Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giáo dục trẻ: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:223

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp giáo dục trẻ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng cho trẻ một nhân cách toàn diện; Khích lệ và khen ngợi tăng cường lòng tự tin và dũng khí cho trẻ; "Thiện" là điều đẹp nhất của con người; Nuôi dưỡng thói quen tốt loại bỏ thói quen xấu; Hưởng lợi từ sự khiêm tốn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giáo dục trẻ: Phần 2

 1. Nhtin t6 ca ban va quan tr9ng trong sv vui ve cua CUQC s6ng ch fn h la nhti n each cua m6i chung ta, n�u khong c6 n h Ctng nguyen n htin khac thl nhtin each la n htin t6 khong bi�n d6i trong ba t kl moi truang nao. Ngay tu nh6 toi da nh�n dtit each mu quang. Cha toi chtia tltng giao dl,lc toi nhti th�, ong c6 thai d
 2. do lam sai chuy�n g1 d6, cha kh6ng bao gio ch� gi�u hay khich bac t6i truoc m�t m9i nguoi. Luc d6 cha lu6n lam t6i cam thay: Cha rat thvc long th�t tam quan tam tai t6i. M6i khi cha yeu cau phai lam m(>t vi�c g1 d6, ong se n6i cho toi tfnh cap bach cua vi�c can lam d6, n6i r6 r�ng d6 la vi�c ma toi nen lam chu khong phai ong dang ep phai lam vi�c d6 . N�u trong khi chdi ma vo tlnh lam hong hay giSm hong hoa cua nguoi khac, ong nhat dinh se gQi toi d�n xin 16i hQ. Bat lu�n la hang x6m c6 bi�t hay khong , 6ng d�u yeu cau toi chu d(>ng lam vi�c d6. N6i d�n day lc;ii lam toi nho toi m(>t cau chuy�n da xay ra vao m(>t bu6i chi�u t6i khi t6i 7 tu6i. Ngay horn d6 toi vui mLing chdi d ngoai mo phong tro kj ma c6 dc;ii. Toi dung m9t cai g�y dai thay th� cho gudm, tv m1nh gia vo voi tu th� tac chi�n voi cuong dc;io. Ki�m phap cua toi rat tuy�t, ho�c la dam ho�c la ch�t. Trang tro chdi vui nh(>n nay, t6i som da coi m1nh trd thanh m(>t anh hung thl,fc thl,l. Cha thay v�y th1 vo cling vui Ve, nhCfng tro chdi nay rat CO l
 3. Toi nhin canh c6ng nha hang x6m, chling thSy c6 nguai ra, cung khong phat hi�n ra cha dang quan sat tOi . Luc d6 toi dang mu6n quay nguai "Tr6n thoat" thi cha da gQi l
 4. O ng chi n6i m
 5. Troi tbi rat nhanh, c�u nhanh ch6ng chc;i.y v� nha. C�u k� cho cha nghe v� chuy�n da xay ra, hi v9ng ong se giup m1nh fim de v� . Khong ngo, cai ma c�u nh�n v� chi la m
 6. T6i cho r�ng di�u then ch6t trong giao dl,lc d6 la khong d6i lua lf tfnh, khong pha ho9i sue phan doan cua tre . M9t khi bi mat di nang h,tc phan doan thong thuang , trong ca CUQC doi mlnh tre khong th� phan doan chfnh xac st,t t6t xau, tfnh dung sai cua st,t v�t. Cha da yeu cau toi dLtng tt1 di�m nay. N�u toi n6i nhililg loi khong khach khf vai nguoi khac, ong khong chi trfch toi ngay l�p We, ma trvac tien phai xin 16i nguoi khac. O ng se n6i vai d6i phudng r�ng: "Con toi lan len a nong thon, do v�y mai n6i ra nhililg cau nhv v�y, xin ngai dt1ng d� y" . Luc d6 toi se tt,t nh�n thay nhililg loi mlnh n6i ra la khong hQp lf, sau d6 nhat djnh t6i se hoi cha v� nguyen nhan trong d6. D
 7. nghi: 'Ta c6 each nghi cua minh, nguoi nho nhu c�u lam sao ma bi�t du
 8. nay chang phai la m
 9. Antoni la m� cua Carl. Carl - nguai c6 cung ten voi toi, la m
 10. " Con n6i hoan toan la st,t th�t, n�u m� khong tin thi nhin m�t ong ay di . . . Con khong n6i sai . . . Sao m� lc;i.i danh con, sao m� danh con" . C�u be tuc gi�n n6i vai nguoi m�. Antoni qua kinh hai, wa keo c�u be, villi buac nhanh nhu mu6n chc;i.y khoi ndi nay. Nhin bQn h9 da di xa, toi mai tha phao nh� nh6m, c�u be Carl v� nha nhat djnh se bj danh m9t tr�n len bo xu6ng ru9ng. Toi hi�u rltng can b�nh thich n6i ra nhCtng hc;i.n ch� cua c�u be Carl nay tuy la da c6 tu be nhung Ian nay khong phai do c6 9, chi la c�u chua bi�t dling ngon tu hQp If d� bi�u dc;i.t 9 nghia cua ban than. N�u c�u be n6i vai toi rltng: " Giao su Carl, m�t ngai lam sao khong h6ng hao nhu mQi nguoi ma lc;i.i trling bc;i.c th� kia? C6 phai ngai dang mlic b�nh khong " . Nhu v�y, cung vai each bi�u dc;i.t cua c�u be nhung 9 nghia lc;i.i khong gi6ng nhau. Cach n6i dau rat d� bj hi�u nham, con each sau lc;i.i th� hi�n st,t quan tam tai nguoi khac. Con v� Antoni, each lam cua co cang khong dling, co nen dung m9t each thuc ma mQi nguoi d�u c6 th� chap nh�n duQc d� giai quy�t vai c�u be, chu khong nen trttng phc;i.t nhu v�y. Tu di�m nay c6 th� thay, st,t giao d1,1c thuong ngay cua co d6i vai c�u be la chua day du, each thuc lc;i.i khong thoa dang. Toi hi v9ng rltng co Antoni c6 th� hi�u r6 dc;i.o If nay, n�u khong thi c�u be c6 cai ten gi6ng toi se khong c6 duQc m9t cu9c s6ng t6t d�p. Phe binh d6i vai tre, di�u quan tr9ng nhat d6 chfnh la phai khi�n chung tam ph1,1c khSu ph1,1c. Cau n6i nay tuy rat ddn gian nhung chang phai la m9t chuy�n d� dang c6 th� tht,tc hi�n duQc. http://tieulun.hopto.org
 11. Tn.toc tien, b
 12. Toi nhin cha n6i nho : "Cha a, cha ding chu 9 than s�c cua con di dau m§.t khi hQC a?" "Dung v�y, cha cho rang con la m9t c�u be ngoan, tu khi cha d
 13. bdi vI con dang tu duy" . Cha truck tien kh�ng djnh hanh vi cua t6i, sau d6 giup t6i lf giai duc;:ic nhffng nghi ho�c cua ban than. "Truac tien, ki�n thuc la khdi ngu6n cua tat ca nang luc;:ing. N�u khong c6 nhffng ki�n thuc v� h,tc h9c cd ban thI con lam sao bi�t duc;:ic can bao nhieu thanh g6 d� gilt vffng m
 14. ti�ng m� de th1 lam sao hi�u d119c chfnh xac cai hay, cai d�p cua n6, khong th� cam nh�n n6 m
 15. " . . . " . Dua tre ch�ng c6 each nao tra loi. "Con, con dang nghi" . Dua tre v6n di djnh n6i each suy nghi cua minh vai nguoi cha nhung luc d6 da khong n6i ra loi. "Con nghi gi, mau n6i ra dil "H9c nhftng cai nay c6 tac dt,mg gi" . Dua tre dung cam n6i ra nhftng suy nghi trong long minh . " Nguoi th
 16. nhat, yeu du6i hoan toan den tu h�u qua cua each giao dvc sai lam nay ' hay n6i each khac, d6 v6n di khong phai la giao dvc. Cha toi luon chu tntdng r�ng, cho du la m
 17. khong cho phep tre n6i chuy�n trong khi an cdm, cha m� nghiem khtic nhv d9a n
 18. gi, se trd nen tho b
 19. Cd h
 20. chfnh la vu khf kien cuong cua chung ta. Do v�y chung ta nen som b6i dvang dung khf, cang som cang t6t. Nhling loi nay d�u do cha noi voi toi. Thong qua S\,t giao dt.ic va nuoi duang dung each th1 nhling nguoi nhut nhat SQ s�t bSm sinh cling co th� co duQc dung khf, trd thanh m(>t nguoi dung cam. Tuy dung khf va tfnh troi sinh co m(>t m6i quan h� lon toi nhau, nhung cha tOi cho rang, n@u cha m� luc nao cling lo lang con cai se g�p t6n thudng ma phong d9i tfnh nguy hi€m CUa S\,t Vi�c; ho�C d� tranh • cho tre khong chju bat k1 t6n thudng nao, th�m chf khi@n tre mat di Cd h(>i luy�n t�p Cd th€ th1 tre Se khong CO each nao bf>i duang dung khr. Sau khi tre lan len li�u co day du dung khf hay khong th1 chu y@u dl,ta vao cha m� tre coi tr9ng van d� b6i dvang no trong thoi ki au thd nhu th@ nao, tfnh quan tr9ng cua no khong chi d bSm sinh. Cu(>c s6ng luon co vo van kho khan bao quanh, con nguoi th\,tc s\,t co dung khf phai la nguoi cho du co g�p kho khan nao cling khong co minh l9i, d�u co th€ tran tinh, d6i di�n, dung cam huong tai phfa truoc. Chi co nhling nguoi nhu v�y moi thl,tc sl,t co gia trj. N@u khong cho du co tai hoa hay h9c thuc cao d@n may d�u chflng co tac dt.ing gl. Nhling anh hudng cua m(>t con nguoi trong thoi au thd Se kho CO th� XOa nhoa trong suf>t ca CUQC doi. Vf dt.i: N@u m(>t nguoi ca doi khong dam di m(>t m1nh trong bong t6i th1 nhat djnh ngay tu nho nguoi do da rat SQ bong t6i. Do v�y, ngay tu nhling ngay con nho cha toi da c6 h@t sue d� toi khong kinh hai, ho�c nghe thay nhling chuy�n dang sQ, khong d� toi nhin thay nhling thu dang SQ. Do chfnh la bvac dau tien trong s\,t giao dt.ic d€ giup toi trd thanh m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2