Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5

Chia sẻ: Huỳnh Văn Thức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
476
lượt xem
180
download

Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về phương pháp nghiên cứu khoa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5

  1. Chương 5: 1) Đánh giá đề cương: Tiêu chí đánh giá Phương pháp đánh giá 1. Chủ đề Đề cương và Báo cáo Mức độ cấp bách Tính khoa học 1. Phương pháp đánh giá đề cương Tính ứng dụng • Đề cương tổng quát • Đề cương chi tiết 2. Mục tiêu Mức độ rõ ràng 2. Phương pháp đánh giá báo cáo Tính khả thi • Báo cáo đề tài/dự án • Luận văn tốt nghiệp 3. Lược khảo tài liệu Tính cập nhật Mức độ đầy đủ và am hiểu về chủ đề KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES 1) Đánh giá đ/cương: Tiêu chí 2) Đánh giá đ/cương: TỔNG QUÁT 4. Nội dung nghiên cứu 1. Chủ đề Khối lượng (nhiều hay ít) Mức độ cấp thiết? Mức độ phù hợp với tiêu đề Là vấn đề cấp bách của ngành/của khoa học không? Mức độ đáp ứng mục tiêu Cần nghiên cứu ngay hay có thể chậm lại được không? Mức độ khả thi của các nội dung Đặt vấn đề có thuyết phục không? 5. Phương pháp Có số liệu hay cơ sở tốt khi viết không? Mức độ chi tiết/rõ ràng Có trả lời được câu hỏi vì sao phải làm đề tài Mức độ hợp lý/chuẩn xác của phương pháp này không? Tính hiện đại của phương pháp,… 2. Mục tiêu 6. Tàichính: mức độ hợp lý Mục tiêu cụ thể có khớp với chủ đề n/cứu không? 7. Thời gian: mức độ khả thi Khả năng đạt được không? 8. Năng lực BCN: mức độ chuyên sâu/kinh (cách viết có đúng là mục tiêu không?) nghiệm/công trình đã xuất bản/ứng dụng,… KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES
  2. 2) Đánh giá đ/cương: TỔNG QUÁT 3) Đánh giá đ/cương: Chi tiết 3. Nội dung nghiên cứu 1. Giống với các đề cương tổng quát Khối lượng có đáp ứng mục tiêu không? 2. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế có logic không? Thiết các các nội dung nghiên cứu có đúng không? Nghiên cứu có mới không? Tính khả thi của các nội dung nghiên cứu? (liên hệ với năng lực Cách bố trí thí nghiệm? của nhóm nghiên cứu và điều kiện/phương tiện) Cách chọn và số mẫu điều tra? Địa điểm và cách thu mẫu hiện trường? 4. Tài chính Mức độ hợp lý của chi phí đề xuất? Phương pháp và phương tiện phân tích có phù hợp và cập nhật không? mức độ tin cậy của 5. Thời gian phương pháp? Có thể hoàn thành kịp nghiên cứu theo k/hoạch không? Phương pháp xử lý kết quả hợp lý không? Khớp với qui định của đơn vị tài trợ không? Các chỉ tiêu thu thập/tính toán có đánh giá được 6. Ban CN đề tài mục tiêu đề ra không? Chuyên môn của C/nhiệm đề tài (công trình xuất bản, ứng dụng,…) Mức độ và năng lực đơn vị thực hiện và phối hợp (nếu có) …… KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES 6) Đánh giá đề cương: Tổng quát và chi tiết Mẫu đánh giá đề cương đề tài cấp Tỉnh • Góp ý: Nhóm tiêu chí 1 max = 70 điểm • Nguyên tắc làm cho đề cương hay và khả thi Giá trị KH • Hình thức/TLTK: nhắc các sai sót cần sửa hoặc bổ Giá trị thực tiễn sung để C/nhiệm đề tài điều chỉnh (có thể ghi trong đề Phương pháp triển khai cương và gởi lại cho C/nhiệm đề tài). Kết quả dự kiến • Phương pháp: cần góp ý “cụ thể” các điểm không hợp lý hoặc không chi tiết cần phải sửa và bổ sung, đề Nhóm tiêu chí 2: max = 25 điểm xuất thêm các p/pháp hợp lý hoặc thiết kế lại thí Năng lực cá nhân chủ nhiệm/tổ chức chủ trì đề tài nghiệm hợp lý hơn (Vd: những phương pháp tính toán, chỉ số đánh giá, nhịp thu mẫu, số mẫu,…) Nhóm tiêu chí 3: max = 5 điểm • Nội dung: cần “cụ thể” những góp ý, như nội dung Hợp lý về kinh phí cần điều chỉnh, thêm hay giảm,… để đạt được mục tiêu. • Lưu ý: tránh góp ý chung chung hoặc nêu vấn để mở làm CN đề tài khó tiếp thu. KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES
  3. Nhóm tiêu chí 1 = 70 điểm Nhóm tiêu chí 2 = 25 điểm TT Tiêu chí Điểm TT Tiêu chí Điểm 1 Kinh nghiệm n/c và thành tựu thuộc lĩnh 1 Tổng quan về tình hình n/cứu 10 vực đề tài của CN đề tài 8 - Rõ ràng 2 - Năm kinh nghiệm 2 - Đầy đủ và am hiểu 8 - Số công trình công bố (bài báo) 3 2 Xác định nội dung và PPNC 30 - Số công trình áp dụng/chuyển giao 3 - Luận cứ rõ cách tiếp cận và thiết kế n/c 8 2 Năng lực của đơn vị chủ trì n/c 4 - Nội dung n/c để giải quyết vấn đề đặt ra 12 - Phương pháp n/c 10 3 Tìm lực của tổ chức đăng ký đề tài 13 - Cơ sở v/chất 6 3 Khả năng áp dụng k/quả của n/c 30 - Nhân lực của chức (chuyên môn/số lượng) 5 - Chứng nhận của cơ quan tiếp nhận k/quả 5 - Khả năng HTQT đã có để thực hiện đề tài 2 - Tính khả thi của PP chuyển giao k/quả 6 - Phương án gắn n/c với đào tạo 4 Nhóm tiêu chí 3 = 5 điểm - Sản phẩm đầu ra rõ ràng và cụ thể 15 TT Tiêu chí Điểm 1 - Tính hợp lý, sát thực tế, và cơ sở đề xuất 2 - Khả năng tìm các nguồn vốn khác (hỗ trợ) 3 KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES 4) Đánh giá báo cáo: Tiêu chí đánh giá 4) Đánh giá báo cáo: Tiêu chí đánh giá 1. Chủ đề 4. Phương pháp Tên đề tài Mức độ chi tiết/rõ ràng Mức độ hợp lý/chính xác của phương pháp Phù hợp giữa chủ đề và nội dung Phương pháp phân tích/tính toán kết quả 2. Đặt vấn đề/giới thiệu Chỉ số tính toán Sự nổi bậc về tính cấp thiết 5. Kết quả nghiên cứu Sự minh chứng về tính cấp thiết Mức độ đáp ứng mục tiêu 3. Mục tiêu Tính logic của nội dung nghiên cứu Phù hợp với kết quả n/cứu Khối lượng 4. Lược khảo tài liệu Phương pháp trình bày kết quả Tính cập nhật 6. Thời gian: đúng kế hoạch Đúng qui định 7. Hình thức: Mức độ bao quát /am hiểu về nội dung n/cứu Phù hợp với qui định Sai sót KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES
  4. 5) Đánh giá báo cáo đề tài/dự án 5) Đánh giá báo cáo đề tài/dự án 1. Chủ đề 5. Phương pháp nghiên cứu Tên đề tài hợp lý/chính xác không? Phương pháp có mô tả đủ chi tiết không? Mức độ phù hợp giữa chủ đề và nội dung Phương pháp n/c có phù hợp không? Bố trí thí nghiệm hợp lý không? 2. Đặt vấn đề/giới thiệu Chọn mẫu điều tra đủ lớn và đại diện không? Nổi bậc được tính cấp thiết không? Chọn thu mẫu hiện trường có đại diện và đúng không? Có số liệu/cơ sở minh chúng tính cấp thiết không? Phương pháp và phương tiện phân tích đúng và 3. Mục tiêu chính xác không? Phù hợp với kết quả n/cứu không? Các chỉ tiêu thu thập/tính toán có hợp lý không? Mục tiêu có đạt được không? (đánh giá được mục tiêu đề ra không?) 4. Lược khảo tài liệu Phương pháp xử lý kết quả hợp lý không? Mức độ cập nhật của tài liệu tham khảo? …… Viết đúng qui định và xúc tích không? Có bao quát được chủ đề n/cứu không? KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES 5) Đánh giá báo cáo đề tài/dự án 5) Đánh giá báo cáo đề tài/dự án 6. Kết quả 7. Góp ý: Kết quả đạt được có tính k/học hay ứng • Nguyên tắc là làm b/c hay hơn!!!!! dụng tốt không? • Góp ý chung các vấn đề về hình thức (lỗi chính tả/đánh máy,…) và TLTK cần sửa (có thể cụ thể vài Nội dung nghiên cứu có logic với nhau không? điểm) nhưng tránh “sa đà” vào phần này. Mức độ đạt được mục tiêu đề ra? • Phương pháp: cần chỉ “cụ thể” các điểm không hợp lý hoặc không trình bày chi tiết cần phải sửa và bổ Trình bày có nổi bậc kết quả n/c không? sung…. 7. Thời gian: đúng theo dự kiến không? • Nội dung: cần “cụ thể” những kết quả trình bày không đúng/không hợp lý? những điểm cần làm rõ hay 8. Hình thức: bổ sung? những kết quả cần điều chỉnh cách trình bày/tính toán?... Phù hợp với qui định không? • Lưu ý: tránh đánh giá nhiều phần mình biết hoặc Sai sót nhiều ít? Mức độ phải sửa? phần hình thức/Tài liệu tham khảo/thuật ngữ? tránh khoe kiến thức? MÀ QUÊN đánh giá phần quan trọng của báo cáo là kết quả. KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES
  5. Mẫu đánh giá đề tài cấp Trường Mẫu đánh giá đề tài cấp Bộ TT Tiêu chí Điểm TT Tiêu chí Điểm 1 Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, phương pháp tiếp cận và 15 nghiên cứu (so với Thuyết minh) 1 Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, sản phẩm, 20 2 Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài 15 thời gian thực hiện đề tài và các yêu cầu khác đã đăng ký 3 Giá trị khoa học (Tính mới, sáng tạo, khả năng p/triển,…) 20 4 Giá trị ứng dụng (Phát triển KHCN; phẩm mới; đào tạo nhân 20 2 Ý nghĩa khoa học, tính sáng tạo (giải pháp hữu 15 lực; phạm vi và mức độ ứng dụng,…) ích, sáng chế,...) 5 Sản phẩm NC, thông tin KH (số và chất lượng sách, bài báo; 10 ấn phẩm thông tin KH; vật mẫu,…) 3 Khả năng áp dụng và phát triển sau khi kết thúc 15 6 Hiệu quả nghiên cứu (KT-XH, KHCN; thông tin; đào tạo/ bồi 10 dưỡng; nâng cao năng lực KHCN,...) 4 Mức độ thực hiện qui định về quản lý tài chính 10 Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài 5 7 (N/dung, h/thức; cấu trúc b/c và p/pháp trình bày, …) Cộng 60 8 Mức độ thực hiện quy định về QL và quyết toán tài chính 5 Cộng 100 KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES 6) Đánh giá: LV tốt nghiệp 6) Đánh giá: LV tốt nghiệp Tên đề tài Kết quả Hợp với nội dung không? Đảm bảo khối lượng đề tài không? Tên đặt có đúng/hay không? Phương pháp trình bày k/quả rõ ràng và nổi bậc không? Hình thức Đúng theo mẫu qui định không? Bảng hay hình trình bày có đúng/hợp lý không? Lược khảo tài liệu Kết quả có đạt được mục tiêu đề ra không? Mức độ phong phú về tài liệu tham khảo (TLTK)? Các kết quả nội bậc là gì? Trích dẫn có đúng qui định không? Có thảo luận được kết quả tốt không? hay là chỉ mô Viết có xúc tích, tính tóm lược không? tả kết quả? Danh sách TLTK có trình bày đúng không? K/quả có tính k/học (viết bài báo) hay ứng dụng Phương pháp nghiên cứu không? (giá trị của luận văn) Bố trí thí nghiệm/điều tra/… đúng không? Kết luận và đề xuất P/pháp thu và phân tích mẫu có chính xác không? Kết luận có rõ ràng hay cụ thể không? Các chỉ số đánh giá có hợp lý không? xem mục tiêu? Đề xuất có hợp lý không? Xử lý số liệu đúng/hợp lý không? KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES
  6. 6) Đánh giá: luận văn tốt nghiệp 6) Đánh giá: LV CH – thang điểm • Góp ý: T/tự Tiêu chí Điểm • Nguyên tắc là giúp SV/HC có báo cao hay hơn!!! 1 Hình thức (đúng qui định) 1 • Hình thức/Tài liệu tham khảo: nhắc qua các sai sót cần 2 Lược khảo tài liệu (đúng qui định, phù hợp nội 1 sửa (tốt nhất là ghi trong LV để gởi lại cho SV/HV sửa, dung, xúc tính,…) tránh “nói nhiều” về phần này. 3 Phương pháp nghiên cứu (bố trí thí 1,5 • Phương pháp: cần chỉ “cụ thể” các điểm không hợp lý nghiệm/điều tra, p/pháp thu và phân tích mẫu, hoặc không trình bày chi tiết cần phải sửa và bổ sung…. xử lý số liệu đúng/hợp lý) • Nội dung: cần “cụ thể” những kết quả trình bày không 4 Kết quả/nội dung 4,5 đúng/không hợp lý? những điểm cần làm rõ hay bổ sung? • Đảm bảo khối lượng 1 những kết quả cần điều chỉnh cách trình bày/tính toán?... • Trình bày k/quả rõ ràng, đáp ứng tốt nội dung và mục tiêu đề ra của luận văn 1,5 • Lưu ý: tránh đánh giá chung chung hay thiếu cân đối với • Thảo luận được kết quả (không mô tả) 1,5 về luận văn. Ví dụ đánh giá nhiều về phần ít quan trọng • K/quả có tính k/học (viết báo) hay ứng dụng 0,5 hoặc phần lỗi “kỹ thuật” mà không hay ít về phần chính LV là kết quả và phương pháp nghiên cứu. SV/HV 5 Báo cáo 2 thường chờ đợi nhiều sự góp ý cho kết quả và phương •Trình bày báo cáo rõ ràng 1 pháp n/c hơn. •Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng 1 KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản