Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Trần Ngọc Thin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

0
1.419
lượt xem
862
download

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận thức luận, phương pháp luận, và phương pháp, trong đó nhận thức luận là lý thuyết về tri thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu khoa học

 1. N hận hức uận,phương  t l   pháp uận  l và  phương  pháp • NH ậ t ứcl ận à ýt ế   ềtit ức n h  u l l  huy tv  r h   "ἐ ἐ ι στήμη   pit me knowldgeors inc )and λόγος rl gos  ore s e "( e    ce e  " o  o " ( c / xpl i ac ount e anaton) • Phươngpháp uận à ý huy tvà à ự    l l l t ế   l s phân íh  ềc h àm ng ê c u  tc v  ác l   hin ứ và  nê tế hành  ư hếnào n in  nh t   • Phươngpháp  hin ứu à  ộ  hủ huật( ặcc h in    ng ê c l m tt t  ho  ác tế hành)t t ập   hu h bằngc ứng  h Sandr H ar ng  ó  ương  a  di “C ph pháp  bênh  ực  nào  v cho  ữ  n ớ  gi ihay không?” 1 LRC © Bui, 2007
 2. Nghiên cứu cái gì mới chính là tri thức? Những gì chúng ta biết và những gì chúng ta chưa biết (Plato) 2 LRC © Bui, 2007
 3. S ự khác nhau  ữa  ương  gi ph pháp  và  ương  ph pháp uận à  ? l l gì Phương  pháp: Phương  pháp uận: l • Lýt ế  ơ ản  vic  huy tc b và  ệ   • Thủ huậtt t ập  t  hu h tc c h  hin ứ phân íh ác ng ê c u  bằng  ứng ch ho cnê tế hành  hin  ặ   n in  ng ê •   ữngc h hứctế hành  Nh  ác t  in  c u  ư hếnào hô   ứ nh t   ,t ng t t ập hô  i khácnhau  hu h t ngtn    t ườngb  nh  ưởngbởi h  ị ả h     ng kho họ   ành  a  c         (         Sandr H ar ng) a  di 3 LRC © Bui, 2007
 4. Động ực l • Động ực  l nghi cứu: ên  – Nghin ứu huần uý    aohi u  ế   ềc   ệ t ng  ê c t t :nângc   ể bitv  áchin ượ – Nghin ứu  ê c mang í c ng ụ:M ộ   ấn   ần  ảic   ảipháp tnh ô c   tv đếc ph  ógi   – Nghin ứu  ngdụng:g ảipháp ần  ảic  ĩ vựcứngdụng ê c ứ    i   c ph  ólnh      • Động  ơ húc  y  ương  c t đẩ ph pháp uận  l nghi cứu ên  – (mangtnh  nh í   ểm o  in rnh  ê c u   í đị tnh)ki s áttế tì nghin ứ – Ki m hứng  ế   ả  ê c u ể c k tqu nghin ứ – So ánh ácphươngpháp  ê c u  s c     nghin ứ – Tuân hủ ácnguyê t ct ựct  t c   n ắ  h  ếkhoa  ọ hc 4 LRC © Bui, 2007
 5. Tạisao    nghi cứu ạicần hi thơn  ên  l   t ế  bao  ờ  ết gi h – M ô r ngki do mới( itườ   nh  anh   hành   ủa  h    ới    nh  vic khác hàngm ,môhì ki do mới hươngmạit àn ầu  ườit đ   ế  ạ   ề nh  anh  ,t    o c –ng  a angvitlinhiu  s h i   a huộ   ề ng kho họ – hin  ăn  ọ ,ki t  ác gáokho t cnhiu  ành  a  c t ê v h c  nh ế họ ,xã  ộ  ọ , ) c  h ih c… – Cô   hệmớito  ấtc   ọ ĩ vựct  ô   hệsnh  ọ   n  ngng    r ngt  ả m ilnh   ừ c ngng  i h cđế kho họ   ềc n  ười a  cv  o ng – Sự uá ảivềt ngtn hayt ếs  hiu  ụtt ngtn q t    hô  i t  h  ự t ế h  hô  i – Tố      rển  a  ọ  ớn  n  ứcl n ạor  đềt   hin  cđộphátti kho h cl đế m  uô t  a    àing ê ứ hayđể khám    c u      phá! – Ng     c   kho họ   ềnhân o ivẫn angs ng àynay99% ácnhà  a  cv   lạ   đ  ố ! 5 LRC © Bui, 2007
 6. N ghi cứu à  ? ên  l gì • Đốivớim ỗingườit          hìnghi cứu  ang  ỗinghĩa  ên  m m   khách  nhau • C ác  ương  ph pháp  phạm     và  vinghi cứu ên  – K ỹ huậttáivớihành  t  r     vi – Gi it c táivớidự o ả  híh r     đ án – Tí t àn ầu    ớiđịa  ương nh o c khácv   ph   – Lý huy ttáivớit ựchành t ế  r    h   – Tuy  ê mỗ ác ng ê c u ó  ộ   ương  nhin  ic h  hin ứ c m tph pháp híh  ợp ủa  …  ác t c h c nó c   bạn ần  ảihi u  ương  c ph   ể ph pháp óphảiđượcg ớing ê c u hấp  ận đ     i   hin ứ c nh • Trong ương aiN ghi cứu i nghành  ủa  a  nhân t l : ên  lên  c Đ cá  – Ki m r kin hứcc n  ể ta  ế t  huyê ngành ả  đư r l g ? – Gi ipháp  a a à ì 6 LRC © Bui, 2007
 7. N ghi cứu à… ên  l “…quá trình thu thập và phân tích thông tin (dữ liệu) mang tính hệ thống nhằm nâng cao hiểu biết của chúng ta về hiện tượng mà chúng ta lo lắng hoặc quan tâm.” 7 LRC © Bui, 2007
 8. N ghi cứu:định  ĩa  ang í t i tl ên    ngh m tnh r ế  ý • N ghi cứu: ên  – M ộ   ạtđộ  ó phần i c n  ười  ểu  cmộ   ệ t ng[ tho   ngg p  g úp o ng  hi đượ   thin ượ  Kuhn,1962;     Lakat s  o ,1978] • hin ượng   ộ  huỗ  ành   ủa  ộ / ộ  ôt ựct ể  àođ   c ngđồ   ệt :m tc ih vic m t m ts  h  h n  ómà ộ   ng ng ê c u ảm hấyt c t hin ứ c t  híh hú • Sự  ểu  ế :tit ứcc   p  ự o ho tđộ  ủa  ộ   a ạnh nàođ  ủa  hi bit r h  hophé d đ án  ạ   ngc m tkhí c    óc   hin ượngnày ệt   •   ữngho tđộ   cc  à  hợp  ớivict or s   ểu  ế   r hức à  Nh   ạ   ngđượ  hol phù  v   ệ  ạ  a ự hi bit(tit )l kỹ huậtvà  ươngpháp  hin ứu ủa i ing ê c u t   ph   ng ê c c g ớ   hin ứ – Cácnhó ki u  ẫu  đ ki u  ẫu  hố   ấtvềc   ệ t ngmà  ườit q   m  ể m và a  ể m (t ngnh    áchin ượ   ng  a uan  t và c   ươngpháp  hin ứu) âm   ácph   ng ê c 8 LRC © Bui, 2007
 9. Định  nghĩa  ề  v nghi cứu ên  • N ghệ huậtkhám   t   phá r  hức  t it – Vídụ:l  huy tmới–  ivớinhữngng is ngnộ âm,nhu ầu  ềmố uan     ýt ế     đố      ườ  ố   it   c v   iq hệxã  ộ ao( ? ) i t   h ic  ? ?;g á hành ản  ẩm  ớtq tọ   ơn r ngt ị tường s ph b  uan rngh to  h r   đệ t  ? ?  in ử ( ? ) • N ghệ huậtứng  ụng r  hức  ộtcách hành  t   d t it m   t công – Vídụ:s   ụngmộ     nh uản ýđể họ nhà    ới    ử d   tmôhì q l   c n  máym 9 LRC © Bui, 2007
 10. Tạisao  ảinghi cứu   ph   ên  • Để  ểu ốthơn  ề  ộthi n ượng  ụ  hi t   v m   ệ t c thể –     ụ:t is  o ng iliné q nhiu in   in  Víd  ạ  aoc n  ườ  ạ   m uá  ề tề vàođệ t ạidiđộ ?–khám  tit ức ho     ng   phá r h • G i iquyếtnhững  ả    khúc  ắc m – Vídụ:nế t it nggá ản  ẩm ê 10% hìvớido t     u ô ă  i s ph ln  t     anh hu  c a ô  ys  ư hếnào ủ c ngt  ẽnh t   ? 10 LRC © Bui, 2007
 11. Phương  t ì bày  phương  pháp r nh  và  pháp  khoa  h ọc • Phươngpháp  a  c   kho ho : • PH ƯƠNG  PHÁP  NH  TRÌ BÀY: • Thử  him ng ệ • Ng ê c u  ngdụng hin ứ ứ   • Thựcng ệ   him • M angtnh hủ uan/mangtnh   í c q    í • Khảos  át tanh uận r l • Ng ê c u r nghợp hin ứ tườ   • M iu ả/tì bày ê t  rnh  / • D ự ođ án • Ng ê c u r ng ươngl hin ứ to t  ai • M ôphỏng   • Cácbàiphêbì       nh • ( hin ứu ơ ản) Ng ê c c b Các phương pháp kết hợp: Nghiên cứu theo chiều dọc Nguồn: Galliers, R. (Nghiên cứu thực tiễn mang tính phối hợp) (Biện chứng) 11 LRC © Bui, 2007
 12. ế  ậ các  ước  Thi tl p  b nghi cứu ên  Dòng tri thức + kiến thức chủ đạo và hoạt động Giới hạn Các bước tiến hành Nhận thức vấn đề Đề nghị Phát triển Đánh giá Kết luận Chủ nghĩa hình thức mang tính logic Đề ra Suy luận 12 [Takeda,1990] LRC © Bui, 2007
 13. S ản  ẩm   ph nghi cứu ên  • C hịu  nh  ưởng  ủa  ả h c quy uậtt   ên  l  ự nhi hoặc huyếthành  t   vi • S ản  ẩm   ph nghi cứu  ựa r „l t ết ên  d t ên  ý huy   cơ  ản“  ện  đã  b hi có  được  ng  ụng,ki m   ứ d   ể chứng,bổ   sung  m ở  ộng hông  và  r t qua  ki nghi m ,sự  nh  ệ   sáng ạo,t ực  ác  t  r gi và  khả  ăng  ảiquyếtvấn    ủa  n gi     đề c nhà  nghi cứu ên    W als    .1992;M ar    l etal    kus    . etal2002 13 LRC © Bui, 2007
 14. ế  ậ đầ r cho    Thi tl p  u  a  bàinghi cứu ên   M arch    ih,1995] [ & Sm t   • Cấu r túc – Kháinim  ấn  /phạm   ủa i ipháp   ệ v đề   vic g ả   • Phươngpháp   – Thuậtt án  c   ướct ựchành   hựchin  ộ   ệ vụ ụ hể  o và ácb  h   để t   ệ m tnhim  c t • M ôhì   nh – M ộ  huỗ  ữngl it ê bốxácnhận  ặcphátbi u hể  ệ mố  uan  ệ tc inh  ờ  uy n      ho     ể t hin  iq h   g ữa ácc u r i c  ấ túc – Cáckhaínim r u ượngvà uy n  ốxácnhận     ệ từ t   t ê b    • Sự huy tmi t ế   nh nh hành ấu r ,môhì   phươngpháp r nghệt ố   hin ứu – Hì t c túc    nh,và    to    h ngng ê c – H ệt ố   đầu  ứngdụng  h ngban  và    • Cáct ế   hơn  huy thay  – Sự  nh hành  hin ứu hì t ng ê c 14 LRC © Bui, 2007
 15. Ti chíđánh  á êu    gi • Tiu híđ g á  ê c  ánh i   – Quimôkhô  i t ngtn ươngứngvớivicq ế   nh      nggan hô  i t       ệ  uy tđị tnh  ữu c c a  hin ứu í h íh ủ ng ê c – Cót ể     h khácnhau  ềmụcđ c đ gá v    íh ánh i 15 LRC © Bui, 2007
 16. Phương  đ pháp  ánh  á gi • Phươngpháp ánh i   đ gá – Thủ ụctế hành  ểm  him hựct  hin ứu  ư hế t  in  ki ng ệ t  ếng ê c nh t   nào – Nê r  ấtc    r  in uan  n  ệ  ánh i và ác t ức u õt  ả vaitòlê q đế vicđ gá  c h h   đánh i gá – K ế  uả à uy tđịnh vềvicng ê c u   ho   được tq l q ế       ệ   hin ứ nàyt ả mãn    tê c  ánh i dựa    ữngt ngtn ós n    ng iu híđ gá  vàonh  hô  i c  ẵ haykhô 16 LRC © Bui, 2007
 17. Phương  đ pháp  ánh  á 2) gi ( • Đánh  á  nh ượng: gi đị l – Ban  u  cphátti n r ngc   ành  a  ọ  ự  ê đầ đượ    rể to  ácng kho h ct nhin  nhằm  hin ứu c   ệ t ngt   ê ng ê c  áchin ượ  ự nhin – Phươngpháp:   • Phươngpháp  ảos   kh  át • Thíng ệ   him • Phươngpháp hí t ức(  huộ  o ki t)   c nh h  vd:t ct án  nh ế  • Phươngpháp ốhọ  vd:môhì t án  ọ )   s   c(     nh o h c 17 LRC © Bui, 2007
 18. Phương  đ pháp  ánh  á 3) gi ( • Đánh  á  nh í gi đị tnh: – Đượcphátti n r ngc   ành  a  ọ   hộ  ằm i c  ácnhà  hin     rể to  ácng kho h cxã  inh g úp hoc   ng ê c u  hin ứu áchin ượngvăn  á  xã  ộ ứ ng ê c c   ệ t   ho và  h i – Phươngpháp:   • Ng ê c u  ngdụng hin ứ ứ   • Ng ê c u r nghợp hin ứ tườ   • M ôt   t chọ  ả dân ộ   c • Lýt ế  ơ  ản  huy tc b – Ng ồ dữ iu  nh í u n  lệ đị tnh • Quan átvà uan átđố ượngt g a t ựcđịa) s   q s   it  ham i (h   • phỏngvấn    ế đề ta hăm     ế   và phiu iu r t dòýkin • Tàilệ và ácvăn  ản  iu  c   b • phản  ngvà n ượngc a  ng ê c u ứ   ấ t  ủ nhà  hin ứ 18 LRC © Bui, 2007
 19. Phương  pháp C ấu r túc Ti chíđánh  á êu    gi Phương  đ pháp  ánh  á gi •  ô  nh  ến  idựa r M hì bi đổ   tên  •  nh  hợp Tí phù  •Ng ê c u r ngphò  híng ệ hin ứ to   ngt   him tên  r quy rnh tì Tí ho t ệ •  nh  àn hin •Điu r t nglnh  ực ề ta ừ  ĩ v •  ngdụngt omụcđ c Ứ    he    íh  • Tí c ặtc ẽ   nh h  h •Khảos át •Điu  ệ ứngdụng ề kin    •Ng ê c u r nghợp hin ứ tườ   •Sản  ẩm  kế  uả ủa  ng ph và  tq c ứ   hin ứ hành  ng •Ng ê c u  độ dụngphươngpháp      •M ôt  hựctễ  ả t  in •Tham  ảoc u r kh  ấ túc hin ứ tì bày •Ng ê c u rnh  19 LRC © Bui, 2007
 20. Lợií của  ệc   ch  vi nghi cứu ên  • Thông i l sức  ạnh  tn à  m – Nghin ứu ạor nhữngt ê c t  a   hông i quý  á  c   ộ  ới tn  gi – ơ h im – Nghin ứu i t tánh  cnhữnglidos   ố     ặct ế kin  ê c g úp a r đượ    ỗ   ự d tnátho  hiu  ế t ức h – Nghin ứu ấtt n  m,nhưng  a a uy tđịnh  khô  ós   ê ê c r  ố ké   đư r q ế   mà  ngc  ự nghin  c u ò t n  m  ơn vd:mua  ản  ;máy í ho tđộ  uá  ứ c n ố ké h (   b đồ  tnh  ạ   ngq nhanh)   • G óp  ần  ph kho àng r  hức  ện  vào  t t it hi có – Thác t ức   ẳng  nh áckế   ả  ê c u   vd:Tr  m r ng h h /kh đị c   tqu nghin ứ khác(   ẻ e to   nghin ứu   ọ ) ê c yh c – Tì kim ự hật(ý huy tmới uậtmới m  ế s t  l t ế   ,l   ) 20 LRC © Bui, 2007
Đồng bộ tài khoản