intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4

Chia sẻ: Fnakjnf Sfbsjb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
5
download

Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình bản chất và các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư p4

  1. Lêi më ®Çu Kinh tÕ lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng thay ®æi, nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh toµn cÇu ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng tr­ëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lµ vÊn ®Ò cã ¶nh h­ëng ®Õn sù tån vong cña mét doanh nghiÖp. Nh­ng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nµo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü cña qu¸ khø lµ cña c¶i cho t­¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph­¬ng §«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi ®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ t­ t­ëng ph¸p trÞ vang bãng mét thêi cña Hµn Phi Tö. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: T­ t­ëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®· lçi thêi.
  2. Do t­ liÖu Ýt, Ýt ng­êi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng ng­êi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®­a ra nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lµm cho ng­êi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. V­ît qua khã kh¨n, ng­êi viÕt quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn cøu. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
  3. Ch­¬ng I t­ t­ëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö I. T­ t­ëng ph¸p trÞ cña Hµn Phi Tö 1. Hoµn c¶nh lÞch sö vµ cuéc ®êi cña Hµn Phi Tö 1.1. Bèi c¶nh x· héi Trung Hoa cæ ®¹i thêi Hµn Phi Tö LÞch sö Trung Hoa cæ ®¹i cã hai thêi kú ®­îc nãi ®Õn nhiÒu nhÊt: Xu©n thu vµ ChiÕn quèc. Thêi Xu©n thu (770- 403 TCN) lµ thêi kú suy tµn cña nhµ Chu, ®©y chÝnh lµ thêi kú sinh sèng cña L·o Tö, Khæng Tö (551-479 TCN). Thêi ChiÕn quèc (403-221 TCN) tõ gÇn cuèi ®êi Uy LiÖt V­¬ng, tíi khi nhµ TÇn diÖt nhµ TÒ thèng nhÊt ®Êt n­íc, ®ã lµ thêi kú sinh sèng cña Hµn Phi Tö (280-233 TCN(. So víi thêi Xu©n Thu th× ChiÕn Quèc lo¹n l¹c vµ bÊt æn ®Þnh h¬n vÒ chÝnh trÞ, nh­ng l¹i ph¸t triÓn h¬n vÒ kinh tÕ.
  4. Trong thêi Xu©n Thu, c«ng cô s¶n xuÊt vµ khÝ giíi chñ yÕu lµ b»ng ®ång. S¾t b¾t ®Çu ®­îc dïng cuèi thêi kú nµy vµ trë nªn th«ng dông vµo thêi ChiÕn Quèc, do ®ã, thóc ®Èy viÖc më réng ®Êt ®ai n«ng nghiÖp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ thêi kú ®¹o ®øc suy ®åi, ng­êi ta chØ t×m mäi c¸ch ®Ó tranh lîi. Quan l¹i tham nhòng, ¨n ch¬i xa hoa truþ l¹c; chiÕn tranh kÐo dµi liªn miªn khiÕn cho ®êi sèng cña nh©n d©n cµng thªm ®ãi khæ cïng cùc. Tr­íc t×nh c¶nh x· héi nh­ vËy, tÇng líp quý téc vµ tÇng líp trÝ thøc cã sù chia rÏ vÒ t­ t­ëng. 1.2. T­ t­ëng ph¸p gia cña Hµn Phi Thêi ChiÕn Quèc chÝnh lµ thêi kú lÞch sö ph¸t triÓn rùc rì vÒ t­ t­ëng “tr¨m hoa ®ua në”, “b¸ch gia ch­ tö”. ë thêi kú nµy cã 3 dßng t­ t­ëng lín nhÊt cïng tån t¹i ®ã lµ: - Ph¸i thø nhÊt cã Nho gia vµ MÆc Tö, Khæng Tö muèn kh«i phôc nhµ Chu. MÆc Tö, M¹nh Tö, Tu©n Tö thÊy nhµ Chu suy qu¸, kh«ng cøu ®­îc, l¹i mong cã vÞ minh qu©n
  5. thay Chu thèng nhÊt Trung Hoa b»ng chÝnh s¸ch §øc trÞ cã söa ®æi Ýt nhiÒu. - Ph¸i thø hai, ph¸i §¹o gia muèn gi¶m thiÓu, thËm chÝ gi¶i t¸n chÝnh quyÒn, sèng tù nhiªn nh­ thuë s¬ khai, tõ bá x· héi phong kiÕn ®Ó trë vÒ x· héi céng s¶n nguyªn thuû. - Thø ba, ph¸i ph¸p gia muèn dïng vò lùc lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn ph©n t¸n vµ lËp ra chÕ ®é phong kiÕn qu©n chñ chuyªn chÕ, thay “v­¬ng ®¹o” cña Khæng M¹nh b»ng chÝnh s¸ch “B¸ ®¹o”. T­ t­ëng cña Hµn Phi Tö: lµ dïng ph¸p trÞ nh­ng l¹i träng d©n. Tr­íc khi ®Æt ra luËt lÖ míi, «ng ®Ó cho d©n tù phª b×nh. Cßn lËp ph¸p thuéc vÒ nhµ vua; quy t¾c lËp ph¸p ph¶i lÊy tÝnh ng­êi vµ phÐp trêi lµm tiªu chuÈn. Hµnh ph¸p th× ph¶i c«ng bè luËt cho râ rµng, thi hµnh cho nghiªm chØnh, tr¸nh thay ®æi nhiÒu, ph¶i “chÝ c«ng v« t­”,”vua t«i, sang hÌn ®Òu ph¶i theo ph¸p luËt”, th­ëng ph¹t ph¶i nghiªm minh, “danh chÝnh, ph¸p hoµn bÞ th× bËc minh qu©n ch¼ng cã viÖc g× ph¶i lµm n÷a, v« vi mµ ®­îc trÞ”.
  6. ChÝnh s¸ch cai trÞ ph¶i dùa vµo ý d©n, d©n muèn th× g× th× cÊp cho c¸i ®ã, kh«ng muèn c¸i g× th× trõ cho c¸i ®ã. Hµn Phi Tö l¹i ®­a ra quan ®iÓm: b¶n chÊt con ng­êi lµ ¸c, muèn qu¶n lý x· héi ph¶i khëi x­íng ra lÔ nghÜa vµ chÕ ®Þnh ra ph¸p luËt ®Ó uèn n¾n tÝnh xÊu cña con ng­êi; theo c¸c «ng qu¶n lý x· héi lµ vÞ Ph¸p chø kh«ng vÞ §øc. H¬n hai ngh×n n¨m sau, t­ t­ëng vÞ lîi cña Hµn Phi ®­îc t¸i hiÖn trong t­ t­ëng “con ng­êi kinh tÕ” - c¬ së triÕt häc cña häc thuyÕt qu¶n lý theo khoa häc cña Taylor vµ b¶n chÊt con ng­êi lµ lêi nh¸c vµ ham lîi cña “ThuyÕt X”, ®­îc Mc. Gregor ®­a ra. Thùc dông h¬n, cùc ®oan h¬n trong t­ t­ëng qu¶n lý so víi thêi Taylor. Hµn Phi ®· më réng c¸i b¶n chÊt vÞ lîi ®Õn mäi mèi quan hÖ gia ®×nh vµ x· héi. Ch¼ng h¹n trong mèi quan hÖ cha - con, ch÷ “HiÕu” cña Nho gia ®· bÞ thay thÕ b»ng sù tÝnh to¸n lîi h¹i tµn nhÉn. Chóng ta cã thÓ cho r»ng, Hµn Phi lµ mét ng­êi duy lý, duy lîi theo chñ nghÜa thùc dông. Song còng ph¶i thõa nhan¹ r»ng «ng cã mét trÝ tuÖ rÊt s©u s¾c. Vµ chÝnh «ng ®· v× sù tån vong cña ®Êt n­íc m×nh mµ ph¶i chÞu chÕt th¶m, tuy r»ng «ng biÕt tr­íc ®ã lµ sè phËn chung cña c¸c ph¸p gia cã tµi vµ cã t©m, nhiÖt thµnh yªu n­íc. Kú l¹ h¬n, Hµn Phi ®· v­ît rÊt xa thêi ®¹i m×nh khi «ng nªu ra t­ t­ëng ®Êu tranh sinh tån vµ gi¶i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản