intTypePromotion=1
ADSENSE

PowerLogic TM SCADA 7.1 - Giải pháp mới cho điều khiển giám sát hệ thống điện

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

128
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Schneider Electric vừa tung ra thị trường gói phần mềm chuyên nghiệp PowerLogic ™ SCADA 7.1. Phần mềm này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm lâu năm của Schneider Electrictrong lĩnh vực quản lý giám sát điện năng vối các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực điều khiển giám sát điện năng với các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực điều khiển giám sát và giao tiếp người máy HMI/SCADA. Kết quả: một phần mềm chuyên nghiệp cho điều khiển giám sát hệ thống điện với khả năng làm việc tin cậy, hiệu quả, dễ sử dụng đã ra đời. Bài viết liệt kê một vài đặc tính của phần mềm này như: giám sát thời gian thực, giao diện, khả năng phân tích, công cụ trợ giúp cấu hình thiết bị và hệ thống, hỗ trợ thiết bị, cấu trúc mạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PowerLogic TM SCADA 7.1 - Giải pháp mới cho điều khiển giám sát hệ thống điện

klk^<br /> lai L L' HiiP SAN PHAM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PowerLogic ^"^ SCADA 7.1 -<br /> Giai phap mai cho cJi'eu l•> I'll khien cd thiet ke bp nhd (RAM on-<br /> board). Oieu nay eho phep ph'an mem<br /> PTT truy cap dd lieu Idu trd tren thiet bi<br /> !^?t!^^?i?i^^^?i cung nhu ghi nhan sd kien va canh<br /> bao vdi dp chinh xac d mde mill giay.<br /> Vdi kha nang nay, phan m'em ed kha<br /> nang hd trd tdi da ngddi van hanh<br /> phat hien nguyen nhan sd cd thdng<br /> qua dd lieu dddc Idu trd tren thiet bi<br /> va thdi diem chinh xac cua viec xuiit<br /> Hinh 2: Giao dien phan mem PowerLogic ™ SCADA 7.1 hien sU cd. Tich hdp de dang vdi tat<br /> ca cac thiet bi hd trd truy'en thdng<br /> Du'di day liet ke mot vai va/hoac ANSI), than thien va de sd dung Modbus, Modbus TCP/IP hoac qua OPC.<br /> dac tinh ciia phan mem vdi kha nang hoat hpa cho phep md ta Cau true mang<br /> mdt each sinh ddng trang thai, thdng sd<br /> nay. eda tat ca cae diem trong he thdng.<br /> Hd trd cac cad true mang da dang, eho<br /> Giam sat thdi gian thu'e phep phat trien mang tddng dng vdi quy<br /> Kha nang phan tich<br /> Phan mem cho phep theo ddi trang md he thdng va dac biet ph'an m'em cdn<br /> Dien bien cae thdng sd do dac dddc<br /> thai cua tiit ca eac diem trong he thdng hd trd nhieu dang cau true dd phdng<br /> the hien dddi dang do thi thdi gian eho<br /> theo thdi gian thUe thdng qua viec hien thi (hot/warm, td ddng phuc hdi hoac td dpng<br /> phep ngddi van hanh de dang quan sat<br /> trang thai thiet bi, thdng sd ngudn dien, chuyen hddng dUdng truyen) d nhi'eu cap<br /> dieu kien lam viec hien hanh eda he thdng.<br /> bien thien cac dai lddng do theo thdi gian, dp td ph'an m'em, mang tdi cac thiet bi thu<br /> Oieu nay eho phep ngUdi van hanh phan<br /> nhat ky, canh bao, edng cu phan tich he thap dd lieu va dieu khien hien trUdng. De<br /> doan nhdng nguy ed cd the den va dda ra<br /> thdng... dang md rdng va nang cap mang.<br /> quyet dinh dieu chinh thich dang.<br /> Giao dien Oe biet them thdng tin chi tiet, xin<br /> Cong cu trtf giup cau hinh thiet bj<br /> Giao dien ngddi dung tieu chuan (lEC tham khao Website: www.schneider-elec-<br /> va he thong<br /> tric.eom.vn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2