Qua cầu rút ván

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
12
download

Qua cầu rút ván

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đạo đức kinh doanh đôi khi không đồng nhất với đạo đức cá nhân. Nếu không sử dụng được phép “Qua cầu rút ván”, đôi khi nhà quản lý lại lâm vào thế “Lộn cổ xuống sông” vì chưa qua được cầu mà ván đã bị rút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qua cầu rút ván

  1. Qua c u rút ván o c kinh doanh ôi khi không ng nh t v i o c cá nhân. N u không s d ng ư c phép “Qua c u rút ván”, ôi khi nhà qu n lý l i lâm vào th “L n c xu ng sông” vì chưa qua ư c c u mà ván ã b rút. Nhà qu n tr ph i ng trư c tình hu ng sau trong m t “bàn c th ”: c n ph i rút nhân s A ra kh i v trí X khá quan tr ng. i u nhà qu n tr mong mu n là có th “du long chuy n phư ng” m t cách êm p nh t: A ra i có êm th m thì nhân viên m i B ư c thay vào ăn kh p vì ư c ti p c n n th a. Tìm B r i m i chuy n A s d dàng ư c các nhân viên c trong cu c l n ngoài cu c xem là m t ki u hành x thi u “quang minh chính i”, d làm n y sinh nh ng ph n ng và dư lu n không t t cho doanh nghi p. Nhà qu n tr cũng như nh ng ngư i lao ng u c n gi cho mình ít b h t h ng trư c nh ng thay i và ch ng càng nhi u thì càng t t trư c tình th . Vì l i ích chung c a doanh nghi p, nhi u nhà qu n tr ch n phương án có B r i m i
  2. thay A, cũng như ph n ông ngư i lao ng trư c quy t nh chuy n vi c ã xin ư c m t ch làm m i t t hơn. Cũng vì th mà b ph n nhân s thư ng rà soát r t k nh ng ý “nh y vi c” c a nhân viên qua các trang m ng tuy n d ng và n u có h sơ c a nhân viên ang làm vi c t i doanh nghi p mình ư c ăng t i trên ó, b ph n y s có k ho ch d phòng ngay. i u khó khăn i v i nhà qu n tr là làm sao quy t nh c a mình ư c th c thi m t cách hi u qu nh t. T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p là m t t p h p các cá nhân có cùng l i ích chung, như m t véc-tơ t ng c a các véc-tơ l i ích cá nhân trong doanh nghi p. Gi ng như nhi u con ki n cùng tha m t m u bánh nh , ư ng i c a m u bánh là hư ng c a véc-tơ t ng mà các véc-tơ con là hư ng kéo khác nhau c a m i con ki n. Trong i ngũ nhân viên, m c dù có s i u ph i v hư ng ho t ng chung, nhung trên th c t thì v n không quá khác bi t so v i cách tha m u bánh nh c a b y ki n. Nguyên nhân là m i cá nhân có m t v trí và vai trò riêng trong t ch c, vì th có nh ng nhu c u l i ích riêng phù h p v i v trí và vai trò ó, k t qu là m i ngư i u có xu hư ng áp ng nhu c u c a mình theo cách nhìn nh n c a b n thân. Trong trư ng h p nêu trên, nhà qu n tr c n ngư i làm ư c vi c, phòng nhân s mu n ti t ki m qu lương và th i gian, còn nhân viên A cương v X mu n gi ư c lòng t tôn cá nhân và các quy n l i khác, nhân viên B mu n ư c bàn giao và hư ng d n
  3. chi ti t v công vi c m i...Trong quá trình tìm cách th a mãn ư c quy n l i c a mình, có th m t cá nhân vô tình c kéo “m u bánh” i ch ch so v i hư ng i ã ư c thi t l p, ví d phòng nhân s có th có nh ng hành x nh hư ng n lòng t tôn c a nhân viên A, r i do e ng i quy n l i c a mình b nh hư ng, có th A s ch ng t o nên nh ng tr ng i i v i nhân viên B m c dù chính A không có ác c m v i B. Như v y, i v i v trí X, nhân viên B chưa qua ư c c u mà ván ã b rút b i nhân viên A. Trong “ván c ” trên, do i tư ng ư c c p là nh ng ngư i lao ng có tâm lý ph c t p, vi c b c m t con c lên hay h m t con c xu ng không th ư c quy t nh b ng nh ng phép toán máy móc, mà là ngh thu t hành x c a nhà qu n tr căn c vào yêu c u công vi c, tâm tr ng c a i ngũ nhân viên, c bi t là c a nhân viên A. Vì th , quan tr ng hơn c là nhà qu n tr ph i hi u rõ ư c b n ch t và nh ng m i quan h sâu xa trong b ph n có v trí X, t ó chu n b trư c nh ng thông tin “ ánh ng” cho nhân viên A, n khi ưa nhân viên B vào v trí ó thì A vui v bàn giao công vi c cho B r i chuy n i mà không ti c r , không có ý quay tr l i n a. Trong qu n tr doanh nghi p, phép “qua c u rút ván” cũng gi ng như con dao hau lư i. N u làm không khéo thì h u qu n y sinh s khôn lư ng, nhưng có tính toán k lư ng thì m i chuy n u êm xuôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản