Programming HandBook part 18

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 18', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 18

  1. Giá trị mặc định của tham số. Khi định nghĩa một hàm chúng ta có thể chỉ định những giá trị mặc định sẽ được truyền cho các đối số trong trường hợp chúng bị bỏ qua khi hàm được gọi. Để làm việc này đơn giản chỉ cần gán một giá trị cho đối số khi khai báo hàm. Nếu giá trị của tham số đó vẫn được chỉ định khi gọi hàm thì giá trị mặc định sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: // default values in functions 6 #include 5 int divide (int a, int b=2) { int r; r=a/b; return (r); } int main () { cout
  2. có hai tham số, bởi vậy giá trị mặc định sẽ được bỏ qua. Kết quả của hàm sẽ là 5 (20/4). Quá tải các hàm. Hai hàm có thể có cũng tên nếu khai báo tham số của chúng khác nhau, điều này có nghĩa là bạn có thể đặt cùng một tên cho nhiều hàm nếu chúng có số tham số khác nhau hay kiểu dữ liệu của các tham số khác nhau (hay thậm chí là kiểu dữ liệu trả về khác nhau). Ví dụ: // overloaded function 2 #include 2.5 int divide (int a, int b) { return (a/b); } float divide (float a, float b) { return (a/b); } int main () { int x=5,y=2; float n=5.0,m=2.0; cout
  3. Để đơn giản tôi viết cả hai hàm đều có mã lệnh như nhau nhưng điều này không bắt buộc. Bạn có thể xây dựng hai hàm có cùng tên nhưng hoạt động hoàn toàn khác nhau. Các hàm inline. Chỉ thị inline có thể được đặt trước khao báo của một hàm để chỉ rõ rằng lời gọi hàm sẽ được thay thế bằng mã lệnh của hàm khi chương trình được dịch. Việc này tương đương với việc khai báo một macro, lợi ích của nó chỉ thể hiện với các hàm rất ngắn, tốc độ chạy chương trình sẽ được cải thiện vì nó không phải gọi một thủ tục con. Cấu trúc của nó như sau: inline type name ( arguments ... ) { instructions ... } lời gọi hàm cũng như bất kì một hàm nào khác. Không cần thiết phải đặt từ khoá inline trong lệnh gọi, chỉ cần trong lời khai báo hàm là đủ. Đệ qui. Các hàm có thể gọi chính nó. Điều này có thể có ích với một số tác vụ như là một số phương pháp sắp xếp hay tính giai thừa của một số. Ví dụ, để tính giai thừa của một số (n), công thức toán học của nó như sau: n! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) ... * 1 và một hàm đệ qui để tính toán sẽ như sau: // factorial calculator Type a number: 9 #include !9 = 362880 long factorial (long a) { if (a > 1) return (a * factorial (a-1)); else return (1); } int main ()
  4. { long l; cout > l; cout
  5.  Trong phần liệt kê các tham số chỉ cần viết kiểu của chúng là đủ. Việc viết tên của các tham số trong phần khai báo mẫu là không bắt buộc. Ví dụ: // prototyping Type a number (0 to exit): 9 #include Number is odd. Type a number (0 to exit): 6 void odd (int a); Number is even. void even (int a); Type a number (0 to exit): 1030 Number is even. int main () Type a number (0 to exit): 0 { Number is even. int i; do { cout > i; odd (i); } while (i!=0); return 0; } void odd (int a) { if ((a%2)!=0) cout
Đồng bộ tài khoản