intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình chỉnh lưu tuyến SDH truyền dẫn thông qua lưu tuyến viba và trạm thu phát BTS p3

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
68
lượt xem
11
download

Quá trình hình thành giáo trình chỉnh lưu tuyến SDH truyền dẫn thông qua lưu tuyến viba và trạm thu phát BTS p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình chỉnh lưu tuyến sdh truyền dẫn thông qua lưu tuyến viba và trạm thu phát bts p3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình chỉnh lưu tuyến SDH truyền dẫn thông qua lưu tuyến viba và trạm thu phát BTS p3

 1. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp B  D A Hình 2-5-13 :Giao thoa voâtuyeán töø moät Radar. c.Giao thoa voâ tuyeán vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh. Trong caùc heä thoáng lieân laïc veä tinh, baêng taàn 6 GHz (5925MHz - 6425 MHz) ñöôïc cho caùc maùy phaùt (lieân laïc leân) vaø baêng 4GHz (3700 MHz -4200 MHz) cho caùc maùy thu (lieân laïc xuoáng) cuûa caùc traïm maët ñaát .Khi caùc traïm Viba maët ñaát söû duïng chung baêng taàn vôùi moät heä thoáng lieân laïc veä tinh vaø truyeàn qua gaàn maët ñaát, caàn phaûi kieåm tra giao thoa voâ tuyeán vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh . Nhö ôû trong hình 2-5-13 caùc giao thoa voâ tuyeán giöõa heä thoáng lieân laïc veä tinh vaø heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm maët ñaát coù theå phaân thaønh 4 tröôøng hôïp sau (lieân quan ñeán caùc ñöôøng truyeàn A, B, C, D). Trong caùc ñöôøng truyeàn naøy caùc giao thoa töø heä thoáng Viba maët ñaát ñeán heä thoáng lieân laïc veä tinh ví duï nhö tuyeán C vaø D coù aûnh h öôûng nhieàu hôn caùc tuyeán A vaøB bôûi vì möùc tín hieäu nhaân raát thaáp ôû traïm maët ñaát vaø tính ñònh höôùng anten lôùn cuûa veä tinh Nhö giao thoa C trong hình veõ , tæ soá D/U ôû treân maët ñaát neân ñöôïc kieåm trgioáng nhö laø giao thoa do keát noái F/B nhaän ñaõ ñeà caäp tröôùc ñoù, ñöa vaøo tính toaùn söï suy giaûm do tính ñònh höôùng cuûa ten ôû traïm maët ñaát vaø traïm viba maët ñaát. Nhö giao thoa D CCIR Rec 406-1 giôùi haïn coâng suaát ñöa ñeán anten cuûa heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm maët ñaát ñeán +13 dBw vaø EIRP (coâng suaát böùc xaï ñaúng höôùng töông ñöông) cuûa maùy phaùt bò giôùi haïn tôùi +55 dBw. Tuyeán Viba ñieåm noái ñieåm môùi neân ñöôïc thieát keá sao cho trung taâm cuûa buùp soùng chính cuûa moïi anten seõ kho âng ñöôïc höôùng thaúng ít hôn 20 töø quõi ñaïo ñeán veä tinh. Nhö giao thoa B tæ soá D/U ôû traïm Viba maët ñaát neân ñöôïc kieåm tra töông töï nhö C, seõ khoâng coù vaán ñeà gì trong giao thoa A bôûi vì möùc tín hieäu nhaän ñöôïc ôû maët ñaát nhoû hôn raát nhieàu so vôùi möùc cuûa soùng mong muoán nhaän ñöôïc ôû traïmViba. 24
 2. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp RX TX TX RX Traïm maët ñaát Ñöôøng truyeàn voâ tuyeán cuûa soùng mong muoán Ñöôøng truyeàn voâ tuyeán cuûa soùng khoâng mong muoán. Hình 2-5-4: Giao thoa voâ tuyeán vôùi lieân laïc veä tinh . 5.Xaùc suaát taïp aâm ñoät bieán nhaùy: Trong heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm daøi,ôû ñieàu kieän truyeàn daãn bình thöôøng thì tæ soá giöõa tín hieäu vaøo vaø taïp aâm nhieät treân moãi khoaûng caùch Viba thöôøng ñöôïc thieát keá vaøo khoaûng 75 - 80 dB (khoâng coù troïng soá). Vì vaäy taïp aâm ñoät bieán nhaùy cuûa 1.000.000 pw (S/N =30 dB) töông ñöông vôùi Fading cuûa 45 - 50 dB. Baèng söï phaân tích xaùc suaát thoáng keâ cuûa caùc keát quûa cuûa nhieàu thöû nghieäm truyeàn daãn, ta thaáy döôùi caùc traïng thaùi Fading saâu caùc möùc tín hioeäu nhaän ñöôïc ôû caùc ñöôøng truyeàn Viba L/S ñöôïc bieåu dieãn bôûi phaân boá Rayleigh. Ví duï: Xaùc suaát cuûa möùc tín hieäu thaáp hôn möùc tín hieäu ñaõ cho x ñöôïc bieåu dieãn bôûi x/x0 trong ñoù x0 laø möùc tín hieäu döôùi ñieàu kieän khoâng gian töï do bình thöôøng, hoaëc xaùc suaát cuûa coâng suaát taïp aâm vöôït qua moät giaù trò ñaõ cho N ñöôïc bieåu dieãn bôûi N0/N trong ñoù N0 laø coâng suaát taïp aâm trong ñieàu kieän bình thöôøng. Ví duï: xaùc suaát cuûa Fading 40 dB vaøo khoaûng 0,01%. Noùi caùch khaùc xaùc suaát xaûy ra Fading saâu Pr ñöôïc cho bôûi coâng thöùc thöïc nghieäm sau ñaây: f Pr =Q(  )1,2 d3,5 4 Trong ñoù: Pr :laø xaùc suaát xaûy ra fading saâu Q:2.1*10-9 cho caùc vuøng ñoài nuùi . 5.1*10-9 cho maët ñaát baèng phaúng . 25
 3. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 1.9*10-8 cho caùc vuøng bieån hoaëc ven bieån caùch bôø 10 Km. f: taàn soá Viba (GHz) d: khoaûng caùch ñöôøng truyeàn (Km) Vì vaäy xaùc suaát cuûa taïp aâm ñoät bieán nhaùy P ñöôïc cho bôûi : N0 P=Pr  N Taïp aâm ñoät bieán nhaùy trong moät heä thoáng Viba trong caùc maïch ñieän thoaïi quoác teá neân ñaït caùc yeâu caàu cuûa CCIR Rec 393-1. Ví duï : Trong caùc maïch tham chieáu lyù thieát coâng suaát taïp aâm khoâng neân vöôït qua 1.000.000 pw khoâng coù troïng soá (vôùi thôøi gian tích hôïp laø 5 ms) cho hôn 0,01% cuûa moïi thaùng. Khi choïn vò trí, thuû tuïc kieåm tra xem heä thoáng coù ñaït ñöôïc tieâu chuaån ñaõ neâu ôû treân hay khoâng nhö sau (cho raèng taïp aâm ñoät bieán nhaùy ngaén haïn khoâng xaûy ra cuøng luùc treân nhieàu ñöôøng truyeàn Viba). Xaùc suaát cho pheùp cuûa taïp aâm ñoät bieán nhaùy vöôït quùa 1.000.000 laø. L 0,01%  (*) 2500 Trong ñoù : L: laø toång chieàu daøi cuûa heä thoáng Viba thieát keá (Km). Toång caùc xaùc suaát maø taïp aâm ñoät bieán nhaùy vöôït quùa 1.000.00 pw cho moãi tuyeán Viba cho bôûi. N1 N2 N3 P1  +P2  +P3 +........ (**) 10 6 10 6 10 6 Trong ñoù: P1,P2,P3,.....:Xaùc suaát xaûy ra Fading saâu treân moãi ñöôøng truyeàn . N1,N2,N3,.....Coâng suaát taïp aâm nhieät cuûa moãi ñöôøng truyeàn trong ñieàu kieän khoâng gian bình thöôøng. Baèng caùch so saùnh giaù trò coù ñöôïc töø bieåu thöùc (**) vôùi xaùc suaát cho pheùp coù ñöôïc töø bieåu thöùc (*). Heä thoáng thieát keá coù theå ñöôïc kieåm tra veà caùc yeâu caàu xaùc suaát taïp aâm ñoät bieán nhaùy . Xaùc suaát taïp aâm cuûa ñoät bieán nhaùy coù the å loaïi tröø bôûi moät heä soá töø 1/3 ñeán 1/5 baèng caùch aùp duïng chuyeån maïch keânh döï phoøng toác ñoä cao khi coù taïp aâm hoaëc bôûi heä soá 1/50 baèng caùch aùp duïng kyõ thuaät phaân taäp khoâng gian . IV BAÛNG DÖÕ LIEÄU TÍNH TOAÙN ÑÖÔØNG TRUYEÀN. Baûng döõ lieäu ñöôøng truyeàn cho ta moät caùch thoâng duïng ñeå xaùc ñònh vaø ghi nhaän caùc thoâng soá aûnh höôûng ñeán coâng thöùc toån thaát lan truyeàn toång quaùt. Noù laø coâng cuï höõu ích cho coâng vieäc sô boä cuõng nhö laø caùc ghi cheùp ñeå tham chieáu trong töông lai. 26
 4. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Baûng 2-5-4 laø moät ví duï cuûa baûng döõ lieäu ñöôøng truyeàn cho heä thoáng moät böôùc nhaûy vôùi ñöôøng truyeàn Viba. Caùc thuû tuïc cuï theå ñeå ñieàn vaøo moãi loaïi trong baûng vaø ñe å kieåm tra caùc chæ tieâu cuûa heä thoáng ñöôïc giaûi thích töøng böôùc moät nhö sau. Chuaån bò moät baûng tính toaùn döõ lieäu nhö ôû baûng 2-5-4 BAÛNG DÖÕ LIEÄU TÍNH TOAÙN ÑÖÔØNG TRUYEÀN Caùc ñaëc tính cuûa ñöôøng truyeàn daãn Kyù Ñôn vò Traïm Traïm Keát quûa tính Moâ taû tuyeán hieäu A B toaùn vaø ghi chuù 1.Vò trí caùc traïm 2.Soá loaïi thieát bò 3.Taàn soá laøm vieäc f GHz 4.Phaân cöïc 5.Dung löôïng keânh Mbit/s Mbit/s 6.Loaïi ñieàu cheá maùy phaùt 7.Ñoä naâng vò trí x m 8.Ñoä daøi ñöôøng truyeàn daãn d Km 9.Ñoä cao cuûa anten h m 10.Loaïi thaùp anten Töï ñôõ,daây neùo Toån thaát tuyeán 11.Toån thaát ñöôøng truyeàn daãn cuûa A0 dB khoâng gian töï do 12.Loaïi feeder cuûa traïm A vaøB 13.Ñoä daøi feeder cuûa traïm A vaø B l m 14.Toån thaát feeder Lf dB 15.Toån hao reõ nhaùnh LB dB 16.Toån hao boä phaân phoái vaø boä noái dB 17.Toån hao cuûa boä tieâu hao vaät Lr dB chaén 18.Toån hao haáp thuï cuûa khí quyeån dB 19.Toång toån thaát dB Ñoä lôïi 20.Ñoä lôïi cuûa anten G dBm 21.Ñoä lôïi cuûa maùy phaùt A va Bø Gt dBm 22.Toång ñoä lôïi cuûa taát caû caùc coät dBm 23.Toång tieâu hao At dB 24.Möùc vaøo maùy thu dBm 25.Möùc ngöôõng thu ñöôïc vôùi BER dBm >10-3 26.Möùc ngöôõng thu ñöôïc vôùi BER dBm >10-6 27.Ñoä döï tröõ Fading phaúng A FMa dB 27
 5. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 28.Doä döï tröõ Fading phaúng B FMb dB 29.Xaùc xuaát Fading nhieàu tia P0 30.Xaùc xuaát ñaït möùc ngöôõng RXa Pa 31.Xaùc xuaát ñaït möùc ngöôõng RXb Pb 32.Khoaûng thôøi gian Fading Ta Ta 33.khoaûng thôøi gian Fading Tb Tb 34.Xaùc xuaát khoaûng Fading lôùn hôn P(10) 1 0s 35.Xaùc xuaát khoaûng Fading lôùn hôn P(60) 6 0s 36.Xaùc xuaát BER vöôït 10-3 37.Xaùc xuaát ñeå maïch trôû neân khoâng Pu duøng ñöôïc do Fading phaúng 38.Ñoä khaû duïng cuûa ñöôøng truyeàn % 39.Xaùc xuaát BER >10-6 40.Xaùc xuaát BER >10-6 trong khoaûng 60s 41.Xaùc xuaát BER >10-3 do Fading choïn löïa 42.Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER >10-3 43.Xaùc xuaát BER > 10-6do Fading choïn löïa 44.Toång BER >10-6 Caùc tính toaùn khaû naêng söû duïng 45.Ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò % 46.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa % 47.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading phaúng nhieàu tia 48.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading nhieàu tia löïa choïn 49.Toång ñoä khoâng söû duïng ñöôïc % tính theo phaàn traêm Trong ñoù caùc thoâng soá cuûa baûng tính toaùn vaø caùch tính toaùn chuùng ñöôïc moâ taû nhö sau : 28
 6. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp  MOÂ TAÛ TUYEÁN 1.Vò trí caùc traïm - ÔÛ ñaây vò trí caùc traïm ñaõ ñöôïc choïn vaø khaûo saùt neân ta chæ ñaët teân cho caùc traïm ñeå tieän lôïi cho vieäc goïi vaø tính toaùn. - Thöôøng thì moät traïm ñöôïc goci laø traïm A traïm coøn laïi goïi laø traïm B sau ñoù caùc tính toaùn ñöôøng truyeàn nhö laø khoaûng caùch cuûa vaät caûn ñöôïc tính vôùi traïm A vaø traïm B. 2.Soá loaïi thieát bò . Sau khi ñaõ nghieân cöùu kó veà dung löôïng, baêng taàn vaø caùc chæ tieâu khaùc ta coù theå tieán haønh choïn caùc thieát bò cho heä thoáng thöôøng coù raát nhieàu loaïi thieát bò khaùc nhau treân moät tuyeán .Tuy nhieân trong Sheet tính toaùn ñöôøng truyeàn ta chæ ghi moät soá caùc thoâng soá cuûa noù. 3.Taàn soá laøm vieäc. Trong Viba ñieåm noái ñieåm chæ söû duïng keá hoaïch hai taàn soá, neân ta coù ba taàn soá laøm vieäc caàn quan taâm. -Taàn soá phaùt ôû traïm A(f1) -Taàn soá phaùt ôû traïm A(f2) -Taàn soá trung taâm ñöôïc söû duïng trong caùc tính toaùn 4.Phaân cöïc Thöôøng coù ba loaïi phaân cöïc sau ñaây cho soùng voâ tuyeán . -Phaân cöïc ñöùng. -Phaân cöïc ngang. -Phaân cöïc cheùo. Trong ñoù caùc traïm coù dung löôïng lôùn thöôøng coù khuynh höôùng söû duïng phaân cöïc cheùo ñeå taêng hieäu suaát söû duïng phoå. 5.Dung löôïng keânh:(Mbit/s). Trong Sheet tính toaùn ñöôøng truyeàn dung löôïng keânh ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng Mbit/s. Noù laø dung löôïng nguoàn tín hieäu soá toái ña coù theå truyeàn treân heä thoáng. 6.loaïi ñieàu cheá cuûa maùy phaùt. Khi ta löïa choïn thieát bò thì loaïi ñieàu cheá maùy phaùt cuõng ñöôïc choïn noù coù theå laø ASK, FSK, PSK, QAM nhö ñaõ ñeà caäp ôû phaàn I 7.Ñoä naâng cuûa vò trí:(x) Ñoä naâng cuûa vò trí chính laø ñoä cao cuûa maët baèng xaây döïng traïm so vôùi möïc nöôùc bieån. Thöôøng ta khoâng theå ño chính xaùc ñöôïc ñoä cao naøy vì vieäc naøy khoù thöïc hieän vaø toán keùm neân ta thöôøng laáy gaàn ñuùng sau khi ñaõ tham khaûo ñoä cao cuûa moät soá ñieåm so vôùi maët nöôùc bieån ôû gaàn vò trítraïm sai soá cuûa noù khoaûng 0,5 m. 29
 7. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 8.Ñoä daøi ñöôøng truyeàn daãn:(d) Noù laø khoaûng caùch giöõa hai anten tuy nhieân ta khoâng theå laáy chính xaùc ñöôïc thoâng soá naøy vì nhieàu lyù do khaùc nhau, neân thöôøng noù laø khoaûng caùch giöõa hai vò trí ñaët traïm. 9.Ñoä cao cuûa anten :h1,h2. Ñoä cao cuûa anten ñöôïc tính toaùn ñeå tieâu hao ôû treân ñöôøng truyeàn do caùc vaät chaén,söï haáp thuï cuûa khí... Khoâng laøm cho ñoä khaû duïng cuûa tuyeán khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra ñoàng thôøi baûo ñaûm kinh teá nhaát. Trong caùc vuøng daân cö caùc anten thöôøng ñöôïc gaén treân noùc caùc nhaø cao taàng ñeå giaûm thieåuchi phí xaây döïng thaùp anten. 10.Loaïi thaùp anten. Nhö ñaõ ñeà caäp trong phaàn caáu hình heä thoáng coù hai loaïi thaùp anten laø thaùp töï ñôõ vaø thaùp daây neùo.Vieäc quyeát ñònh loaïi thaùp naøo ñöôïc söû duïng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö : ñoä cao anten, dieän tích cuûa traïm, soá anten gaén treân moãi traïm...  CAÙC TOÅN HAO 11.Toån hao ñöôøng truyeàn daãn cuûa khoâng gian töï do A0(dB). Loaïi toån thaát naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong phaàn truyeàn soùng trong khoâng gian .Noù phuï thuoäc vaøo taàn soá soùng mang vaø ñoä daøi ñöôøng truyeàn vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau : A0=92,5+20lg(GHz)+20lgd(Km) Trong ñoù: A0: laø toån thaát ñöôøng truyeàn cuûa khoâng gian töï do (dB). f: Laø taàng soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz). d: laø ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km). 12.Loaïi Feeder söû duïng ôû caùc traïm A vaø B. Thöôøng thì hai traïm A vaø B söû duïng cuøng loaïi Feeder, loaïi Feeder ñöôïc choïn ñeå söû duïng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö: taàn soá laøm vieäc, suy hao... Sau ñaây laø moät soá loaïi Feeder tieâu bieåu ñöôïc söû duïng: Kieåu Feeder Z0( ) Ñöôøng kính (Inch) Suy hao dB/100ft RG-59/U 73 0,242 3,4 RG-11/U 75 0,405 2,5 RG-24/U 50 0,45 2 RG-58/U 53.5 0,195 7,8 13.Ñoä daøi Feedercuûa traïm A vaø B. Trong caùc tröôøng hôïp maø ta coù theå tính chính xaùc ñoä daøi Feeder thì caùc ñoä daøi naøy ñöôïc tính cho caû hai traïm A vaø B. Tuy nhieân trong vieäc thieát keá do chöa bieát ñöôïc chính xaùc vò trí xaây döïng caùc phoøng ñeå thieát bò cuõng nhö vò trí chính xaùc xaây döïng thaùp 30
 8. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp anten, neân noù ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùch laáy ñoä cao cuûa anten taïi moãi traïm nhaân vôí heä soá döï tröõ thöôøng laáy 1,5. 14.Toån thaát Feeder. ÔÛ böôùc 12 ta ñaõ coù loaïi Feeder söû duïng vaø ôû böôùc 13 ta coù ñoä daøi töông öùng cuûa chuùng töø ñoù ta coù theå tính toån thaát cuûa Feeder cho caû hai traïm A vaø B baèng coâng thöùc sau: Traïm A: toån thaát Feeder =ñoä daøi Feeder taïi traïm A(m)*toån hao 1 m Feeder Traïm B: toån thaát Feeder =ñoä daøi Feeder taïi traïm B(m)*toån hao 1 m Feeder 15.Toån hao reõ nhaùnh Toån hao reõ nhaùnh ñöôïc coi laø caùc toån hao trong caùc boä loïc RF (maùy phaùt vaø maùy thu) caùc boä loïc xoay voøng (Circulator) vaø caùc boä loïc RF beân ngoaøi coù theå, chuùng cho pheùp moät heä thoáng song coâng chæ söû duïng moät anten cho caùc muïc ñích thu vaø phaùt hoaëc vaøi heä thoáng cuøng noái ñeán moät anten. Khoaûng giaù trò toån hao reõ nhaùnh thöôøng laø 2-8 dB. 16.Toån hao caùc boä phoái hôïp vaø caùc boä ñaàu noái . Chuùng laø toån hao trong caùc chuyeån tieáp oáng daãn soùng, caùc boä phoái hôïp, heä thoáng neùn oáng daãn soùng vaø phaàn Feeder ñi cuøng vôùi caùc boä noái. Chuùng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö: Caáu hình heä thoáng, caùch keát noái traïm, caùc loaïi oáng daãn soùng vaø caùc loaïi ñaàu noái ñöôïc söû duïng cho traïm. - Vôùi caùc heä thoáng lôùn phöùc taïp thì noù coù giaù trò khoaûng 0,8 -1 dB. - Vôùi caùc heä thoáng lôùn phöùc taïp thì noù coù giaù trò khoaûng 0,5 -0,7 dB. 17.toån hao cuûa boä suy hao hoaëc caùc vaät chaén. -Toån hao cuûa boä suy hao: toån hao naøy chæ xuaát hieän khi coù boä suy hao trong heä thoáng caùc boä suy hao ñöôïc söû duïng trong moät soá tröôøng hôïp sau: Khi coâng suaát phaùt ra quaù lôùn coù theå gaây giao thoa cho caùc tuyeán laân caän hoaëc caùc traïm veä tinh. Khi coù moät boä suy hao ñöôïc söû duïng ñeå giaûm coâng suaát phaùt töø anten. Khi caùc möùc tín hieäu ra vaø vaøo ôû caùc boä phaän trong traïm khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi nhau gaây ra meùo daïng tín hieäu ngoõ ra. Do ñoù caàn phaûi giaûm caùc tín hieäu sao cho phuø hôïp vôùi nhau baèng caùch söû duïng caùc boä suy hao. -Toån thaát do vaät chaén: Ñaây laø loaïi toån thaát xuaát hieän khi tuyeán thieát keá khoâng thoûa ñieàu kieän taàm nhìn thaúng hay caùc vaät chaén caét mieàn Feeder thöù nhaát. Toån thaát do vaät chaén ñöôïc chia laøm caùc loaïi sau: Toån thaát nhieãu xaï do vaät chaén hình neân toån hao nhieãu xaï do vaät chaén cong chuùng ñöôïc bieåu dieãn baèng hình veõ sau: 31
 9. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Trong ñoù nhieãu xaï do vaät chaén cong ít xaûy ra vaø chæ coù khi caùc ñöôøng truyeàn bò caét bôûi caùc vaät chaén raát lôùn nhö caùc daõy nuùi ...Vieäc tính toaùn toån hao naøy raát khoù. Trong khi toån thaát nhieãu xaï do vaät chaén hình neân thöôøng xaûy ra hôn noù laø toån hao khi caùc caây cao hoaëc caùc nhaøcao taàng caét ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát. Toån thaát hình neâm ñöôïc tính nhö sau. Ñoái vôùi caùc vaät chaén ñöôïc xeùt taát caû caùc tham soá hình hoïc goäp laïi vôùi nhau thaønh moät soá khoâng thöù nguyeân duy nhaát kyù hieäu laø Vñöôïc tính baèng phöông trình sau: v= h[(2/)*(1/d1*1/d2)]1/2 Trong ñoù:  : Böôùc soùng cuûa soùng mang trung taâm (m) d1 :Khoaûng caùch töø traïm 1 ñeán vaät chaén (m) d2: Khoaûng caùch töø traïm 2 ñeán vaät chaén (m) h : Ñoä cao cuûa ñænh vaät chaén so vôùi ñöôøng naèm ngang noái hai ñaàu cuoái ñöôøng truyeàn. Neáu ñoä cao ôû döôùi ñöôøng naøy thì h laø aâm (m). Luùc ñoù toån hao vaät chaén naøy gaây ra ñöôïc tính baèng coâng thöùc : L(v) =6,4+20 lg[(v+1)1/2 +v](dB) Toång toån hao cuûa nhieàu vaät chaén hình neâm treân ñöôøng truyeàn chính toån thaát vaät chaén cuûa ñöôøng truyeàn. 18.Toån hao haáp thuï cuûa khí quyeån. 32
 10. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Thöôøng do söï haáp thuï cuûa khí quyeån neân khoâng gian coù moät toån hao ñaëc tröng a dB/Km. Neân khi tính toaùn cho moät ñöôøng truyeàn cuï theå daøi d Km thì toån hao naøy seõ baèng a*d dB.Giaù trò cuûa a coù theå laáy theo baùo caùo 719-2 CCIR. Loaïi toån hao naøy taêng theo taàng soá vaø coù nhieàu ñoät bieán baát thöôøng khi taán soá thay ñoåi. 19.Toång toån hao Noù laø toång toån hao tính toaùn ôû caùc phaàn treân.  ÑOÄ LÔÏI 20.Ñoä lôïi cuûa anten Ñaây laø toång caùc ñoä lôïi cuûa caùc anten ôû moãi moät ñaàu cuoái cuûa tuyeán. Ñoä lôïi cuûa anten phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa anten, taàn soá laøm vieäc,goác môû hieäu duïng cuûa anten vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: G=20 lgD -20lg +10lgn +9,943 dB Trong ñoù: D: laø ñöôøng kính ñóa anten (m) : laø böôùc soùng ôû taàn soá trung taâm(m) n: laø goùc môû hieäu duïng cuûa anten 21.Ñoä lôïi maùy phaùt. Ñaây laø coâng suaát ôû ñaàu ra chính maùy phaùt khoâng phaûi sau baát kyø moät maïch loïc reõ nhaùnh hay boä loïc naøo. Noù thöôøng ñöôïc ño baèng dB. 22.Toång ñoä lôïi Noù laø toång cuûa hai böôùc treân 23.Toång toån hao Ñaây laø tæ soá cung caáp ôû ñaàu ra cuûa maùy phaùt tröôùc caùc maïch reõ nhaùnh vaø coâng suaát ñöa leân maùy thu töông öùng sau caùc maïch reõ nhaùnh, trong caùc ñieàu kieän lan truyeàn vaø caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thöïc. Noù laø hieäu dB cuûa caùc toån hao tröø toång caùc ñoä lôïi cuûa anten vaø ñöôïc kyù hieäu laø A1. 24.Möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu Pr (dBm) Noù baèng coâng suaát ñöa ra cuûa maùy phaùt Pt tröø ñi toång tieâu hao A1 ñaõ tính ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc sau: Pr =Pt -A1 (dBm) 25-26.Caùc ngöôõng thu ñöôïc. RXavaø RXb laø hai giaù trò möùc ngöôõng thu. Thöïc teá noù töông öùng vôùi caùc tæ leä loãi bit 10-3 vaø10-6 töông öùng. Möùc ngöôõng 10-3 ñöa vaøo maùy tính toaùn ñoä suy giaûm lyù thuyeát, tæ soá soùng mang treân taïp aâm ñeå taïo ra moät löôïng giao thoa giöõa caùc kyù hieäu khoâng theå chaát nhaän vaø möùc 10-6 ñöôïc ñöa vaø tính toaùn ñoä suy giaûm tæ soá C/N ñeå taïo ra muïc tieâu caùc khuùc suy giaûm chaát löôïng. 33
 11. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 27-28.Ñoä döï tröõ Fading phaúng. FMa vaø FMb laø ñoä döï tröõ Fading phaúng chuùng laø caùc hieäu soá giöõa möùc vaøo cuûa maùy thu khoâng Fading ñaõ tính toaùn Pr vaø möùc ngöôõng maùy thu töùc laø: FMa=Pr - RXa ñoái vôùi BER =10-3 FMb =Pr -RXb ñoái vôùi BER =10-6  CAÙC HIEÄU ÖÙNG FADING PHAÚNG 29.Xaùc xuaát Fading nhieàu tia P0 ñeå tính Fading nhieàu tia ta duøng phöông trình cuûa Majoli nhö sau: P0 =0,3*a*C(f/4)(d/50)3 Trong ñoù : P0 :xaùc suaát xuaát hieän Fading phaúng nhieàu tia d: Ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km) C: heä soá ñòa hình f: taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) a: Laø heä soá caûi tieán ñaëc tröng cho ñoä goà gheà cuûa ñòa hình . Heä soá ñòa hình C ñöôïc choïn nhö sau : 1 Cho ñòa hình trung bình coù khí haäu oân ñôùi. 4 Treân maët nöôùc bôø bieån hoaïc khí haäu aåm öôùt hay khí haäu bieåu thò söï ñaõo nhieät maïnh ñaõ co ôû caùc nöôùc xa maïc C= 0,25 Cho mieàn nuùi vaø khí haäu khoâ a: coù gía trò töø 0,25 ñeán 4 khi ñoä goà gheà giaûm 30-31.Xaùc suaát ñaït caùc möùc ngöôõng RXa vaø RXb . Ñaây laø xaùc suaát cuûa Fading phaúng ñaït tôùi hai ngöôõng vaøo cuûa maùy thu RXa vaø RXb vöôït caùc ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb töông öùng vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pa =10 -FMa/10 Pb =10 -FMb/10 32-33.Khoûang thôøi gian Fading :T Coâng boá 338-5 cuûa CCIR cho moät phöông trình ñoái vôùi ñoä saâu Fading ñaõ cho, khoaûng thôøi gian cuûa noù phaân boá theo quy luaät chuaån logarit vaø giaù trò trung bình cuûa noù T giaây cho bôûi: T, =C210 -2F/10 f 2 Ñoái vôùi hai ñoä döï tröõ Fading rieâng bieät FMa vaø FMb cho bôûi caùc böôùc treân coù giaù trò cuûa caùc khoaûng Fading Ta vaø Tb laø: 34
 12. Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Ta = C210 -2FMa/10 f 2 , BER>10-3 Tb = C210 -2FMb/10 f 2 , BER> 10-6 Trong ñoù: F: laø doä döï tröõ Fading saâu  ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb FMa ,FMb :Ñoä döï tröõ Fading phaúng 2, 2, C2:Laø caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá Fading treân moät giôø 34-35.Xaùc suaát Fading daøi hôn 10s vaø 60s Ñaây laø xaùc suaát Fading laøm cho ñöôøng truyeàn trôû neân khoâng söû duïng ñöôïc noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc sau: P(Ta ) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Za)]=0,5 erfc(Za) P(Tb ) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Zb)]=0,5 erfc(Zb) Trong ñoù: Erfc(Z) laø haøm xaùc suaát loãi tích chaäp coù cho ôû phaàn muïc luïc . Caùc giaù trò Za vaø Zb ñöôïc tính toaùn theo bieåu thöùc lieân quan ñeán trung ñieåm chuaån logarit ñoái vôùi trung bình chuaån logarit vaø hieäp phöông sai Gauss vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Za = 0,548 ln(10/Ta) Zb= 0,548 ln (10/Tb) 36.Xaùc suaát BER vöôït 10-3 Ñaây laø xaùc suaát seõ xuaát hieän giaùn ñoaïn thoâng tin noù khoâng coù nghóa raèng söï giaùn ñoaïn thoâng tin naøy keùo daøi trong 10s hoaëc hôn. Noù ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Xaùc suaát BER>10-3 =P0*Pa 37.xaùc suaát maïch trôû neân khoâng theå söû duïng ñöôïc do Fading phaúng Pu Ñaây laø xaùc suaát maïch seõ coù BER lôùn hôn 10-3 10-3 trong khoaûng thôøi gian lôùn hôn 10s. Noù ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pu =P0*Pa*P(10) 38.Boä khaû duïng cuûa tuyeán: Ñieàu naøy ñöôïc hieån thò baèng phaàn traêm vaø ñöôïc cho baèng Pu xaùc ñònh ôû böôùc treân töùc laø: Ñoä Khaû duïng =100(1-Pu)% 39.Xaùc suaát BER 10- 6 Noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc : Xaùc suaát BER> 10-6 =P0*Pb 40.Xaùc suaát BER>10-6 trong khoaûng 60s Xaùc suaát BER >10-6 trong khoaûng 60s =P0*P(60) 41.Xaùc suaát BER >10-3 do Fading löïa choïn. Giaùn ñoaïn do Fading löïa choïn trong thaùng xaáu nhaát trong naêm: 35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản