intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh p1

Chia sẻ: Afwetw Wtgwqtw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
165
lượt xem
38
download

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt Quá trìnhghép chỉnh sửa hình ảnh hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh. Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó nhấn vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh p1

 1. Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt Quá trìnhghép chỉnh sửa hình ảnh hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh Vẽ Biểu Tượng Của WinZip! [2]-Now fill the Background Layer with any color & then create the following selection with the help Rectangular Marquee Tool [2]-Bây giờ hãy điền vào nền lớp với bất kỳ màu sắc và sau đó tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ Rectangular Marquee Công cụ [3]-Now fill the selection with any color & after that click on ‘f’ which is indicating b y Hand sign as shown below [3]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó nhấn vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị d ưới đây
 2. [4]-Now select the Gradient Overlay & apply the following settings [4]-Bây giờ chọn Nền Lớp phủ & áp dụng các cài đ ặt sau đây [5]-Now yourimage will be look as shown below [5]-Bây giờ yourimage sẽ được xem như hiển thị dưới đây [6]-Now create the following selection with the help Polygonal Lasso Tool [6]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ Polygonal Lasso Công cụ
 3. [7]-Now fill the selection with # D8A324 color & click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [7]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với màu # D8A324 & b ấm vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [8]-Now select Satin Structure and apply the following settings [8] Bây giờ chọn satin-Cơ cấu tổ chức và áp dụng các cài đ ặt sau đây [9]-Now Your image will be look as shown below [9]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ đ ược xem như hiển thị d ưới đây
 4. [10]-Now create the following selection with the help of Polygonal Lasso Tool [10]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Polygonal Lasso Công cụ [11]-Now fill the selection with any color [11]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc
 5. [12]-No w go to seleCt>Modify>Smooth and use the following settings [12]-Bây giờ đi để chọn> Sửa đổi> Smooth và sử dụng các cài đặt sau đây [13]-Now press Ctrl+shift+I and then ‘Delete’ after that press Ctrl+D & your image will be look as shown below [13]-Bây giờ bấm Ctrl + shift + I và sau đó 'Xóa' sau đó nhấn Ctrl + D & hình ảnh của bạn sẽ đ ược xem như hiển thị d ưới đây
 6. [14]-Now Click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [14]-Click vào ngày 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [15]-Now select Bevel & Emboss & then use the following settings [15]-Bây giờ chọn bevel & EMBOSS & sau đó sử dụng các cài đặt sau đây
 7. [16]-Now select Gradient Overlay and apply the following settings [16]-Bây giờ chọn Nền Lớp phủ và áp dụng các cài đ ặt sau đây [17]-Now select Stroke Structure and use the following settings [17]-Bây giờ chọn Tai biến mạch máu não Cơ cấu tổ chức và sử dụng các cài đ ặt sau đây [18]-Now your image will be look as shown below [18]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây
 8. [19]-Now press Ctrl+J for making duplicate Layer & after that press Ctrl+T & then click and select ‘Flip Vertical’ [19]-Bây giờ nhấn Ctrl + J để làm cho lớp bị trùng lặp & sau đó nhấn Ctrl + T & sau đó bấm vào và chọn 'Flip đứng' [20]-Now replace the following shape with the help of Ctrl+T as shown below [20]-Bây giờ thay thế các hình sau đ ây với sự giúp đỡ của Ctrl + T như hiển thị d ưới đây
 9. [21]-Now create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool on Layer3 [21]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ trên Layer3 [22]-Now fill the selection with any color & your image will be look as shown below [22]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ m àu sắc & hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị d ưới đây
 10. [23]-Now create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool & fill the selection with any color [23]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ & điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc [24]-Now select Custom shape Tool and use the Rounded Rectanle Tool as shown below
 11. [24]-Bây giờ chọn Công cụ chỉnh hình dạng và sử dụng Rectanle Công cụ tròn như hiển thị d ưới đây [25]-Now create the following shape with the help Of Rouned Rectangle Tool [25]-Bây giờ tạo ra hình sau đây với sự giúp đỡ của Rouned Hình chữ nhật Công cụ [26]-Now click on the shape & then select Make selection [26]-Bây giờ bấm vào các hình dạng và sau đó chọn lựa chọn Hãy [27]-Now apply the following settings in Make selection [27]-Bây giờ áp dụng các cài đặt sau đây trong Hãy lựa chọn
 12. [28]-Now your image will be look as shown below [28]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây [29]-Now fill the selection with any color & after that create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool [29]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ
 13. [30]-Now Hold Shift & create the another Selection with the help of Retangular Marquee Tool [30]-Bây giờ Giữ Shift & tạo ra các lựa chọn khác với sự giúp đỡ của Retangular Marquee Công cụ [31]-Now fill the selection with any color [31]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc
 14. [32]-Now click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [32]-Bây giờ bấm vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [33]-Now select Gradient Overlay and use the following settings [33]-Bây giờ chọn Nền Lớp phủ và sử dụng các cài đ ặt sau đây
 15. [34]-Now select Stroke Structure & use the following settings [34]-Bây giờ chọn Tai biến mạch máu não & Cơ cấu tổ chức sử dụng các cài đ ặt sau đây [35]-Now your image will be look as shown below [35]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây [36]-Now press Ctrl+click on Layer 4 & after that go to select>Modify>Smooth & use the following settings [36]-Bây giờ bấm Ctrl + click vào lớp 4 & sau đó đi để chọn> Sửa đổi> Smooth & sử dụng các cài đặt sau đây ress Ctrl+Shift+I and then “Delete” & your image will be look as shown below ress Ctrl + Shift + I và sau đó "Xoá" & hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây
 16. [38]-Now press Ctrl+D after that create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool [38]-Bây giờ nhấn Ctrl + D sau đó tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ [39]-Now fill the selection with # EBCE59 color & click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [39]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với màu # EBCE59 & bấm vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [40]-Now select Bevel & Emboss and apply the following settings [40]-Bây giờ chọn bevel & EMBOSS và áp dụng các cài đặt sau đây
 17. [41]-Now your image will be look as shown below [41]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây [42]-Now press Ctrl+J for making copy of the Layer and replace the following shape with the help of Move Tool [42]-Bây giờ nhấn Ctrl + J để làm cho bản sao của các lớp và thay thế các hình sau đây với sự giúp đỡ của Chuyển Công cụ
 18. [43]-Now create the following shape with the help of Rectangular Marquee Tool [43]-Bây giờ tạo ra hình sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ [44]-Now fill the selection with # FFFFFA color and go to Blending Options & after that select stroke and use the following settings [44]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn # FFFFFA với màu sắc và đi đ ến Trộn Lựa chọn & sau khi đ ột quỵ mà chọn và sử dụng các cài đ ặt sau đây [45]-Now your image will be look as shown below [45]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây
 19. [46]-Now create the following selection with the help of Polygonal Lasso Tool [46]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Polygonal Lasso Công cụ [47]-Now fill the selection with any color [47]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc
 20. [48]-Now create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool [48]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ [49]-Now fill the selection with any color & your image will be look as shown below [49]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ m àu sắc & hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị d ưới đây [50]-Now create the following selection with the help of Polygonal lasso Tool [50]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Polygonal lasso Công cụ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2