Programming HandBook part 114

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
5
download

Programming HandBook part 114

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 114', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 114

  1. Rồi sử dụng những câu lệnh ở trên để 'vọc' xem sao : Ví dụ : Trích: SELECT * FROM customers Trích: SELECT CompanyName, ContactName FROM customers Trích: SELECT * FROM customers WHERE companyname LIKE 'a%' Trích: SELECT CompanyName, ContactName FROM customers WHERE CompanyName > 'g' AND ContactName > 'g' Hết phần 1....... dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 1) SQL ORDER BY Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp lại những kết quả trả về theo kiểu alphabetical hay một giá trị nào đó . Ta có bảng Order sau :
  2. Bây giờ ta sẽ hiển thị ra 2 cột Company và OrderNumber được sắp xếp theo vần alphabetical : Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company Kết quả : Còn đây là ví dụ hiển thị sắp xếp trong alphabetical Order và Ordernumbers trong kiểu numerical. Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company, OrderNumber Kết quả : Bạn muốn sắp xếp đảo ngược lại alphabetical thì ta sẽ thêm từ khóa DESC sau giá trị của ORDER BY : Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC Kết quả : Và tương tự như vậy khi ta thêm sự sắp xếp kiểu numerical order , thêm từ khóa ASC : Trích:
  3. SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC, OrderNumber ASC dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 10) SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp : Trích: ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Ta có 1 Table Persons như sau : Ví dụ : Thêm vào 1 cột trong table Persons : Trích: ALTER TABLE Person ADD City varchar(30) Kết quả :
  4. Và drop cột address : Trích: ALTER TABLE Person DROP COLUMN Address dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 11) SQL Functions SQL có một số lượng lớn các hàm gắn liền với sự tính toán . Cú pháp của Function : Trích: SELECT function(column) FROM table Ở đây chúng ta chỉ vài kiểu cơ bản trong các loại hàm của SQL. Đây là 2 dạng cơ bản : * (Aggregate functions) Tập hợp Functions * (Scalar functions) Định hướng functions Aggregate functions : Aggregate functions có tác dụng với nhiều giá trị nhưng chỉ trả về 1 giá trị . Lưu ý : Nếu sử dụng nhiều biểu thức trong một câu lệnh select thì câu lệnh
  5. SELECT đấy cần phải có mệnh đề GROUP BY Ta có table Persons : Tập hợp Function trong MS Accesss : Function Description AVG(column) Trả về giá trị trung bình trong một cột COUNT(column) Trả về số lượng hàng (không có giá trị NULL) của một cột COUNT(*) Trả về số lượng các hàng được lựa chọn FIRST(column) Trả về giá trị của bản ghi đầu tiên trong một trường LAST(column) Trả về giá trị của bản ghi cuối trong một trường được chỉ định MAX(column) Trả về giá trị lớn nhất của một cột MIN(column) Trả về giá trị nhỏ nhất của một cột STDEV(column) STDEVP(column) SUM(column) Trả về tất cả giá trị trong một cột VAR(column) VARP(column) Tập hợp Functions trong SQL Server (tương tự như của Access) Function Description AVG(column) Trả về giá trị trung bình trong một cột BINARY_CHECKSUM CHECKSUM CHECKSUM_AGG
  6. COUNT(column) Trả về số lượng hàng (không có giá trị NULL) của một cột COUNT(*) Trả về số lượng hàng được chọn COUNT(DISTINCT column) Trả về số lượng các kết quả riêng biệt FIRST(column) Trả về giá trị của bản ghi đầu tiên trong một trường được chỉ định (không hỗ trợ trong SQL Server 2000)
Đồng bộ tài khoản