intTypePromotion=3

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p8

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
6
download

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xếp đặt các chỉ thị LED – khối địa chỉ 63 Trong rơle 7UT512 có 8 LED còn trong rơle 7UT513 có 16 LED cho các chỉ thị tùy chọn và 6 (đối với 7UT512), 14 (đối với 7UT513) có thể đặt. Chúng được đặt tên từ LED 1 đến LED 6 hoặc LED 1 đến LED 14 và được đặt trong khối địa chỉ 63. Khác với các chức năng logíc, mỗi LED có thể được xếp đặt để có thể làm việc được tối ưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p8

 1. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.6.3/ XÕp ®Æt c¸c chØ thÞ LED – khèi ®Þa chØ 63 Trong r¬le 7UT512 cã 8 LED cßn trong r¬le 7UT513 cã 16 LED cho c¸c chØ thÞ tïy chän vµ 6 (®èi víi 7UT512), 14 (®èi víi 7UT513) cã thÓ ®Æt. Chóng ®−îc ®Æt tªn tõ LED 1 ®Õn LED 6 hoÆc LED 1 ®Õn LED 14 vµ ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 63. Kh¸c víi c¸c chøc n¨ng logÝc, mçi LED cã thÓ ®−îc xÕp ®Æt ®Ó cã thÓ lµm viÖc ®−îc tèi −u. Mçi chøc n¨ng tÝn hiÖu ®−îc hiÓn thÞ víi chØ sè (m) hoÆc (mn) khi duyÖt b»ng phÝm N (trong ®ã: m nghÜa lµ cã nhí “memorized”, mn nghÜa lµ kh«ng nhí “not memorized”). C¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu cã thÓ xÕp ®Æt nh− ®· liÖt kª trong b¶ng 4 - 3. C¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng ®· bÞ lo¹i (de-configured). Khi ®−a vµo trùc tiÕp con sè chøc n¨ng, ta kh«ng cÇn ®−a vµo c¸c con sè 0 dÉn ®Çu. §Ó chØ ra chÕ ®é lµm viÖc “cã nhí” hoÆc “kh«ng nhí” c¸c con sè chøc n¨ng cã thÓ ®−îc më réng b»ng dÊu chÊm thËp ph©n theo sau lµ sè 0 hoÆc 1, trong ®ã: .0 nghÜa lµ chØ thÞ kh«ng ®−îc nhí t−¬ng øng víi “mn” ë trªn. .1 nghÜa lµ chØ thÞ ®−îc nhí t−¬ng øng víi “m” ë trªn. NÕu phÇn më réng .0 hoÆc .1 bÞ bá qua, khi ®ã mµn chØ thÞ ®−a ra tªn chøc n¨ng trong chÕ ®é “kh«ng nhí”, nhÊn tiÕp phÝm N ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é “cã nhí”. Sau khi ®−a vµo c¸c con sè chøc n¨ng ta cã thÓ lËt qua c¸c chøc n¨ng b»ng phÝm N hoÆc trë l¹i b»ng phÝm R, chøc n¨ng ®· thay ®æi ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm E. C¸c gi¸ trÞ g¸n cho LED ®−îc ®Æt tr−íc ë nhµ m¸y liÖt kª trong b¶ng 4 - 5. VÝ dô: vÒ c¸ch g¸n cho LED 1. ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp khèi c¸c chØ thÞ LED”. 6300 MARSHALLING LED INDICATORS ⇓ Tíi LED ®Çu tiªn b»ng phÝm ↑ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho LED 1 6301 LED 1 ↓ ChuyÓn møc chän b»ng F ↑: ↑ LED 1 ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 001 LED 1 - LÖnh c¾t chung cña r¬le “cã nhí”, Device Trip m ↓ chøc n¨ng sè 511. 92 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 2. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ Kh«ng cã thªm c¸c chøc n¨ng ®−îc 002 LED 1 ®Æt cho LED 1 Not allocated ↓ Sau khÝ ®−a vµo tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu cho LED 1, ta trë l¹i møc xÕp ®Æt b»ng phÝm F, ↑: ↑ C¸c cÊp ph¸t cho LED 1 6301 LED 1 ↓ B¶ng 4 - 5: C¸c chØ thÞ LED ®Æt tr−íc §. chØ Dßng thø Dßng thø 2 CN sè Ghi chó 1 6300 MARSH LED PhÇn ®Çu khèi ®Þa chØ ALLING INDICATORS 6301 LED 1 TÝn hiÖu c¾t ®−a tõ c¸c chøc LED 1 Device Trip m 511 n¨ng BV 6302 LED 2 LED 2 Diff> Trip m 5691 C¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch ®−îc hiÓn thÞ 6303 LED 3 LED 3 Diff>> Trip m 5692 6304 LED 4 C¾t bëi b¶o vÖ qu¸ dßng dù LED 4 Back Gen. Trip m 2451 phßng 6305 LED 5 LED 5 Failure 24V nm 141 LED 5 Failure 15V nm 143 H− háng thiÕt bÞ hoÆc c¸c gi¸ LED 5 Failure 5V nm 144 trÞ ®o l−êng LED 5 Failure 0V nm 145 LED 5 Failure I/O nm 151 LED 5 Failure I/O 2 nm 152 6306 LED 6 C¸c th«ng sè ®ang ®−îc ®Æt LED 6 Param running nm 95 6307 LED 7 LED 7 REF Gen. Trip m 5821 6308 LED 8 C¾t bëi c¸c chøc n¨ng cña LED 8 Tank Gen. Trip m 5921 b¶o vÖ ®−îc hiÓn thÞ 2 6309 LED 9 LED 9 O/L 1 Trip m 1571 6310 LED 10 LED 10 O/L 2 Trip m 1621 6311 LED 11 LED 11 >Buchh. Warn m 391 C¸c tÝn hiÖu b¶o vÖ h¬i qua c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n 2 6312 LED 12 LED 12 >Buchh. Trip m 392 6313 LED 13 TÝn hiÖu do ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 LED 13 >Annune 1 m 11 93 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 5: C¸c chØ thÞ LED ®Æt tr−íc (tiÕp) LED 14 LED 14 Err 2 CT star 5711 LED 14 Err no CT star 5712 LED 14 O/L 1 Err S3 1576 LED 14 O/L 2 Err S3 1626 C¸c lçi cña ng−êi vËn hµnh trong khi LED 14 Backup Err S3 2457 6314 cÊu h×nh hoÆc khi ®Æt th«ng sè, c¸c LED 14 REF Err S3 5828 chØnh ®Þnh ®−îc ®Æt kh«ng nhÊt qu¸n. LED 14 REF Err2Ctsta 5829 LED 14 REF Err0Ctsta 5830 LED 14 REF ErrVir ob 5831 LED 14 REF no xsist 5834 LED 14 Tack no exist 5928 1.6.4/ XÕp ®Æt c¸c r¬le c¾t – khèi ®Þa chØ 64 Trong r¬le 7UT512 cã 2 r¬le c¾t hoÆc 5 (víi 7UT513), chóng ®−îc ®Æt tªn lµ TRIP RELAY 1 vµ TRIP RELAY 2 hoÆc TRIP RELAY 1 ®Õn TRIP RELAY 5. Mçi r¬le cã thÓ chÞu sù ®iÒu khiÓn tíi 10 lÖnh c¾t logÝc. C¸c r¬le c¾t cã thÓ ®−îc xÕp ®Æt trong khèi ®Þa chØ 63, c¸c thñ tôc lùa chän gièng nh− môc 1 - 4. C¸c chøc n¨ng ra lÖnh c¾t cho trong b¶ng 4 - 6, ta cã thÓ xÕp ®Æt cho c¸c r¬le c¾t. C¸c chøc n¨ng ra lÖnh sÏ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng khi chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng kh«ng cã trong r¬le hoÆc nã ®−îc lËp tr×nh lµ “kh«ng cã – de- configured”. VÝ dô xÕp ®Æt cho r¬le c¾t 1: ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp khèi xÕp ®Æt c¸c 6400 MARSHALLING r¬le c¾t” TRIP RELAYS ⇓ Tíi r¬le c¾t ®Çu tiªn b»ng phÝm ↑ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho r¬le c¾t 1 6401 TRIP RELAY 1 ↓ ChuyÓn møc chän b»ng F ↑: ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 001 TRIP REL 1 1: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff>, Diff> Trip ↓ chøc n¨ng sè 5691. 94 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 002 TRIP REL 1 2: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff>>, chøc Diff>> Trip ↓ n¨ng sè 5692. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 003 TRIP REL 1 3: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ dù phßng, Back Gen. Trip ↓ chøc n¨ng sè 5821. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 004 TRIP REL 1 4: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ ch¹m ®Êt, giíi h¹n REF Gen. Trip ↓ chøc n¨ng sè 5821. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 005 TRIP REL 1 5: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ ch¹m vá, chøc Tank Gen. Trip ↓ n¨ng sè 5921. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 006 TRIP REL 1 6: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt O/L 1 Trip ↓ ®é, chøc n¨ng sè 1571. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 007 TRIP REL 1 7: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é, O/L 2 Trip ↓ chøc n¨ng sè 1621. Rêi khái møc chän b»ng tæ hîp phÝm F ↑ . Ta cã thÓ tíi c¸c r¬le c¾t tiÕp theo b»ng phÝm mòi tªn ↑ B¶ng 4 - 6: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED Chøc ViÕt t¾t M« t¶ n¨ng sè 1 Not allocated TÝn hiÖu kh«ng ®−îc ®Æt 11 >Annune. 1 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 1 12 >Annune. 2 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 13 >Annune. 3 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 3 14 >Annune. 4 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 4 CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ h¬i 1 392 >Buchh. Trip CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 1 393 >Buchh. Tank 95 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 5. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 6: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) 501 Device FltDet Ph¸t hiÖn h− háng trong thiÕt bÞ 511 Device Trip LÖnh c¾t chung cña thiÕt bÞ 1571 O/L 1 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1621 O/L 2 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ QT theo nhiÖt ®é 2 2411 Back Gen. Flt Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2441 Backup TI>> Thêi gian trÔ cÊp I>> cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2442 Backup TI>/Tp Thêi gian trÔ cÊp I> hoÆc Ip cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2451 Back Gen. Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßmg 4536 Ext 1 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t bªn ngoµi 1 4537 Ext 1 GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4556 Ext 2 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè chung cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4557 Ext GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 5621 Diff > T start B¶o vÖ so lÖch khëi ®éng thêi gian trÔ Idiff> (nÕu cã) 5622 Diff >> T start B¶o vÖ so lÖch K§ thêi gian trÔ Idiff>> (nÕu cã) 5631 Diff Gen.Flt B¶o vÖ so lÖch ph¸t hiÖn sù cè chung 5671 Diff Gen.Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ so lÖch 5672 Diff Trip L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L1 5673 Diff Trip L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L2 5674 Diff Trip L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L3 5691 Diff >Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> chung 5692 Diff>>Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> chung B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5816 REF T start (nÕu cã) Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5817 REF Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5821 REF Gen.Trip B¶o vÖ dßng ch¹m vá khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5916 Tank T start Ph¸t hiÖn sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5917 Tank Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5921 Tank Gen.Trip 96 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 7: C¸c chøc n¨ng ra lÖnh ®−îc ®Æt cho c¸c r¬le c¾t §. chØ Dßng thø 1 Dßng thø 2 CN sè Ghi chó 6400 MARSHALLING TRIP RELAYS PhÇn ®Çu khèi ®Þa chØ TRIP RELAY 1 TRIP REL 1 Diff> Trip 5691 TRIP REL 1 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 1 Back Gen. Trip 2451 6401 TRIP REL 1 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 1 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 1 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 1 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 2 TRIP REL 2 Diff> Trip 5691 TRIP REL 2 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 2 Back Gen. Trip 2451 6402 TRIP REL 2 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 2 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 2 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 2 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 3 TRIP REL 3 Diff> Trip 5691 TÊt c¶ lÖnh c¾t cña c¸c TRIP REL 3 Diff>> Trip 5692 chøc n¨ng b¶o vÖ. C¸c TRIP REL 3 Back Gen. Trip 2451 6403 r¬le c¾t tõ 3 ®Õn 5 chØ cã TRIP REL 3 REF Gen. Trip 5821 ë 7UT513 TRIP REL 3 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 3 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 3 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 4 TRIP REL 4 Diff> Trip 5691 TRIP REL 4 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 4 Back Gen. Trip 2451 6404 TRIP REL 4 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 4 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 4 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 4 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 5 TRIP REL 5 Diff> Trip 5691 TRIP REL 5 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 5 Back Gen. Trip 2451 6405 TRIP REL 5 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 5 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 5 O/L 1 Trip 1571 O/L 2 trip 1621 97 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 7. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.7/ Cµi ®Æt th«ng sè m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 11 C¸c th«ng sè MBA ®ßi hái ph¶i ®−îc ®−a vµo trong r¬le. NÕu cÊu h×nh c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ r¬le ®· ®−îc th«ng b¸o: ®èi t−îng b¶o vÖ lµ MBA 2 hoÆc 3 cuén d©y. NÕu ®èi t−îng b¶o vÖ kh¸c ®−îc chän th× khèi ®Þa chØ 11 sÏ kh«ng cã. Khi ®ã 7UT51* sÏ tù ®éng tÝnh to¸n tõ c¸c th«ng sè cña MBA mµ kh«ng cÇn ph¶i cã m¹ch lµm phï hîp tæ ®Êu d©y vµ kh«ng ph¶i tÝnh to¸n b»ng tay vv…c¸c dßng ®−îc chuyÓn ®æi ®Ó ®é nh¹y cña b¶o vÖ lu«n lÊy theo c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA R¬le ®ßi hái c¸c th«ng sè sau cho tõng cuén d©y: - C«ng suÊt ®Þnh møc: MVA. - §iÖn ¸p ®Þnh møc: KV. - Dßng ®Þnh møc cña bé biÕn dßng:A. - Tæ ®Êu d©y. Trong ®ã cuén 1 ®−îc ®Þnh nghÜa lµ cuén quy chiÕu, c¸c cuén kh¸c ®−îc quy ®æi vÒ cuén 1. §Ó ®¶m b¶o ®−îc cùc tÝnh ®óng khi t¹o ra dßng so lÖch, th× cùc tÝnh cña m¸y biÕn dßng còng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. Th«ng th−êng cuén quy chiÕu lµ cuén cao ¸p, nh−ng nÕu cã 1 biÕn dßng ®Æt ë d©y nèi ®Êt hay ë ®iÓm ®Êu sao nèi ®Êt th× cuén d©y nµy sÏ ®−îc sö dông lµm cuén quy chiÕu ®Ó ®¶m b¶o t¨ng ®é nh¹y ®èi víi c¸c sù cè ch¹m ®Êt. NÕu cuén cao ¸p kh«ng ®−îc sö dông lµm cuén quy chiÕu ta ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c thay ®æi cña tæ ®Êu d©y. VÝ dô MBA cã tæ nèi d©y Dy5 nh×n tõ phÝa ®iÖn ¸p thÊp lµ Yd7. NÕu m¸y biÕn ¸p cã ®iÒu ¸p d−íi t¶i ë cuén d©y nµo th× ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén d©y ®ã ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: U max .U min Un = 2 (4-1) U max + U min §èi víi MBA 3 cuén d©y cã c«ng suÊt c¸c cuén kh¸c nhau, r¬le sÏ tù ®éng quy ®æi tÊt c¶ c¸c dßng vÒ cuén d©y cã c«ng suÊt lín nhÊt. Khi tû sè c«ng suÊt cña c¸c cuén d©y lín h¬n 4 th× ta nªn sö dông biÕn dßng trung gian. NÕu sö dông mét bé biÕn dßng trung gian 4MA5170-7AA cho mét cuén d©y, tû sè biÕn ®æi cña c¸c biÕn dßng trung gian ph¶i ®−îc xem xÐt khi ®−a vµo chØnh ®Þnh cho cuén d©y nµy. TÝnh to¸n b»ng c¸ch lÊy dßng thùc tÕ s¬ cÊp m¸y biÕn dßng chia cho tû sè biÕn ®æi cuén d©y cña biÕn dßng trung gian. 98 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 8. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ®−îc r¬le tÝnh to¸n tõ c¸c th«ng sè ®Þnh møc ®−a vµo cã thÓ ®äc trong c¸c tÝn hiÖu vËn hµnh sau khi ®Æt th«ng sè song. Khi ®ã th«ng sè cho cuén 1 lµ: Dßng role xö lý K CT1 = (4-2) Dßng qua hµng kÑp role Vµ tÝnh t−¬ng tù cho c¸c cuén d©y kh¸c ta còng cã KCT2, KCT3. §Ó xö lý dßng qua ®iÓm ®Êu sao, mét trong c¸c ®Çu vµo bæ xung Ia hoÆc Ib cña 7UT513 cã thÓ ®−îc sö dông. Khi ®ã Ia ph¶i ®−îc g¸n cho dßng thø tù kh«ng v× ®Çu vµo Ib lóc nµy ®−îc thiÕt kÕ cho b¶o vÖ ch¹m vá cã ®é nh¹y cao h¬n. ⇑ B¾t ®Çu khèi “ th«ng sè MBA” 1100 TRANSFORMER DATA ⇓ Th«ng sè cña cuén 1 (cuén quy chiÕu) ↑ §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén 1 m¸y biÕn ¸p 1102 UN WIND 1 (pha-pha). 11O.O KV ↓ - D¶i ®Æt: Tõ 0.4 ®Õn 800 KV. ↑ C«ng suÊt ®Þnh møc cña cuén 1. 1103 PN WIND 1 - D¶i ®Æt: tõ 0.2 ®Õn 5000 MVA. 80 MVA ↓ ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng 1104 IN CT WIND 1 cuén 1. 750 A ↓ ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c 1105 CT1 STARPT biÕn dßng cuén 1. TOWARDS TRANSF ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. - H−íng vÒ ®−êng d©y/thanh c¸i. TWDS. LINE/BUSBAR ↑ Xö lý dßng thø tù kh«ng cuén 1. 1106 Io HANDLE - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ. Io-EEIMINATION ↓ - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ Io-CORRECTION nh−ng ®−îc hiÖu chØnh b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) - Kh«ng cã xö lý ®Æc biÖt dßng thø WITHOUT tù kh«ng (khi ®iÓm ®Êu sao kh«ng nèi ®Êt). 99 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 9. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng ®iÓm 1107 IN CT STP1 ®Êu sao cuén 1 (chØ cã ë 7UT513). 50 A ↓ - D¶i ®Æt: tõ 1A ®Õn 100000 A ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c 1108 CT1 EAR-PT biÕn dßng cuén 1. TOWARDS TRANSF ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. TOWARDS EARTH - H−íng vÒ phÝa nèi ®Êt. Chó ý: NÕu kh«ng cã ®iÓm trung tÝnh, biÕn dßng ®−îc cÊu h×nh cho cuén 1, khi ®ã mét th«ng b¸o lçi sÏ ph¸t ra sau khi thñ tôc ®Æt th«ng sè kÕt thóc: “ Err no CT star” (chøc n¨ng sè 5712), (lçi th«ng sè: ®Æt cho dßng TTK nh−ng kh«ng cã biÕn dßng trung tÝnh nµo ®−îc cÊu h×nh) Th«ng sè cho cuén 2: ↑ Sè tæ ®Êu d©y cña cuén 2: 1121 VECTOR GR 0 ®Õn 11 ( x300) 11 ↓ (Kh«ng ¸p dông cho MBA 1 pha) ↑ §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén 2 1122 UN WIND 2 m¸y biÕn ¸p (pha-pha). 22.O KV ↓ - D¶i ®Æt: tõ 0.4 ®Õn 800 KV. ↑ C«ng suÊt ®Þnh møc cña cuén 2. 1123 PN WIND 2 - D¶i ®Æt: tõ 0.2 ®Õn 5000 MVA. 80.0 MVA ↓ ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng 1124 IN CT WIN 2 cuén 2. 2000 A ↓ ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng 1125 CT1 STARPT cuén 2. TOWARDS TRANSF ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. - H−íng vÒ ®−êng d©y/thanh c¸i. TWDS. LINE/BUSBAR ↑ Xö lý dßng thø tù kh«ng cuén 1. 1126 Io HANDLE - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ. Io-ELIMINATION ↓ - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ Io-CORRECTION nh−ng ®−îc hiÖu chØnh b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) WITHOUT - Kh«ng cã xö lý cho dßng thø tù kh«ng (khi ®iÓm ®Êu sao kh«ng nèi ®Êt). 100 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc biÕn dßng ®iÓm 1127 IN CT STP2 ®Êu sao cuén 2 (chØ cã ë 7UT513). 100 A ↓ - D¶i ®Æt: tõ 1A ®Õn 100000 A ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c 1128 CT1 EAR-PT biÕn dßng cuén 1. TOWARDS TRANSF ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. - H−íng vÒ phÝa nèi ®Êt. TOWARDS EARTH Chó ý: NÕu kh«ng cã ®iÓm trung tÝnh biÕn dßng ®−îc cÊu h×nh cho cuén 1, khi ®ã mét th«ng b¸o lçi sÏ ph¸t ra sau khi thñ tôc ®Æt th«ng sè kÕt thóc: “ Err no CT star” (chøc n¨ng sè 5712), (lçi th«ng sè: ®Æt dßng TTK nh−ng kh«ng cã biÕn dßng trung tÝnh nµo ®−îc cÊu h×nh). C¸ch cµi ®Æt cho m¸y ph¸t, ®éng c¬ - khèi ®Þa chØ 12 vµ ®iÓm rÏ nh¸nh - khèi ®Þa chØ 13 t−¬ng tù nh− cho m¸y biÐn ¸p. 1.8/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 16. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt cho sù lµm viÖc cña b¶o vÖ so lÖch MBA lµ nã ph¶i ®−îc cÊu h×nh DIFF PROT = EXIST trong ®Þa chØ 7816. Ngoµi ra ®èi t−îng b¶o vÖ ph¶i lµ 2WIND TRANSF hoÆc 3 WIND TRANSF (cho 7UT513), cßn trong c¸c tr−êng hîp kh¸c kh«ng cã khèi ®Þa chØ 16. Chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch cã thÓ lµm viÖc (ON) hoÆc kh«ng lµm viÖc (OFF) hoÆc lÖnh c¾t cña nã bÞ khãa trong lóc b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc thùc hiÖn trong ®Þa chØ 1601. Chó ý: Khi xuÊt x−ëng, b¶o vÖ so lÖch t¾t lµ do b¶o vÖ so lÖch chØ ®−îc phÐp lµm viÖc nÕu Ýt nhÊt tæ ®Êu d©y vµ c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh cña MBA ®−îc b¶o vÖ ®−îc ®Æt tr−íc ®ã. Kh«ng cã chØnh ®Þnh ®óng r¬le cã thÓ ®−a ra ph¶n øng kh«ng mong ®îi. ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn 1600 TRANSFORM ¸p”. DIFF-PROTECTION ⇓ ↑ B¶o vÖ so lÖch MBA. 1601 DIFF PROT - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. BLOCK TRIP REL 101 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 11. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 C¸c th«ng sè cña ®Æc tÝnh c¾t ®−îc ®Æt trong c¸c ®Þa chØ 1603 ®Õn 1608 d−íi ®©y. ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch, 1603 I-DIFF> quy ®æi theo dßng ®Þnh møc MBA 0.20 I/INTr ↓ - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.15 In. - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 15 In. ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch kh«ng 1604 I-DIFF>> ` h·m quy ®æi theo dßng ®Þnh møc 0.20 I/INTr ↓ MBA - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.5 In. - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 20 In. ↑ §é rèc cña nh¸nh ®Çu tiªn cña ®Æc 1606 SLOPE 1 tÝnh c¾t 0.25 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.50 In. ↑ §iÓm b¾t ®Çu cña nh¸nh thø hai cña 1607 BASE PT 2 ®Æc tÝnh c¾t . 2.5 I/INTr ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 10.0 In. ↑ §é rèc cña nh¸nh thø hai cña 1608 SLOPE 2 ®Æc tÝnh c¾t 0.5 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.25 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.95 In. ↑ H·m dßng xung kÝch cña sãng hµi bËc 2. 1610 2nd HARMON - BËt hoÆc ON ↓ - T¾t. OFF ↑ Thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 trong dßng 1611 2nd HARMON so lÖch, nã chØ khëi ®éng viÖc khãa, 15% ↓ % cña sãng c¬ b¶n dßng so lÖch - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10 % - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80%. ↑ Thêi gian cña chøc n¨ng khãa chÐo 1612 CROSSB 2HM víi sãng hµi bËc 2, hµi bËc 3 lµm 0 * IP ↓ viÖc ®éc lËp cho tõng pha - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 chu kú AC. 102 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 12. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ H·m víi sãng hµi kh¸c, sãng hµi 1613 n. HARMON bËc n cã thÓ lµ: 5th HARMONIC ↓ - Hµi bËc 5 hoÆc - Hµi bËc 4 hoÆc 4th HARMONIC - Hµi bËc 3 ho¨c 3th HARMONIC - T¾t. OFF ↑ Thµnh phÇn hµi bËc n trong dßng so lÖch, 1614 HARMON nã chØ khëi ®éng khãa, nÕu % cña sãng 80% ↓ c¬ b¶n cña dßng so lÖch v−ît qu¸: - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80% ↑ Thêi gian cña chøc n¨ng khãa chÐo 1615 CROSSB nHM víi sãng hµi bËc n, 0 cã nghÜa lµ 0 * IP ↓ chøc n¨ng khãa chÐo kh«ng cã t¸c dông, h·m hµi lµm viÖc ®éc lËp. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 chu kú AC. ↑ H·m víi sãng hµi bËc n cã t¸c dông 1616 IDIFFmax n ®Õn giíi h¹n dßng so lÖch 1.5 I/INTr ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In mba - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 20.0 In mba hoÆc (khãa lu«n cã t¸c dông). ↑ Thêi gian lín nhÊt cña h·m 1617 SAT-BLO céng thªm khi ph¸t hiÖn biÕn dßng 8 * IP ↓ bÞ b·o hßa. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 2 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 250 chu kú AC ↑ Dßng h·m cho h·m céng thªm, quy ®æi 1618 SAT-RESTR theo dßng ®Þnh møc cña biÕn dßng. 7.00 I/INTr ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In mba - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 15.00 In mba ↑ Thêi gian trÔ bæ xung cho cÊp Idiff>. 1625 T-DELAY - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s vµ (kh«ng c¾t víi cÊp Idiff>>) ↑ Thêi gian trÔ bæ xung cho cÊp Idiff>> 1626 T-DELAY - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s 103 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 13. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Chó thÝch: - I-DIFF> (®Þa chØ 1603) lµ gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng thÊp cña dßng so lÖch. §©y lµ dßng sù cè tæng, gi¸ trÞ t¸c ®éng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p t−¬ng øng víi c«ng suÊt ®Þnh møc. - I-DIFF>> (®Þa chØ 1604) NÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ ng−ìng nµy th× lÖnh c¾t ®−îc khëi ®éng kh«ng xÐt ®Õn ®é lín cña dßng h·m. CÊp nµy ph¶i cao h¬n cÊp I-DIFF>. - SLOPE 1 (®Þa chØ 1606) X¸c ®Þnh ®é rèc cña nh¸nh ®Çu tiªn, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nã lµ gèc täa ®é. Nh¸nh nµy bao gåm c¸c sai sè dßng tû lÖ chñ yÕu lµ sai sè cña c¸c biÕn dßng chÝnh, ®Æc biÖt lµ dßng kh«ng c©n b»ng do d¶i ®iÒu chØnh cña MBA g©y nªn. §é rèc ®Æt tr−íc lµ 0.25 sÏ ®ñ cho c¸c d¶i ®iÒu chØnh ®Õn 20%. NÕu m¸y biÕn ¸p cã d¶i ®iÒu chØnh lín h¬n khi ®ã ®é rèc còng ph¶i t¨ng t−¬ng øng. - BASE PT2 (®Þa chØ 1607) X¸c ®Þnh ®é rèc cña nh¸nh thø 2, nh¸nh nµy t¹o ra h·m nhiÒu h¬n trong c¸c d¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lín, nã còng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA, nh¸nh nµy sÏ æn ®Þnh cao h¬n v× ®é rèc cao h¬n. - SAT RESTR (®Þa chØ 1618) Nh¸nh nµy t¹o ra mét vïng h·m céng thªm, khi dßng ng¾n m¹ch ch¶y qua g©y ra b·o hßa biÕn dßng, gi¸ trÞ nµy còng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc, nã cã ®é rèc b»ng 1/2 ®é rèc cña nh¸nh 1607. Thêi gian lín nhÊt cña h·m céng thªm cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ 1617 nh− mét hÖ sè cña chu kú dßng ®iÖn xoay chiÒu AC. H×nh 4 - 3: §Æc tÝnh c¾t vµ c¸c th«ng sè t−¬ng øng. 104 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản