intTypePromotion=1

Phương pháp tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
2
download

Phương pháp tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trong thời gian qua phát triển nhanh, thu hút sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước. Bài viết nghiên cứu về thực trạng và đề xuất một số giải pháp để xây dựng phương pháp tính giá dịch vụ xử lý CTRSH phù hợp ở Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

  1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP Hàn Trần Việt 1 TÓM TẮT Thị trường dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trong thời gian qua phát triển nhanh, thu hút sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước. Hiện cả nước có khoảng 105 đơn vị xử lý chất thải áp dụng các loại công nghệ khác nhau, trong đó công nghệ lò đốt công suất nhỏ (42%), nhà máy ủ phân compost (24%), cơ sở kết hợp ủ phân compost và lò đốt (24%), công nghệ khác (10%). Tổng công suất lắp đặt là 17.600 tấn rác/ngày [1]. Mặc dù, thị trường này được đánh giá là một thị trường tiềm năng nhưng thực tế chưa có nhiều DN tham gia đầu tư. Một trong những nguyên nhân là do giá dịch vụ xử lý CTRSH hiện được áp dụng tại các tỉnh, TP đang ở mức thấp, không đồng bộ, thiếu sự thống nhất và chưa tính toán đầy đủ các loại chi phí cho DN trong quá trình thực hiện. Bài viết nghiên cứu về thực trạng và đề xuất một số giải pháp để xây dựng phương pháp tính giá dịch vụ xử lý CTRSH phù hợp ở Việt Nam trong thời gian tới. Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt đô thị, giá dịch vụ, thị trường dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nhận bài: 29/7/2020; Sửa chữa: 3/8/2020; Duyệt đăng: 4/8/2020. 1. Thực tế thực hiện giá dịch vụ xử lý CTRSH ở tham gia của đa dạng các DN ở các thành phần kinh tế Việt Nam khác nhau đã tạo ra một thị trường dịch vụ môi trường Quá trình đô thị hóa, cùng với việc tăng trưởng kinh tiềm năng ở Việt Nam. Theo lý thuyết về kinh tế, một tế và dân số, kéo theo lượng CTRSH phát sinh ở Việt trong những yếu tố quan trọng cấu thành thị trường đó Nam ngày càng tăng. Dự báo, đến năm 2020, lượng là giá. Đối với dịch vụ này có hai nhóm giá gồm: Giá CTRSH đạt khoảng 60 - 70 triệu tấn/năm, vì vậy, nhiệm dịch vụ vụ xử lý CTRSH và giá dịch vụ thu gom, vận vụ về quản lý CTRSH sẽ là thách thức lớn đối với công chuyển CTRSH. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có quy định tác BVMT[2]. Một trong những nguyên nhân của sự về lập phương án giá đối với dịch vụ xử lý CTRSH mà gia tăng lượng CTRSH đó là Việt Nam đang trong quá chưa có quy định hướng dẫn về lập phương án giá dịch trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Cùng với vụ thu gom, vận chuyển CTRSH. sự gia tăng dân số và sự phát triển các khu công nghiệp, Đối với việc lập phương án giá dịch vụ xử lý CTRSH cụm công nghiệp, hoạt động nông nghiệp, du lịch, dịch theo quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày vụ cũng làm làm gia tănglượng chất thải. Các TP lớn ở 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế Việt Nam như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải liệu thì giá dịch vụ xử lý CTRSH được quy định như Phòng và Cần Thơ chiếm khoảng 70% lượng CTRSH sau: Cơ sở xử lý CTRSH được đầu tư từ ngân sách nhà phát sinh trên cả nước. Mức độ phát sinh chất thải nước trên địa bàn một tỉnh, UBND cấp tỉnh giao các trung bình ở Việt Nam là 0,7kg/người/ngày ở khu vực sở chuyên ngành lập phương án giá gửi Sở Tài chính đô thị và 0,4kg/người/ngày ở khu vực nông thôn[3]. chủ trì tổ chức thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê Khoảng 63% chất thải thu gom được đưa đến các bãi duyệt; Cơ sở xử lý CTRSH được đầu tư từ các nguồn chôn lấp và 22% (khoảng 14,000 tấn/ngày) được đưa vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư lập và trình đến các cơ sở xử lý khác nhau (tái chế chiếm 10%, ủ phương án giá, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các phân compost 4%, đốt rác 14%). cơ quan liên quan thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê Hiện nay, loại hình DN tham gia cung cấp dịch vụ duyệt; này chủ yếu là các DN nhà nước được cổ phần hóa và Mặc dù, có sự phân loại về phương án xây dựng công ty tư nhân và công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sự giá, nhưng thực tế cả hai đối tượng trên đều áp dụng 1 Viện Khoa học môi trường Chuyên đề III, tháng 9 năm 2020 25
  2. phương pháp, công thức và cơ cấu tính giá dịch vụ xử Tại tỉnh Thanh Hóa: UBND tỉnh đã ban hành Quyết lý CTRSH do Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư định số 21/QĐ-UBND ngày 4/7/2019 về mức giá tối đa số7/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017. dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng Theo đó, giá dịch vụ xử lý CTRSH phải được tính nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình thể theo Bảng sau: đầu tư và khai thác, vận hành cơ sở xử lý CTRSH. Về phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH được xác Bảng 3. Giá dịch vụ xử lý CTRSH (bao gồm thuế giá trị gia định theo công thức: tăng) GXLCTR= ZTB + (ZTB x P) (1) TT Biện pháp xử lý Đơn vị tính Mức giá tối CTRSH của đơn vị đa Trong đó: cung cấp dịch vụ - GXLCTR: Giá dịch vụ xử lý 1 tấn CTRSH chưa bao 1 Xử lý bằng công nghệ đồng/m3 210.000 gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đơn vị: đồng. đốt - ZTB: Giá thành toàn bộ để xử lý 1 tấnCTRSH. Đơn 2 Xử lý bằng công nghệ đồng/m3 170.000 vị: đồng chế biến phân vi sinh, - P là tỷ lệ lợi nhuận (%): Không quá 5%. tái chế kết hợp đốt Chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý (công nghệ hỗn hợp) CTRSH (CT) 3 Xử lý bằng công nghệ đồng/m3 70.000 Bảng 1. Chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh CTRSH (CT) TT Nội dung chi phí Ký hiệu Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tính toán giá 1 Chi phí vật tư trực tiếp Cvt dịch vụ tập trung vào các loại chi phí cố định bao gồm chi phí vật tư trực tiếp, nhân công, máy móc, nguyên 2 Chi phí nhân công trực tiếp CNC liệu, nhiên liệu, chi phí quản lý DN, chi phí khấu hao, 3 Chi phí máy, thiết bị trực tiếp CM sửa chữa tài sản cố định... mà chưa tính toán, bổ sung 4 Chi phí sản xuất chung CSXC các loại chi phí biến đổi khác như chi phí xử lý tác động Tổng chi phí sản xuất Cp = Cvt + CNC + CM của dự án đến môi trường, tác động tới sức khỏe người + CSXC dân, tác động tới cây trồng, vật nuôi do ô nhiễm môi 5 Chi phí quản lý DN Cq trường khi cơ sở xử lý CTRSH đi vào hoạt động. Vì vậy, giá dịch vụ đối với CTRSH theo hướng dẫn trên đang Tổng chi phí CT = Cp+ Cq ở mức thấp và mức giá đó chưa tính đúng, tính đủ các Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, loại chi phí cần thiết mà DN phải chi trả, từ đó chưa thể UBND các tỉnh, TP ban hành khung giá dịch vụ thu hiện được vai trò, trách nhiệm của DN đối với xã hội và gom, vận chuyển và giá dịch vụ tối đa xử lý CTRSH sử trách nhiệm trong BVMT. dụng ngân sách nhà nước, ví dụ: Tại TP.Hồ Chí Minh: Thực tế tại một số tỉnh, TP đã tổ chức đấu thầu lựa Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 Quy chọn nhà đầu tư tham gia vào thị trường dịch vụ xử lý định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH như tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức đấu thầu thực rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà hiện xử lý CTRSH theo công nghệ đốt phát điện, tại Bắc nước (NSNN) và giá tối đa dịch vụ xử lý CTRSH sử Giang, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Sóc Trăng tổ chức dụng nguồn vốn NSNN. Bảng 2. Tóm tắt giá dịch vụ tối đa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm 2018 (Giá đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra) Nội dung Đơn vị Lộ trình tính Năm 2018 - Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 2019 trở đi 1. Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước a) Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn Thu gom thủ công Đồng/kg 364 364 364 364 Thu gom cơ giới Đồng/kg 166 166 166 166 b) Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển CTRSH Đồng/kg 40 133,5 227 247 2. Giá tối đa dịch vụ xử lý CTRSH sử dụng ngân Đồng/kg - - - 475 sách nhà nước 26 Chuyên đề III, tháng 9 năm 2020
  3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Bảng 4. Giá tối đa dịch vụ xử lý CTRSH thanh toán cho nhà đầu tư tại các khu xử lý (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) TT Công suất, biện pháp xử lý Mức giá tối đa (đồng/tấn) Ghi chú Công nghệ, Công nghệ, thiết bị nước thiết bị trong ngoài nước I Cơ sở xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt 1 Công suất từ 10 đến dưới 50 tấn/ngày 340.000 320.000 Chỉ áp dụng cho các lò đốt đang hoạt động, không áp dụng đối với dự án đầu tư mới. 2 Công suất từ 50 đến dưới 300 tấn/ngày 480.000 440.000 3 Công suất từ 300 đến dưới 500 tấn/ 470.000 420.000 ngày 4 Công suất từ 500 tấn/ngày trở lên 450.000 390.000 II Cơ sở xử lý CTRSH bằng công nghệ chế biến phân vi sinh, tái chế kết hợp đốt (công nghệ hỗn hợp) 1 Công suất từ 100 đến dưới 300 tấn/ 390.000 360.000 ngày 2 Công suất từ 300 đến dưới 500 tấn/ 350.000 320.000 ngày 3 Công suất từ 500 tấn/ngày trở lên 330.000 300.000 III Cơ sở xử lý CTRSH bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh 1 Công suất từ 10 đến 100 tấn/ngày 140.000(có tính 130.000(không Chỉ áp dụng cho các bãi chôn lấp đang khấu hao) tính khấu hao) hoạt động, không áp dụng đối với dự án đầu tư mới Bảng 5. Tổng hợp chi phí cho quản lý CTRSH (USD/tấn) Hoạt động Các nước thu Các nước thu Các nước thu Các nước thu nhập thấp nhập trung bình nhập trung bình nhập cao cao Thu gom và vận chuyển 20-50 30-75 50-100 90-200 Chôn lấp hợp vệ sinh 10-20 15-40 20-65 40-100 Chôn lấp không hợp vệ sinh 2-8 3-10 - - -Sản xuất phân compost 5-30 10-40 20-75 35-90 Nguồn: Tổng hợp từ Silpa K. và cộng sự, 2018 đấu thầu dự án nhà máy xử lý CTRSH... Với phương hợp quốc về quản lý chất thải rắn ở châu Á - Thái Bình pháp và công thức tính toán giá dịch vụ và phạm vi áp Dương, thực trạng quản lý CTRSH được tổng hợp ở 3 dụng theo hướng dẫn như trên thì các tỉnh, TP hiện cấp độ từ thấp tới cao. Theo đó, chi phí cho thu gom vận đang phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình chuyển và xử lý CTRSH ở các nước với cấp độ quản lý triển khai, những rào cản trong việc kêu gọi đầu tư, đặc cao sẽ cao hơn so với các nước có cấp độ quản lý thấp. biệt chưa thu hút được các DN trong nước, nhà đầu tư Các hệ thống quản lý CTRSH ở các quốc gia có thu nhập nước ngoài tham gia các dự án dịch vụ thu gom, vận cao thường từ 50-100 USD/tấn, hoặc có thể cao hơn. chuyển và xử lý CTRSH. Một số tỉnh, TP không cam Mức phí CTRSH giao động ở mức trung bình khoảng kết đơn giá tối thiểu cho dự án. Do vậy, nhiều tổ chức, 37 USD/hộ gia đình/năm đối với các quốc gia thu nhập cá nhân không dám mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực này thấp và khoảng 168 USD/hộ gia đình/năm đối với các khi chưa biết giá dịch vụ được nhà nước ký kết là bao quốc gia thu nhập cao. [4] nhiêu tiền. Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều DN, nhà Một số nghiên cứu trên thế giới đã xem xét, lồng ghép đầu tư sẵn sàng đầu tư 100% cho lĩnh vực xử lý rác thải, và tính toán chi phí môi trường, chi phí xã hội trong tổng nhưng họ cần một cơ chế tài chính rõ ràng của các cơ chi phí quản lý CTRSH. Kết quả là chi phí cho hoạt động quan Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương. quản lý CTRSH ở các nước phát triển, các nước có thu nhập cao thường cao hơn so với chi phí quản lý CTRSH 2. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng giá dịch vụ ở các nước đang phát triển. xử lý CTRSH Nghiên cứu của Cơ quan BVMT Hoa Kỳ (EPA) Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược môi trường (1977) đã đưa ra những chi phí cho quản lý CTRSH bao toàn cầu (IGES) và Trung tâm phát triển vùng Liên gồm [5]: Chuyên đề III, tháng 9 năm 2020 27
  4. Bảng 6. Tổng hợp chi phí cho quản lý CTRSH toàn cầu, phú dưỡng và axit hóa là những yếu tố chính Chi phí trả trước bao gồm Chi phí vận hành: Vốn, nợ, đóng góp cho tác động môi trường. [7] các khoản đầu tư ban đầu sự cố, vận hạnh và bảo trì Nghiên cứu Ari Rabi và cộng sự (2008)về tác động và chi phí cần thiết để thực môi trường và chi phí về xử lý CTR, so sánh giữa hai hiện các dịch vụ quản lý phương án là đốt và chôn lấp. Nghiên cứu xác định chi chất thải rắn: Giáo dục và phí thiệt hại từ các phương án xử lý CTR. Nghiên cứu tiếp cận cộng đồng, thu hồi đã tính toán chi phí thiệt hại liên quan tới khí thải từ đất, cấp phép, xây dựng việc đốt CTR là từ 4-21 EUR/tấn và đối với bãi chôn lấp Chi phí kết thúc: Đóng cửa Chi phí khắc phục tại các địa chi phí này là từ 10-13 EUR/tấn. [8] địa điểm không hoạt động, điểm không hoạt động: Dọn Nghiên cứu của Jihyun Kim và Sukjae Jeong (2017) ngừng hoạt động của trang dẹp các địa điểm đóng cửa về phân tích chi phí về môi trường và kinh tế cho giải thiết bị, hưu trí cho nhân pháp đốt CTR ở Hàn Quốc cho thấy chi phí về môi viên trường đối với giải pháp đốt liên quan tới các loại khí Chi phí dự phòng: Chi phí Chi phí môi trường: Suy COx và NOx. Hai loại khí này đóng vai trò quan trọng khắc phục (chưa được phát thoái môi trường, lãng phí trong việc tăng chi phí môi trường trong hoạt động hiện và /hoặc phát hành nguồn tài nguyên (diện tích quản lý chất thải.[9] trong tương lai). Chi phí đất để chôn lấp...) trách nhiệm (ví dụ: thiệt hại Nghiên cứu của Emmanue Kuzava, Jiquan Zhang tài sản, thương tích cá nhân, (2019) phân tích vấn đề quản lý CTR đô thị đã tính thiệt hại tài nguyên thiên toán chi phí xử lý CTR với hai nhóm chi phí đó là chi nhiên) phí về kinh tế và chi phí về môi trường. Chi phí kinh tế bao gồm chi phí về đầu tư và duy trì, vận hành nhà máy Chi phí xã hội: Ảnh hưởng và chi phí môi trường đó là chi phí tác động do phát đến giá trị tài sản, Hình ảnh cộng đồng, tác động thẩm sinh khí CO2 từ hoạt động xử lý chất thải gây ra. [10] mỹ, chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dân Nghiên cứu của tổ chức phát triển Đức (GIZ)về hướng dẫn xác định chi phí quản lý CTR gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Trong đó, chi phí trực tiếp gồm chi phí đầu tư, chi phí duy trì hoạt động chiếm từ 60-85% tổng chi phí quản lý CTR. Chi phí gián tiếp ▲Hình 1. Tổng chi phí cho hoạt động quản lý CTR xem xét chi phí xã hội, môi trường hoặc chi phí của từng phương án lựa chọn, ví dụ chi phí tác động tiêu Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nghiên cứu cực tới sức khỏe, chi phí y tế, chi phí do thu nhập bị trên thế giới về phương pháp tính toán chi phí quản lý mất [6]. CTRSH cho thấy, bên cạnh những chi phí trực tiếp, chi phí cố định như chi phí về đầu tư, xây dựng, công nghệ, lao động... đã chỉ ra những chi phí ngoại ứng (cụ thể là chi phí về môi trường và chi phí về sức khỏe) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý CTRSH và lồng ghép những chi phí này trong công thức tính toán tổng chi phí quản lý CTRSH. 3. Đề xuất, kiến nghị Xuất phát từ thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm Nghiên cứu của Seongwon và cộng sự (2004) về tác một số nghiên cứu trên thế giới về cơ cấu chi phí quản động môi trường của các phương án xử lý chất thải rắn lý, xử lý CTRSH, trong thời gian tới, cần có nghiên cứu tại Hàn Quốc bao gồm: phương pháp chôn lấp hợp vệ để xây dựng và ban hành phương pháp tính giá áp dụng sinh, phương pháp đốt, sản xuất phân compost và ủ kỵ đối với dịch vụ xử lý CTRSH phù hợp nhằm giải quyết khí. Với mỗi phương án lựa chọn nghiên cứu đã chỉ ra bài toán về tài chính dựa trên nguyên tắc giá dịch vụ xử những tác động môi trường. Trong các phương án lựa lý CTRSH phải được tính toán đầy đủ dựa trên những chọn phương pháp đốt và sản xuất phân compost, ủ kỵ chi phí tài chính, chi phí đầu tư và chi phí ngoại ứng khi khí là phương án ít tác động tới môi trường và phương xây dựng và vận hành cơ sở xử lý CTRSH. Các chi phí pháp chôn lấp tác động tới môi trường lớn hơn. Trong ngoại ứng cần được xem xét là một biến trong hàm số số các loại tác động môi trường xem xét, sự nóng lên tính toán giá dịch vụ xử lý CTRSH như chi phí thiệt hại 28 Chuyên đề III, tháng 9 năm 2020
  5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ tới môi trường, thiệt hại tới sức khỏe, chi phí thiệt hại để thực hiện dịch vụ đối với CTRSH. Tuy nhiên, cùng cơ sở hạ tầng hay chi phí do thu nhập bị mất... với những thuận lợi về giá thì bản thân mỗi DN phải Với phương pháp tính toán được đề xuất như trên, nâng cao trách nhiệm để hạn chế các tác động tới môi chắc chắn trong tương lai giá dịch vụ xử lý CTRSH trường, nếu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới được áp dụng cao hơn, các DN sẽ chủ động, tích cực và sức khỏe người dân thì DN phải thực hiện bồi thường mong muốn tham gia thực hiện và tham gia đấu thầu thiệt hại về môi trường theo quy định của pháp luật■ TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. GIZ, Economic instruments in solid waste management. 1. Ngân hàng thế giới, 2018, Đánh giá công tác quản lý 7. Seongwon và cộng sự (2004), Environmental Impact of CTRSH và CTR công nghiệp nguy hại: các phương án và Solid waste treatment methods in Korea. hành động. 8. Jihuyn Kim và Sukafe Jeong (2017), Economic and 2. Chiến lược phát triển ngành TN&MT giai đoạn 2011-2020 Environmental Cost analysí of incineration and Recovery Alternativs: The case of South Korea. 3. Petra Schneider và cộng sự, 2017, Case Report: Solid Waste Management in Ho Chi Minh City Vietnam: Moving 9. Emmanue Kuzava, Jiquan Zhang (2019): Analyzing municipal solid waste treatment scenarios in rapidly towards a Circular Economy? urbanizing cities in developing countries: the case of Dar es 4. TS. Nguyễn Trung Thắng, (2019). Tổng quan về quản lý Salaam, Tanzania. CTR trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam, Tạp 10. Emmanue Kuzava, Jiquan Zhang (2019): Analyzing chí Môi trường, 10-2019. municipal solid waste treatment scenarios in rapidly 5. EPA (1977), Full Cost Accounting for Municipal Solid urbanizing cities in developing countries: the case of Dar es Waste Management: A Handbook Salaam, Tanzania. CALCULATION METHOD FOR PRICE ON SOLID WASTE TREATMENT SERVICE IN VIETNAM: SITUATION AND SOLUTIONS Han Tran Viet Environmental Science Institute ABSTRACT The market of municipal solid waste (MSW) treatment services in recent years has grown relatively strongly, attracting investment participation from foreign invested enterprises and domestic enterprises. Currently, in Vietnam there are 105 waste treatment units across the country applying different technologies, including small-capacity incinerators (42%), composting plants (24%), and composting and incinerating facilities (24%) and other technologies (10%). The total treatment capacity is about 17,600 tons/day. Although this market is assessed as a potential market, but not many investors would like to participate in this market. One of the reasons is that the price for MSW treatment service which is currently applied in provinces and cities is low rate, inconsistent and incomplete calculation of all types of cost for business. The paper presents the current situation as well as proposes methods for calculation of the price of MSW treatment service in the future in Vietnam. Key words: Municipal solid waste; price of service; Municipal solid waste treatment market). Chuyên đề III, tháng 9 năm 2020 29
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2