intTypePromotion=3

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị_ Đề cương môn học

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
1.321
lượt xem
328
download

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị_ Đề cương môn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu trong quản trị là một hoạt động cần thiết giúp các nhà quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định trong kinh doanh. Phát triển các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thường là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo quản trị kinh doanh. Môn học này còn giúp cho sinh viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu trong quản trị_ Đề cương môn học

  1. C NG MÔN H C Ph ng pháp Nghiên c u trong Qu n tr L p Cao h c Khóa 15 i h c Kinh T TP. HCM H c k I – N m h c 2005-2006 T ng n v h c trình: 2 1. Gi ng viên: Ti n s Nguy n H u Lam và Th c s Tr n Quang Trung. 2. Mô t môn h c: Nghiên c u trong qu n tr là m t ho t ng c n thi t giúp các nhà qu n tr nâng cao ch t l ng và hi u qu c a các quy t nh trong kinh doanh. Phát tri n các ki n th c và k n ng nghiên c u th ng là m t b ph n quan tr ng trong ch ng trình ào t o qu n tr kinh doanh. Môn h c này còn giúp cho sinh viên th c hi n t t các nghiên c u c yêu c u trong quá trình h c t p các môn h c khác trong ch ng trình ào t o. c bi t nó giúp sinh viên n m c ph ng pháp th c hi n lu n v n t t nghi p khoa h c h n theo thông l qu c t - m t tiêu chu n quan tr ng c a vi c hoàn t t ch ng trình ào t o b c cao h c. Môn h c “Ph ng pháp nghiên c u trong qu n tr ” gi i thi u nh ng n i dung c b n c a các ki n th c và k n ng th c hi n quá trình nghiên c u. 3. M c tiêu môn h c: K t thúc môn h c này, sinh viên s có c ki n th c và k n ng c n thi t làm vi c và quy t nh m t cách hi u qu trong m t môi tr ng òi h i các quy t nh nhanh chóng. Sinh viên s c phát tri n các ki n th c và k n ng xác nh m!c tiêu nghiên c u, thi t k nghiên c u, t" ch c th c hi n và ánh giá m t nghiên c u. C! th : a. Th o lu n nh ng khái ni m c b n c a nghiên c u và quá trình nghiên c u b. Phát tri n nh ng k n ng c b n c n thi t cho vi c th c hi n quá trình nghiên c u c. Hình thành # c ng nghiên c u d. Th c hi n m t nghiên c u c! th qua làm vi c nhóm
  2. 4. N i dung môn h c: Bu i N i dung Ghi chú 1 Gi i thi u v# môn h c, làm quen, các yêu c u và ph ng pháp h c t p. Nghiên c u trong Qu n tr kinh doanh 2 Áp d!ng t duy khoa h c trong các v n # qu n tr Quá trình nghiên c u # c ng nghiên c u 3 Thi t k nghiên c u Các ph ng pháp l y m$u 4 Các công c! o l ng Xây d ng thang o 5 Thu th p thông tin th c p Các ph ng pháp kh o sát Các công c! truy#n t v i it ng tham gia 6 Mô t và chu n b d li u ánh giá, trình bày, và khám phá d li u 7 Ki m nh gi thi t o l ng các quan h Vi t báo cáo và trình bày k t qu nghiên c u 8 Các nhóm b o v #c ng c a # tài nhóm 5. Tài li u tham kh o: 1. Cooper, D.R., & Schindler, P.S., “Business Research Methods”, Irwin McGraw-Hill, 2003 2. Salkind, J.N., “Exploring Research”, Prentice Hall, 2000 3. Nh$n, T.B., & Hoàng, .T., “Lý thuy t Th ng kê”, NXB Th ng kê, 1998 4. Lam, N.H., “H th c th c ch ng trong khoa h c xã h i”, T p chí Phát tri n Kinh t , i h c Kinh t Tp. HCM, tháng 5-2003 5. Lam, N.H., “H th c di n d ch, t o d ng trong khoa h c xã h i”, T p chí Phát tri n Kinh t , i h c Kinh t Tp. HCM, tháng 8-2003 6. Các nghiên c u tiêu bi u ính kèm 6. Ph ng pháp ánh giá môn h c: a. Bài tâp nhóm: “Hình thành và th c hi n m t nghiên c u”: 40%
  3. b. #c ng nghiên c u cá nhân: 20% 7. Yêu c u i v i môn h c: • Các công c! h% tr : minh h a th c hành trên máy v i ph n m#m SPSS • Máy chi u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản