intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p8

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
9
download

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung p8

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k §Æt vÊn ®Ò Trong nhiÒu n¨m qua ngµnh n«ng nghiÖp n−íc ta cã nhiÒu nh÷ng thµnh tùu v−ît bËc, kh«ng chØ ®ñ cung cÊp nguån l−¬ng thùc, thùc phÈm cho ®Êt n−íc mµ cßn xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng thÕ giíi. Víi thµnh tùu to lín ®ã, chóng ta ph¶i kÓ ®Õn ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i nãi chung vµ ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm nãi riªng ®· ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cho c¸c hé n«ng d©n, tõng b−íc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ngµy cµng cã nhiÒu hé gia ®×nh lµm giµu trªn m¶nh ®Êt cña m×nh nhê vµo kinh tÕ trang tr¹i. Ngµy nay, nÒn kinh tÕ trang tr¹i ®−îc ph¸t triÓn réng r·i trªn c¶ n−íc víi quy m« võa vµ lín do ®ã vÊn ®Ò con gièng lµ hÕt søc bøc xóc. Êp trøng nh©n t¹o b»ng m¸y Êp c«ng nghiÖp lµ ph−¬ng ph¸p tèi −u ®Ó s¶n xuÊt con gièng trong thêi gian ng¾n, tû lÖ Êp në cao, ®Æc biÖt cã thÓ Êp ®−îc mét sè l−îng trøng lín, vµ chÊt l−îng con gièng ®−îc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh Êp trøng, Èm ®é lµ mét trong nh÷ng th«ng sè rÊt quan träng nã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh Êp në. V× vËy viÖc ®¶m b¶o l−îng Èm cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh Êp në lµ hÕt søc quan träng cho tõng giai ®o¹n Êp. Ngµy nay, viÖc ®−a PLC vµo c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu trong ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸, nã ®· trë thµnh yÕu tè chÝnh ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp n−íc ta. ViÖc ®−a PLC vµo ®iÒu khiÓn cho m¸y Êp trøng c«ng nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt, v× nã ®¶m b¶o ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c c¸c th«ng sè cho qu¸ tr×nh Êp në vµ cho hiÖu qu¶ Êp në cao, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ngän nhÑ, dÔ dµng thao t¸c, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ng−êi n«ng d©n. Do vËy chóng t«i sö dông PLC S7- 200 víi CPU 224 ®Ó thùc hiÖn tù ®éng ®iÒu khiÓn ®é Èm cho m¸y Êp trøng gia cÇm. §−îc sù ph©n c«ng cña bé m«n §iÖn, víi sù h−íng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n §−êng, chóng t«i tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi: "Tù ®éng ®iÒu khiÓn ®é Èm m¸y Êp trøng gia cÇm b»ng bé ®iÒu chØnh PID sè S7 - 200" ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. -1-
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ Êp trøng gia cÇm vµ ®IÒu khiÓn ®é Èm trong m¸y Êp trøng gia cÇm Trong m¸y Êp trøng c«ng nghiÖp, cã hai chÕ ®é Êp lµ Êp ®¬n kú vµ Êp ®a kú, t−¬ng øng víi hai chÕ ®é Êp nµy ta cã m¸y Êp ®¬n kú vµ m¸y Êp ®a kú. C¸c chÕ ®é Êp kh¸c nhau th× yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é vµ ®é Èm lµ kh¸c nhau. Êp ®¬n kú lµ chÕ ®é Êp mµ tÊt c¶ sè trøng trong m¸y ®Òu ®−îc ®−a vµo cïng mét lóc nªn chóng cã tuæi Êp vµ tuæi në gièng nhau. Êp ®a kú lµ lµ chÕ ®é Êp mµ trøng ®−îc ®−a vµo buång Êp theo tõng ®ît, th«ng th−êng lµ 3 ®ît, mçi ®ît c¸ch nhau lµ mét tuÇn. 1.1 Yªu cÇu vÒ ®é Èm trong m¸y Êp trøng gia cÇm. §é Èm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh Êp. Yªu cÇu cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c b¶ng d−íi ®©y: * Yªu cÇu Èm ®èi víi m¸y Êp ®¬n kú B¶ng 1.1: B¶ng th«ng sè vÒ ®é Èm cña tõng giai ®o¹n Êp trong m¸y Êp ®¬n kú (®èi víi trøng gµ) C¸c giai ®o¹n Êp §é Èm t−¬ng ®èi ( %) NhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít 1 ÷ 5 ngµy 60 ÷ 61% 30 ÷ 310C 6 ÷ 11 ngµy 55 ÷ 57% 29 ÷ 29,50C 12 ÷ 18 ngµy 50 ÷ 53% 28 ÷ 28,50C 300C 19 ngµy 60% 20 ÷ 21 ngµy 70 ÷ 75% 32 ÷ 330C -3-
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k * Yªu Èm ®èi víi m¸y Êp ®a kú B¶ng 1.2: B¶ng th«ng sè vÒ ®é Èm cña tõng giai ®o¹n trong m¸y Êp ®a kú (®èi víi trøng gµ) C¸c giai ®o¹n Êp §é Èm t−¬ng ®èi ( %) NhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít 1 ÷ 15 ngµy 55 ÷ 57% 29 ÷29,50C 16 ÷21 ngµy 68 ÷ 75% 30 ÷ 32,50C 1.2 HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®é Èm trong m¸y Êp trøng gia cÇm * Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®é Èm Trong c¸c m¸y Êp thÕ hÖ cò, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®ãng ng¾t th−êng ®−îc sö dông nhiÒu. Ngµy nay, trong c¸c m¸y Êp hiÖn ®¹i Ýt ®−îc sö dông. Trong c¸ch t¹o Èm b»ng ph−¬ng ph¸p vung n−íc qua c¸nh qu¹t trong m¸y, ng−êi ta sö dông ph−¬ng ph¸p ®ãng ng¾t ®Ó ®iÒu chØnh Èm ®é. Trong ®Ò tµi nµy, chóng t«i sö dông ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®é Èm liªn tôc. Nguyªn lý cña ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh liªn tôc lµ sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn c«ng suÊt lín ®Ó ®iÒu khiÓn quay ®éng c¬ cÊp Èm cho m¸y Êp trøng gia cÇm. -4-
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k * S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn Èm ®é trong m¸y Êp trøng gia cÇm HÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng th«ng th−êng ®−îc ph©n thµnh hai lo¹i: hÖ thèng ®iÒu chØnh kiÓu hë vµ hÖ thèng ®iÒu chØnh m¹ch vßng kÝn. Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi ta sö dông ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tù ®éng m¹ch vßng kÝn. ϕ UϕSv e Bé ®iÒu Bé t¹o Èm khiÓn PID UϕPv C§ vµ K§ H×nh 1.2: S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn Èm ®é §©y lµ s¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn Èm ®é ë d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt, lµm viÖc theo s¬ ®å m¹ch vßng kÝn, cã vßng ph¶n håi lµ bé c¶m biÕn tÝn hiÖu Èm ®−îc chuyÓn ®æi vµ khuÕch ®¹i thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p UϕPv. TÝn hiÖu ph¶n håi ®−îc so s¸nh víi tÝn hiÖu ®Æt tr−íc UϕSv ®−a ra ®é sai lÖch e (e= UϕSv- UϕPv). Bé ®iÒu khiÓn sÏ ®iÒu khiÓn bé t¹o Èm lµm viÖc theo tÝn hiÖu sai lÖch e. * Quy luËt ®iÒu khiÓn tû lÖ vi tÝch ph©n (PID) Bé ®iÒu khiÓn PID ®−îc thùc hiÖn bëi khèi PLC S7- 200- CPU 224. Gi¸ trÞ t¸c ®éng ®iÒu chØnh cña quy luËt ®iÒu khiÓn tû lÖ vi tÝch ph©n ®−îc x¸c ®Þnh bëi: U = KP.e + KI ∫ e.dt + KD de = Km ⎛ e + 1 ∫ e.dt + Td . de ⎞ ⎜ ⎟ (1.1) ⎜ dt ⎟ dt TI ⎝ ⎠ NhËn xÐt: ViÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè KP, TI, Td lµ vÊn ®Ò rÊt khã trong ph¹m vi cña ®Ò tµi. -5-
 5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k * §iÒu chØnh tèc ®é quay ®éng c¬ b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung PWM Tèc ®é cña qu¹t thæi ®−îc ®iÒu khiÓn bëi ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung. Néi dung cña ph−¬ng ph¸p ®−îc tr×nh bµy d−íi h×nh sau: U®k +E Ura OA UT -E a) UT U U®k 0 t ∝ Ura 0 t b) a) Kh©u so s¸nh ®iÒu chÕ ®é réng xung b) Gi¶n ®å thêi gian xung ®Çu vµo vµ ®Çu ra H×nh 1.3: Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung Trong ®ã: UT, U®k lÇn l−ît lµ ®iÖn ¸p tùa vµ ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. -6-
 6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ch−¬ng 2 PLC S7 - 200 vµ c¸c module më réng 2.1 CÊu tróc vµ nguyªn lý lµm viÖc cña PLC S7 – 200 * S¬ ®å khèi hÖ thèng PLC S7- 200 ThiÕt bÞ lËp tr×nh Bé nhí Giao diÖn Giao diÖn CPU nhËp xuÊt Nguån c«ng suÊt H×nh2.1: S¬ ®å khèi hÖ thèng PLC S7 - 200 * Nguyªn lý lµm viÖc cña PLC S7- 200 PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh theo chu tr×nh lÆp. Mçi vßng lÆp ®−îc gäi lµ vßng quÐt (Scan). Mçi vßng quÐt ®−îc b¾t ®Çu b»ng giai ®o¹n ®äc d÷ liÖu tõ c¸c cæng vµo vïng bé ®Öm ¶o, tiÕp theo lµ giai ®o¹n thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. Trong tõng vßng quÐt, ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn b»ng lÖnh ®Çu tiªn vµ kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc (MEND). Sau giai ®o¹n thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh lµ giai ®o¹n truyÒn th«ng néi bé vµ kiÓm lçi. Vßng quÐt ®−îc kÕt thóc b»ng giai ®o¹n chuyÓn c¸c néi dung cña bé ®Öm ¶o tíi c¸c cæng ra. -7-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản