Programming HandBook part 112

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 112

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 112', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 112

  1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu : * CREATE TABLE - Tạo một bảng mới trong CSDL * ALTER TABLE - Sửa một bảng trong CSDL * DROP TABLE - Xóa một bảng trong CSDL * CREATE INDEX - Tạo index (dùng để search key) * DROP INDEX - Xóa index Định nghĩa về PRIMARY KEY , FOREIGN KEY và UNIQUE : (Cái này sẽ gặp trong phần sau) PRIMARY KEY Constraint : Một table thường có một hay nhiều cột có giá trị mang tính duy nhất để xác định một hàng bất kỳ trong table. Ta thường gọi là Primary Key và được tạo ra khi ta Create hay Alter một table với Primary Key Constraint. Một table chỉ có thể có một Primary Key constraint. Có thể có nhiều cột tham gia vào việc tạo nên một Primary Key, các cột này không thể chứa Null và giá trị trong các cột thành viên có thể trùng nhau nhưng giá trị của tất cả các cột tạo nên Primary Key phải mang tính duy nhất. Còn FOREIGN KEY là gì : Foreign Key là một cột hay một sự kết hợp của nhiều cột được sử dụng để áp đặt mối liên kết data giữa hai table. Foreign key của một table sẽ giữ giá trị của Primary key của một table khác và chúng ta có thể tạo ra nhiều Foreign key trong một table. Foreign key có thể reference (tham chiếu) vào Primary Key hay cột có Unique Constraints. Foreign key có thể chứa Null. Mặc dù mục đích chính của Foreign Key Constraint là để kiểm soát data chứa trong table có Foreign key (tức table con) nhưng thực chất nó cũng kiểm soát luôn cả data trong table chứa Primary key (tức table cha). Ví dụ nếu ta delete data trong table cha thì data trong table con trở nên "mồ côi" (orphan) vì không thể reference ngược về table cha. Do đó Foreign Key constraint sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra. Nếu bạn muốn delete data trong table cha thì trước hết bạn phải drop hay disable Foreign key trong table con trước. Các ràng buộc FOREIGN KEY được sử dụng kết hợp với các ràng buộc
  2. PRIMARY KEY và UNIQUE nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng được chỉ định. UNIQUE Constraint : Bạn có thể tạo Unique Constraint để đảm bảo giá trị của một cột nào đó không bị trùng lập. Tuy Unique Constraint và Primary Key Constraint đều đảm bảo tính duy nhất nhưng bạn nên dùng Unique Constraint trong những trường hợp sau: • Nếu một cột (hay một sự kết hợp giữa nhiều cột) không phải là primary key. Nên nhớ chỉ có một Primary Key Constraint trong một table trong khi ta có thể có nhiều Unique Constraint trên một table. • Nếu một cột cho phép chứa Null. Unique constraint có thể áp đặt lên một cột chứa giá trị Null trong khi primary key constraint thì không. Cách tạo ra Unique Constraint cũng tương tự như Primary Key Constraint chỉ việc thay chữ Primary Key thành Unique. SQL Server sẽ tự động tạo ra một non- clustered unique index khi ta tạo một Unique Constraint. dondoc (vniss) SQL Tutorials - Phần I (bài 2) Thực hành : Câu lệnh SQL SELECT : Cú pháp : Trích: SELECT tên cột(s) FROM tên bảng Ví dụ 1: Dùng Enterprise Manager tạo 1 table có tên là Persons như sau :
  3. Giờ ta sẽ dùng câu lệnh select để show các giá trị trong 2 cột LastName và FirstName : Trích: SELECT LastName,FirstName FROM Persons Kết quả : Ví dụ 2: Select all column : Để select tất cả các cột trong table "Persons" ,sử dụng kí hiệu * thay cho tên cột : Trích: SELECT * FROM Persons Câu lệnh SELECT DISTINCT : Câu lệnh này dùng để loại bỏ những giá trị giống nhau và chỉ show ra 1 giá trị . Cú pháp Trích: SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name Ví dụ ta có 1 bảng Order như sau : Ta nhận thấy trong cột Company có 2 giá trị giống nhau là W3Schools Vậy muốn cột Company chỉ hiển thị duy nhất 1 giá trị W3Schools ta sử dụng câu lệnh DISTINCT như sau :
  4. Trích: SELECT DISTINCT Company FROM Orders Kết quả : Bây giờ "W3Schools" trong danh sách chỉ có 1 kết quả trả về. dondoc (vniss) SQL Tutorials - Phần I (bài 3) Câu lệnh Where : Cú pháp : Trích: SELECT column FROM table WHERE column operator value Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây : Operator Description = Bằng Khác > Lớn hơn < Nhỏ hơn >= Lớn hơn hoặc bằng
  5. Ta dùng Enterprise Manager thêm vào tables Persons một số trường như sau : Bây giờ ta muốn lấy ra tất cả các trường có giá trị = "Sandnes" trong cột City ,làm như sau : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE City='Sandnes' Kết quả : Sử dụng dấu trích dẫn (Quotes) Dấu Quotes (') được sử dụng để xác định 1 giá trị . Và chỉ được sử dụng với giá trị là text còn với giá trị là số (Numeric) thì ko được sử dụng. Ví dụ : Đối với giá trị text : Trích: Đây là câu lệnh này là đúng : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove' Còn đây là câu lệnh này sai : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove Đối với giá trị Numeric : Trích: Câu lệnh này là đúng : SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965 Còn câu lệnh này sai :
  6. SELECT * FROM Persons WHERE Year>'1965'
Đồng bộ tài khoản