intTypePromotion=3

Phương pháp mổ mộng bằng cách ghép kết mạc rời của chính thân mộng

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
8
lượt xem
0
download

Phương pháp mổ mộng bằng cách ghép kết mạc rời của chính thân mộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mộng thịt bằng cách ghép kết mạc rời. Mẫu: Các trường hợp nghiên cứu và tiền cứu có so sánh. Thành phần tham dự: 76 bệnh nhân bị mộng thịt (90 mắt) đến khám tại Trung tâm mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Có tổng cộng 44 ca được thực hiện ghép kết mạc rời và 46 ca thực hiện cắt mộng để trần củng mạc trong tổng số 86 mắt, 90 mộng trên 79 bệnh nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp mổ mộng bằng cách ghép kết mạc rời của chính thân mộng

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP MOÅ MOÄNG BAÈNG CAÙCH GHEÙP KEÁT MAÏC RÔØI<br /> CUÛA CHÍNH THAÂN MOÄNG<br /> Trònh Baïch Tuyeát*, Leâ Minh Thoâng**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc tieâu: Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa phöông phaùp ñieàu trò moäng thòt baèng caùch gheùp keát maïc rôøi.<br /> Maãu: Caùc tröôøng hôïp nghieân cöùu vaø tieàn cöùu coù so saùnh.<br /> Thaønh phaàn tham döï: 76 beänh nhaân bò moäng thòt (90 maét) ñeán khaùm taïi Trung taâm maét Thaønh phoá Hoà<br /> Chí Minh. Coù toång coäng 44 ca ñöôïc thöïc hieän gheùp keát maïc rôøi vaø 46 ca thöïc hieän caét moäng ñeå traàn cuûng<br /> maïc trong toång soá 86 maét, 90 moäng treân 79 beänh nhaân.<br /> Phaãu thuaät: Trong phöông phaùp naøy lôùp sôïi naèm döôùi moäng bò laïng boû vaø lôùp bieåu moâ nguyeân thuûy (toái<br /> thieåu bao goàm moâ döôùi bieåu bì) bao phuû vuøng cuûng maïc ñeå traàn sau khi quay 1800. Phaãu thuaät ñöôïc thöïc<br /> hieän bôûi cuøng moät phaãu thuaät vieân töø thaùng 5 naêm 2000 ñeán thaùng 9 naêm 2000 vaø taát caû caùc beänh nhaân ñeàu<br /> ñöôïc theo doõi haäu phaãu trong 12 thaùng.<br /> Bieän phaùp ño löôøng chính: Moäng taùi phaùt vaø caùc bieán chöùng cuûa phöông phaùp gheùp keát maïc rôøi vaø<br /> phöông phaùp caét moäng ñeå traàn cuûng maïc ñöôïc ghi nhaän.<br /> Keát quaû: Thôøi gian theo doõi haäu phaãu laø 12 thaùng. Nhöõng chæ ñònh ñeå gheùp keát maïc rôøi: moäng trung<br /> gian, moäng thaân daày, moäng ñoä II,III (xaâm laám >2mm). Keát quaû coù 2 tröôøng hôïp taùi phaùt (tyû leä taùi phaùt 4.5%)<br /> ôû loâ gheùp keát maïc rôøi vaø 14 tröôøng hôïp taùi phaùt (tyû leä taùi phaùt 30.4%) ôû loâ caét moäng ñeå traàn cuûng maïc. Taát caû<br /> caùc tröôøng hôïp taùi phaùt ñeàu xaûy ra tröôùc thaùng thöù 6 sau phaãu thuaät. Khoâng coù bieán chöùng traàm troïng ñöôïc<br /> ghi nhaän. Tuy nhieân coù 28.8% (8/44 ôû loâ gheùp vaø 18/46 ôû loâ chöùng) bò ñoû maét keùo daøi hôn 3 thaùng sau moå.<br /> Taát caû caùc tröôøng hôïp ñoû maét keùo daøi quaù laâu ñeàu rôi vaøo loâ taùi phaùt.<br /> Keát luaän: Gheùp keát maïc rôøi cuûa chính thaân moäng laø kyõ thuaät höõu duïng cuûa gheùp keát maïc trong tröôøng<br /> hôïp khong theå hoaëc khoâng coù chæ ñònh duøng keát maïc treân ñeå gheùp. Hôn nöõa phöông phaùp naøy cuõng haï thaáp<br /> tyû leä taùi phaùt.<br /> <br /> SUMMARY<br /> EVALUATION OF PTERYGIUM SURGERY BY CONJUNCTIVAL ROTATION AUTOGRAFT<br /> Trinh Bach Tuyet * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh * Vol. 7 * Supplement of No 1 * 2003: 88 - 95<br /> <br /> Objective: To estimate the therapeutic method pterygium with conjunctival rotation autograft in order<br /> to restrain recurrence rate.<br /> Design: Prospective comparative random case series.<br /> Participants: All patients who were examined at Eye Center of Ho Chi Minh City have been pterygium.<br /> There were 44-rotation autograft and 46 bare sclera performed on 86 eyes, 90 pterygiums of 79 patients.<br /> Intervention: In this procedure, the underlying fibrovascular pterygium tissue was removed and the<br /> original epithelium (with minimal subepithelial tissue included) replaced over the bare sclera with an 1800<br /> rotation. Surgeries were performed by one surgeon from May 2000 to September 2001.<br /> Main Outcome Measure: Pterygium recurrence and complications of conjunctival rotation autograft<br /> with bare sclera were measured.<br /> * Beänh vieän Maét TP. Hoà Chí Minh<br /> ** Boä Moân Maét, Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP Hoà Chí Minh<br /> <br /> 88<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhaõn khoa<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Results: The mean follow-up time was 12 months. The indications for conjunctival rotation autograft:<br /> intermediate pterygium, fleshy Pterygium, degree II, III (to invade > 2mm) and young patients. There were<br /> two recurrences (4.5% recurrence rate) in CRA and fourteen recurrences (30.4% recurrence rate) in BS, all<br /> occurring before 6th month after surgery. No significant complications were encountered. However, 28,8 %<br /> (8/44 in CRA and 18/46 in BS) of the eyes remained mildly injected for more 3 months. All cases remained<br /> injected a long time are recurrence pterygia.<br /> Conclusion: Conjunctival rotation autograft is a useful technique of conjunctival grafting in cases in<br /> which it is not possible or desirable to use the superior conjunctiva as a donor source. Furthermore, this<br /> method has also lower recurrence rate.<br /> maét kia ñoâi khi ñöôïc coi laø choáng chæ ñònh hay<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> khoâng thöïc hieän ñöôïc. Luùc ñoù chuùng toâi söû duïng<br /> Moäng thòt laø beänh ôû maét ñaõ aûnh höôûng ñeán<br /> bieåu moâ KM cuûa chính thaân moäng vaø xoay 1800 treân<br /> thaåm myõ vaø chöùc naêng thò giaùc cuûa ngöôøi beänh.<br /> vuøng cuûng maïc ñeå traàn ñeå gheùp.<br /> Moäng thòt nguyeân phaùt ñöôïc coi laø haäu quaû cuûa toån<br /> Phöông phaùp gheùp keát maïc rôøi cuûa chính thaân<br /> haïi do tia cöïc tím vôùi söï suy thoaùi lôùp sôïi ôû moâ lieân<br /> moäng döïa vaøo cô cheá raøo caûn vaø vai troø cuûa teá baøo<br /> keát döôùi bieåu moâ. Beänh khaù phoå bieán ôû caùc nöôùc<br /> maàm taïi vuøng rìa.<br /> nhieät ñôùi vaø caän nhieät ñôùi. Vieät Nam laø moät nöôùc<br /> Kyõ thuaät gheùp keát maïc rôøi cuûa chính thaân moäng<br /> nhieät ñôùi naèm saùt phía baéc xích ñaïo do ñoù tyû leä<br /> bao goàm caét moäng, baûo toàn lôùp keát maïc naèm treân<br /> moäng thòt cao.Theo thoáng keâ cuûa Vieän maét Trung<br /> thaân moäng, caét boû lôùp moâ sôïi maïch naèm döôùi keát<br /> öông Haø Noäi naêm 1996 tyû leä ngöôøi bò moäng thòt<br /> maïc vaø nôi cuûng maïc ñeå traàn laïi ñöôïc phuû baèng lôùp<br /> chieám 5,24% trong toång daân soá ñieàu tra.<br /> bieåu moâ (naèm treân thaân moäng) sau khi ñaõ quay<br /> Töø tröôùc tôùi nay coù raát nhieàu phöông phaùp ñieàu<br /> 1800. Nhö vaäy, lôùp teá baøo bieåu moâ baát thöôøng ôû ñaàu<br /> trò moäng nhö noäi khoa, hoùa chaát, vaät lyù nhöng khoâng<br /> moäng ñöôïc chuyeån ñi rôøi xa vuøng rìa ñeå traùnh taùi<br /> mang laïi keát quaû nhö mong muoán, maø haàu heát caùc<br /> phaùt. Thay vaøo ñoù laø moä bieåu moâ bình thöôøng laáy töø<br /> taùc giaû treân theá giôùi cuøng coù chung moät nhaän ñònh<br /> goùc trong cuûa maét.<br /> chæ coù phaãu thuaät nhö caét moäng ñeå traàn cuûng maïc,<br /> Vieäc quay keát maïc ñaõ ñöôïc moâ taû bôûi Spaeth töø<br /> vuøi ñaàu moäng môùi coù theå mang laïi hieäu quaû nhöng tyû<br /> naêm 1920, kyõ thuaät naøy traùnh ñöôïc söï maát keát maïc<br /> leä taùi phaùt raát cao, töø 30,8 – 80%. Ñieàu naøy mang tính<br /> nhöng lôùp moâ sôïi maïch döôùi keát maïc khoâng ñöôïc<br /> thôøi söï vaø thoâi thuùc caùc nhaø nhaõn khoa tìm kieám ra<br /> caét boû. Vì vaäy, veà thaåm myõ khoâng ñeïp vaø veát thöông<br /> nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå haïn cheá tyû leä taùi<br /> laâu laønh. Keát quaû seõ toát hôn neáu moâ sôïi maïch döôùi<br /> phaùt vì moät khi taùi phaùt thì beänh bao giôø cuõng tieán<br /> keát maïc ñöôïc caét boû tröôùc khi quay lôùp bieåu moâ.<br /> trieån nhanh vaø khoù ñieàu trò hôn moäng nguyeân phaùt.<br /> Phöông phaùp gheùp keát maïc rôøi cuûa chính thaân<br /> Ñaõ coù nhieàu phöông phaùp ñöôïc ñöa ra nhö taùc giaû<br /> moä<br /> n<br /> g (tyû leä taùi phaùt laø 4.5%) ñöôïc thöïc hieän bôûi<br /> Kynion naêm 1985 ñaõ duøng phöông phaùp gheùp keát<br /> cuøng moät phaãu thuaät vieân coù so saùnh vôùi phöông<br /> maïc töï thaân vôùi tyû leä taùi phaùt laø 5,3%; Lucio Burato<br /> phaùp moå caét moäng ñeå traàn cuûng maïc (tyû leä taùi phaùt<br /> caét moäng vaø aùp Mitomycin vôùi tyû leä taùi phaùt 1,5 – 6%;<br /> laø 30.4%) cho ta moät tyû leä taùi phaùt thaáp vôùi söï an<br /> vôùi Donald T – H Tan naêm 1999 vôùi gheùp keát maïc rôøi<br /> toaøn höõu hieäu.<br /> töï thaân tyû leä taùi phaùt laø 2%.<br /> Maëc duø phöông phaùp moå gheùp KM töï thaân raát<br /> höõu hieäu vaø an toaøn nhöng cuõng coù tröôøng hôïp<br /> khoâng theå duøng ñöôïc keát maïc nhaõn caàu phía treân<br /> hay keát maïc nhaõn caàu phía döôùi thì khoù laáy vì khoâng<br /> ñuû roäng. ÔÛ nhöõng tröôøng hôïp naøy neáu laáy keát maïc ôû<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhaõn khoa<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Taát caû caùc beänh nhaân nam vaø nöõ tôùùi khaùm ôû<br /> Phoøng khaùm Trung taâm Maét bò moäng thòt töø thaùng<br /> 5 ñeán thaùng 9 naêm 2000 tôùi thaùng 5 ñeán thaùng 9<br /> <br /> 89<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> naêm 2001 coù chuaån ñoaùn laø moäng ñoä II,III. Tuoåi töø<br /> 40 ñeán 70. Nhaõn aùp töø 16 – 22 mmHg.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Hình phöông phaùp moå gheùp keát maïc<br /> rôøi töï thaân<br /> <br /> Moäng thòt nguyeân phaùt khoâng keøm theo caùc<br /> beänh khaùc ôû maét (tröø ñuïc theå thuûy tinh) hay beänh<br /> toaøn thaân ñang tieán trieån.<br /> Thôøi gian theo doõi laø 12 thaùng.<br /> <br /> KYÕ THUAÄT MOÅ<br /> - Saùt truøng maét vaø boä phaän phuï caän cuûa maét<br /> baèng Betadime 5%, nhoû hai gioït Dicain 0,1%, traûi<br /> khaên loã voâ truøng vaøo maét moå, ñaët vaønh mi, teâ döôùi<br /> keát maïc vaø thaân moäng vôùi Xylocain 2% baèng kim 26.<br /> -Taùch lôùp bieåu moâ keát maïc naèm treân thaân moäng<br /> ra khoûi lôùp moâ sôïi maïch naèm döôùi. Ñaùnh daáu phía<br /> ñaàu moäng baèng sôïi chæ 7.0 laø ñaàu “A” coøn phía ñoái<br /> dieän laø ñaàu “B“. Lôùp bieåu moâ keát maïc ñaõ boùc taùch<br /> ñöôïc ñeå ra ngoaøi. Kích thöôùc trung bình bieåu moâ keát<br /> maïc (maûnh gheùp) khoaûng 6 → 8 mm caû chieàu doïc<br /> vaø chieàu ngang.<br /> <br /> Hình A:Vuøng bieåu moâ keát maïc duøng ñeå gheùp laø<br /> ñöôøng vieàn chaám ñen. Ñaàu “A” laø ñaàu KM gaàn ñaàu<br /> moäng. Ñaàu “B” gaàn vôùi neáp gaáp goùc trong maét.<br /> <br /> -Duøng dao Bard - Parker #15 ñeå goït ñaàu moäng<br /> töø phía giaùc maïc, duøng keùo caét boû lôùp moâ sôïi maïch<br /> phía döôùi keát maïc, caàm maùu baèng moùc laùc hô noùng<br /> treân ñeøn coàn ñoát ngay maïch maùu taïo ra moät khoaûng<br /> cuûng maïc ñeå traàn (Giai ñoaïn naøy keát thuùc phöông<br /> phaùp moå caét moäng ñeå traàn cuûng maïc).<br /> -Tieáp theo lôùp bieåu moâ ñöôïc ñaët beân treân lôùp<br /> cuûng maïc ñeå traàn sau khi ñaõ xoay 180 0 ñaàu “A“<br /> sang ñaàu “B“ töùc laø ñaàu phía giaùc maïc quay vaøo<br /> trong goùc maét (Xem hình).<br /> <br /> Hình B: Lôùp bieåu moâ ñöôïc taùch ra khoûi moâ sôïi<br /> maïch döôùi keát maïc<br /> <br /> -Khaâu coá ñònh mieáng gheùp ôû boán goùc baèng silk<br /> 7.0, sau ñoù seõ khaâu vaét mieáng gheùp vôùi keát maïc<br /> nhaõn caàu vôùi silk7.0 töø bôø treân ñaàu “B” ngöôïc chieàu<br /> kim ñoàng hoà tôùi bôø döôùi ñaàu ”B”. Hai ñieåm bôø treân<br /> vaø bôø döôùi cuûa ñaàu B, ta ñính mieáng gheùp vaøo<br /> thöôïng cuûng maïc. Sau khi ñaõ khaâu vaét xong, ta coù<br /> theå caét chæ coá ñònh ôû boán goùc cuûa mieáng gheùp ñi ñeå<br /> beänh nhaân khoûi coäm, xoán sau moå.<br /> -Röûa laïi maét baèng thuoác nhoû maét<br /> Cloramphenicol 4%0, chích ½ cc Gentamycin + ½<br /> cc Dectancyl DKM, tra Pomade Ciplox vaøo cuøng ñoà<br /> döôùi vaø baêng maét.<br /> <br /> 90<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhaõn khoa<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Khoâng TP<br /> Toång<br /> <br /> Hình C: Lôùp bieåu moâ ñöôïc laáy haún ra, moâ sôïi maïch<br /> döôùi thaân moäng ñöôïc caét boû.<br /> <br /> 42<br /> 44<br /> <br /> 32<br /> 46<br /> <br /> 74<br /> 90<br /> <br /> 14<br /> 12<br /> 10<br /> 8<br /> 6<br /> 4<br /> 2<br /> 0<br /> <br /> 1 thaù ng<br /> <br /> Hình D: Lôùp bieåu moâ KM ñöôïc xoay 1800 (töø A<br /> sang B) treân vuøng CM ñeà traàn vaø ñöôïc khaâu laïi.<br /> Sau ñoù beänh nhaân ñöôïc nhoû khaùng sinh phoái<br /> hôïp vôùi Corticoid (Neomycin vaø Dexamethasone)<br /> moåi 3h / ngaøy trong 1 tuaàn vaø sau ñoù giaûm 4 laàn /<br /> ngaøy trong 3 tuaàn keá tieáp (C.opsardex), vaø beänh<br /> nhaân ñöôïc cho uoáng khaùng sinh Cephalexin 0,5g x<br /> 3v/ ngaøy / 5ngaøy, keøm vôùi Paracetamol 0,5g x 2v /<br /> ngaøy duøng trong 2 ngaøy. Caét chæ sau moät tuaàn, heïn<br /> khaùm laïi sau 1 tuaàn vaø 1, 3, 6, 12 thaùng. Moãi laàn taùi<br /> khaùm beänh nhaân ñöôïc ghi nhaän vaøo phieáu theo doõi.<br /> <br /> 3 thaù ng<br /> Loâ gheùp<br /> <br /> -Taùi phaùt: 2/44 ca (4.5%) ôû loâ gheùp keát maïc xoay<br /> vaø 14/46 ca (30.4%) ôû loâ caét moäng ñeå traàn cuûng maïc.<br /> Trong ñoù caùc ñaëc tính lieân quan ñeán taùi phaùt bao<br /> goàm: Tuoåi (40-50 tuoåi); Ñoä moäng (ñoä II, III); Hình<br /> thaùi moäng (trung gian, thaân daày); Vò trí (muõi); Coâng<br /> vieäc (ngoaøi trôøi).<br /> Baûng 1 – bieåu ñoà 1 phaân tích thôøi gian taùi phaùt töø 1<br /> – 6 thaùng<br /> <br /> Thôøi gian<br /> taùi phaùt<br /> <br /> 1 thaùng<br /> 3 thaùng<br /> 6 thaùng<br /> <br /> Loâ nghieân<br /> Loâ gheùp Loâ<br /> 0<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhaõn khoa<br /> <br /> cöùu<br /> chöùng<br /> 2<br /> 11<br /> 1<br /> <br /> Toång<br /> 2<br /> 12<br /> 2<br /> <br /> Loâ chöùng<br /> <br /> Nhaän xeùt:<br /> Tyû leä taùi phaùt sau 6 thaùng loâ gheùp 2/44 ca so vôùi<br /> loâ chöùng 14/46 ca p< 0.05 söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> thoáng keâ<br /> Theo doõi qua 6 thaùng thì caû hai loâ khoâng coù ca<br /> naøo taùi phaùt theâm.<br /> Baûng 2 – bieåu ñoà 2 phaân tích loâ nghieân cöùu - taùi<br /> phaùt 12 thaùng<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Töø thaùng 5→ 9/2000 ñeán 5→ 9/2001, nghieân<br /> cöùu ñöôïc thöïc hieän treân 79 beänh nhaân goàm 86 maét<br /> vaø 90 moäng ñöôïc phaãu thuaät vaø theo doõi taïi Trung<br /> Taâm Maét TP.HCM chuùng toâi coù keát quaû nhö sau:<br /> <br /> 6 thaù ng<br /> <br /> Taùi phaùt<br /> 12 thaùng<br /> <br /> 50<br /> <br /> Khoâng TP<br /> (%)<br /> Taùi phaùt<br /> (%)<br /> Toång<br /> <br /> Loâ nghieân cöùu<br /> Loâ gheùp Loâ chöùng<br /> 42<br /> 32<br /> 95.4<br /> 69.6<br /> 2<br /> 14<br /> 4.5<br /> 30.4<br /> 44<br /> 46<br /> <br /> Toång<br /> 74<br /> 82.2<br /> 16<br /> 17.8<br /> 90<br /> <br /> 42<br /> <br /> 40<br /> <br /> 32<br /> <br /> 30<br /> 20<br /> 10<br /> <br /> 14<br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> Loâ gheù p<br /> Khoâng taùi phaùt<br /> <br /> Loâ chöù ng<br /> Taùi phaùt<br /> <br /> 91<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> Nhaän xeùt: Tyû leä taùi phaùt sau 12 thaùng ôû loâ chöùng<br /> nhieàu hôn 14/46 ca, 30.4%<br /> Tyû leä taùi phaùt sau 12 thaùng ôû loâ gheùp laø 2/44 ca<br /> 4.5% p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản