Programming HandBook part 56

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 56

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 56', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 56

  1. Các hằng số là những xâu kí tự được gán với 1 giá trị cố định. Các bạn định nghĩa 1 hằng số bằng cấu trúc PHP Code: Khi thực hiện câu lệnh trên, sẽ có 1 hằng là name được tạo ra với giá trị là value. Việc đặt trên cho hằng số cũng giống như tên biến nhưng nó không bắt bắt đầu với kí tự $. Giá trị của hằng số chỉ có thẻ là: số nguyên (integer), số thực (float), xâu kí tự (string) hoặc boolean PHP Code: Sau khi 1 hằng số đã được định nghĩa, nó sẽ không thay đổi giá trị. Khi bạn cố gắng thay đổi giá trị của hằng số sẽ chỉ sinh ra 1 cảnh báo (warning) và không có gì thay đổi. Để xem 1 hằng số đã được định nghĩa hay chưa, sử dụng hàm defined, hàm này sẽ trả lại 1 giá trị boolean PHP Code:
  2. } ?> Trong ví dụ trên, sẽ in ra màn hình xâu UDS là giá trị của hằng số DATABASE_NAME Tầm hoạt động của biến (Về biến số đọc thêm bài 1) Xét về tầm hoạt động của biến thì ta có 3 loại: - Biến cục bộ: Biến bạn khai báo trong 1 hàm thì sẽ chỉ có giá trị bên trong hàm đó - Biến toàn cục: Các biến bạn khai báo và sử dụng ở bên ngoài tất cả các hàm thì sẽ bị ẩn một cách mặc định trong các hàm. Tuy nhiên vẫn có thể sử dụng các biến toàn cục trong hàm bằng cách sau PHP Code: Trong ví dụ trên thì màn hình sẽ in 2 lần xâu This is a global variable - Biến "siêu" toàn cục: Có một vài biến có thể sử dụng ở mọi nơi trong đoạn mã, tuy nhiên hiện giờ coder không thể tự tạo ra các biến "siêu" toàn cục Các biến đã được định nghĩa trước PHP cung cấp cho chúng ta khá nhiều biến đưa thông tin về môi trường làm việc. Đa số đều là các mảng "siêu" toàn cục (có thể dùng mọi lúc, mọi nơi như đã nói ở trên) - $GLOBALS: Mảng này chứa tất cả các biến toàn cục đang tồn tại - $_SERVER: Mảng này chưa thông tin về ngữ cảnh mà đoạn mã đang chạy, như là tên server, tên file đang chạy, thông tin về kết nối, nhiều nhiều nữa (http://www.php.net/manual/en/reserve...riables.server) - $_GET & $_POST: 2 mảng này chứa thông tin được gửi đến server qua các form HTML (tương ứng với phương thức GET và POST)
  3. - $_SESSION & $_COOKIE: 2 mảng này chứa các thông tin về phiên làm việc và cookie của client - $_REQUEST: Chứa thông tin của $_GET, $_POST và $_SESSION - $_ENV: Chứa các biến môi trường mà engine PHP đang chạy - $php_errormsg: Chứa thông báo lỗi cuối cùng của PHP, nó chỉ tồn tại trong tầm hoạt động của đoạn mã sinh lỗi và nếu tùy chọn cấu hình TRack_errors được bật trong php.ini (theo mặc định thì không được bật) Mr.paint(UDS) Cú pháp PHP Bạn không thể xem được mã nguồn php bằng cách chọn "View Source" trên trình duyệt - Bạn chỉ xem được những gì xuất ra từ file php, đó là mã html. Bởi vì các kịch bản (scripts) được thực hiện trên server trước khi kết quả được trả lại cho trình duyệt. Cú pháp php cơ bản Một file php thường bao gồm các thẻ html, giống như một file html, và thêm một số mã kịch bản php. Ví dụ, chúng ta sẽ hiển thị một dòng văn bản "Hello World" trên trình duyệt bằng một file php đơn giản sau: Một khối kịch bản php bao giở cũng bắt đầu với . Một khối kịch bản php được đặt ở bất kỳ đâu trên tài liệu. Mỗi một dòng mã trong php phải kết thúc với dấu chấm phẩy. Hai câu lệnh cơ bản để hiển thị văn bản với php, đó là echo và print. Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng câu lệnh echo để hiển thị văn bản "Hello World".
  4. Biến trong php Tất cả các biến trong php đều bắt đầu bằng ký tự $. Các biến có thể là chuỗi (string), số (number) hoặc là mảng (array). Ví dụ sau sẽ gán chuỗi "Hello World" cho biến $txt: Để nối hai hay nhiều biến lại với nhau, sử dụng dấu chấm (.): Kết quả hiển thị sẽ là: "Hello World 1234". Chú thích trong php
  5. Trong php, chúng ta sử dụng // để tạo một dòng chú thích hoặc /* và */ để tạo một khối chú thích. De_so(UDS) Upload File Lên Server TẠO FORM ĐỂ UPLOAD FILE Form để upload file cần thoã mãn các điều kiện sau: * method là POST * enctype là multipart/form-data Mã HTML của form sẽ từa tựa như sau:
  6. Đoạn code trên sẽ tạo 1 form với 1 nút Browse... để ban chọn file cần upload, và 1 nút Upload để bạn submit form. Form sẽ được submit tới file process_upload.php
Đồng bộ tài khoản