Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 1+2

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

1
161
lượt xem
72
download

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 1+2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_part 1+2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 1+2

 1. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 1 PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M MÔN HOÁ H C  I. M T S KĨ NĂNG C N THI T KHI GI I TR C NGHI M ♣ Tái hi n ki n th c, hi u rõ có th gi i các câu h i tr c nghi m khách quan m c bi t. ♣ Xâu chu i các ki n th c ã h c làm t t các bài t p v n d ng m c cơ b n. ♣ Phân tích, so sánh, t ng h p làm các bài toán v n d ng m c cao. ♣ S d ng các công công tóan h c, các qui t c tính nhanh gi i các bài t p. ♣ Ph i h p các thao tác các kĩ năng h p lý gi i bài toán trong th i gian ng n nh t II. PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M HÓA H C 1. M c bi t: tr l i các câu h i thu c m c này, òi h i h c sinh m t h th ng ki n th c ư c trang b y , hi u rõ ki n th c cơ b n trong chương trình tr l i. Ví d : Câu 1: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch HNO3 t : A. NH3 và O2. C. NaNO3 và H2SO4 c. B. NaNO2 và H2SO4 c. D. NaNO3 và HCl c. Câu 2: Thành ph n chính c a phân bón nitrophotka là: A. NH4H2PO4, KNO3. C. (NH4)2HPO4, KNO3 B. (NH4)2HPO4, NH4H2PO4. D. A, B, C u sai. Trong 2 ví d trên, h c sinh c n bi t các ki n th c trên m i tr l i ư c vì v y c n n m v ng ki n th c trong sách giáo khoa Hóa h c l p 10, 11, 12. M T S VÍ D ÁP D NG Câu 1: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. Câu 2: ch ng minh trong phân t c a glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. kim lo i Na. B. AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 3: M t trong nh ng i m khác nhau c a protit so v i lipit và glucozơ là A. protit luôn ch a ch c hi roxyl. C. protit luôn ch a nitơ. B. protit luôn là ch t h u cơ no. D. protit có kh i lư ng phân t l n hơn. Câu 4: Dãy g m các ch t ư c dùng t ng h p cao su Buna-S là: A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 5: Nilon–6,6 là m t lo i: A. tơ axetat. C. polieste. B. tơ poliamit. D. tơ visco. Câu 6: Phân t ư ng saccarozơ ư c c u t o t : Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
 2. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c A. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,4 glicôzit B. 1 phân t β-fructofuranzơ và 1 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,2 glicôzit C. 1 phân t α-glucopiranzơ và m t phân t β-fructofuranozơ b ng liên k t 1,4 glicozit D. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,6 glicôzit Câu 7: Hai khoáng v t chính c a photpho là: A. photphorit và apatit. C. apatit và cacnalit. B. Photphorit và photphat. D. photphat và photphua. Câu 8: Khi t cháy NH3 trong khí clo, khói tr ng sinh ra chính là: A. N2. B. NH4Cl. C. HCl. D. NCl3. Câu 9: nh n bi t ion nitrat ta dùng h n h p Cu và: A. H2SO4. C. H3PO4. B. HNO3. D. NaNO3. Câu 10: Khi i t trí sang ph i trong m t chu kì, bán kính nguyên t c a m t nguyên t : A. tăng d n do s Z tăng d n nên án ng không gian c a các electron gi m. B. gi m d n do l c hút tĩnh i n gi a v electron và h t nhân tăng d n. C. tăng t kim lo i n á kim, r i gi m t á kim n phi kim. D. không bi n i tu n hoàn. 2. M c hi u và áp d ng: D ng 1: D a vào s proton, nơtron, electron xác nh nguyên t , ơn ch t, h p ch t. Ví d 1: Nguyên t nguyên t X có t ng s proton, nơtron, electron là 52. Bi t X là m t ng v b n. V y X là: A. Cl. B. S. C. Ar. D. P. Hư ng d n: Bài làm chi ti t: Theo ta có: PX + NX + EX = 52 => 2PX + NX = 52. Do X là ng v b n nên ta có: PX ≤ NX ≤ 1,52PX => PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,52PX => 3PX ≤ 52 ≤ 3,52PX => 14,8 ≤ PX ≤ 17,3 Do PX nguyên dương nên: PX = 15, 16, 17 u là nh ng nguyên t thu c chu kì 3, hơn n a vì X là ng v b n nên PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,2PX => 16,3 ≤ PX ≤ 17,3 => PX = 17. X là 17Cl35 Clo Nh n xét: N u n m rõ phương pháp này ta có th gi i nhanh: 52 : 3,5 ≤ PX ≤ 52 : 3 và suy ra X chu kì 3. Áp d ng: 52 : 3,2 ≤ PX ≤ 52 : 3 tìm nhanh X (*) M t cách g n úng, do 2PX + NX = 52 nên có th tính P trung bình xác nh X thu c chu kì nào. T ó áp d ng: PX ≤ NX ≤ 1,52PX hay PX ≤ NX ≤ 1,2PX D ng 2: Xác nh nhanh Công th c phân t , Công th c ơn gi n ♣ Ki n th c c n n m v ng. t cháy a mol h p ch t h u c A (C, O, N) thu ư c x mol CO2, y mol H2O và z mol N2. nCO2 x 2nH2O 2y 2nN2 2z S nguyên t C = = ; S nguyên t H = = ; S nguyên t N = = . nA a nA a nA a nCO2 x nCO2 x nH O x T l C/H = = ; T l C/N = = ; T l H/N = 2 = . 2nH2O 2y 2nN2 2z nN 2 y ♣ Các ví d minh h a m c ph thông: Câu 1: un nóng h n h p 2 rư u ơn ch c A, B có s nguyên t C g p ôi nhau v i 1 axit t o ra m t h n h p este trong ó có este E. E không tác d ng v i Na. t cháy 1 mol E c n 5 mol oxi , t o ra 5 mol CO2 và 4 mol H2O. 2 rư u trên là : A. CH3OH và C2H5OH. C. CH3OH và C3H7OH. B. C2H5OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C2H5OH. Hư ng d n Trong E, S C = 5, S H = 8. Axit ít nh t có 2 C. S nguyên t Cacbon trong hai rư u ph i là 1 và 2. Ch n áp án A. Câu 2: t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c chưa no có m t liên k t pi m ch cacbon ta thu ư c CO2 và H2O theo t l mol nH2O : nCO2 = 9 : 8 . V y công th c phân t c a amin là: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
 3. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Hư ng d n T l C/H = 8/18 = 4/9. Ch n áp án B. Câu 3: t cháy m t 1 mol rư u A thu ư c 4 mol H2O. A là: A. CH3OH. C. C3H5OH. B. C2H4(OH)2. D. C3H6(OH)2. Hư ng d n: Chú ý S nguyên t H = 2nH2O/nHCHC. áp án. D. ♣ M c i h c: Câu 1: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C5H11OH, C6H13OH. B. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH. Câu 2: H p ch t A là m t α − aminoaxit m ch không nhánh. Cho 0,01 mol A tác d ng v a v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M, sau ó em cô c n thu ư c 1,835 gam mu i. M t khác, trung hòa 2,94 gam A b ng m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau khi cô c n s n ph m thì thu ư c 3,82 gam mu i. CTCT c a A là: A. HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH B. CH3OCO–CH2–CH(NH2)–COOH D. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH D ng 3: Áp d ng h th ng cơ s lý thuy t gi i m t s câu tr c nghi m. i v i d ng này, c n n m rõ sơ liên h gi a các ơn ch t, h p ch t vô cơ, h u cơ, hii u rõ vai trò các ch t tham gia ph n ng và n m cơ ch ph n ng, b n ch t c a t ng ch t trong ph n ng. V n d ng linh ho t ki n th c hóa h c. Câu 1: Khi cho Cu tác d ng v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò c a NaNO3 trong ph n ng là: A. ch t xúc tác. C. ch t oxi hoá. B. ch t kh . D. môi trư ng. Câu 2: H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), un nóng, dung d ch thu ư c ch a A. NaCl, NaOH, BaCl2. C. NaCl, NaOH. B. NaCl. D. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. Câu 3: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 4: Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 5: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25. B. 41. C. 23. D. 16. D ng 4: S d ng các phương pháp b o toàn: Kh i lư ng, i n tích, s mol electron, s kh i, s Z,... ây là m t trong nh ng phương pháp chính gi i các bài toán hóa h c. Khi áp d ng phương pháp này, c n áp d ng t ng h p các nh lu t, quy t c: ♣ nh lu t b o toàn kh i lư ng. ♣ B o toàn s mol nguyên t . ♣ Qui t c tăng gi m kh i lư ng. ♣ nh lu t b o toàn s mol electron ♣ Các bài toán quy v 100 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
 4. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c ♣ Các quy t c bi n lu n i v i bài toán có ch t dư, bài toán tính hi u su t. S D NG NH LU T B O TOÀN S MOL ELECTRON Ki n th c c n n m Trong các h oxi hóa kh : T ng s mol electron ch t kh cho = t ng s mol electron ch t oxi hóa nh n. a. Kim lo i tác d ng v i HNO3 (t o s n ph m kh N+x): S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a N+x n NO3- t o mu i = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2. n HNO3 ph n ng = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2. m mu i = m kim lo i + m g c nitrat t o mu i. b. Kim lo i tác d ng v i H2SO4 (t o s n ph m kh là S+x) S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l ns mol c a S+x. n SO42- t o mu i = n SO2 + 3 nS + 4 nH2S. n H2SO4 ph n ng = 2 nSO2 + 4 nS + 5 nH2S. Qui t c chung: S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a ch t có s oxi hóa +x S D NG QUY T C TĂNG GI M KH I LƯ NG Ví d 1: ( tuy n sinh kh i B 2009) Nhúng m t thanh s t n ng 100 gam vào 100 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra, r a s ch làm khô cân ư c 101,72 gam (gi thi t các kim lo i t o thành u bám h t vào thanh s t). Kh i lư ng s t ã ph n ng là: A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam. Hư ng d n: Bài gi i chi ti t: Do kh năng oxi hóa c a Ag+ > Cu2+ nên khi cho Fe vào h n h p dung d ch trên thì Ag+ b Fe kh trư c n h t thì Cu2+ m i b kh . Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1) a 2a a 2a Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) b b b b N u Fe thi u và Ag+ dư (không x y ra (2)) thì: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag (3) Nh n th y: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng Do nFe = 100 : 56 là dư nhi u so v i Ag+ và Cu2+ nên x y ra (1), (2) V y 108.2a + 64b – (56a + 56b) = 101,72 – 100 = 1,72 gam N u không x y ra (2) thì a = 0,01075 mol => 2a = 0,0215 > 0,02 (s mol AgNO3) vô lí V y x y ra (2) nên b = 0,015 mol => mFe ã ph n ng = 0,025.56 = 1,40 gam ( áp án A) Nh n xét: N u theo các thao tác trên thì s không th i gian cho m t câu tr c nghi m là 1’48’’ vì v y c n áp d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng => (108.2 –56)a + (64 – 56)b = 1,72 v i a = 0,02 : 2 = 0,01 => b = 0,015 => mFe ã ph n ng = 1,40 gam. Ví d 2: Ngâm m t thanh s t có kh i lư ng m gam vào V ml dung d ch CuSO4 1,5M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn em cân th y kh i lương thanh s t n ng m + 1,2 gam g m 2 kim lo i. Bi t kim lo i bám hoàn toàn vào thanh s t. Giá tr c a V là: A. 0,1. B. 100. C. 150. D. 0,15. Hư ng d n: ∆m = 1,2 gam = (64 – 56)nFe ph n ng = 8 nFe ph n ng => nFe ph n ng = 0,15 mol => V = 0,15 : 1,5 = 0,1 lit = 100 ml => phương án B BÀI T P MINH HO Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
 5. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 1: Hòa tan m gam h n h p X g m Fe và Cu trong dung d ch HNO3, k t thúc ph n ng thu ư c 0,1 mol NO và 0,15 mol NO2. S mol HNO3 c tham gia ph n ng là: A. 0,3 mol. B. 0,4 mol. C. 0,7 mol. D. 0,35 mol. Hư ng d n D a vào m i quan h gi a s mol HNO3 phn ng v i s electron trao i và s nguyên t Nitơ trong s n ph m kh ta có: n HNO3 = 4n NO + 2 n NO2 = 0,7 mol. áp án: C. Câu 2: Hòa tan hoàn tòan 2,52 gam h n h p Mg và Al b ng dung d ch HCl thu ư c 2,688 lít khí ( ktc). Cũng lư ng h n h p này n u hòa tan hoàn toàn b ng H2SO4 c, nóng thu ư c 0,04 mol m t s n ph m duy nh t ch a S. S n ph m kh ó là: A. SO3. B. H2S. C. SO2. D. S Hư ng d n Dùng m i quan h : ne kim lo i như ng = H+ nh n = ne S+6 nh n. 0,04 (6-x) = 0,24 => x = 0. S n ph m kh là S. áp án D. Câu 3: Hòa tan hòan tòan 12 gam h n h p Fe và Cu (s mol hai kim lo i b ng nhau) b ng dung d ch HNO3 dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p X (g m hai khí NO và NO2) và dung d ch Y ch ch a hai mu i và axit dư. T kh i hi c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là A. 3,36. B. 2,24. C. 4,48. D. 5,60. Hư ng d n Dùng nh lu t b o toàn s mol electron. 3nFe + 2nCu = 3 nNO + 2 nNO2. M = 19 nên hai khí có s mol b ng nhau. áp án. D. Câu 4: Tr n m gam Al v i h n h p CuO và Fe2O3 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian ư c h n h p ch t r n A. Hòa tan h t a trong dung d ch HNO3 thu ư c 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Giá tr c a m là: A. 0,27 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 1,08 gam. Hư ng d n Chú ý: trong h này Al là ch t kh , HNO3 là ch t oxi hóa. Dùng nh lu t b o toàn s mol electron: 3nAl = nNO2 + 3 nNO. Tìm ra m = 0,81 gam. áp án C. Câu 5: Hòa tan 5,04 gam h n h p 3 kim lo i X, Y, Z có hóa tr không i trong 100 ml dung d ch HNO3 xM thu ư c m gam mu i, 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá tr c a x và m l n lư t là A. 0,9 M và 8,76 gam. C. 0,9M và 7,82 gam. B. 0,45 m và 8,72 gam. D. 0,5 M và 2,78 gam. Hư ng d n n HNO3 = 0,02.2 + 0,005.10 = 0,09 mol. X = 0,9M. m = 5,04 + (0,02 + 0,005.8)62 = 8,76 gam. áp án A ÁP D NG T NG H P CÁC PHƯƠNG PHÁP Câu 1: Hòa tan 2,29 gam h n h p hai kim lo i Ba và Na vào nư c ư c dung d ch A và 6,72 lít khí ( ktc). Thêm t t dung d ch FeCl3 vào dung d ch A cho n dư. L c k t t a, r a s ch, s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Hư ng d n D a vào m i quan h v s mol gi a Fe2O3, Fe(OH)3, OH- và H2 d dàng suy ra: S mol Fe2O3 = 1/3 nH2 = 0,01 mol. M = 1,6 gam. áp án A. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p Fe2O3, MgO và ZnO trong 500 ml dung d ch H2SO4 0,1 M v a . Sau phn ng cô c n dung d ch, kh i lư ng mu i khan thu ư c là A. 4,81 gam. B. 5,81 gam. C. 3,81 gam. D. 6,81 gam. Hư ng d n Chú ý : nO2- = nSO42- M = 2,81 + (96 - 18).0,05 = 6,81 gam. áp án D. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
 6. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 3: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ư c sau ph n ng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 4,2 gam. B. 5,8 gam. C. 6,3 gam. D. 6,5 gam. Hư ng d n Dùng nh lu t b o toàn kh i lư ng tìm ra s mol c a CO2 = 0,15 mol. L p t l nNaOH / nCO2 suy ra ph n ng ch t o mu i axit. nNaHCO3 = 0,075 mol. m = 6,3 gam. áp án C. Câu 4: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ktc). Hai kim lo i ó là A. Mg và Ca. B. Ca và Sr. C. Be và Mg. D. Sr và Ba. Hư ng d n Dùng phương pháp t công th c trung bình. n H2 = n Kl = 0,03 mol. M = 1,67/0,03 = 55,67. Hai kim lo i là Ca và Sr. áp án B. Câu 5: t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C2H4 và C2H2 thu ư c 35,2 gam CO2 và 25,2 gam H2O. Giá tr c a m là A. 1,24 gam. B. 12,4 gam. C. 2,48 gam. D. 24,8 gam. Hư ng d n: S d ng phương pháp b o toàn nguyên t : mX = 12mCO2/44 + 2mH2O/18 = 12,4 gam. áp án B. Câu 6: trung hòa h t 10,6 gam axit cacboxilic A c n dùng v a V ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 15 gam ch t r n. Giá tr c a V là A. 100 ml. B. 200 ml. C. 300ml. D. 400 ml. Hư ng d n: S d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng: 1 mol R(COOH)x ph n ng v i x mol NaOH t o ra 1 mol R(COONa)x kh i lư ng ch t r n tăng 22x g a mol R(COOH)x ph n ng v i ax mol NaOH t o ra 1 mol R(COONa)x thì m ch t r n tăng 22ax = 4,4 g V y ax = n NaOH = 0,2 mol, V = 200 ml. áp án B. Câu 7: t cháy a mol andehit no, ơn ch c, m ch h thu ư c 1,12 lít khí ( ktc) CO2. N u cho toàn b s n ph m cháy qua dung d ch NaOH dư thì kh i lư ng bình tăng thêm: A. 3,5 gam. B. 3,1 gam. C. 2,5 gam. D. 2,1 gam. Hư ng d n: C n chú ý andehit no ơn ch c khi t cháy cho s mol nư c b ng s mol CO2. Kh i lư ng bình tăng = mCO2 + mH2O = 3,1 gam. áp án B. Câu 8: t cháy 0,1 mol m t rư u no, m ch h c n v a 5,6 lít O2 ( ktc). Công th c c a rư u là A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C3H7OH. Hư ng d n: Qui t c: nO2/n rư u = 2,5 thì rư u là C2H4(OH)2, n u = 3,5 thì rư u là C3H5(OH)3. áp án B. Câu 9: t cháy 0,1 mol h n h p 2 rư u no thu ư c 4,48 lít CO2 ( ktc). D n toàn b s n ph m cháy qua bình ng KOH r n dư thì kh i lư ng bình tăng: A. 8,8 gam. B. 5,4 gam. C. 14,2 gam. D. 19,6 gam. Hư ng d n: Chú ý: Khi t cháy rư u no thì s mol nư c - s mol CO2 = s mol rư u. Kh i lư ng bình tăng = mH2O + mCO2 áp s C. Câu 10: m gam axit cacboxilic ơn ch c X tác d ng v i NaOH dư thu ư c 1,25m gam mu i. X là A. CH3COOH. C. C3H7COOH. B. C2H5COOH. D. C2H3COOH. Hư ng d n: Dùng qui t c tăng gi m kh i lư ng. 1 mol axit chuy n thành m t mol mu i kh i lư ng tăng 22 gam M + 22 Ta có: M = Suy ra M = 88. áp án C. 1,25 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6
 7. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c 3. M c phân tích t ng h p và suy lu n: iv im c này, c n n m v ng các ki n th c trong chương trình hóa h c THPT. Trên cơ s ó ph i m r ng h th ng ki n th c và b sung m t s ki n th c thu c các lĩnh v c khác (Toán, lý, sinh…) không ph i áp d ng m t cách máy móc các công th c hóa h c. Ví d : K t h p Hóa h c và v t lý tính v n t c t c th i, v n t c trung bình c a ph n ng, áp d ng tích phân tính hi u ng nhi t ∆H, năng lư ng ph n ng, n i năng,…Áp d ng các công th c v t lý h t nhân tính năng lư ng trong ph n ng h t nhân, chu kì bán rã, s nguyên t còn l i c a m t phóng x …Áp d ng các lý thuy t sinh h c hi u rõ c u trúc các b c c a protein, c u trúc c a ADN, ARN… T t c các ki n th c này c n t ng h p m t cách toàn di n có h th ng. Minh ho : ( tuy n sinh i h c kh i B – 2009) Câu 1: Cho ch t xúc tác MnO2 vào 100 ml dung d ch H2O2, sau 60 giây thu ư c 33,6 ml khí O2 ( ktc). T c trung bình c a ph n ng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là: A. 5,0.10-4 mol/(l.s). C. 1,0.10−3mol/(l.s). -5 B. 5,0.10 mol/(l.s). D. 2,5.10−4mol/(l.s) Hư ng d n: nOxi = 1,5.10-3 mol, t = 60s, V = 0,1 lit Ph n ng: 2H2O2 → 2H2O + O2 3,0.10-3 mol 1,5.10-3 mol V y tính theo H2O2 thì t c trung bình c a ph n ng là: VTB = d(H2O2)/dt = 3.10 : 60 = 5.10-5 mol/(0,1lit.s) -3 Do V = 0,1 lit nên: vTB = 5.10-5 : 0,1 = 5,0.10-4 mol/(l.s). áp án A Câu 2: Lo i ư ng c u trúc nên phân t ADN là: A. C5H10O4 eoxiribozơ C. C5H10O5 ribozơ B. C5H10O5 eoxiribozơ D. C5H10O4 ribozơ Hư ng d n D a vào ki n th c hoá h c trong bài prôtêin, axit nuclêic (SGK Hóa h c 12) và ki n th c sinh h c có th ch n áp án úng là A Minh ho thi i h c Câu 1: (Kh i B – 2009) Cho các h p ch t h u cơ: (1) ankan (2) ancol no, ơn ch c, m ch h ; (3) xicloankan (4) ete no, ơn ch c, m ch h ; (5) anken (6) ancol không no (có m t liên k t ôi C=C), m ch h ; (7) ankin (8) an ehit no, ơn ch c, m ch h ; (9) axit no, ơn ch c, m ch h (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C), ơn ch c. Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 b ng s mol H2O là: A. (1), (3), (5), (6), (8). C. (3), (5), (6), (8), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10). D. (2), (3), (5), (7), (9). Ch n câu A Câu 2: (Kh i B – 2009) Cho sơ chuy n hoá gi a các h p ch t c a crom: Cr(OH)3 + KOH → X +(Cl  → Y + H 2 → Z +(FeSO4 2 )→ T   2 + KOH)   SO4    + H SO4  Các ch t X, Y, Z, T theo th t là: A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3. C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4. D. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. Ch n câu D ----------------------------- Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 7
 8. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 2 THI TUY N SINH I H C MÔN HOÁ H C NĂM 2007, 2008, 2009  B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 182 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho 4,48 lít h n h p X ( ktc) g m 2 hi rocacbon m ch h l i t t qua bình ch a 1,4 lít dung d ch Br2 0,5M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, s mol Br2 gi m i m t n a và kh i lư ng bình tăng thêm 6,7 gam. Công th c phân t c a 2 hi rocacbon là: A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8. C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (v a ), thu ư c dung d ch X (ch ch a hai mu i sunfat) và khí duy nh t NO. Giá tr c a a là: A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. Câu 3: Nh t t cho n dư dung d ch NaOH vào dung d ch AlCl3. Hi n tư ng x y ra là A. có k t t a keo tr ng, sau ó k t t a tan. B. ch có k t t a keo tr ng. C. có k t t a keo tr ng và có khí bay lên. D. không có k t t a, có khí bay lên. Câu 4: Trong phòng thí nghi m, i u ch m t lư ng nh khí X tinh khi t, ngư i ta un nóng dung d ch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2. Câu 5: Dãy g m các ion X+, Y- và nguyên t Z u có c u hình electron 1s22s22p6 là: A. Na+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. K+, Cl-, Ar. Câu 6: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. Câu 7: Dãy các ion x p theo chi u gi m d n tính oxi hoá là (bi t trong dãy i n hóa, c p Fe3+/Fe2+ ng trư c c p Ag+/Ag): A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. + 3+ 2+ 2+ C. Ag , Fe , Cu , Fe . D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. Câu 8: Anion X- và cation Y2+ u có c u hình electron l p ngoài cùng là 3s23p6. V trí c a các nguyên t trong b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c là: A. X có s th t 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có s th t 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có s th t 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có s th t 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 8
 9. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 9: Khi t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c X, thu ư c 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các th tích khí o ktc) và 10,125 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H9N. Câu 10: Cho 15,6 gam h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng h t v i 9,2 gam Na, thu ư c 24,5 gam ch t r n. Hai ancol ó là: A. C3H5OH và C4H7OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 11: Cho t t dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Na2CO3 ng th i khu y u, thu ư c V lít khí ( ktc) và dung d ch X. Khi cho dư nư c vôi trong vào dung d ch X th y có xu t hi n k t t a. Bi u th c liên h gi a V v i a, b là: A. V = 22,4(a - b). B. V = 11,2(a - b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b). Câu 12: Thu phân hoàn toàn 444 gam m t lipit thu ư c 46 gam glixerol (glixerin) và hai lo i axit béo. Hai lo i axit béo ó là: A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Câu 13: Clo hoá PVC thu ư c m t polime ch a 63,96% clo v kh i lư ng, trung bình 1 phân t clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC. Giá tr c a k là: A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 14: Ba hi rocacbon X, Y, Z k ti p nhau trong dãy ng ng, trong ó kh i lư ng phân t Z g p ôi kh i lư ng phân t X. t cháy 0,1 mol ch t Y, s n ph m khí h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 (dư), thu ư c s gam k t t a là: A. 20. B. 40. C. 30. D. 10. Câu 15: Cho các ph n ng sau: a) FeO + HNO3 ( c, nóng) → f) glucozơ + AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung b) FeS + H2SO4 ( c, nóng) → d ch NH3 → c) Al2O3 + HNO3 ( c, nóng) → g) C2H4 + Br2 → d) Cu + dung d ch FeCl3 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → xt Ni, t 0 C e) CH3CHO + H2  → Dãy g m các ph n ng u thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh là: A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. Câu 16: Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí n kh i lư ng không i, thu ư c m t ch t r n là: A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 17: M t hi rocacbon X c ng h p v i axit HCl theo t l mol 1:1 t o s n ph m có thành ph n kh i lư ng clo là 45,223%. Công th c phân t c a X là: A. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8. Câu 18: Cho 6,6 gam m t an ehit X ơn ch c, m ch h ph n ng v i lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, un nóng. Lư ng Ag sinh ra cho ph n ng h t v i axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, o ktc). Công th c c u t o thu g n c a X là: A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2=CHCHO. Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t l mol 1:1) b ng axit HNO3, thu ư c V lít ( ktc) h n h p khí X (g m NO và NO2) và dung d ch Y (ch ch a hai mu i và axit dư). T kh i c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là: A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36. Câu 20: Hi rat hóa 2 anken ch t o thành 2 ancol (rư u). Hai anken ó là A. 2-metylpropen và but-1-en (ho c buten-1). B. propen và but-2-en (ho c buten-2). C. eten và but-2-en (ho c buten-2). D. eten và but-1-en (ho c buten-1). Câu 21: Tr n dung d ch ch a a mol AlCl3 v i dung d ch ch a b mol NaOH. thu ư c k t t a thì c n có t l : A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4. Câu 22: Cho t ng ch t:, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, Fe l n lư t ph n ng v i HNO3 c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 9
 10. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 23: Cho 0,1 mol an ehit X tác d ng v i lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, un nóng thu ư c 43,2 gam Ag. Hi ro hoá X thu ư c Y, bi t 0,1 mol Y ph n ng v a v i 4,6 gam Na. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. HCHO. B. CH3CHO. C. OHC-CHO. D. CH3CH(OH)CHO. Câu 24: H p th hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 ( ktc) vào 2,5 lít dung d ch Ba(OH)2 n ng a mol/l, thu ư c 15,76 gam k t t a. Giá tr c a a là: A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04. Câu 25: nh n bi t ba axit c, ngu i: HCl, H2SO4, HNO3 ng riêng bi t trong ba l b m t nhãn, ta dùng thu c th là: A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu. o o Câu 26: C6H6(Benzen) Cl2 (1:1), Fe→ X NaOH ( dp→ Y axitHCl → Z . Hai ch t h u cơ Y, Z l n lư t là:   ,t   ư ), ,t  A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6. B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2. C. C6H5OH, C6H5Cl. D. C6H5ONa, C6H5OH. Câu 27: i n phân dung d ch CuCl2 v i i n c c trơ, sau m t th i gian thu ư c 0,32 gam Cu catôt và m t lư ng khí X anôt. H p th hoàn toàn lư ng khí X trên vào 200 ml dung d ch NaOH ( nhi t thư ng). Sau ph n ng, n ng NaOH còn l i là 0,05M (gi thi t th tích dung d ch không thay i). N ng ban u c a dung d ch NaOH là: A. 0,15M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,05M. Câu 28: Nilon–6,6 là m t lo i: A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 29: Phát bi u không úng là: A. Axit axetic ph n ng v i dung d ch NaOH, l y dung d ch mu i v a t o ra cho tác d ng v i khí CO2 l i thu ư c axit axetic. B. Phenol ph n ng v i dung d ch NaOH, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch HCl l i thu ư c phenol. C. Anilin ph n ng v i dung d ch HCl, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c anilin. D. Dung d ch natri phenolat ph n ng v i khí CO2, l y k t t a v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c natri phenolat. Câu 30: T ng h s (các s nguyên, t i gi n) c a t t c các ch t trong phương trình ph n ng gi a Cu v i dung d ch HNO3 c, nóng là: A. 10. B. 11. C. 8. D. 9. Câu 31: α-aminoaxit X ch a m t nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác d ng v i axit HCl (dư), thu ư c 13,95 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH. Câu 32: Hoà tan 5,6 gam Fe b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư), thu ư c dung d ch X. Dung d ch X ph n ng v a v i V ml dung d ch KMnO4 0,5M. Giá tr c a V là: A. 80. B. 40. C. 20. D. 60. Câu 33: Cho m gam tinh b t lên men thành ancol (rư u) etylic v i hi u su t 81%. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2, thu ư c 550 gam k t t a và dung d ch X. un k dung d ch X thu thêm ư c 100 gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 550. B. 810. C. 650. D. 750. Câu 34: Cho dãy các ch t: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. S ch t trong dãy có tính ch t lư ng tính là: A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 35: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat b ng 200 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ư c ch t r n khan có kh i lư ng là: A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 36: H n h p X g m axit HCOOH và axit CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 c) thu ư c m gam h n h p este (hi u su t c a các ph n ng este hoá u b ng 80%). Giá tr c a m là: A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 10
 11. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 37: t cháy hoàn toàn a mol axit h u cơ Y ư c 2a mol CO2. M t khác, trung hòa a mol Y c n v a 2a mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a Y là A. HOOC-CH2-CH2-COOH. B. C2H5-COOH. C. CH3-COOH. D. HOOC-COOH. Câu 38: Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7NO2 tác d ng v a v i dung d ch NaOH và un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít h n h p Z ( ktc) g m hai khí ( u làm xanh gi y quỳ m). T kh i hơi c a Z i v i H2 b ng 13,75. Cô c n dung d ch Y thu ư c kh i lư ng mu i khan là: A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. Câu 39: Dung d ch HCl và dung d ch CH3COOH có cùng n ng mol/l, pH c a hai dung d ch tương ng là x và y. Quan h gi a x và y là (gi thi t, c 100 phân t CH3COOH thì có 1 phân t i n li) A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x - 2. D. y = x + 2. Câu 40: Cho m gam h n h p Mg, Al vào 250 ml dung d ch X ch a h n h p axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu ư c 5,32 lít H2 ( ktc) và dung d ch Y (coi th tích dung d ch không i). Dung d ch Y có pH là: A. 1. B. 6. C. 7. D. 2. Câu 41: Cho lu ng khí H2 (dư) qua h n h p các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi t cao. Sau ph n ng h n h p r n còn l i là: A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO. Câu 42: ch ng minh trong phân t c a glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. kim lo i Na. B. AgNO3 (ho c Ag2O)/ NH3, un nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 43: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch clo b ng cách: A. i n phân nóng ch y NaCl. B. cho dung d ch HCl c tác d ng v i MnO2, un nóng. C. i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn. D. cho F2 y Cl2 ra kh i dung d ch NaCl. Câu 44: Khi tách nư c t m t ch t X có công th c phân t C4H10O t o thành ba anken là ng phân c a nhau (tính c ng phân hình h c). Công th c c u t o thu g n c a X là: A. (CH3)3COH. B. CH3OCH2CH2CH3. C. CH3CH(OH)CH2CH3. D. CH3CH(CH3)CH2OH. PH N RIÊNG: Thí sinh ch ư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n I ho c Ph n II) Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 n câu 50): Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p g m Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (v a ). Sau ph n ng, h n h p mu i sunfat khan thu ư c khi cô c n dung d ch có kh i lư ng là: A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. Câu 46: Dãy g m các kim lo i ư c i u ch trong công nghi p b ng phương pháp i n phân h p ch t nóng ch y c a chúng, là: A. Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al. Câu 47: Dãy g m các ch t u tác d ng v i AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, là: A. an ehit axetic, butin-1, etilen. B. an ehit axetic, axetilen, butin-2. C. axit fomic, vinylaxetilen, propin. D. an ehit fomic, axetilen, etilen. Câu 48: H n h p g m hi rocacbon X và oxi có t l s mol tương ng là 1:10. t cháy hoàn toàn h n h p trên thu ư c h n h p khí Y. Cho Y qua dung d ch H2SO4 c, thu ư c h n h p khí Z có t kh i i v i hi ro b ng 19. Công th c phân t c a X là: A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4. Câu 49: M nh không úng là: A. Fe2+ oxi hoá ư c Cu. B. Fe kh ư c Cu2+ trong dung d ch. C. Fe3+ có tính oxi hóa m nh hơn Cu2+. D. Tính oxi hóa c a các ion tăng theo th t : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 11
 12. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 n câu 56): Câu 50: t cháy hoàn toàn m t lư ng ch t h u cơ X thu ư c 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí o ktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c s n ph m có mu i H2N-CH2-COONa. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-CH3. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-C2H5. Câu 51: Khi th c hi n ph n ng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lư ng este l n nh t thu ư c là 2/3 mol. t hi u su t c c i là 90% (tính theo axit) khi ti n hành este hoá 1 mol CH3COOH c n s mol C2H5OH là (bi t các ph n ng este hoá th c hi n cùng nhi t ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 52: Phát bi u không úng là: A. H p ch t Cr(II) có tính kh c trưng còn h p ch t Cr(VI) có tính oxi hoá m nh. B. Các h p ch t Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 u có tính ch t lư ng tính. C. Các h p ch t CrO, Cr(OH)2 tác d ng ư c v i dung d ch HCl còn CrO3 tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. D. Thêm dung d ch ki m vào mu i icromat, mu i này chuy n thành mu i cromat. Câu 53: thu l y Ag tinh khi t t h n h p X (g m a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), ngư i ta hoà tan X b i dung d ch ch a (6a + 2b + 2c) mol HNO3 ư c dung d ch Y, sau ó thêm (gi thi t hi u su t các ph n ng u là 100%): A. c mol b t Al vào Y. B. c mol b t Cu vào Y. C. 2c mol b t Al vào Y. D. 2c mol b t Cu vào Y. Câu 54: Cho các ch t: HCN, H2, dung d ch KMnO4, dung d ch Br2. S ch t ph n ng ư c v i (CH3)2CO là: A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 55: Có 4 dung d ch mu i riêng bi t: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. N u thêm dung d ch KOH (dư) r i thêm ti p dung d ch NH3 (dư) vào 4 dung d ch trên thì s ch t k t t a thu ư c là: A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 56: M t este có công th c phân t là C4H6O2, khi thu phân trong môi trư ng axit thu ư c axetan ehit. Công th c c u t o thu g n c a este ó là: A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2. C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2. ---------- -------------------------------o H T o------------------------------ Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ---------- B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 ÁP ÁN CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 182 --------------------------- ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 B D A D C A C C C B 1 A D A C B D A A C C 2 D C C D D D C B A A 3 C B D D B B D B D A 4 A D B C A A C C A B 5 B B B A B D - - - - Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 12
 13. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i B ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 285 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho m gam m t ancol (rư u) no, ơn ch c X qua bình ng CuO (dư), nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n trong bình gi m 0,32 gam. H n h p hơi thu ư c có t kh i i v i hi ro là 15,5. Giá tr c a m là A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46. Câu 2: Các ng phân ng v i công th c phân t C8H10O ( u là d n xu t c a benzen) có tính ch t: tách nư c thu ư c s n ph m có th trùng h p t o polime, không tác d ng ư c v i NaOH. S lư ng ng phân ng v i công th c phân t C8H10O, tho mãn tính ch t trên là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 3: Dãy g m các ch t u làm gi y quỳ tím m chuy n sang màu xanh là: A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hi roxit. C. anilin, amoniac, natri hi roxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. Câu 4: Trong ph n ng t cháy CuFeS2 t o ra s n ph m CuO, Fe2O3 và SO2 thì m t phân t CuFeS2 s A. nh n 13 electron. B. nh n 12 electron. C. như ng 13 electron. D. như ng 12 electron. Câu 5: Trong h p ch t ion XY (X là kim lo i, Y là phi kim), s electron c a cation b ng s electron c a anion và t ng s electron trong XY là 20. Bi t trong m i h p ch t, Y ch có m t m c oxi hóa duy nh t. Công th c XY là A. AlN. B. MgO. C. LiF. D. NaF. Câu 6: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 7: Cho 200 ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dung d ch NaOH 0,5M, lư ng k t t a thu ư c là 15,6 gam. Giá tr l n nh t c a V là A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2. Câu 8: Trong m t bình kín ch a hơi ch t h u cơ X (có d ng CnH2nO2) m ch h và O2 (s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,9oC, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó ưa v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là A. C2H4O2. B. CH2O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2. Câu 9: Cho t t c các ng phân ơn ch c, m ch h , có cùng công th c phân t C2H4O2 l n lư t tác d ng v i: Na, NaOH, NaHCO3. S ph n ng x y ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 10: Cho 6,72 gam Fe vào dung d ch ch a 0,3 mol H2SO4 c, nóng (gi thi t SO2 là s n ph m kh duy nh t). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4. Câu 11: S ch t ng v i công th c phân t C7H8O (là d n xu t c a benzen) u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 12: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 13
 14. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 13: Xenlulozơ trinitrat ư c i u ch t xenlulozơ và axit nitric c có xúc tác axit sunfuric c, nóng. có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, c n dùng dung d ch ch a m kg axit nitric (hi u su t ph n ng t 90%). Giá tr c a m là A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg. Câu 14: Cho 13,44 lít khí clo ( ktc) i qua 2,5 lít dung d ch KOH 100oC. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 37,25 gam KCl. Dung d ch KOH trên có n ng là A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,4M. D. 0,2M. Câu 15: t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacboxylic ơn ch c, c n v a V lít O2 ( ktc), thu ư c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tr c a V là A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48. Câu 16: M t trong nh ng i m khác nhau c a protit so v i lipit và glucozơ là A. protit luôn ch a ch c hi roxyl. B. protit luôn ch a nitơ. C. protit luôn là ch t h u cơ no. D. protit có kh i lư ng phân t l n hơn. Câu 17: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ktc). Hai kim lo i ó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. Câu 18: Dãy g m các ch t ư c dùng t ng h p cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 19: Cho các lo i h p ch t: aminoaxit (X), mu i amoni c a axit cacboxylic (Y), amin (Z), este c a aminoaxit (T). Dãy g m các lo i h p ch t u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH và u tác d ng ư c v i dung d ch HCl là A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. Câu 20: Cho các ch t: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rư u) etylic (Z) và imetyl ete (T). Dãy g m các ch t ư c s p x p theo chi u tăng d n nhi t sôi là A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z. Câu 21: H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH (dư) thì ư c 1,75V lít khí. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí o trong cùng i u ki n) A. 39,87%. B. 77,31%. C. 49,87%. D. 29,87%. Câu 22: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ư c sau ph n ng là A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam. Câu 23: Khi cho Cu tác d ng v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò c a NaNO3 trong ph n ng là A. ch t xúc tác. B. ch t oxi hoá. C. môi trư ng. D. ch t kh . Câu 24: X là m t este no ơn ch c, có t kh i hơi i v i CH4 là 5,5. N u em un 2,2 gam este X v i dung d ch NaOH (dư), thu ư c 2,05 gam mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. Câu 25: H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), un nóng, dung d ch thu ư c ch a A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH. C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl. Câu 26: Cho các ph n ng x y ra sau ây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy các ion ư c s p x p theo chi u tăng d n tính oxi hoá là A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+. + 2+ + 3+ C. Ag , Mn , H , Fe . D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+. Câu 27: trung hòa 6,72 gam m t axit cacboxylic Y (no, ơn ch c), c n dùng 200 gam dung d ch NaOH 2,24%. Công th c c a Y A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 14
 15. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 28: Cho glixerol (glixerin) ph n ng v i h n h p axit béo g m C17H35COOH và C15H31COOH, s lo i trieste ư c t o ra t i a là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 29: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch HNO3 t A. NaNO2 và H2SO4 c. B. NaNO3 và H2SO4 c. C. NH3 và O2. D. NaNO3 và HCl c. Câu 30: Có th phân bi t 3 dung d ch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) b ng m t thu c th là A. gi y quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO3. Câu 31: Có 4 dung d ch riêng bi t: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có l n CuCl2. Nhúng vào m i dung d ch m t thanh Fe nguyên ch t. S trư ng h p xu t hi n ăn mòn i n hoá là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 32: i n phân dung d ch ch a a mol CuSO4 và b mol NaCl (v i i n c c trơ, có màng ngăn x p). dung d ch sau i n phân làm phenolphtalein chuy n sang màu h ng thì i u ki n c a a và b là (bi t ion SO42- không b i n phân trong dung d ch) A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a. Câu 33: Tr n 100 ml dung d ch (g m Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) v i 400 ml dung d ch (g m H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu ư c dung d ch X. Giá tr pH c a dung d ch X là A. 7. B. 2. C. 1. D. 6. Câu 34: Khi t 0,1 mol m t ch t X (d n xu t c a benzen), kh i lư ng CO2 thu ư c nh hơn 35,2 gam. Bi t r ng, 1 mol X ch tác d ng ư c v i 1 mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a X là A. C2H5C6H4OH. B. HOCH2C6H4COOH. C. HOC6H4CH2OH. D. C6H4(OH)2. Câu 35: Trong m t nhóm A (phân nhóm chính), tr nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chi u tăng c a i n tích h t nhân nguyên t thì A. tính phi kim gi m d n, bán kính nguyên t tăng d n. B. tính kim lo i tăng d n, âm i n tăng d n. C. âm i n gi m d n, tính phi kim tăng d n. D. tính kim lo i tăng d n, bán kính nguyên t gi m d n. Câu 36: thu ư c Al2O3 t h n h p Al2O3 và Fe2O3, ngư i ta l n lư t: A. dùng khí H2 nhi t cao, dung d ch NaOH (dư). B. dùng khí CO nhi t cao, dung d ch HCl (dư). C. dùng dung d ch NaOH (dư), dung d ch HCl (dư), r i nung nóng. D. dùng dung d ch NaOH (dư), khí CO2 (dư), r i nung nóng. Câu 37: X là m t ancol (rư u) no, m ch h . t cháy hoàn toàn 0,05 mol X c n 5,6 gam oxi, thu ư c hơi nư c và 6,6 gam CO2. Công th c c a X là A. C2H4(OH)2. B. C3H7OH. C. C3H5(OH)3. D. C3H6(OH)2. Câu 38: Cho h n h p Fe, Cu ph n ng v i dung d ch HNO3 loãng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c dung d ch ch ch a m t ch t tan và kim lo i dư. Ch t tan ó là A. Cu(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3. Câu 39: Cho các ch t: etyl axetat, anilin, ancol (rư u) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rư u) benzylic, p-crezol. Trong các ch t này, s ch t tác d ng ư c v i dung d ch NaOH là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Câu 40: Th c hi n hai thí nghi m: 1) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch ch a HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Bi t NO là s n ph m kh duy nh t, các th tích khí o cùng i u ki n. Quan h gi a V1 và V2 là A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1. Câu 41: t cháy hoàn toàn a mol m t an ehit X (m ch h ) t o ra b mol CO2 và c mol H2O (bi t r ng b = a + c). Trong ph n ng tráng gương, m t phân t X ch cho 2 electron. X thu c dãy ng ng A. an ehit no, ơn ch c. B. an ehit không no có hai n i ôi, ơn ch c. C. an ehit không no có m t n i ôi, ơn ch c. D. an ehit no, hai ch c. Câu 42: Phát bi u không úng là A. Dung d ch fructozơ hoà tan ư c Cu(OH)2. B. Th y phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ u cho cùng m t monosaccarit. C. S n ph m th y phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có th tham gia ph n ng tráng gương. D. Dung d ch mantozơ tác d ng v i Cu(OH)2 khi un nóng cho k t t a Cu2O. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 15
 16. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 43: Hai este ơn ch c X và Y là ng phân c a nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu ư c th tích hơi úng b ng th tích c a 0,7 gam N2 ( o cùng i u ki n). Công th c c u t o thu g n c a X và Y là A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. Câu 44: Có 3 ch t l ng benzen, anilin, stiren, ng riêng bi t trong 3 l m t nhãn. Thu c th phân bi t 3 ch t l ng trên là A. dung d ch phenolphtalein. B. nư c brom. C. dung d ch NaOH. D. gi y quì tím. PH N RIÊNG: Thí sinh ch ư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n I ho c Ph n II). Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 n câu 50): Câu 45: Cho 4 ph n ng: (1) Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 →Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 →BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 →Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các ph n ng thu c lo i ph n ng axit - bazơ là A. (2), (4). B. (3), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 46: Th y phân este có công th c phân t C4H8O2 (v i xúc tác axit), thu ư c 2 s n ph m h u cơ X và Y. T X có th i u ch tr c ti p ra Y. V y ch t X là A. rư u metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rư u etylic. Câu 47: Cho m gam h n h p b t Zn và Fe vào lư ng dư dung d ch CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng, l c b ph n dung d ch thu ư c m gam b t r n. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Zn trong h n h p b t ban u là A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%. Câu 48: Cho 0,01 mol m t h p ch t c a s t tác d ng h t v i H2SO4 c nóng (dư), thoát ra 0,112 lít ( ktc) khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t). Công th c c a h p ch t s t ó là A. FeS. B. FeS2. C. FeO D. FeCO3. Câu 49: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam m t an ehit ơn ch c thu ư c 3 gam axit tương ng. Công th c c a an ehit là A. HCHO. B. C2H3CHO. C. C2H5CHO. D. CH3CHO. Câu 50: Khi brom hóa m t ankan ch thu ư c m t d n xu t monobrom duy nh t có t kh i hơi i v i hi ro là 75,5. Tên c a ankan ó là A. 3,3- imetylhecxan. B. 2,2- imetylpropan. C. isopentan. D. 2,2,3-trimetylpentan. Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 n câu 56): Câu 51: Trong pin i n hóa Zn-Cu, quá trình kh trong pin là A. Zn2+ + 2e →Zn. B. Cu →Cu2+ + 2e. 2+ C. Cu + 2e →Cu. D. Zn →Zn2+ + 2e. Câu 52: Cho các ph n ng: o o (1) Cu2O + Cu2S t → (2) Cu(NO3)2 t→ to o (3) CuO + CO  → (4) CuO + NH3 t → S ph n ng t o ra kim lo i Cu là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 53: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 ( ktc) b ng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu ư c ch t X ơn ch c. Toàn b lư ng ch t X trên cho tác d ng v i HCN (dư) thì ư c 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohi rin). Hi u su t quá trình t o CH3CH(CN)OH t C2H4 là A. 70%. B. 50%. C. 60%. D. 80%. Câu 54: Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al nhi t cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 23,3 gam h n h p r n X. Cho toàn b h n h p X ph n ng v i axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 ( ktc). Giá tr c a V là A. 7,84. B. 4,48. C. 3,36. D. 10,08. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 16
 17. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 55: Cho sơ ph n ng: NH3 + CH1:1) → X HONO → Y CuO→ Z . o  3 I (   ,t Bi t Z có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Hai ch t Y và Z l n lư t là: A. C2H5OH, HCHO. B. C2H5OH, CH3CHO. C. CH3OH, HCHO. D. CH3OH, HCOOH. Câu 56: Dãy g m các ch t u ph n ng v i phenol là: A. dung d ch NaCl, dung d ch NaOH, kim lo i Na. B. nư c brom, anhi rit axetic, dung d ch NaOH. C. nư c brom, axit axetic, dung d ch NaOH. D. nư c brom, an ehit axetic, dung d ch NaOH. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ---------- B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 ÁP ÁN CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i B Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 285 --------------------------- ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 - - - - Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 17
 18. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2008 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 263 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 44): Câu 1: un nóng V lít hơi an ehit X v i 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) n khi ph n ng x y ra hoàn toàn ch thu ư c m t h n h p khí Y có th tích 2V lít (các th tích khí o cùng i u ki n nhi t , áp su t). Ngưng t Y thu ư c ch t Z; cho Z tác d ng v i Na sinh ra H2 có s mol b ng s mol Z ã ph n ng. Ch t X là an ehit A. không no (ch a m t n i ôi C=C), hai ch c. B. no, hai ch c. C. no, ơn ch c. D. không no (ch a m t n i ôi C=C), ơn ch c. Câu 2: Cho m gam h n h p X g m hai rư u (ancol) no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO (dư) nung nóng, thu ư c m t h n h p r n Z và m t h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá tr c a m là A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2. Câu 3: T hai mu i X và Y th c hi n các ph n ng sau: o X t → X1 + CO2 X1 + H2O  → X2 X2 + Y  → X + Y1 + H2O X2 + 2Y  → X + Y2 + H2O Hai mu i X, Y tương ng là A. CaCO3, NaHSO4. B. BaCO3, Na2CO3. C. CaCO3, NaHCO3. D. MgCO3, NaHCO3. Câu 4: hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3), c n dùng v a V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Câu 5: Khi i n phân NaCl nóng ch y ( i n c c trơ), t i catôt x y ra A. s kh ion Cl-. B. s oxi hoá ion Cl-. C. s oxi hoá ion Na+. D. s kh ion Na+. Câu 6: S ng phân este ng v i công th c phân t C4H8O2 là A. 5. B. 2. C. 4. D. 6. Câu 7: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu ư c h n h p Y g m các oxit có kh i lư ng 3,33 gam. Th tích dung d ch HCl 2M v a ph n ng h t v i Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. Câu 8: Dãy g m các ch t ư c x p theo chi u nhi t sôi tăng d n t trái sang ph i là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH. C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. Câu 9: Có các dung d ch riêng bi t sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. S lư ng các dung d ch có pH < 7 là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 10: Cho 3,6 gam an ehit ơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, thu ư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Công th c c a X là A. C3H7CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 18
 19. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 11: Phát bi u úng là: A. Tính axit c a phenol y u hơn c a rư u (ancol). B. Cao su thiên nhiên là s n ph m trùng h p c a isopren. C. Các ch t etilen, toluen và stiren u tham gia ph n ng trùng h p. D. Tính bazơ c a anilin m nh hơn c a amoniac. Câu 12: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta i u ch oxi b ng cách A. i n phân nư c. B. nhi t phân Cu(NO3)2. C. nhi t phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. chưng c t phân o n không khí l ng. Câu 13: Kh i lư ng c a m t o n m ch tơ nilon-6,6 là 27346 vC và c a m t o n m ch tơ capron là 17176 vC. S lư ng m t xích trong o n m ch nilon-6,6 và capron nêu trên l n lư t là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 14: Cho V lít dung d ch NaOH 2M vào dung d ch ch a 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 n khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V thu ư c lư ng k t t a trên là A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. Câu 15: Phát bi u không úng là: A. Trong dung d ch, H2N-CH2-COOH còn t n t i d ng ion lư ng c c H3N+-CH2-COO-. B. Aminoaxit là h p ch t h u cơ t p ch c, phân t ch a ng th i nhóm amino và nhóm cacboxyl. C. Aminoaxit là nh ng ch t r n, k t tinh, tan t t trong nư c và có v ng t. D. H p ch t H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este c a glyxin (hay glixin). Câu 16: Gluxit (cacbohi rat) ch ch a hai g c glucozơ trong phân t là A. saccarozơ. B. tinh b t. C. mantozơ. D. xenlulozơ. Câu 17: Cho các ch t: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. S ch t u ph n ng ư c v i dung d ch HCl, dung d ch NaOH là A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 18: Phát bi u úng là: A. Ph n ng gi a axit và rư u khi có H2SO4 c là ph n ng m t chi u. B. T t c các este ph n ng v i dung d ch ki m luôn thu ư c s n ph m cu i cùng là mu i và rư u (ancol). C. Khi th y phân ch t béo luôn thu ư c C2H4(OH)2. D. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng axit là ph n ng thu n ngh ch. Câu 19: Cho glixerin trioleat (hay triolein) l n lư t vào m i ng nghi m ch a riêng bi t: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung d ch Br2, dung d ch NaOH. Trong i u ki n thích h p, s ph n ng x y ra là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 20: Cho các ph n ng sau: 4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Fe →FeCl2 + H2. 14HCl + K2Cr2O7 →2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. 6HCl + 2Al →2AlCl3 + 3H2. 16HCl + 2KMnO4 →2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. S ph n ng trong ó HCl th hi n tính oxi hóa là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 21: Khi phân tích thành ph n m t rư u (ancol) ơn ch c X thì thu ư c k t qu : t ng kh i lư ng c a cacbon và hi ro g p 3,625 l n kh i lư ng oxi. S ng phân rư u (ancol) ng v i công th c phân t c a X là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 22: Cho V lít h n h p khí ( ktc) g m CO và H2 ph n ng v i m t lư ng dư h n h p r n g m CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng h n h p r n gi m 0,32 gam. Giá tr c a V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Câu 23: Cho sơ chuy n hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Bi t Y và Z u có ph n ng tráng gương. Hai ch t Y, Z tương ng là: A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH3CHO. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 19
 20. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch KOH (dư), thu ư c a mol h n h p khí và dung d ch X. S c khí CO2 (dư) vào dung d ch X, lư ng k t t a thu ư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. Câu 25: un nóng h n h p khí g m 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu ư c h n h p khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình ng dung d ch brom (dư) thì còn l i 0,448 lít h n h p khí Z ( ktc) có t kh i so v i O2 là 0,5. Kh i lư ng bình dung d ch brom tăng là A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam. Câu 26: Trung hoà 5,48 gam h n h p g m axit axetic, phenol và axit benzoic, c n dùng 600 ml dung d ch NaOH 0,1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng, thu ư c h n h p ch t r n khan có kh i lư ng là A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. C. 4,90 gam. D. 6,80 gam. Câu 27: H p th hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 ( ktc) vào 500 ml dung d ch h n h p g m NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82. Câu 28: Tr n l n V ml dung d ch NaOH 0,01M v i V ml dung d ch HCl 0,03 M ư c 2V ml dung d ch Y. Dung d ch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 29: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Câu 30: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 8,96 lít khí H2 ( ktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. Câu 31: H p ch t trong phân t có liên k t ion là A. NH4Cl. B. NH3. C. HCl. D. H2O. Câu 32: Cho cân b ng hoá h c: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k); ph n ng thu n là ph n ng to nhi t. Phát bi u úng là: A. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi tăng nhi t . B. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng O2. C. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi gi m áp su t h ph n ng. D. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng SO3. Câu 33: S ng phân hi rocacbon thơm ng v i công th c phân t C8H10 là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 34: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. Câu 35: Bán kính nguyên t c a các nguyên t : 3Li, 8O, 9F, 11Na ư c x p theo th t tăng d n t trái sang ph i là A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F. Câu 36: X là kim lo i ph n ng ư c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng ư c v i dung d ch Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n lư t là (bi t th t trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng trư c Ag+/Ag) A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag. Câu 37: Tinh b t, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ u có kh năng tham gia ph n ng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. th y phân. Câu 38: Este X có các c i m sau: - t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2O có s mol b ng nhau; - Thu phân X trong môi trư ng axit ư c ch t Y (tham gia ph n ng tráng gương) và ch t Z (có s nguyên t cacbon b ng m t n a s nguyên t cacbon trong X). Phát bi u không úng là: A. t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Ch t Y tan vô h n trong nư c. C. Ch t X thu c lo i este no, ơn ch c. D. un Z v i dung d ch H2SO4 c 170oC thu ư c anken. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản