intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp luận của việc thiết kế bài học theo hướng công nghệ học

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày dạy học truyền thống và dạy học theo hướng công nghệ; ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống; sở thích của học sinh đối với các phương pháp dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp luận của việc thiết kế bài học theo hướng công nghệ học

  1. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2008,V.53, No 4, pp.63-70 PH×ÌNG PHP LUŠN CÕA VI›C THI˜T K˜ B€I HÅC THEO H×ÎNG CÆNG NGH› HÅC Ph¤m Quang Ti¸n Trung t¥m Cæng ngh» Gi¡o döc 1. Mð ¦u Hi»n nay, êi mîi m¤nh m³ ph÷ìng ph¡p gi¡o döc v   o t¤o, kh­c phöc lèi truy·n thö mët chi·u, r±n luy»n n¸p t÷ duy s¡ng t¤o cõa ng÷íi håc. Tøng b÷îc ¡p döng c¡c ph÷ìng ph¡p ti¶n ti¸n... v o qu¡ tr¼nh d¤y håc theo Nghà quy¸t Trung ÷ìng 2 khâa VIII (12-1996) ¢ ÷ñc thº ch¸ hâa trong luªt gi¡o döc (2005) ang l  y¶u c¦u c§p thi¸t cõa to n ng nh. º tøng b÷îc n¥ng cao ch§t l÷ñng d¤y håc c¡c mæn håc, ng nh Gi¡o döc ang ph¡t ëng phong tr o thi ua êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc, ki¶n quy¸t nâi Khæng vîi åc ch²p, d¤y håc theo h÷îng ph¡t huy t½nh t½ch cüc, chõ ëng cõa håc sinh. Håc c¡i g¼? v  Håc nh÷ th¸ n o? ang l  mët v§n · ÷ñc nhi·u gi¡o vi¶n quan t¥m. Trong b i vi¸t n y, chóng tæi muèn · cªp ¸n ph÷ìng ph¡p luªn cõa vi»c thi¸t k¸ b i håc theo h÷îng cæng ngh» håc. 2. Nëi dung nghi¶n cùu 2.1. D¤y håc truy·n thèng v  d¤y håc theo h÷îng cæng ngh» B£ng 1. So s¡nh giúa h÷îng d¤y håc truy·n thèng v  d¤y håc theo h÷îng cæng ngh» H÷îng truy·n thèng H÷îng cæng ngh» håc 1. L§y gi¡o vi¶n l m trung t¥m. 1. L§y håc sinh l m trung t¥m [1]. 2. Gi¡o vi¶n ho¤t ëng l  ch½nh. 2. Håc sinh ho¤t ëng l  ch½nh. 3. Gi¡o vi¶n tê chùc, h÷îng d¨n c¡c 3. Gi¡o vi¶n gi£ng b i - ph¡t v§n theo ho¤t ëng håc tªp cõa håc sinh theo h÷îng: h÷îng : Th¦y nâi - Trá ghi. Th¦y tê chùc - Trá ho¤t ëng. 4. Håc sinh l­ng nghe, ghi ch²p, håc 4. Håc sinh t½ch cüc, chõ ëng x¥y düng thuëc. b i, t¼m ki¸m ki¸n thùc. 63
  2. Ph¤m Quang Ti¸n 5. C¡c ki¸n thùc ÷ñc mð rëng, li¶n h» 5. C¡c ki¸n thùc bâ hµp trong SGK. vîi thüc t¸ àa ph÷ìng. 6. Håc sinh l m b i trong SGK, phö 6. Håc sinh l m b i tªp câ s¡ng t¤o, câ thuëc v o SGK. thº tü x¡c ành v  gi£i quy¸t v§n ·. 7. Håc sinh ÷ñc tham gia ¡nh gi¡, tü 7. Gi¡o vi¶n ëc quy·n ¡nh gi¡. ¡nh gi¡ v  ¡nh gi¡ l¨n nhau. 8. Chó trång êi mîi c¡ch d¤y cõa th¦y. 8. Chó trång êi mîi c¡ch håc cõa trá. 9. Th¦y l  th¦y d¤y: d¤y chú, d¤y ngh·, 9. Th¦y l  th¦y håc: d¤y c¡ch cho trá d¤y ng÷íi. tü håc chú, tü håc ngh·. 10. Sû döng CNTT v  c¡c thi¸t bà hi»n 10. Sû döng ph§n tr­ng, b£ng en. ¤i 2.2. ×u nh÷ñc iºm cõa ph÷ìng ph¡p d¤y håc truy·n thèng B£ng 2. ×u v  nh÷ñc iºm cõa ph÷ìng ph¡p d¤y håc truy·n thèng ×u iºm Nh÷ñc iºm 1. Thæng tin ph£n hçi tø håc sinh 1. Thuªn ti»n cho vi»c gi£i th½ch, gi£ng khæng câ, gi¡o vi¶n khæng bi¸t håc sinh gi£i. câ hiºu b i hay khæng? 2. T¤o ÷ñc c£m hùng cho gi¡o vi¶n. 2. Mùc ë l÷u giú thæng tin th§p. 3. Câ thº i·u ch¿nh nëi dung v  ph÷ìng ph¡p phò hñp vîi tr¼nh ë cõa 3. Gi£ng chung cho c£ lîp theo còng tèc c¡c èi t÷ñng kh¡c nhau trong lîp (d¤y ë. håc ph¥n ho¡). 4. M§t ½t thíi gian chu©n bà b i (nh§t 4. Gi¡o vi¶n ch÷a câ kinh nghi»m, câ l  èi vîi gi¡o vi¶n l¥u n«m) xu h÷îng tr¼nh b y qu¡ nhanh. 5. Tr¼nh b y nëi dung nhanh v  nhi·u. 5. Câ thº d¨n ¸n nh m ch¡n. 6. Khæng câ sü tham gia t½ch cüc cõa 6. Câ ÷u th¸ v· giao ti¸p giúa gi¡o vi¶n håc sinh. Håc sinh khæng câ cì hëi x¥y v  håc sinh. düng b i. Thíi gian chó þ cõa håc sinh ng­n hìn c¡c ph÷ìng ph¡p kh¡c. 2.3. Sð th½ch cõa håc sinh èi vîi c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc Ph¥n lo¤i sð th½ch d÷îi ¥y düa theo i·u tra cõa M. Hebditch, tr÷íng Gilling- ham, Dorset tr¶n c¡c håc sinh tø 11-18 tuêi, n«m håc 1990 [2]. 64
  3. Ph÷ìng ph¡p luªn cõa vi»c thi¸t k¸ b i håc theo h÷îng cæng ngh» håc B£ng 3. Sð th½ch cõa håc sinh èi vîi c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc Ph÷ìng ph¡p Th½ch (%) Khæng th½ch (%) Ph¥n v¥n (%) 1. Th£o luªn theo 80 4 17 nhâm 2. Trá chìi / mæ 80 2 17 phäng 3. âng kàch 70 9 22 4. Ho¤t ëng ngh» 67 9 26 thuªt 5. Håc trong 50 11 37 pháng th½ nghi»m 6. Nghi¶n cùu t¤i 50 24 26 th÷ vi»n. 7. Sì ç, b£ng 46 15 37 biºu 8. L m vi»c c¡ 41 26 33 nh¥n 9. Quan s¡t 30 13 57 10. Di¹n gi£ng 11 70 19 2.4. Ph÷ìng ph¡p d¤y håc v  ë l÷u giú thæng tin T÷ li»u tø pháng th½ nghi»m  o t¤o Quèc gia t¤i Bethel, Maine, M¾. B£ng 4. ë l÷u giú thæng tin cõa ng÷íi håc vîi c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc Ph÷ìng ph¡p d¤y håc ë l÷u giú thæng tin 1. Nghe thuy¸t tr¼nh 5% 2. åc 10 % 3. Nghe nh¼n 20 % 4. Tr¼nh di¹n 30 % 5. Th£o luªn nhâm 50 % 6. Thüc h nh thæng qua vi»c l m 75 % 7. D¤y ng÷íi kh¡c 90 % Tø mùc ë l÷u giú thæng tin qua c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc, c¡c nh  nghi¶n cùu gi¡o döc tr¶n th¸ giîi ¢ ÷a ra mët sè k¸t luªn, cho r¬ng : Nâi cho tæi nghe.............................................tæi s³ qu¶n. Ch¿ cho tæi th§y..............................................tæi s³ nhî. Cho tæi tham gia.............................................tæi s³ hiºu. 65
  4. Ph¤m Quang Ti¸n H¼nh 1. Kho£ng thíi gian tªp trung cõa håc sinh khi nghe gi£ng Ta nghe..........................................................ta s³ qu¶n. Ta nh¼n...........................................................ta s³ nhî. Ta l m............................................................ta s³ håc ÷ñc. 2.5. Cì sð t¥m l½ cõa vi»c håc Düa v o l½ thuy¸t ph£n x¤ câ i·u ki»n v  ph£n x¤ b©m sinh, ta câ thº l½ gi£i cì ch¸ cõa vi»c Håc mët c¡ch kh¡ch quan â l : Håc l  h¼nh th nh mët ph£n x¤ câ i·u ki»n. 2.5.1. Ph÷ìng ph¡p "Thû" v  "Sai" trong qu¡ tr¼nh håc Th½ nghi»m: L§y 5 c¡i kµo, méi c¡i buëc mët sñi ch¿ kh¡ d i (50cm). C¡c sñi ch¿ ·u còng m u. º 5 sñi ch¿ §y l¨n lën ± l¶n nhau, ch¿ câ 5 ¦u mót t¡ch ríi. Th¦y gi¡o ch¿ v o mët c¡i kµo v  y¶u c¦u håc sinh c¦m v o mët ¦u ch¿ (trong sè 5 ¦u) k²o chi¸c kµo â ra. ∗ Ph÷ìng ¡n 1. (thû v  sai khæng câ k¸ ho¤ch). Håc sinh rót mët sñi khæng ÷ñc, bä xuèng, l¤i rót sñi kh¡c. . . r§t câ thº ¸n l¦n thù 4 l¤i rót óng sñi ¢ rót l¦n thù nh§t. ∗ Ph÷ìng ¡n 2. (thû v  sai câ k¸ ho¤ch). N¸u rót l¦n thù nh§t khæng ÷ñc, th¼ º ri¶ng sñi â ra. L¦n sau rót sñi kh¡c, ngh¾a l  khæng l°p l¤i l¦n sai tr÷îc ¥y. Trong nghi¶n cùu khoa håc nâ ÷ñc coi l  óng , câ thº ch§p nhªn ÷ñc. ∗ Ph÷ìng ¡n 3. (thû v  óng) Câ thº l m óng ngay tø l¦n ¦u ti¶n b¬ng c¡ch th¦y gi¡o h÷îng d¨n håc sinh l¦n theo sñi d¥y buëc tø ché buëc chi¸c kµo cho ¸n tªn ¦u mót thù 2. D÷îi sü h÷îng d¨n cõa th¦y gi¡o, håc sinh câ thº l m óng ngay tø l¦n ¦u ti¶n, khæng nh§t thi¸t ph£i sai ph£i m¦y má ph£i may rõi nh÷ c¡c nh  b¡c håc ¢ l m trong qu¡ tr¼nh ph¡t minh ra ch¥n l½. HÅC l  mët qu¡ tr¼nh m  håc sinh i t¼m c¡i mîi cho ch½nh m¼nh, khæng nh§t thi¸t ph£i thû v  sai , m  ngay tø l¦n ¦u câ thº óng (Hç Ngåc ¤i ) [2]. 66
  5. Ph÷ìng ph¡p luªn cõa vi»c thi¸t k¸ b i håc theo h÷îng cæng ngh» håc Theo K.Marx, C¡i °c tr÷ng cho méi thíi ¤i ch½nh l  ph÷ìng ph¡p l m ra s£n ph©m . 2.5.2. Håc = Væ thùc + Þ thùc Ng y 16-05-2002, t¤p ch½ Journal of Consciousness Studies cæng bè mët cæng tr¼nh nghi¶n cùu cõa Mc.Fadden t¤i ¤i håc Surrey (Anh), chùng minh r¬ng: Cì sð vªt ch§t cõa t÷ duy l  mët tr÷íng i»n tø cõa bë n¢o, ho¤t ëng t÷ duy bao gçm væ thùc v  þ thùc. Håc l  mët ho¤t ëng t÷ duy iºn h¼nh, v¼ vªy: Håc = Væ thùc + Þ H¼nh 2. T÷ duy l  mët tr÷íng thùc. Nh¼n mët c¡i c¥y, nhªn th§y l¡ cõa i»n tø cõa bë n¢o nâ m u xanh, em l¤i c£m gi¡c dàu d ng, d¹ chàu, â l  væ thùc. Th­c m­c t¤i sao l¡ cõa nâ m u xanh, â l  þ thùc. ¶m r¬m, nh¼n th§y tr«ng trán v  s¡ng â l  væ thùc. Th­c m­c t¤i sao tr«ng ¶m r¬m l¤i trán v  s¡ng hìn c¡c ¶m kh¡c, â l  þ thùc. Mc.Fadden nh§n m¤nh r¬ng: nhi·u ng÷íi th÷íng çng nh§t t÷ duy vîi þ thùc m  bä qua væ thùc, thªt l  nh¦m l¨n lîn. Tr¶n thüc t¸, ph¦n lîn t÷ duy l  væ thùc, væ thùc bao gií công câ tr÷îc, þ thùc câ sau. Væ thùc l  c¡i ph¦n b©m sinh m  ai công câ, nh÷ng v§n · l  nâ câ ÷ñc ¡nh thùc hay khæng? Þ thùc l  c¡i câ sau, h¼nh th nh trong qu¡ tr¼nh sèng, phö thuëc nhi·u v o ho n c£nh mæi tr÷íng. Væ thùc v  þ thùc li¶n quan mªt thi¸t vîi nhau, thi¸u mët trong hai v¸ ·u d¨n tîi t÷ duy qu± qu°t. Tr´ em t÷ duy chõ y¸u b¬ng væ thùc, lîn l¶n mîi bê sung d¦n d¦n þ thùc. Sigmund Freud coi væ thùc l  c¡i ti·m ©n s¥u xa, quy¸t ành måi ho¤t ëng cõa con ng÷íi. V¼ th¸, n¸u gi¡o döc khæng bi¸t ¡nh thùc c¡i n«ng l÷ñng væ còng to lîn ti·m ©n â trong con ng÷íi th¼ bao nhi¶u cè g­ng nhçi nh²t chú ngh¾a công s³ væ döng. Cæng vi»c ¡nh thùc ÷ñc ng÷íi ph÷ìng æng gåi l  khai t¥m , sü nghi»p gi¡o döc chõ y¸u l  khai tr½ . N·n gi¡o döc hi»n ¤i qu¡ chó trång v  qu¡ vëi v ng trong vi»c khai tr½ (cung c§p thæng tin) ¸n néi th÷íng l¢ng qu¶n nhi»m vö khai t¥m . V¼ vªy, sü qu¡ t£i v· m°t ki¸n thùc th÷íng di¹n ra èi vîi håc sinh nhä tuêi (Tiºu håc & THCS). 2.5.3. Quan ni»m v· håc Håc l  mët qu¡ tr¼nh b½ ©n, cho ¸n nay v¨n ch÷a ÷ñc kh¡m ph¡ ¦y õ. Qu¡ tr¼nh â di¹n ra trong ¦u âc ng÷íi håc n¶n khæng thº quan s¡t trüc ti¸p ÷ñc. Håc l  mët qu¡ tr¼nh hëp en khâ x¡c ành, qu¡ tr¼nh håc thªt khâ thæng hiºu nh÷ng k¸t qu£ cõa qu¡ tr¼nh l¤i d¹ nhªn bi¸t v  ành l÷ñng, ¦u ra cuèi còng cõa qu¡ tr¼nh n y công ÷ñc biºu hi»n b¬ng s£n ph©m håc l : tri thùc, l  k¾ n«ng hay th¡i ë v.v. . . 67
  6. Ph¤m Quang Ti¸n H¼nh 3. Hëp en 2.5.4. Bèn c¡ch ti¸p cªn chõ y¸u v· håc ∗ C¡ch ti¸p cªn thù 1 quan t¥m ¸n k¸t qu£ cuèi còng, ¸n ¦u ra cõa s£n ph©m (IP.Pavlèp-BF.Skinner-Charles Darwin). C¡ch ti¸p cªn n y cho r¬ng håc l  qu¡ tr¼nh l m bi¸n êi h nh vi tø kinh nghi»m hay l  tø sü ti¸p xóc vîi mæi tr÷íng sèng cõa chõ thº. ∗ C¡ch ti¸p cªn thù 2 quan t¥m ¸n qu¡ tr¼nh håc, ¸n ¦u v o cõa s£n ph©m (P.Ia Galperin, VV. a-v÷-èp, B.Elkonnin, Hç Ngåc ¤i v.v...). Quan ni»m n y cho r¬ng: Vi»c håc nâi chung... ·u câ thº ph¥n gi£i th nh 2 th nh ph¦n: - Håc CI g¼ - Vi»c HÅC l m ra s£n ph©m g¼? - Håc b¬ng CCH n o - vi»c HÅC di¹n ra trong thüc ti¹n nh÷ th¸ n o? [2]. ∗ C¡ch ti¸p cªn thù 3 quan t¥m ¸n nhúng g¼ x£y ra trong hëp en (J.Piaget, Ph¤m Minh H¤c v.v...) cho r¬ng: Håc l  qu¡ tr¼nh bi¸n êi v  c¥n b¬ng c§u tróc nhªn thùc º th½ch nghi vîi mæi tr÷íng. Håc l  t½ch hñp, çng hâa, i·u ùng, nhªp nëi nhúng dú li»u mîi, l m bi¸n êi c§u tróc nhªn thùc nëi t¤i hi»n câ. Håc l  chi¸m l¾nh c¡c èi t÷ñng trong thüc t¸ kh¡ch quan theo c¡ch håc °c tr÷ng cho tøng giai o¤n. Câ ½t nh§t ba ch°ng lîn: håc b¬ng c¡ch sû döng c¡c gi¡c quan; håc b¬ng vªn döng logic cö thº; v  håc b¬ng logic h¼nh thùc. ∗ C¡ch ti¸p cªn thù 4 câ xu h÷îng k¸t hñp c¡c c¡ch ti¸p cªn tr¶n th nh mët mæ h¼nh qu¡ tr¼nh thæng tin (Denise Chalmers Cowan, University Australia, 1995). T¡c gi£ quan ni»m: Håc l  tü t¤o ra kh£ n«ng x¡c ành v§n · c¦n gi£i quy¸t, thu nhªn, xû l½ thæng tin v  ùng döng ch÷ìng tr¼nh gi£i quy¸t v§n ·. Nh÷ vªy Håc, cèt lãi l  tü håc, l  qu¡ tr¼nh ph¡t triºn nëi t¤i, trong â chõ thº tü thº hi»n v  bi¸n êi m¼nh, tü l m phong phó gi¡ trà cõa m¼nh b¬ng c¡ch thu nhªn, xû lþ v  bi¸n êi thæng tin b¶n ngo i th nh tri thùc b¶n trong con ng÷íi m¼nh. Möc ½ch cõa vi»c håc, â l  : Håc º bi¸t - Learning to know; Håc º tçn t¤i - Learning to be; Håc º chung sèng - Learning to live together [3]. 2.5.5. Ba tr÷íng ph¡i v· håc Câ 3 tr÷íng ph¡i t¥m l½ ¢ gâp ph¦n v o l½ thuy¸t håc tªp. Méi tr÷íng ph¡i xem x²t vi»c håc â tø mët gâc ë kh¡c nhau, chóng bê trñ cho nhau hìn l  m¥u thu¨n vîi nhau v  th÷íng giao thoa vîi nhau trong thüc t¸. 68
  7. Ph÷ìng ph¡p luªn cõa vi»c thi¸t k¸ b i håc theo h÷îng cæng ngh» håc ∗ Tr÷íng ph¡i nhªn thùc. Xem x²t c¡c qu¡ tr¼nh t÷ duy di¹n ra khi ta håc. Vi»c Håc khæng ho n to n gièng vîi ghi nhî m¡y mâc (håc vµt). Håc sinh khæng ch¿ ghi nhî nhúng g¼ gi¡o vi¶n nâi. Thæng qua líi nâi cõa gi¡o vi¶n, håc sinh t¤o n¶n líi kº cõa ri¶ng m¼nh v· nhúng ki¸n thùc m  c¡c em thu nhªn ÷ñc. Kiºu håc n y cán gåi l  Thuy¸t ki¸n t¤o v¼ nâ mæ t£ vi»c ng÷íi håc x¥y düng n¶n ki¸n thùc cõa ri¶ng m¼nh nh÷ th¸ n o. Tæi nghe th¼ tæi qu¶n. Tæi th§y th¼ tæi nhî. Tæi l m th¼ tæi hiºu (Th nh ngú Trung Quèc). N¶n Håc qua h nh, d¤y qua häi. ∗ Tr÷íng ph¡i h nh vi. (Khen th÷ðng v  t¤o ëng cì). E.I.Thorndike (1874-1949) ÷a ra nhúng chi¸c Hëp è cho nhúng chó m±o âi. BF.Skinner (sinh 1904) ¢ ÷a ra chi¸c Hëp Skinner cho chuët, chim bç c¥u v.v... Ph¦n th÷ðng l  thùc «n khi chóng l m óng. T÷ìng tü nh÷ vªy, håc sinh công muèn ÷ñc khen th÷ðng méi khi l m óng. Vi»c ëng vi¶n, khen th÷ðng n¶n l m th÷íng xuy¶n v  ngay sau khi håc sinh ¤t ÷ñc k¸t qu£ tèt. Vi»c håc s³ câ hi»u qu£ hìn n¸u ëng cì cõa nâ l  ham muèn ÷ñc th nh cæng hìn l  lo sñ th§t b¤i. ∗ Tr÷íng ph¡i nh¥n v«n Tho£ m¢n nhu c¦u ri¶ng cõa ng÷íi håc, ng÷íi håc c¦n tü ành h÷îng cho m¼nh. Vi»c håc s³ l  d¹ d ng nh§t, câ þ ngh¾a nh§t v  hi»u qu£ nh§t khi di¹n ra trong mët t¼nh huèng khæng bà e dåa b¬ng iºm sè. Håc tªp câ t½nh x¢ hëi: câ c¡i håc m  khæng ph£i d¤y (thæng qua vi»c l m g÷ìng cõa th¦y cæ gi¡o). 2.6. C¡c ph÷ìng ph¡p håc 2.6.1. Chu tr¼nh håc (theo Guerin 1993) Nhªn bi¸t → Thu nhªn → Xû l½ → Gi£i quy¸t Tr¼nh b y → Tranh luªn → Têng hñp → i·u ch¿nh → Rót kinh nghi»m. 2.6.2. C¡c ph÷ìng ph¡p håc * Ph÷ìng ph¡p åc s¡ch v  ghi ch²p. * Ph÷ìng ph¡p häi. * Ph÷ìng ph¡p nghe gi£ng. * Ph÷ìng ph¡p nhî. * Håc trong sü tªp trung t÷ t÷ðng cao ë. * Ph÷ìng ph¡p sû döng tø iºn. Méi ng÷íi câ mët n«ng lüc xû lþ thæng tin kh¡c nhau, mët kiºu t÷ duy v  håc tªp kh¡c nhau. Do â, khæng câ mët ph÷ìng ph¡p håc n o phò hñp vîi måi håc sinh. º håc tèt, c¡c em c¦n Håc måi lóc. Håc måi nìi. Håc måi ng÷íi. Håc trong måi ho n c£nh. Håc b¬ng måi c¡ch. Håc qua måi nëi dung. Håc vîi s¡ch, khæng câ th¦y b¶n c¤nh. Håc gi¡p m°t vîi th¦y. 2.7. Hai c¡ch håc "chõ ëng v  thö ëng" 69
  8. Ph¤m Quang Ti¸n B£ng 5. So s¡nh hai c¡ch håc chõ ëng v  thö ëng C¡ch håc chõ ëng C¡ch håc thö ëng 1. Håc tªp l  c¡i m¼nh l m cho ch½nh 1. Håc l  c¡i do th¦y l m cho m¼nh. V¼ m¼nh. V¼ vªy th nh hay b¤i tòy thuëc vªy, th nh hay b¤i tuý thuëc v o nhúng v o m¼nh. N¶n: C¦n t¼m óng nguçn y¸u tè n¬m ngo i sü kiºm so¡t cõa m¼nh t÷ li»u; C¦n kiºm tra sü hiºu bi¸t cõa nh÷: Th¦y giäi ¸n mùc n o; Nguçn t÷ m¼nh; M¼nh c¦n ch¿nh l¤i nhúng v§n · li»u; Tr½ thæng minh cõa m¼nh; N«ng n y. khi¸u cõa m¼nh v· mæn â. 2. Cho n¶n n¸u m¼nh ch÷a håc ÷ñc th¼: 2. Cho n¶n n¸u m¼nh ch÷a håc ÷ñc th¼: M¼nh ph£i cè hìn; Ho°c thay êi c¡ch â l  th¦y sai; Nguçn t÷ li»u sai; B£n håc nh÷ æn l¤i ph¦n ¢ håc, nhí mët th¥n ch÷a nhªn thùc óng. b¤n gióp ï, thay cuèn s¡ch kh¡c... 3. Þ thùc: m§t ni·m tin. Måi sü n¬m 3. Þ thùc: tü tin  M¼nh câ thº t¤o n¶n ngo i sü kiºm so¡t cõa m¼nh  M¼nh sü thay êi Ch¿ c¦n cè h¸t sùc m¼nh. khæng th­ng ¥u, bä cuëc thæi. ¦u Th½ch nghi - h÷ðng ùng - tü tin [4]. h ng - ng¢ göc - th§t vång [4]. 3. K¸t luªn êi mîi ph÷ìng ph¡p Håc theo h÷îng Cæng ngh» håc l  mët xu h÷îng phê bi¸n ð nhi·u n÷îc tr¶n th¸ giîi, trong â câ Vi»t Nam. Tuy nhi¶n Håc nh÷ th¸ n o v¨n cán l  mët hëp en c¦n ÷ñc nghi¶n cùu nhi·u hìn núa. Hi vång nhúng c¡ch håc m  chóng tæi ¢ · xu§t tr¶n ¥y ph¦n n o gióp ï, hé trñ ÷ñc ng÷íi håc v  ng÷íi d¤y trong qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu. T€I LI›U THAM KHƒO [1] Hç Ngåc ¤i, 1995. Cæng ngh» Gi¡o döc (2 tªp). Nxb Gi¡o döc. [2] Hç Ngåc ¤i, 2006. Gi£i ph¡p ph¡t triºn Gi¡o döc. Nxb Gi¡o döc. [3] Nguy¹n C£nh To n (Chõ bi¶n), 2002. Håc v  d¤y c¡ch håc. Nxb ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi. [4] Geoffrey Petty, 1998. D¤y håc ng y nay. Nxb Stanley Thornes. ABSTRACT Methodology of the designing of lectures according to the technological trend Designing the lecture according to the technological trend is one of the most common trends all over the world. The paper discusses the basis and methodology of the designing of lectures because it is one of the essential factors that needs to be developed in order to improve the quality of the teaching and learning in schools in Vietnam. 70
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2