PLC_ Mở máy động cơ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
115
lượt xem
46
download

PLC_ Mở máy động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động:
- Nhấn nút tắt/mở lần thứ nhất thì động cơ hoạt động, nhấn lần hai thì động cơ dừng. Bột công tắc Thuận/ nghịch để thay đổi chiều quay của động cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PLC_ Mở máy động cơ

 1. I. Baøi taäp 1: Thieát keá moâ hình ñieàu khieån ñoåi chieàu quay 1 ñoäng cô xoay chieàu 3 pha. Môû maùy ñoäng cô Ñoäng cô Thuaän Nghòch Taét/Môû Quaù taûi 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Nhaán nuùt nhaán Taét/Môû laàn thöù nhaát thì ñoäng cô hoaït ñoäng,nhaán laàn hai thì ñoäng cô döøng. Baät coâng taéc Thuaän/Nghòch ñeå thay ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô. Ñoäng cô quay thuaän thì ñeøn Xanh saùng. Ñoäng cô quay nghòch thì ñeøn Vaøng saùng. Khi coù söï coá quaù taûi(nhaán nuùt nhaán quaù taûi ñeå moâ phoûng) thì döøng ñoäng cô vaø ñeøn Ñoû nhaáp nhaùy baùo coù söï coá. Khi nhaán nuùt khôûi ñoäng thì ñoäng cô hoaït ñoäng vôùi moät chieàu quay ñaõ choïn tröôùc.Khi ñoäng cô ñaõ hoaït ñoäng thì ta coù theå ñaûo chieàu quay tröïc tieáp baèng coâng taéc ñoåi chieàu maø khoâng caàn phaûi döøng ñoäng cô. Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I0.0: nuùt nhaán thöôøng hôû(Taét/Môû). I0.1: coâng taéc hai traïng thaùi(Thuaän/Nghòch). I0.2: nuùt nhaán thöôøng hôû(Quaù taûi). Q4.0: khôûi ñoäng töø quay thuaän/Ñeøn xanh. Q4.1: khôûi ñoäng töø quay nghòch/Ñeøn vaøng. Q4.2: ñeøn Ñoû.
 2. 2. Sô ñoà PLC S7-300:
 3. II. Baøi taäp 2: Thieát keá baûng quaûng caùo caàn ñöôïc ñieàu khieån theo laäp trình,ñieàu khieån caùc chöõ caùi PLC saùng noái tieáp nhau. ÑEØN QUAÛNG CAÙO Taét/Môû Coâng taéc löïa choïn 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Baät coâng taéc Taét/Môû ñeå ñoùng taét ñieän baûng quaûng caùo. Baät coâng taéc löïa choïn ñeå löïa choïn moät trong hai cheá ñoä ñieàu khieån sau nhö: a . Theo sô ñoà thôøi gian sau: On 1s 1s P 1s L 1s C t
 4. b . theo sô ñoà thôøi gian sau: On 1s P 1s L 1s 1s C t Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I0.1 :coâng taéc thöôøng hôû (Taét/Môû). I0.0 :coâng taéc hai traïng thaùi (löïïa choïn cheá ñoä). Q4.0 :ñeøn chöõ P. Q4.1 :ñeøn chöõ L. Q4.2 :ñeøn chöõ C. 3. Sô ñoà PLC S7-300:
 5. III. Baøi taäp 3:
 6. Thieát keá moâ hình choát ñeøn giao thoâng coù ñöôøng ñi boä baêng ngang. CHOÁT ÑEØN GIAO THOÂNG Taét/Môû Ngaøy/Ñeâm Nuùt xin ñöôøng Nguyeân lyù hoaït ñoäng: a . Hoaït ñoäng 1: Bình thöôøng ñöôøng oâ toâ laø ñeøn xanh vaø ñöôøng ñi boä luoân luoân ñoû. Khi coù ngöôøi ñi boä caàn qua ñöôøng taùc ñoäng tín hieäu öu tieân thì maïch hoaït ñoäng trình töï theo ñoà thò thôøi gian sau: I1.1 ÑEØN ÑOÛ ÑEØN VAØNG ÑEØN XANH ÑEØN ÑOÛ 1 ÑEØN XANH 1 0 5 10 15 20 25 30 35 t/s b . Hoaït ñoäng 2: Vôùi moät coâng taéc hay moät sensor aùnh saùng coù theå ñoåi maïch ñeøn giao thoâng sang cheá ñoä laøm vieäc ñaët bieät: Ñeøn löu thoâng ñöôøng ñoùng maïch cho ñeøn vaøng nhaáp nhaùy. Ñeøn ñi boä khoâng hoaït ñoäng. Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I 1.0 :coâng taéc thöôøng hôû(Taét/Môû). I 1.1 :nuùt nhaán thöôøng hôûû(xin ñöôøng). I 1.2 :coâng taéc hai traïng thaùi(Ngaøy/ñeâm). Q4.0 :ñeøn Ñoû.
 7. Q4.1 :ñeøn Vaøng. Q4.2 :ñeøn Xanh. Q4.3 :ñeøn Xanh (ngöôøi ñi boä). Q4.3 :ñeøn Ñoû(ngöôøi ñi boä). 2. Sô ñoà PLC S7-300:
 8. IV. Baøi taäp 4: Thieát keá moâ hình Ñeøn giao thoâng taïi moät ngaõ tö . Taét/Môû Ngaøy/Ñeâm 1. nguyeân lyù hoaït ñoäng: Coâng taéc Taét/Môû duøng ñeå ñoùng ngaét maïch ñieän. Coâng taéc Ngaøy/Ñeâm duøng ñeå löïa choïn moät trong hai cheá ñoä : a. Ngaøy :hoaït ñoäng theo sô ñoà thôøi gian ÑEØN ÑOÛ 1 ÑEØN VAØNG 1 ÑEØN XANH 1 ÑEØN ÑOÛ 2 ÑEØN VAØNG 2 ÑEØN XANH 2 0 25 30 50 55 t/s • Ñeøn Xanh tuyeán 1 vaø tuyeán 2 saùng trong 25s. • Ñeøn Vaøng cuûa 2 tuyeán saùng trong 5s. • Ñeøn Ñoû cuûa 2 tuyeán saùng trong 30s. b. Ñeâm :caùc ñeøn Xanh vaø Ñoû cuûa caû hai tuyeán ñeàu taét,ñeøn Vaøng hai tuyeán saùng nhaáp nhaùy.
 9. Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I 1.0 :coâng taéc thöôøng hôû (Taét/Môû). I 1.1 :coâng taéc hai traïng thaùi (ngaøy/ñeâm). Q0.0 :ñeøn Xanh (tuyeán 2). Q0.1 :ñeøn Vaøng (tuyeán 2). Q0.0 :ñeøn Ñoû (tuyeán 2). Q 4.0 :ñeøn Xanh (tuyeán 1). Q 4.1 :ñeøn Vaøng (tuyeán 1). Q 42 :ñeøn Ñoû (tuyeán 1). 2. Sô ñoà PLC S7-300:
 10. V. Baøi taäp 5: Thieát keá moâ hình maùy khoan duøng trong moät daây truyeàn khoan ñöôïc ñieàu khieån theo laäp trình. MAÙY KHOAN Ñoäng cô khoan Van haï khoan Taét/Môû Van naâng khoan Pitton keïp Van Pitton ra Pitton vaøo 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Khi baät coâng taét Taét/Môû thì maùy khoan hoaït ñoäng theo moät chöông trình töï ñoäng:khi vaät caàn khoan (mieáng kim loaïi) ñöôïc ñöa vaøo baøn khoan thì pitton keïp töï ñoäng keïp mieáng kim loaïi loaïi laïi. Sau khi mieáng kim loaïi ñöôïc keïp chaët treân baøn khoan thì ñoäng cô khoan hoaït ñoäng,sau ñoù khoan ñöôïc haï xuoáng ñeå khoan mieáng kim loaïi(ñeøn baùo).Sau khi khoan xong,khoan ñöôïc naâng leân (ñeøn baùo) khi khoan ñaõ trôû laïi vò trí ban ñaàu thì ñoäng cô khoan döøng hoaït ñoäng vaø ñoàng thôøi pitton keïp tö ñoäng nhaû mieáng kim loaïi. Chu trình ñöôïc laëp laïi khi mieáng kim loaïi ñöôïc laáy ra vaø coù moät mieáng kim loaïi khaùc ñöôïc vaøo baøn khoan. Caùc vò trí cuûa pitton.ñoäng cô khoan,vò trí cuûa maùy khoan ñeàu coù caùc ñeøn baùo. Xaùc ñònh caùc giaù trò vaøo/ra: I0.0 :coâng taéc thöôøng hôû (Taét/Môû). Q4.1 :ñoäng cô khoan. Q4.3 :ñeøn baùo haï khoan. Q4.4 :ñeøn baùo naâng khoan. Q4.5 :pitton keïp.
 11. 2. Sô ñoà PLC S7-300:
 12. VI. Baøi taäp 6: Thieát keá moâ hình boä ñieàu khieån loø saáy. LOØ SAÁY Ñaët thôøi gian Loø saáy Taét Khôûi ñoäng Quaït 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Loø saáy ñöôïc ñöôïc laäp trình hoaït ñoäng theo nguyeân lyù sau: Ta coù theå löïa choïn ñaët tröôùc thôøi gian saáy baèng coâng taéc Ñaët thôøi gian. Sau ñoù ta nhaán nuùt nhaán Khôûi ñoäng ñeå heä thoáng baét ñaàu hoaït ñoäng:heä thoáng quaït trong loø saáy seõ hoaït ñoäng tröôùc,sau ñoù heä thoáng saáy hoaït ñoäng.Heä thoáng saáy chæ hoaït ñoäng khi heä thoáng quaït ñaõ hoaït ñoäng.Sau khi ñaõ ñuû thôøi gian saáy thì heä thoáng saáy döøng tröôùc sau ñoù moät thôøi gian thì heä thoáng quaït döøng hoaït ñoäng. Khi nhaán nuùt nhaán Taét ñeå döøng heä thoáng trong khi loø ñang hoaït ñoäng thì heä thoáng seõ döøng theo trình töï:heä thoáng saáy ngöng hoaït ñoäng tröôùc,sau ñoù thì heä thoáng quaït ngöøng hoaït ñoäng. Treân baûng ñieàu khieån coù boä hieån thò thôøi gian saáy vaø caùc ñeøn baùo. Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I0.0 :nuùt nhaán thöôøng ñoùng(Taét). I0.1 :nuùt nhaán thöôøng hôû(khôûi ñoäng). I0.2 :coâng taéc hai traïng thaùi(löïa choïn thôøi gian). Q4.0 :Quaït/ñeøn Xanh. Q4.1 :Loø saáy/ñeøn Vaøng.
 13. 2. Sô ñoà PLC S7-300:
 14. VII. Baøi taäp 7: Thieát keá moâ hình boàn troän nhieân lieäu. BOÀN TROÄN NHIEÂN LIEÄU Ñoäng cô troän Van 1 Van 2 Taét/Môû Troän Bôm Xaû Van 3 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Coâng taéc Taét/Môû duøng ñeå ñoùng/môû heä thoáng. Khi baät coâng taéc thì Van 1 vaø Van 2 coù ñieän môû van bôm nhieân lieäu vaøo boàn.Khi nhieân lieäu ñaõ ñöôïc bôm vaøo nöûa boàn thì ñoäng cô troän baét ñaàu hoaït ñoäng troän nhieân lieäu. Khi nhieân lieäu ñaõ ñöôïc bôm ñaày boàn thì Van 1 vaø Van 2 ñoùng laïi.Ñoäng cô troän vaãn hoaït ñoäng,khi ñaõ troän xong thì ñoäng cô troän döøng laïi. Sau ñoù,Van 3 coù ñieän môû van xaû nhieân lieäu khi nhieân lieäu ñaõ ñöôïc xaû heát thì sau moät khoaûng thôøi gian heä thoáng laëp laïi chu trình treân. Sau khi boàn troän ñaõ xaû heát nhieân lieäu neáu khoâng muoán hoaït ñoäng nöõa thì ta baät coäng taéc ñeå ngöng hoaït ñoäng. Boàn chæ ngöng hoaït ñoäng khi nhieân lieäu ñaày hay ñaõ xaû heát nhieân lieäu vaø coù caùc ñeøn baùo caùc traïng thaùi cuûa boàn troän. Xaùc ñònh giaù trò vaøo/ra: I0.0 :coâng taéc thöôøng hôû(Taét/Môû). I0.1, I0.2, I0.3 :coâng taéc haønh trình. Q4.0:Ñoäng cô troän/ñeøn Ñoû. Q4.1:Van 1. Q4.2:Van 2. Q4.3:Van 3/ñeøn Xanh. Q4.4:Bôm/ñeøn Vaøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản