qtthue_r

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
12
download

qtthue_r

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'qtthue_r', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: qtthue_r

  1. BAÙO CAÙO THANH QUYEÁT TOAÙN Maãu soá 01 HOÙA ÑÔN HAØNG NAÊM (Keå caû hoaù ñôn ñaëc thuø vaø veù ñaõ ñaêng kyù vôùi cô quan thueá) NAÊM 2001 Ngaøy 05 thaùng 04 naêm 2002 Loaïi hoaù ñôn söû duïng SOÁ TOÀN ÑAÀU NAÊM NGAØY SOÁ NHAÄP TRONG NAÊM (Soá ñaõ SOÁ TOÀN CUOÁI NAÊM ÑEÁN SOÁ SÖÛ DUÏNG 01/01/01 lónh hoaëc ñaêng kyù) 31/12/01 Thöù töï (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) Xoaù boû Toån thaát Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Kyù hieäu Kyù hieäu Kyù hieäu ñeán soá ñeán soá ñeán soá Töø soá Töø soá Töø soá Soá löôïng Soá löôïng Kyù hieäu Kyù hieäu ñeán soá ñeán soá Töø soá Töø soá 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 I- Hoaù ñôn Boä Taøi Chính: 1 Hoaù ñôn GTGT 189 NB/00-N 82362 ñeán 188 NB/00-N (82379) 1 0 0 3 lieân loaïi lôùn 82550 2 Hoaù ñôn GTGT 100 PR/00-N 69101->69200 100 0 0 3 lieân loaïi lôùn 3 Hoaù ñôn GTGT 250 AL/01-N 48001->48250 249 AL/01-N 48120 1 0 0 3 lieân loaïi lôùn 4 Hoaù ñôn GTGT 100 QK/00-N 59801->59900 98 QK/00-N (59812,59882) 2 0 0 3 lieân loaïi lôùn 5 Hoaù ñôn GTGT 250 BT/01-N 60701->60950 245 BT/01-N (60706,60833 5 0 0 3 lieân loaïi lôùn ,60866,60877,60926) 6 Hoaù ñôn GTGT 250 DH/01-N 58001->58250 246 DH/01-N (58081,58112 4 0 0 3 lieân loaïi lôùn ,58115,58245) 7 Hoaù ñôn GTGT 250 EK/01-N 29501->29750 244 EK/01-N (29541,29578,29604 6 0 0 3 lieân loaïi lôùn ,29686,29710,29725) 8 Hoaù ñôn GTGT 250 GM/01-N 67101->67350 245 GM/01-N (67159,67221 5 0 0 3 lieân loaïi lôùn 67240,67262,67317) 9 Hoaù ñôn GTGT 250 KN/01-N 01201->01450 245 KN/01-N (01243,01268 5 0 0
  2. Loaïi hoaù ñôn söû duïng SOÁ TOÀN ÑAÀU NAÊM NGAØY SOÁ NHAÄP TRONG NAÊM (Soá ñaõ SOÁ TOÀN CUOÁI NAÊM ÑEÁN SOÁ SÖÛ DUÏNG 01/01/01 lónh hoaëc ñaêng kyù) 31/12/01 Thöù töï (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) (soá hoaù ñôn) Xoaù boû Toån thaát Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Kyù hieäu Kyù hieäu Kyù hieäu ñeán soá ñeán soá ñeán soá Töø soá Töø soá Töø soá Soá löôïng Soá löôïng Kyù hieäu Kyù hieäu ñeán soá ñeán soá Töø soá Töø soá 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 3 lieân loaïi lôùn ,01364,01378,01446) 10 Hoaù ñôn GTGT 250 KN/01-N 99051->99300 223 KN/01-N (99160,99171) 2 0 25 KN/01-N 99276->99300 3 lieân loaïi lôùn II- Hoaù ñôn töï in (veù): Coäng: 189 1950 2083 31 25 Ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2002 NGÖÔØI LAÄP BAÙO CAÙO TRÖÔÛNG PHOØNG KEÁ TOAÙN THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản