traùnh. Tam nöông xoay tay giaät moät caùi. Ngöôøi chaøng lieàn ngaõ laên ra. Luùc naøy Kim Cöûu Linh laïi löôùt ra ngoaøi maáy tröôïng, xem chöøng haén coù cô troán thoaùt. Thanh y nöõ ni tay caàm kieám laáp loaùng aùnh haøo quang nhaèm ñaâm tôùi tröôùc ngöïc Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñöa hai caùnh tay keïp laáy löôõi kieám. Thanh y nöõ ni caûm thaáy coå tay chaán ñoäng, kieám ñaõ bò ñoaït. Luïc Tieåu Phuïng vaãn keïp thanh kieám trong hai ngoùn tay, xoay laïi lieäng ra. 258 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Khoâng ai hình dung ñöôïc toác ñoä vaø löïc löôïng cuûa nhaùt kieám naøy. Chaúng nhöõng khoâng ai töôûng töôïng ñeán maø coù noùi ra cuõng chaúng ai tin. Phaûi duøng ñeán hai chöõ "chôùp nhoaùng" cuõng chöa ñuû hình dung ñöôïc toác ñoä cuûa chieâu kieám. Toác ñoä cuûa chieâu kieám nhanh nhö aùnh saùng thaép leân thoaùng caùi ñaõ chieáu ñi raát xa. Kieám vöøa ra khoûi tay. Kieám quang laáp loaùng. Muõi kieám ñaõ ñaâm tôùi sau löng Kim Cöûu Linh. Kim Cöûu Linh ñoät nhieân nghe moät tieáng "soät" khaùc laï. Tröôùc nay haén chöa töøng nghe thaáy thanh aâm töông töï nhö vaäy bao giôø. Tieáp theo haén phaùt giaùc ra trong tim ñau nhoùi töïa hoà ngöôøi bò thöông ôû trong loøng. Haén cuùi xuoáng nhìn lieàn thaáy moät tia maùu phía tröôùc ngöïc voït ra. Luùc maùu voït ra, haén môùi ngoù thaáy thanh kieám xuyeân qua ngöôøi mình. Haén vöøa nhìn roõ laø thanh kieám thì ngöôøi haén teù xuoáng. Kim Cöûu Linh chöa cheát. Thanh kieám thaät mau leï, noù mau leï hôn caû caùi cheát ñeán vôùi con ngöôøi. Kim Cöûu Linh ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng voït tôùi. Caây roi cuûa Tam nöông cuõng bò chaøng keïp trong hai ngoùn tay vaø ñaõ gaõy laøm hai ñoaïn. Luïc Tieåu Phuïng naâng Kim Cöûu Linh daäy lôùn tieáng hoûi : -Tieát Baêng ! Tieát Baêng ôû ñaâu ? Kim Cöûu Linh nhìn chaøng. Khoeù maét haén loä ra tia cöôøi kyø dò maø thaûm khoác. Haén theàu thaøo ñaùp : -Baây giôø ta ñi kieám y ñaây. Ngöôi thì coøn laâu môùi ñöôïc gaëp y. Laâu laém ! Laâu laém ! Thanh aâm cuûa haén ñoät nhieân döøng laïi. Traùi tim haén cuõng ngöøng ñaäp. Khoeù maét haén vaãn coøn tia cöôøi taøn khoác vaø aùc ñoäc, phaûng phaát nhö haén ñaõ nhìn thaáy Tieát Baêng. oOo Luïc Tieåu Phuïng ñaõ say meàm, vì chaøng muoán say vaø chaúng theå khoâng say. Caâu noùi cuûa K Cöûu Linh :"Baây giôø ta ñi kieám y, coøn ngöôi thì laâu laém môùi ñöôïc im gaëp y. Laâu laém ! Laâu laém !..." haõy coøn vaêng vaúng beân tai. Chaøng hieåu yù Kim Cöûu Linh thì khoâng say laøm sao ñöôïc ? Chaøng say khöôùt maø nguû khoâng noåi. Chaøng coøn nghe Coâng Toân Ñaïi Nöông giaûi thích vôùi boïn chò em : 259 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan -"Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi laø keû ngu xuaån. Ta bieát gaõ chaúng ngu chuùt naøo. Ta tin laø gaõ ñaõ nhaän ra aâm möu cuûa Kim Cöûu Linh. Nhöng ta khoâng naém vöõng. Tuy ta khoâng naém vöõng nhöng ta cuõng nhaát ñònh phanh phui aâm möu cuûa haén. “Ngoaøi haén khoâng coøn ai haõm haïi ta ñöôïc. "Ta cuõng nhaát ñònh tìm ra nhöõng keû ñoàng möu vôùi haén, ta khoâng theå ñeå con ngöôøi ñoù traø troän vôùi chò em ta, cuõng nhö ta khoâng ñeå moä t haït caùt dính vaøo maét. "Sôû dó ta coá yù daãn Luïc Tieåu Phuïng ñeán choã boïn mình hoäi hoïp laø vì ta hy voïng coù cô hoäi noùi cho gaõ hay. Ta coøn hy voïng gaõ lieân thuû hieäp löïc vôùi ta ñeå troùc naõ teân ñaïi ñaïo theâu hoa chaân chính, nhöng ta khoâng theå noùi roõ vì ta bieát trong boïn ngöôi coù moät keû ñoàng möu vôùi Kim Cöûu Linh. "Ta ñang khoå vì khoâng tìm ñöôïc cô hoäi thì Luïc Tieåu Phuïng ñem ñeán cho ta. Gaõ ñoøi thi uoáng röôïu vôùi ta. Ta lieàn hieåu roõ yù gaõ neân ta laäp töùc chieàu theo. "Luùc gaõ saép say quaû nhieân tìm ñöôïc cô hoäi noùi vôùi ta maáy caâu maø khoâng ai phaùt giaùc. Gaõ baûo : -Chuùng ta ñi. Taïi haï bieát ñaïi nöông khoâng phaûi laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa. "Ta lieàn ñi theo gaõ. Luïc Tieåu Phuïng nghe Coâng Toân Ñaïi Nöông giaûi thích tieáp : -"Muoán che maét teân gian teá, chuùng ta phaûi tieáp tuïc dieãn kòch vaø ñaõ tyû ñaáu hai traän. “Luùc tyû ñaáu toái haäu, ta ngaám ngaàm ra hieäu cho laõo Töù vaø laõo Thaát tieán laïi. Ta bieát hai coâ naøy khoâng coù gì ñaùng hieàm nghi vì chuùng coøn laø xöû nöõ". AÂu Döông Tình ñaõ ôû Thanh Laâu maø coøn laø söû nöõ. Luïc Tieåu Phuïng nghe thaáy caâu naøy ñoät nhieân ngöûng ñaàu leân ngoù AÂu Döông Tình moät caùi roài laïi phuïc xuoáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi tieáp : -“Ta baûo hai coâ vaø Lan Nhi laäp töùc chia nhau ñi kieám Giang Troïng Uy, Hoa Nhaát Phaøm vaø Thöôøng Maïn Thieân. "Teân gian teá nhaän ñònh laø ta coá yù baøy keá nghi binh vôùi Luïc Tieåu Phuïng neân thò chöa sinh loøng ngôø vöïc. "Ta theo Luïc Tieåu Phuïng ñi roài laäp töùc tìm nôi bí aån, cuøng nhau ñem nhöõng moái hoaøi nghi trong loøng ra aán chöùng. Roài chuùng ta ñònh öôùc keá hoaïch "Trí chi töû ñòa nhi haäu sinh". Moïi ngöôøi laúng laëng ñöùng nghe khoâng moät ai leân tieáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -"Ñeán luùc toái haäu Kim Cöûu Linh saép thoaùt naïn. Hieån nhieân ñaõ bieát caùc ngöôi ñeán Döông thaønh neân coá yù chaïy theo ngaõ ñoù". Khu röøng kia nguyeân laø choã tuï hoäi cuûa caùc coâ ôû Döông thaønh. 260 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaûo caëp maét saéc nhö dao löôùt nhìn töø Nhò nöông, Tam nöông, Thanh y nöõ ni tôùi Giang Khinh Haø. Muï laïnh luøng noùi tieáp : -Nhaát ñònh gian teá laø moät trong boïn boán ngöôøi. Nhò nöông, Tam nöông, Thanh Y nöõ ni saéc maët khoâng loä veû gì, nhöng Giang Khinh Haø saéc maët xanh lôït. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -"Ta hoaøi nghi Giang Nguõ muoäi hôn heát vì thò hieåu roõ nhaát veà ñoäng tónh trong Vöông phuû. Chæ coù thò thaân caän vôùi Giang Troïng Uy vaø laáy ñöôïc chìa khoùa cuûa haén." Muï mæm cöôøi noùi tieáp : -"Nhöng yù nghó cuûa ta bò Luïc Tieåu Phuïng laät ngöôïc, vì gaõ bieát Kim Cöûu Linh laø baïn thaân vôùi Giang Troïng Uy. Haén cuõng keà caän hoï Giang. Huoáng chi nguõ muoäi thöïc tình ñoàng möu vôùi haén thì haén ñaõ chaúng yeâu caàu Tö Khoâng Trích Tinh ñem taám ñoaïn hoàng kia ñöa vaøo Theâ Haø am." Giang Khinh Haø ngoù Luïc Tieåu Phuïng ñang say khöôùt naèm guïc xuoáng baøn. Maét thò loä veû caûm kích. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -"Laõo Luïc cuõng bò h i nghi khoâng keùm vì thò nöông mình nôi cöûa phaät maø gaàn ñaây oaø ta bieát thò khoâng giöõ mình trong ngoïc traéng." Thanh Y nöõ ni maët ñoû leân roài bieán thaønh lôït laït. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi tieáp : -"Sau ta bieát tình nhaân bí maät cuûa t ò laø ai. Caùc coâ baát taát phaûi hoûi, vaø ñöøng töôûng h haén chính laø Kim Cöûu Linh. Laõo Luïc laø keû si tình. Thò ñaõ coù tình nhaân töùc khoâng caáu keát vôùi Kim Cöûu Linh, neân ta khoâng nghi ngôø thò nöõa." Thanh Y nöõ ni cuùi ñaàu xuoáng. Khoeù maét ñoät nhieân sa leä. Nhò nöông vaø Tam nöông ngoài yeân, veû maët vaãn thaûn nhieân. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñoät nhieân nhìn vaøo maët Tam nöông noùi : -"Ñaùng leõ ta khoâng nghi ngôø ngöôi, nhöng ngöôi nhaân luùc laõo Thaát bò uy hieáp laïi muoán ra tay ñoái phoù vôùi Luïc Tieåu Phuïng. Tröôøng hôïp naøy böùc baùch ta phaûi quyeát chieán vôùi Luïc Tieåu Phuïng. Ngöôi caøng khoâng neân haï saùt thuû gaõ hoï Luïc trong khi gaõ röôït theo Kim Cöûu Linh." Ñoät nhieân muï sa saàm neùt maët lôùn tieáng hoâ : -Nhò nöông ! Baây giôø ngöôi ñaõ bieát gian teá laø ai roài, sao coøn chöa haï thuû. Nhò nöông vaãn ngoài yeân nhöng thanh ngaân ñao trong tay ñoät nhieân xoay laïi ñaâm vaøo löng Tam nöông moät nhaùt trí maïng. Tam nöông khoâng neù traùnh chi heát. Döôøng nhö aû cam taâm tình nguyeän chòu ñöïng nhaùt ñao naøy. 261 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Giöõa luùc aáy moät caây ñuõa trong tay Coâng Toân Ñaïi Nöông bay ra ñaùnh rôùt thanh ñao cuûa Nhò nöông. Coøn moät thanh ñaùnh truùng vaøo huyeät ñaïo cuûa Nhò nöông. Nhò nöông ñoät nhieân toaøn thaân cöùng ñô, töïa hoà bieán thaønh ngöôøi ñaù. Coâng Toân Ñaïi Nöông nhìn muï thuûng thaúng noùi : -"Thöïc ra ta ñaõ bieát laø ngöôi töø sôùm roài. Ngöôi ñaõ cung caáp nhieàu tin töùc cho Kim Cöûu Linh. Ngöôi laïi bieát chaúng sôùm thì muoän aâm möu seõ bò phaùt giaùc, neân ngöôi nhaát ñònh gieát ta. Sau khi ta cheát roài, dó nhieân ngöôi seõ leân thay ta". Nhò nöông da maët cöùng ñô maø traùn cuõng toaùt moà hoâi nhoû gioït. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Duø sao chuùng ta cuõng laø choã chò em, chæ caàn ngöôi coù chuùt loøng hoái haän, chòu thöøa nhaän ñieàu laàm loãi cuûa mình laø ta coù theå queân heát nhöõng vieäc dó vaõng.... Muï thôû daøi noùi tieáp : -Giaû tyû ngöôi khoâng haï ñoäc thuû vaøo laõo Tam thì ta khoan dung ñöôïc, nhöng chaúng nhöõng ngöôi khoâng hoái haän chuùt naøo coøn toan ñoå toäi leân ñaàu keû khaùc, ñònh ñeå laõo Tam cheát thay cho ngöôi. Muï khoâng noùi nöõa, vung tay giaûi khai huyeät ñaïo cho Nhò nöông, veû maët buoàn raàu, muï noùi : -Ngöôi ñi ñi ! Ta ñeå ngöôi ñi vaø hy voïng ngöôi ñi roài lieäu maø töï xöû. Nhò nöông khoâng nhuùc nhích. Muï nhìn Coâng Toân Ñaïi Nöông, caëp maét ñaày veû khuûng khieáp tuyeät voïng. Muï töï bieát mình laâm vaøo tình traïng cuøng ñöôøng, ñi ñaâu cuõng khoâng ñöôïc. Muï chuïp laáy thanh ngaân ñao boû treân baøn. Ñoät nhieân muï xoay ñao töï cöùa vaøo coå mình. Nhöng thanh ñao töï rôùt xuoáng. Ngöôøi ñaùnh rôùt thanh ñao chính laø Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng töïa nhö ngöôøi ñaõ say meàm, maø laïi gioáng ngöôøi chöa say chuùt naøo. Chaøng vung tay ñaùnh rôùt thanh ñao ôû trong tay Nhò nöông xuoáng, mieäng laåm baåm : -Ngaøy giôø töôi ñeïp laïi gaëp luùc hoan hæ theá naøy. Sao coâ nöông coøn gieát ngöôøi ? Nhò nöông mím moâi ñaùp : -Ta... Ta khoâng gieát ngöôøi maø ta chæ gieát ta. Luïc Tieåu Phuïng baät cöôøi, chaøng cöôøi nhö keû ngaây ngoâ hoûi : -Coâ nöông khoâng phaûi laø ngöôøi hay sao ? Nhò nöông chöng höûng, ngaån maët ra. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi nhö ngöôøi nöûa tænh nöûa say : 262 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñaõ troùt laàm lôõ roài, sao coøn chöïc laàm lôõ nöõa ? Loøng cheát roài thì ngöôøi coøn cheát laøm chi ? Cöøu haän ñaõ quaù nhieàu, sao coøn röôùc laáy moái taân saàu ? Maùu chaûy cuõng ñaõ laém, coøn cho chaûy nöõa laøm chi ? Nhò nöông ngaån ngöôøi ra moät luùc, ñoät nhieân muï guïc xuoáng baøn nöùc nôû khoùc khoâng ra tieáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông nhìn Luïc Tieåu Phuïng, ñoät nhieân baät cöôøi noùi : -Ñöôïc laém ! Ta theo lôøi coâng töû, nhöng chæ theo laàn naøy nöõa thoâi... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Noùi cuõng nhieàu roài, coøn noùi nöõa laøm chi ? Ngöôøi ñaõ say roài khoâng neân ôû laïi nöõa. Chaøng ngaát ngöôõng ñöùng leân laûo ñaûo ñi ra ngoaøi. Coâng Toân Ñaïi Nöông ngaên chaøng laïi hoûi : -Coâng töû ra ñi ö ? Coâng töû ñònh ñi thaät khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Trong thieân haï chaúng coù böõa tieäc naøo vónh vieãn khoâng giaûi taùn. Baây giôø khoâng giaûi taùn roài cuõng coù luùc giaûi taùn, vaäy thì giaûi taùn tröôùc ñi chöù sao ? Luùc naøy laø luùc neân ra ñi sao coøn ngoài laïi ? Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Coâng töû ñònh ñi ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï ñaõ ñi laø ñi. Ñaïi nöông baát taát phaûi hoûi laøm gì ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ngöng thaàn nhìn chaøng thuûng thaúng noùi : -Thöïc ra ta chaúng caàn phaûi hoûi, coâng töû cuõng chaúng caàn phaûi ñaùp vì böôùc ñöôøng cuûa coâng töû cuõng laø böôùc ñöôøng cuûa ta. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân döông caëp maét thao laùo leân nhìn muï hoûi : -Ñaïi nöông bieát taïi haï ñi ñaâu roài ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông mæm cöôøi ñaùp : -Ba traêm naêm nay trong voõ laâm môùi coù cuoäc quyeát ñaáu sinh töû giöõa hai kieám khaùch noåi danh nhaát giang hoà treân nuùi Töû Kim. Cuoäc chieán naøy taát nhieân naùo ñoäng vaø ñaày höùng thuù ít thaáy trong choán giang hoà vaø löu danh muoân thuôû, khi naøo ta chòu boû qua ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñaïi nöông cuõng bieát ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Ta coøn bieát kyø haïn quyeát ñaáu cuûa hoï khoâng phaûi laø moàng moät maø laø möôøi raèm. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Möôøi raèm ö ? Möôøi raèm thaùng taùm phaûi khoâng ? 263 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
  10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc : Coå Long -Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông gaät ñaàu, töø töø caát tieáng ngaâm : "Nguyeät vieân chi daï, Töû kim chi ñieân, Nhaát kieám taây lai, thieân ngoaïi phi tieân." HEÁT ---------------------oOo--------------------- 264 Typed by Lö Haûi - hailu@hcm.fpt.vn http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2