intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p6

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
9
download

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p6

 1. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Table:Maximum Available Output Power in Half- or Full-Bridge Converter Topology (continued) Output power in watts at ( Ae, Ab :cm2; f: Khz) Core Ae Ab Ae.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz 200Khz 250Khz 300Khz Pot Cores, Ferroxcube-Philips 1408 0.251 0.097 0.024 2.2 2.6 5.2 7.8 10.4 16.3 21.8 27.2 32.7 1811 0.433 0.187 0.081 7.3 8.7 17.4 26.2 34.8 54.4 72.6 90.7 108.8 2213 0.635 0.297 0.189 16.9 20.4 40.5 60.9 81.1 126.7 169.0 211.2 253.5 2616 0.948 0.407 0.386 34.6 41.7 83.0 124.6 165.9 259.3 345.7 432.1 518.6 3019 1.380 0.587 0.810 72.6 87.5 174.2 261.6 348.3 544.4 725.8 907.2 1088.7 3622 2.020 0.774 1.563 140.1 158.9 336.1 505.0 672.3 1050.7 1400.9 1751.1 2101.3 4229 2.660 1.400 3.724 333.7 402.2 800.7 1202.9 1601.3 2502.5 3336.7 4170.9 5005.1 RM Cores, Ferroxcube-Philips RM5 0.250 0.095 0.024 2.1 2.6 5.1 7.7 10.2 16.0 21.3 26.6 31.9 RM6 0.370 0.155 0.057 5.1 6.2 12.3 18.5 24.7 38.5 51.4 64.2 77.1 RM8 0.630 0.310 0.195 17.5 21.1 42.0 63.1 84.0 131.2 175.0 218.7 262.5 RM10 0.970 0.426 0.413 37.0 44.6 88.8 133.5 177.7 277.7 370.2 462.8 555.4 RM12 1.460 0.774 1.130 101.3 122.0 243.0 365.0 485.9 759.4 1012.5 1265.6 1518.8 RM14 1.980 1.100 2.187 195.1 235.2 468.3 703.5 936.5 1463.6 1951.5 2439.4 2927.2 PQ Cores,Magnetics, Inc. 42016 0.620 0.256 0.159 14.2 17.1 34.1 51.3 68.2 106.7 142.2 177.8 213.3 42020 0.620 0.384 0.238 21.3 35.7 51.2 76.9 102.4 160.0 213.3 266.6 320.0 42620 1.190 0.322 0.383 34.3 41.4 82.4 123.8 164.8 257.5 343.3 429.2 515.0 42625 1.180 0.502 0.592 53.1 64.0 127.4 191.3 254.7 398.1 530.8 663.4 796.1 43220 1.700 0.470 0.799 71.6 86.3 171.8 258.1 343.6 536.9 715.9 894.9 1073.9 43230 1.610 0.994 1.600 143.4 172.8 344.1 516.9 688.1 1075.4 1433.9 1792.4 2150.9 43535 1.960 1.590 3.116 279.2 336.6 670.0 1006.6 1340.1 2094.2 2792.3 3490.4 1488.4 44040 2.010 2.490 5.005 448.4 540.5 1076.1 1616.6 2152.1 3363.3 4484.4 5605.5 6726.6 Trang 51
 2. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vdc min .A bi .10 +6 Neân Po = 0.0913 (3-15) N p .D cma Vdc min ΔB 8 Töø ñònh luaät Faraday: Vp min = = N p .A e .10 2 ΔT Vôùi B = 2Bmax , T = 0.4T Vdc min = 10Np.f.Ae.Bmax.10-8 Neân Thay Vdc min vaøo (3-15) ta coù: 0.00913B max .f .A e .A bi Po = D cma 0.0014 Bmax .f .A e .A b Po = (3-16) D cma IV. SÖÏ GIA TAÊNG NHIEÄT ÑOÄ CUÛA BIEÁN AÙP -Nhieät ñoä cuûa bieán aùp taêng cao hôn nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng laø do phuï thuoäc vaøo toån hao loõi, toån hao doøng vaø beà maët taûn nhieät cuûa bieán aùp. Khoâng khí thoåi qua bieán aùp coù theå laøm giaûm söï gia taêng nhieät ñoä ñaùng keå. -Ñeå tính toaùn söï gia taêng nhieät ñoä ngöôøi ta döïa vaøo moät soá ñöôøng ñaët tính kinh nghieäm cuûa ñieän trôû nhieät treân tieát dieän beà maët taûn nhieät. -Ñieän trôû nhieät Rt -Söï gia taêng nhieät ñoä: dT -Toån hao coâng suaát: P dT = P.Rt - Ñöôøng ñaëc tính ñieän trôû nhieät cuûa boä taûn nhieät ñoái vôùi toång dieän tích beà maët ñöôïc minh hoaï ôû hình sau : Trang 53
 3. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp PHAÀN B PHAÀN THIEÁT KEÁ Trang 54
 4. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp I.SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA BOÄ NGUOÀN: CHÆNH LÖU 110-220VAC CAÀU VAØ LOÏC BAÛO VEÄ DAÏO ÑOÄNG BAÛO VEÄ QUAÙ AÙP SOÙNG VUOÂNG QUAÙ DOØNG BIEÁN AÙP XUNG CHÆNH LÖU CHÆNH LÖU CHÆNH LÖU VAØ LOÏC VAØ LOÏC VAØ LOÏC 5V/10A +15V/3A -15V/3A Trang 55
 5. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -KHOÁI CHÆNH LÖU CAÀU VAØ LOÏC: Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän xoay chieàu thaønh ñieän naêng moät chieàu vaø laøm phaúng ñieän aùp hay doøng ñieän moät chieàu ôû ngoû ra chænh löu. -DAO ÑOÄNG SOÙNG VUOÂNG : Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän aùp DC thaønh ñieän aùp AC taàn soá cao. -BIEÁN AÙP XUNG: Duøng ñeå caûm öùng ñieän aùp AC sô caáp sang thöù caáp theo tæ soá doøng daây giöõa cuoän sô caáp vaø caùc cuoän daây thöù caáp. -CHÆNH LÖU VAØ LOÏC: Chænh löu ñieän aùp xoay chieàu taàn soá cao ra ñieän aùp moät chieàu vaø ñöôïc loïc phaúng ñeå taïo ra caùc möùc ñieän aùp ngoõ ra. -KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG: Duøng ñeå taét boä dao ñoäng khi coù hieän töôïng quaù doøng. -KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ AÙP : Duøng ñeå taét dao ñoäng khi coù hieän töôïng quaù aùp II.TÍNH TOAÙN , THIEÁT KEÁ BIEÁN AÙP XUNG : -Yeâu caàu thieát keá : -Coâng suaát ra : P out = 5.10 + ( 15.3 )2=140W -Nhö vaäy coâng suaát ra cuûa boä nguoàn laø 140W .Tra baûng ta choïn taàn soá dao ñoäng f=62KHz -Töø nhöõng phaân tích ôû chöông II , ta ñaõ choïn Half-Bridge converter ñeå thieát keá nguoàn oån aùp xung. 1.Coâng suaát vaøo: Pin =Pout / eff vôùi eff laø hieäu suaát -Giaû söû hieäu suaát cuûa boä nguoàn laø 80%. Pin=140 / 0,8= 175 W 2.Ñieän theá naén ngoõ vaøo : Khi nguoàn xoay chieàu ngoõ vaøo laø :  110V:Thì maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp -Nöûa chu kyø ñaàu :Ñieän aùp ñænh do tuï C1 naïp VP =1,41 .110 -1=154V ( 94/1 ) -Nöûa chu kyø sau :Tuï C2 cuõng naïp vôùi möùc VP Trang 56
 6. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Vaäy ôû caû moät chu kyø: Vdc=Vc1+Vc2=154+154=308V ( 94/1 )  220V:Ñieän aùp DC chænh löu ñænh :Vdc=(1,41. 220)-2=308V 3.Tính toaùn soá doøng daây sô caáp : Ta coù (Vdc / 2 - 1)(0.8T/2) . 108 (2.7/1) Np = Ae.dB Vôùi T=1/f. vôùi f=62 KHz Ae=1,11 cm2 :tieát dieän loõi -Choïn dB=1600 Gausse (308 / 2 - 1)(0.8T/2) . 108 = 55,57 voøng Np = 1,11.1600.62.103 -Choïn NP= 56 voøng 4.Giaù trò doøng ñieän: -Doøng san baèng ñænh: 3,13Po Ipft(half-bridge) = (3.1/1) Vdc 3,13.140 Ipft(half-bridge) = = 1.43 308 -Doøng ñieän gôïn soùng sô caáp: 2,79.140 Irms(p) = = 308 Irms(p) = 1.27A 5.Tieát dieän daây sô caáp: Ta coù : 1395.Po Atcm= (3.3/1) Vdc Vôùi Atcm laø tieát dieän daây (circular mils) (1 in2 =  /4.10-6 circular mils) 1395.140 Atcm = = 634 (circular mils) 308 Trang 57
 7. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Ati = Atcm ( /4) 10-6 (258/1) A tcm .N p Abi = (7.15/1) - 6 0,255.10 Ati : tieát dieän daây (in2) Vôùi Abi : tieát dieän khung (in2) Vaäy: 634.56 = 0,14 ( in2) Abi = 0,255.10 6 0,2.A bi A ti = (7.14/1) Np ( cm2 ) At = Ati . 6,45 .16 ( 1 inch = 2,54 cm ) At = 0,0033 cm2 = 0,33 mm2 Maø At =  d2/4 Vaäy ñöôøng kính daây sô caáp d = 0,65 mm 6.Soá doøng daây thöù caáp: Vdc N 2.Ton - 1) 5S - 1] V(5) = [ ( (2.2/1) 2 Np T vôùi N5S: soá doøng daây thöù caáp (5v) Ton = 0,8T / 2 N 308 - 1) 5S – 1) . 0,8 = 2,7 voøng V(5) = (( 2 56 Choïn N5S = 3 voøng N Vdc – 1) 5S – 1) . 2Ton / T V(15) = (( Np 2 Vôùi N15S : soá voøng daây thöù caáp ( 15v ) N15S = 7,3 voøng Choïn N15S = 8 voøng Ta coù doøng ñieän gôïn soùng thöù caáp : Is(rms) = 0,632 . Idc Trang 58
 8. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Idc : doøng moät chieàu ngoõ ra +5V/10A Is(rms) = 0,632 . 10 = 6,32 A 7.Tieát dieän daây thöù caáp: Tieát dieän daây thöù caáp : Ascm =316.I+ 5V/10A : vôùi Ascm (circular mils) Ascm = 316 . 10 = 3160 Tieát dieän daây tính baèng in2 Asi = 3160 .  /4 . 10-6 = 0,00248 in2 Tieát dieän daây tính baèng cm2 Asc = Asi . 6,45 . 10 = 0,0159 cm2 Tieát dieän daây tính baèng mm2 Asm = 1,59 mm2 Maø Asm =  d2/4 =>d = 1,4 mm Vaäy ñöôøng kính daây thöù caáp (5V/10A) : d = 1,4 mm 15V/3A : Ta coù Is(rms) = 0,632 . 3 = 1,896 A Ascm = 316 . 3 = 948 Tieát dieän daây tính baèng in2 Asci = 948 . ( /4) . 10-6 = 0,000744 in2 Tieát dieän daây tính baèng cm2 Asc = Asi . 645.16 = 0,00479 cm2 Tieát dieän daây tính baèng mm2 Asm = 0,479 mm2 Ñuoøng kíng daây d = 0,78 mm 8.Tieát dieän khung quaán daây : Abi = 0,14 in2 => Abi = 0,14 . 6,4516 = 0,9 cm2 III.THIEÁT KEÁ BOÄ LOÏC NGOÛ RA ; A-5V/10A : -Cuoän loïc ngoû ra(Lo) Lo= 0,5.V0 .T / I0 Trang 59
 9. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vôùi V0 = Vdc . ÔÛ ngoû ra : Vo = 5V T = 1/f ; f = 62 KHz Ion = Idc = 10 A 0,5 . 5 => Lo = = 4 H 10 . 62 . 103 -Tuï loïc ngoû ra (Co) Ta coù : dI = 2 . Idc min Vôùi Idc min = 1/10 . Idc Bieân ñoä doøng ñieän ñænh ñænh gôïn soùng cuûa cuoän daây : dI = 2 A Ñieän aùp goän soùng ñænh ñænh Vr = Ro . dI Ro : Ñieän trôû töông ñöông Ro thöôøngng raát nhoû, choïn Ro = 0,05 Vr = 0,05 . 2 = 0,1 V Co = 80 . 16-6 . dI / Vr = 1600 F B- 15 V / 3A : Cuoän loïc ngoû ra : Lo 0,5 . Vo . T 0,5 . 15 Lo = = = 40 H Io 3 . 62 . 103 Vôùi Ion = Idc = 3A T = 1/f ; f = 62 KHz Tuï loïc ngoû ra Co : Ta coù dI = 2 . Idc min Vôùi Idc min = Idc/10 dI = 0,6 A Ñieän aùp gôïn soùng ñænh : Vr = Ro . dI Choïn Ro = 0,05  : Ñieän trôû tuong ñuong Vr = 0,05 . 0,6 = 0,03 V Trang 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản