Programming HandBook part 81

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 81

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 81', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 81

  1. 2.2.4 Bắt lỗi xử dụng các ngoại lệ .NET được thiết kế để đơn giản hoá quá tŕnh bẫy lỗi thông qua các ngoại lệ, ư tưởng ở đây là một vùng mă được thiết kế như là các thủ tục quản ngoại lệ, mỗi đoạn mă có thể giải quyết một điêu kiện lỗi riêng (ví dụ, một file không được t́m thấy, hoặc không được phép thực thi một số lệnh). Những điều kiện này có thể được định nghĩa kĩ hoặc sơ qua tuỳ bạn. Cấu trúc ngoại lệ bảo đảm rằng khi một điều kiện sinh lỗi xảy ra, ngay lập tức luồn thi hành sẽ nhảy đến thủ tục quản ngoại lệ. 2.2.5 Sử dụng các thuộc tính Các thuộc tính trong IL cho phép người dùng có thể sử dụng dễ dàng hoặc có thể tự thiết lập các thuộc tính của riêng họ Tiến trình biên dịch thành mă .NET – Common language runtime CLR có nhiệm vụ biên dịch mă IL thành mă nền .NET. Đây là một tiến tŕnh biên dịch kiểu just in time ( JIT ), khác với kiểu thông dịch trong Java. Thay vì phải dịch toàn bộ ứng dụng một lần, tŕnh biên dịch JIT sẽ biên dịch từng phần mă khi nó được gọi Khi mă nguồn được biên dich, mă kết quả của nó sẽ được lưu lại trong bộ nhớ cho tới khi thoát khỏi ứng dụng, và trong các lần xử ly tiếp theo, máy tính sẽ không phải biên dịch lại một lần nữa, đây là ly do các chương tŕnh .NET luôn chạy nhanh hơn trong những lần sau. Một đặc điểm nữa là .NET luôn hỗ trợ tối ưu tuỳ vào loại vi xư ly, đối với các tiến tŕnh biên dịch các ngôn ngữ cấp cao xưa kia sẽ không tối ưu vào loại vi xử lư, nền .NET hỗ trợ tuỳ loại vi xử l mà đưa ra cách thức phù hợp. Nortonxe(UDS) Phần 3: Cách thức làm việc của một chương tŕnh C# Trọng tâm phương pháp làm việc của C# xoay quanh khái niệm Assembly. Assembly là tập hợp mã đă được biên dịch sang .NET. 1 Assembly chứa nội dung thực thi chương trình hoặc các thư viện động. Assembly có thể được chứa trong nhiều file. Assembly cũng có thể chứa metadata dùng để mô tả các kiểu và phương thức được định nghĩa trong mă tương ứng. Assembly metadata này đựơc hiểu như là manifest, cho phép kiểm tra phiên bản và tính trạng của assembly:  Chỉ định thông tin, như là tên và phiên bản của assembly  Danh sách các kiểu được tập hợp bởi assembly  Danh sách các assembly khác được yêu cầu bởi assembly hiện tại
  2.  Danh sách mă truy vấn, mức độ bảo mật bao gồm mức độ được yêu cầu bởi assembly và quyền hạn cho phép của assembly đó Phân loại Assembly 1)Private Assemblies Private assemblies là kiểu đơn giản nhất. Nó chứa phần mềm và chỉ được dùng cho phần mềm đó. Với phần mô tả này bạn có thể chứa đựng các private assemblie cung cấp cho một ứng dụng kiểu thực thi và một số thư viện, các thư viện này chứa mă sẽ được thi hành bởi ứng dụng đó. 2)Shared Assemblies Shared assemblies được dành cho các thư viện công cộng có thể dùng cho bất kì ứng dụng nào. Tiến trình thực thi bởi một chương trình C# Khi chương tŕnh được thực thi, CLR sẽ xác nhận đến các Assembly manifest và quyền hạn chạy của chương trinh trên hệ thống. Nếu hệ bảo vệ hệ thống kô cho phép chương trình chạy, chương trình sẽ kô chạy. Nếu được phép, CLR sẽ thực thi mă lệnh. Bit đầu tiên của code được nạp vào bộ nhớ và được biên dịch thành mă nhị phân từ IL bởi JIT. Sau khi được biên dịch, mă được thực thi và chứa trong bộ nhớ. Các phương thức bảo vệ của .Net và OS với chương trình Hệ thống đảm bảo rằng private assemblies sẽ không được dùng bởi phần mềm khác, bởi vì một ứng dụng chỉ có thể load private assemblies trong cùng folder với chương trình chính hoặc là trong một thư mục con của nó. 1 giải pháp đưa ra là các private assemblies của một phần mềm sẽ được cài đặt vào cùng một thư mục, nhưng kô thể đảm bảo rằng sẽ không có một gói phần mềm sửa chữa hoặc ghi đè lên private assemblie dành riêng cho một phần mềm khác. Lúc này OS cung cấp một khả năng cho phép mỗi chương tŕnh chỉ nhìn thấy một bộ assemblies cho dù bộ đó có bị cài đè và trùng tên với bộ ass trước Bởi vì bất kì ứng dụng nào cũng có thể truy xuất một shared assembly, nên cần phải có các cơ chế để bảo vệ các rủi ro sau:  Tranh chấp tên, khi một công ty tạo ra các shared assembly trùng tên với các shared assembly sẵn có của bạn. Về mặt lí thuyết mă của bạn có thể truy xuất vào cả hai assembly này song đây có thể là một vấn đề phức tạp.
  3.  Lỗi của một assembly có thể bị ghi đè bởi một phiên bản khác của cùng same assembly - một phiên bản mới không tương thích với những ǵ sẵn có. Giải pháp cho những vấn đề trên là đặt các shared assembly trong một cây thư mục đặt biệt của hệ thống, có thể xem như là assembly cache toàn cục. Không giống như các private assembly, nó không đơn giản là copy assembly sang một thư mục thích hợp - nó cần được cài đặt rõ ràng vào cache. Tiến tŕnh này có thể được thực thi bởi một số tiện ích của .NET, bao gồm luôn quá trình kiểm tra trên assembly, tương tự như cài đặt một thư mục trong assembly cache để đảm bảo tính toàn vẹn của assembly. Để tránh tranh chấp tên, shared assemblies đưa ra một được quản lí dựa trên một khóa mật mă chính. Tên này được gọi là strong name, được bảo đảm về tính độc nhất, và phải được trích dẫn bởi ứng dụng muốn tham chiếu đến một shared assembly. Vấn đề về tương thích với lỗi do ghi đè một assembly được đánh địa chỉ theo thông tín phiên bản trong assembly manifest, và cho phép cài đặt song song. Continue Nortonxe(UDS) Ví dụ về quá tải toán tử trong C#: Quote: 1: public class zzz 2: { 3: public static void Main() 4: { 5: yyy a = new yyy(10); 6: yyy b = new yyy(5); 7: yyy c; 8: c = a + b ; 9: System.Console.WriteLine(c.i); 10: } 11: } 12: 13: public class yyy 14: { 15: public int i; 16: public yyy(int j)
  4. 17: { 18: i = j; 19: } 20: 21: public static yyy operator + (yyy x , yyy y) 22: { 23: System.Console.WriteLine(x.i); 24: yyy z = new yyy(12); 25: return z; 26: } 27: } Mặc dù chúng ta viết mã trong C# có quá tải toán tử như vậy, nhưng trình biên dịch C# sẽ phải dịch ra ngôn ngữ trung gian IL để thực thi trên môi trường .NET. Đoạn lệnh đã được biên dịch ra như sau: Quote: 1: .assembly my_namespace {} 2: .class private auto ansi zzz extends [mscorlib]System.Object 3: { 4: .method public hidebysig static void vijay() il managed 5: { 6: .entrypoint 7: .locals (class yyy V_0,class yyy V_1,class yyy V_2) 8: ldc.i4.s 10 9: newobj instance void yyy::.ctor(int32) 10: stloc.0 11: ldc.i4.5 12: newobj instance void yyy::.ctor(int32) 13: stloc.1 14: ldloc.0 15: ldloc.1 16: call class yyy yyy::op_Addition(class yyy,class yyy) 17: stloc.2 18: ldloc.2 19: ldfld int32 yyy::i 20: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(int32)
  5. 21: ret 22: ret 23: } 24: } 25: 26: .class public auto ansi yyy extends [mscorlib]System.Object 27: { 28: .field public int32 i 29: .method public hidebysig specialname static class yyy op_Addition(class yyy x,class yyy y) il managed 30: { 31: .locals (class yyy V_0,class yyy V_1) 32: ldarg.0 33: ldfld int32 yyy::i 34: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(int32) 35: ldc.i4.s 12 36: newobj instance void yyy::.ctor(int32) 37: stloc.0 38: ldloc.0 39: stloc.1 40: ldloc.1 41: ret 42: } 43: 44: .method public hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor(int32 j) il managed 45: { 46: ldarg.0 47: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor() 48: ldarg.0 49: ldarg.1 50: stfld int32 yyy::i 51: ret 52: } 53: } Nortonxe(UDS) Các lỗi chuối bưởi của VS Studio 2003
Đồng bộ tài khoản