intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10

Chia sẻ: Fnakjnf Sfbsjb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p10

  1. tiÒn l­¬ng lu«n ®øng tr­íc m©u thuÉn lµ thÊp so víi nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng nh­ng l¹i cao víi kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch. * Khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi Theo ®iÒu tra cña B¸o ph¸t triÓn kinh tÕ th¸ng 04/1999 tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 1999, cã gÇn 1500 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· b­íc vµo ho¹t ®éng thu hót h¬n 275.000 lao ®éng lµm viÖc trùc tiÕp vµ hµng chôc v¹n lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc x©y dùng ,gia c«ng ,dÞch vô vµ phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.TiÒn l­¬ng,thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh,møc l­¬ng b×nh qu©n kho¶ng 74 USD/th¸ng ,t­¬ng ®­¬ng 1.020.000 VND/th¸ng. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü, thuËt cao ,tay nghÒ giái ®­îc ®·i ngé tho¶ ®¸ng h¬n.Lao ®éng cã thu nhËp cao nh­ vËy ,gi¸ c¶ t­ liÖu tiªu dïng còng kh«ng g©y ¶nh h­ëng g× mÊy so víi møc l­¬ng danh nghÜa trªn .Kho¶ng c¸ch gi÷a tiÒn l­¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ®· ®­îc rót ng¾n. *Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 13
  2. Theo sè liÖu cña b¸o thêi b¸o kinh tÐ sè ra th¸ng 09/2002 th× tæng sè lao ®éng trong c¸c c¬ së ngoµi quèc doanh lµ2.979.000 ng­êi.Møc tiÒn c«ng b×nh qu©n kho¶ng 350.000- 400.000®ång/th¸ngb»ng kho¶ng 50 % møc tiÒn l­¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ 39 % møc tiÒn l­¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi..... Cã kho¶ng 32 % c¬ së doanh nghiÖp tr¶ møc tiÒn l­¬ng b×nh qu©n tõ 300.000 ®ång/th¸ng trë xuèng;kho¶ng 19% c¬ së doanh nghiÖp tr¶ møc tiÒn l­¬ng b×nh qu©n tõ 301.000-400.000 ®ång/th¸ng ;sè cßn l¹i tr¶ trªn 400.000/th¸ng.§©y kh«ng ph¶i lµ mét møc l­¬ng cao nh­ng nã ®ang gãp phÇn gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam. Lêi kÕt 14
  3. Th«ng qua nh÷ng vÊn ®Ò t«i võa nªu trªn chóng ta ®· thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tr¶ l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp.Nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých kinh tÕ cña nhµ n­íc,tËp thÓ vµ mçi c¸ nh©n. Søc lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cña ng­êi c«ng nh©n chØ ®­îc ph¸t huy khi hä ®­îc kÝch thÝch s¶n xuÊt b»ng chÝnh tiÒn l­¬ng mµ hä nhËn ®­îc. ChÝnh v× thÕ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ph¶i tÝch cùc ®Èy m¹nh h¬n trong c«ng t¸c c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng v× mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn;song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt do kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ.T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh ®ã vµ mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp kh¸c ®Ó tiÓu luËn ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 15
  4. 16
  5. Môc lôc A.PhÇn më B.PhÇn néi dung I.Lý thuyÕt c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng. 1.TiÒn l­¬ng lµ g×? 2.TiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 3.C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 17
  6. 3.1 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 3.2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm II.TiÒn l­¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ë n­íc ta-mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót ng¾n 1.TiÒn l­¬ng danh nghÜa 2.TiÒn l­¬ng thùc tÕ 3.Thùc tÕ vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng danh nghÜa-tiÒn l­¬ng thùc tÕ ë ViÖt Nam. Tµi liÖu tham kh¶o: *KÕt qu¶ ®iÒu tra cña bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi th¸ng 3/2000 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản