intTypePromotion=3

Phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tinh dầu, hương liệu: Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
66
lượt xem
17
download

Phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tinh dầu, hương liệu: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu có nội dung được chia thành ba phần chính, phần 1 tài liệu với kết cấu gồm 2 phần nội dung sau: Thứ nhất là các khái niệm cơ bản về tinh dầu, về nguồn gốc, các tính chất vật lý và hoá học của tinh dầu, về phân loại tinh dầu, về nguyên liệu và các phương pháp điều chế tinh dầu; thứ hai đề cập đến các phương pháp nghiên cứu tinh dầu; các phương pháp sắc ký phân tích định tính, định lượng, nhận biết các thành phần của tinh dầu, các phương pháp vật lý hiện đại xác định cấu trúc phân tử của các thành phần của tinh dầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tinh dầu, hương liệu: Phần 1

PGS.TS. V¨n Ngäc H−íng<br /> <br /> Tinh dÇu, h−¬ng liÖu<br /> ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ øng dông<br /> <br /> nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................1<br /> Chương 1<br /> KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ TINH DẦU ......................................................3<br /> 1.1. Định nghĩa tinh dầu ..................................................................3<br /> 1.2. Vai trò của tinh dầu trong đời sống thực vật ............................3<br /> 1.3. Tính chất của tinh dầu...............................................................4<br /> 1.4. Phân loại tinh dầu .....................................................................9<br /> Chương 2<br /> NGUYÊN LIỆU CHO TINH DẦU.........................................................30<br /> 2.1. Nguồn tài nguyên thực vật có tinh dầu ...................................30<br /> 2.2. Sự định khu của tinh dầu trong thực vật.................................30<br /> 2.3. Một số thực vật có tinh dầu ở Việt Nam.................................34<br /> Chương 3<br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TINH DẦU ....................................44<br /> 3.1. Phương pháp cất tinh dầu với nước ........................................44<br /> 3.2. Phương pháp chiết tinh dầu ...................................................51<br /> 3.3. Phương pháp hấp phụ điều chế tinh dầu.................................61<br /> 3.4. Phương pháp ép tinh dầu ........................................................63<br /> Chương 4<br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ NGHIÊN CỨU TINH DẦU .............64<br /> 4.1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (SKLM) khảo sát thành phần<br /> tinh dầu ...................................................................................64<br /> 4.2. Sắc ký khí (GC) và GC kết hợp với khối phổ (GC-MS) nghiên<br /> cứu tinh dầu ............................................................................70<br /> Chương 5<br /> PHÂN LẬP CÁC THÀNH PHẦN CỦA TINH DẦU ............................72<br /> 5.1. Phương pháp cất phân đoạn phân lập các thành phần của<br /> tinh dầu ...................................................................................72<br /> iii<br /> <br /> 5.2. Phương pháp sắc ký cột phân lập các thành phần của<br /> tinh dầu ...................................................................................80<br /> Chương 6<br /> ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CHO NGHIÊN CỨU<br /> TINH DẦU ..............................................................................................87<br /> 6.1. Phổ hồng ngoại (IR – Infrared Spectrocopy)..........................87<br /> 6.2. Phổ tử ngoại (UV – Ultra Violet Spectrometry).....................93<br /> 6.3. Phổ khối lượng va chạm electron (EI-MS – Electron Impact<br /> Mass Spectrometry) ................................................................98<br /> 6.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C-NMR ......................108<br /> 6.5. Ví dụ về xác định cấu trúc phân tử tecpenoit bằng phương<br /> pháp phổ................................................................................131<br /> Chương 7<br /> KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ CHẤT THƠM ..............................................147<br /> 7.1. Khái niệm về mùi và chất thơm............................................147<br /> 7.2. Cơ chế cảm nhận mùi ...........................................................148<br /> 7.3. Thụ quan hoá học (cảm thụ hoá học)....................................150<br /> Chương 8<br /> ĐÁNH GIÁ VỀ MÙI.............................................................................151<br /> 8.1. Độc tính và độ an toàn mùi...................................................151<br /> 8.2. Sự quyến rũ và ưa chuộng ....................................................152<br /> 8.3. Cường độ mùi .......................................................................154<br /> 8.4. Đánh giá mùi qua tính chất hoá lý của chất thơm ................157<br /> 8.5. Đánh giá mùi qua tác dụng sinh lý .......................................158<br /> 8.6. Giá trị mùi.............................................................................159<br /> 8.7. Cảm nhận tín hiệu mùi..........................................................159<br /> Chương 9<br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA CẤU TRÚC PHÂN TỬ<br /> VÀ HOẠT TÍNH MÙI ..........................................................................161<br /> 9.1. Sự lựa chọn lập thể đối quang ..............................................161<br /> 9.2. Sự lựa chọn lập thể không đối quang ...................................162<br /> 9.3. Đặc tính điện tử.....................................................................164<br /> iv<br /> <br /> 9.4. Một vài ví dụ về nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc phân tử<br /> và hoạt tính mùi ....................................................................165<br /> Chương 10<br /> CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHẤT THƠM ..........................................171<br /> 10.1. Đơn hương.............................................................................171<br /> 10.2. Chất điều hương ....................................................................177<br /> 10.3. Chất định hương....................................................................177<br /> 10.4. Dung môi...............................................................................179<br /> Chương 11<br /> ỨNG DỤNG CỦA TINH DẦU ............................................................181<br /> 11.1. Tinh dầu cho nước hoa và mỹ phẩm .....................................181<br /> 11.2. Tinh dầu cho thực phẩm........................................................182<br /> 11.3. Tinh dầu cho dược phẩm.......................................................183<br /> 11.4. Tinh dầu cho sản xuất hương liệu .........................................183<br /> Chương 12<br /> MỘT SỐ CHUYỂN HOÁ TINH DẦU.................................................184<br /> 12.1. Mục đích, thành phần và khả năng chuyển hoá ....................184<br /> 12.2. Một số chuyển hoá của các tinh dầu .....................................185<br /> Chương 13<br /> ỨNG DỤNG CỦA CHẤT THƠM........................................................192<br /> 13.1. Kỹ thuật pha chế hương liệu .................................................192<br /> 13.2. Pha chế hương liệu ................................................................195<br /> 13.3. Pha chế hương bắt chước và một số đơn pha chế hương bắt<br /> chước ....................................................................................196<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................203<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản