Programming HandBook part 122

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 122

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 122', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 122

  1. Còn dạng ZIP: http://www.autoitscript.com/cgi-bin/...t-v3.2.0.1.zip - dạng này cho phép bạn sử dụng AutoIt ở bất cứ đâu mà ko cần phải cài đặt (tạo rác trong registry ). Đây chính là bản portable mà bạn có thể đặt trong USB stick của mình Để soạn thảo file .au3, bạn có thể dùng bất cứ trình soạn thảo nào, thậm chí là Notepad của Windows Nếu muốn pzo hơn, có tính năng highlight code, chạy thử code bằng cách bấm F5... bạn có thể sử dụng SciTE. Đây là bản SciTE đã được sửa đổi để giúp bạn trong quá trình sử dụng AutoIt: http://www.autoitscript.com/autoit3/scite/downloads.php Hoặc, bạn có thể dùng Textpad, Crimson Editor hay PSPad để viết các chương trình AutoIt. Các file syntax dành cho 3 trình soạn thảo này được kèm trong thư mục Extras\Editors của AutoIt. Sau khi tiến hành cài đặt / giải nén AutoIt, bạn sẽ thấy một số file quan trọng nằm trong thư mục này và các thư mục con:  AutoIt3.exe - Công cụ dùng để chạy các mã nguồn viết bằng AutoIt  Aut2Exe.exe - Công cụ biên dịch file .au3 thành .exe để phân phối  Exe2Aut.exe - Công cụ dịch ngược file .exe (viết bằng AutoIt - hiển nhiên) về .au3  Au3Info.exe - Công cụ cho biết thông tin về các cửa sổ trên màn hình Còn khá nhiều file khác, tuy nhiên trên đây là những công cụ cần thiết nhất. Identical(UDS) 3. Ngôn ngữ AutoIt qua cái nhìn khái quát Làm thế nào để biết cách sử dụng và làm chủ sức mạnh của AutoIt? Câu trả lời hết sức đơn giản: Tham khảo file Help + Forum của AutoIt. Tất cả những j` cần thiết đều đã được trình bày một cách kỹ càng và đầy đủ trong file Help của AutoIt. Ở đây, tớ chỉ dẫn ra những điểm quan trọng nhất về ngôn ngữ AutoIt. 3.1. Cấu trúc file .au3 Một file script viết bằng AutoIt có định dạng .au3
  2. File au3 này bao gồm các dòng lệnh, ví dụ như sau: Code: ; This is my second script (with functions) MsgBox(0, "My second script!", "Hello from the main script!") TestFunc() Func TestFunc() MsgBox(0, "My Second Script!", "Hello from the functions!") EndFunc Như bạn có thể thấy, dòng đầu tiên là một chú thích, được đặt sau dấu ;. Nếu chú thích dài nhiều dòng, bạn có thể đặt trong khối #cs - #ce: Code: #cs Comment goes here Line 1 Line 2 #ce 3.2. Biến trong AutoIt Trong AutoIt, các biến bắt đầu bằng dấu $, giống như ngôn ngữ PHP. Biến có thể được khai báo bằng các từ khóa Dim, Local hay Global: Code: Dim $var1, $myvariable Hoặc, bạn có thể dùng trực tiếp biến mà ko cần khai báo: Code: $var1 = "create and assign" AutoIt hiển nhiên cũng hỗ trợ mảng nhiều chiều. Bạn chỉ việc sử dụng chúng cùng với chỉ số đặt trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ:
  3. Code: $Array[1]="A" $Array[1][1]="Upper-Left" Identical(UDS) 3.3. Các kiểu dữ liệu AutoIt gồm các kiểu dữ liệu: Số; Xâu (hay chuỗi); Logic; Xâu nhị phân. Dữ liệu kiểu số có thể là số nguyên (10, -6) hay số thực (3.334, 1.4e5) hay thậm chí ở dạng Hex (0x4FFFF, 0x409 - bắt đầu bằng 0x) Dữ liệu kiểu xâu (chuỗi) được đặt trong dấu nháy đơn / nháy kép: Code: 'This "sentence" contains "lots" of "double-quotes" does it not?' Dữ liệu kiểu logic có 1 trong 2 giá trị: true hoặc false: Code: $Boolean1 = true $Boolean2 = false Cuối cùng, kiểu xâu nhị phân là xâu bao gồm ký tự chr(0): Code: $bin = "abc" & chr(0) & "def" $bin = BinaryString("abc") 3.4. Các toán tử Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, AutoIt có các toán tử quen thuộc: +, -, *, /, ^... Hoàn toàn có thể sử dụng các toán tử như +=, -=, *=, /= Với kiểu logic, AND, OR và NOT là các toán tử hợp lệ.
  4. 3.5. Cấu trúc điều khiển Có 3 loại cấu trúc điều khiển trong AutoIt: 1. If...ElseIf...Else...EndIf 2. Select...Case...EndSelect 3. Switch...Case...EndSwitch Cấu trúc If...ElseIf...Else...EndIf kiểm tra điều kiện, sau đó thực thi các lệnh: Code: If $var > 0 Then MsgBox(4096,"", "Value is positive.") ElseIf $var < 0 Then MsgBox(4096,"", "Value is negative.") Else If StringIsXDigit ($var) Then MsgBox(4096,"", "Value might be hexadecimal!") Else MsgBox(4096,"", "Value is either a string or is zero.") EndIf EndIf Cấu trúc Select...Case sử dụng trong trường hợp cấu trúc If trở nên rườm rà: Code: Select Case $var = 1 MsgBox(0, "", "First Case expression was true") Case $var2 = "test" MsgBox(0, "", "Second Case expression was true") Case Else MsgBox(0, "", "No preceding case was true!") EndSelect Cấu trúc Switch...Case...EndSwitch hoàn toàn tương tự, tuy nhiên nó tiến bộ ở chỗ cho phép bạn chỉ rõ khoảng giá trị cần kiểm tra:
  5. Code: Switch @HOUR Case 6 To 11 $msg = "Good Morning" Case 12 To 17 $msg = "Good Afternoon" Case 18 To 21 $msg = "Good Evening" Case Else $msg = "What are you still doing up?" EndSwitch Identical(UDS) 3.6. Các vòng lặp Các loại vòng lặp trong AutoIt gồm có: 1. For...Next 2. While...WEnd 3. Do...Until 4. With...Endwith 5. For...In...Next For...Next được sử dụng để lặp từ giá trị ban đầu đến giá trị kết thúc, theo bước nhảy định sẵn: Code: For $i = 5 to 1 Step -1 MsgBox(0, "Count down!", $i) Next MsgBox(0,"", "Blast Off!") While...WEnd và Do...Until tương tự như While Do và Repeat Until của Pascal: Code: $i = 0 While $i
Đồng bộ tài khoản