intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p7

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển BTS thực hiện xử lý cuộc gọi , vận hành , bảo dưỡng cũng như cung cấp các giao tiếp ( A – interface ) giữa BSS và MSC . _Chức năng cơ bản của BSS bao gồm việc quản lý kênh vô tuyến và chuyển tiếp các thông tin báo hiệu đến MS hoặc ngược lại . _BSS có một ma trận chuyển mạch số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p7

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k II. CAÙC THIEÁT BÒ CHÍNH TREÂN MAÏNG : 1. BSS ( BTS vaø BSC ) Heä thoáng traïm goác voâ tuyeán BSS trong maïng GSM D900 ñöôïc bao goàm hai phaàn BSC vaø nhieàu BTS * BSC: _Ñieàu khieån BTS thöïc hieän xöû lyù cuoäc goïi , vaän haønh , baûo döôõng cuõng nhö cung caáp caùc giao tieáp ( A – interface ) giöõa BSS vaø MSC . _Chöùc naêng cô baûn cuûa BSS bao goàm vieäc quaûn lyù keânh voâ tuyeán vaø chuyeån tieáp caùc thoâng tin baùo hieäu ñeán MS hoaëc ngöôïc laïi . _BSS coù moät ma traän chuyeån maïch soá . Khoâng toàn taïi moät ñöôøng thoâng coá ñònh giöõa caùc keânh voâ tuyeán vaø caùc ñöôøng truyeàn cuûa maïng coá ñònh keát noái giöõa MSC vaø BSS . Trong khi BSC choïn moät keânh voâ tuyeán thì MSC seõ choïn löïa moät ñöôøng, maø keát noái ñeán MSC. Sau ñoù ma traän chuyeån maïch trong BSC ñöôïc söû duïng ñeå keát noái keânh voâ tuyeán treân ñöôøng truyeàn ñaõ ñöôïc MSC choïn tröôùc ñoù . * BTS : _Moãi BTS cung caáp caùc keânh voâ tuyeán ( RF carrier ) cho vuøng phuû soùng RF xaùc ñònh. Keânh RF laø ñöôøng thoâng tin giöõa BSS vaø MS. _Moät BTS ñöôïc thieát keá cung caáp vuøng phuû soùng ñaúng höôùng hoaëc vuøng phuû soùng theo kieåu sector . * Speech transcoder _Boä chuyeån ñoåi maõ tieáng noùi ñöôïc yeâu caàu ñeå thích nghi döõ lieäu PCMA – Law cuûa maïng coá ñònh vôùi döõ lieäu maïng teá baøo . _ Speech transcoder( XCDR) laø thieát bò xöû lyù tín hieäu soá thöïc hieän coâng vieäc maõ hoùa vaø giaûi maõ . XCDR laø boä giao tieáp caùc keânh 64 kbps ôû maïng coá ñònh vôùi keânh vocoder 13 kbps ñöôïc duøng ôû “Air “ interface . _XCDR laø moät chöùc naêng cuûa BSS vaø coù theå ñaët taïi MSC, BSC hoaëc BTS tuøy theo vò trí ñaët, boä chuyeån maõ seõ taùc ñoäng caùch thöïc hieän vieäc chuyeån maõ vaø soá ñöôøng truyeàn 2Mb/s yeâu caàu vieäc keát noái caùc BTS ñeán BSC vaøBSC ñeán MSC ta xeùt XCDR ñaët ôû MSC ( töông öùng vôùi maïng VINAPHONE) .BTS gheùp 4 keânh thoaïi 16 kbps (toác ñoä phuø hôïp vôùi keânh 13 kbps ñöôïc duøng ôû Air interface) vaøo trong moät keânh 64 kbps treân giao tieáp BTS vaø BSC. BSC seõ ñònh tuyeán cho keânh 64kbps ñeán boä chuy eån maõ ôû xa (RXCDR) ôû trong MSC. Taïi ñaây keânh 64kbps ñöôïc chuyeån thaønh 4 keânh 16kbps sau ñoù moãi keânh 16kbps ñöôïc chuyeån thaønh keânh 64kbps A_Law ôû giao tieáp RXCDR vaø chuyeån ñeán MSC. +Thieát bò BSS : Taát caû caùc thieát bò caàn thieát ñeå caáu hình cho BSS ñöôïc chöùa trong caùc cabinet BTS vaø BSC . _Moät cabinet BTS ñöôïc trang bò vôùi caùc boä thu phaùt voâ tuyeán RCU vaø caùc khoái giao tieáp voâ tuyeán maø taïo ra chöùc naêng BTS. Cabinet BTS coù theå bao goàm thieát bò cho 1 ñeán 5 soùng mang RF thoâng qua RCU. Moãi cabinet BTS coù theå cung caáp leân ñeán 3 vuøng phuû soùng . _ Moät cabinet BTS coù theå trang bò vôùi caùc khoái caàn thieát chæ cung caáp chöùc naêng cho BTS. Caáu hình cabinet naøy cung caáp giao tieáp voâ tuyeán giöõa MS vaø giao tieáp ñöôøng daây ñeán MSC ôû xa. 62
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k _ Moät Cabinet BTS coù theå ñöôïc trang bò vôùi caùc khoái caàn thieát ñeå cung caáp caùc chöùc naêng cuûa BSC. Caáu hình naøy cho pheùp nhöõng chöùc naêng cuûa BTS /BSC ñöôïc tích hôïp vaøo trong moät cabinet BTS. + Thieát bò BSSC: cabinet naøy ñöôïc trang bò ñeå cung caáp caùc chöùc naêng sau: _ Chöùc naêng BSC _ Chöùc naêng RXCDR _ Chöùc naêng keát hôïp giöõa BSC vaø RXCDR .Thieát bò BSC: cabinet BSSC trang bò ñeå cung caáp caùc chöùc naêng BSC cho vieäc ñieàu khieån BTS vaø chöùa caùc khoái caàn thieát cho giao tieáp ñöôøng daây giöõa BSC – BTS vaø giao tieáp ñöôøng daây giöõa BSC – MSC. .Thieát bò RXCDR : cabinet BSSC ñöôïc trang bò ñeå cung caáp chöùc naêng RXCDR cho vieäc chuyeån maõ tieáng noùi ñöôïc ñaët taïi MSC ôû xa vaø chöùa nhöõng khoái caàn thieát cho giao tieáp ñöôøng daây giöõa BSC – RXCDR va XCDR nhö laø moät phaàn giao tieáp ñöôøng daây ñeán MSC . .BSC – RXCDR : moät cabinet ñöôïc trang bò ñeå cuøng caû hai chöùc naêng laø chöùc naêng BSC ñeå ñieàu khieån BTS vaø chöùc naêng RXCDR ñeå chuyeån maõ keânh thoaïi taïi MSC ôû xa. Ngaên naøy bao goàm caùc khoái caàn thieát cho vieäc giao tieáp ñöôøng daây giöõa BSC -BTS , BSC – MSC vaø BSC – RXCDR . Sô ñoà khoái chöùc naêng BSS ñöôïc bieåu dieãn nhö hình 2.1 1.1.D( RCU) : Module naøy ñöôïc ñaët taïi BTS _Shelf DRCU bao goàm moät ngaên ñeå ñaët caùc DRCU vaø boä giaûi nhieät ñöôïc ñaët ôû treân khoâng khí töø beân döôùi ngaên DRCU ñöôïc ñöa qua khung DRCU vaø caùc boä giaûi nhieät nhôø daõy quaït ôû treân . Moät DRCU laø boä thu phaùt cung caáp giao tieáp voâ tuyeán giöõa BSS vaø MS . Moät DRCU coù theå öùng duïng vieäc thu phaân taäp ñeå hoaït ñoäng thu ñöôïc oån ñònh hôn choáng laïi Fading . Moät ngaên maùy DRCU bao goàm moät khung coù 6 DRCU . Saùu DRCU cung caáp 6 keânh RF cho toång coäng 48 keânh khe thôøi gian . Caùc tín hieäu ñieàu khieån vaø caùc keânh löu thoâng cho moät DRCU ñöôïc ñöa qua töø moät module DRIM qua module DRIX vaø hai sôïi caùp quang. 1.1.1. Khoái thu phaùt voâ tuyeán : 1.1.1.1. Caùc baêng taàn voâ tuyeán BTS : Caùc keânh voâ tuyeán BTS trong DRCU tranciever laø song coâng , thu vaø phaùt , vaø coù nhöõng ñaëc tính sau ñaây : . Baêng taàn phaùt BTS trong khoaûng 935 – 960 Mhz ( ñoä roäng baêng laø 25 Mhz ) . Baêng taàn thu BTS trong khoaûng 890 – 915 Mhz ( ñoä roäng baêng laø 25 Mhz ) . . Khoaûng caùch giöõa taàn soá thu vaø taàn soá phaùt laø 45 Mhz . Ñoä roäng keânh laø 200 Khz . Baêng taàn BTS ñöôïc chia thaønh 124 keânh . Baêng taàn trung taâm cuûa moãi keânh laø phaàn chaün ôû phaàn thaäp phaân cuûa Mhz ( baét ñaàu taïi 935,2 Mhz vaø cuoái cuøng laø 959,8 Mhz cho höôùng phaùt ; vaø baét ñaàu laø 890,2 Mhz vaø cuoái cuøng laø 914,8 Mhz cho höôùng thu ) . Baêng taàn baûo veä 100 Khz giöõa 935 Mhz vaø 935,1 Mhz vaø giöõa 959,9 vaø 960,0 Mhz cho höôùng phaùt ; giöõa 890,0 Mhz vaø giöõa 941,9 Mhz vaø 915,0 Mhz cho höôùng thu . 63
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1.1.1.2. Radio channel unit . _RCU laø moät boä thu phaùt voâ tuyeán vaø laø thaønh phaàn chính trong heä thoáng con RF trong heä thoáng traïm goác BSS , RCU taïo ra taát caû caùc taàn soá RF ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng thu , phaùt vaø theâm vaøo caùc maïch soá ñeå thöïc hieän vieäc caân baèng taùm khe thôøi gian vaø caùc maïch logic ñieàu khieån RCU … _RCU cung caáp moät soùng mang RF song coâng ( keânh voâ tuyeán ) ñeå lieân laïc vôùi caùc traïm di ñoäng . Taàn soá soùng mang RF laø: . Baêng taàn phaùt trong khoaûng 935 ñeán 960 Mhz . Baêng taàn thu trong khoaûng 980 ñeán 915 Mhz _RCU coù theå thay ñoåi taàn soá RF thu/phaùt trong moät khe thôøi gian ñöôïc yeâu caàu cho caùc öùng duïng nhaûy taàn vaø söû duïng chung thieát bò . Maïch ñieän RCU bao goàm caùc module . Maïch naøy bao goàm : . Caùc board boä thu . Caùc board synthesizer . Caùc board boä phaùt . Board ñieàu khieån caân baèng CEB . Board caân baèng EQB 1.1.1.3. Hoaït ñoäng phaùt : _Tín hieäu söû duïng NRZ ôû ngoõ vaøo khoái ñieàu cheá (8 keânh khe thôøi gian ) töø CEB (Control Equalizer Board ) ñöôïc ñöa ñeán board ñieàu cheá soá DDS ( Direct Digital Synthesizer ) . Tín hieäu döõ lieäu NRZ naøy ñöôïc maõ hoùa , chuyeån ñoåi noái tieáp sang song song , loïc Gaussian ôû daïng soá , vaø sau ñoù ñöôïc chuyeån ñoåi D/A vôùi soùng mang ñieàu cheá ½ GMSK taïi taàn soá trung taàn IF 7.2 Mhz. Tín hieäu IF 7.2 Mhz naøy chuyeån ñoåi leân moät taàn soá cao vôùi soùng mang ñieàu cheá GMSK ñaày ñuû laø trung taàn IF 126 Mhz . _Soùng mang ñieàu cheá GMSK 126 Mhz ñöôïc ñöa ñeán board up converter DDS , taïi ñaây tín hieäu soùng mang ñieàu cheá ñöôïc bieán ñoåi leân moät taàn soá keânh phaùt cuoái cuøng ôû trong khoaûng taàn phaùt GSM töø 935 ñeán 960 Mhz . Tín hieäu soùng mang ñieàu cheá naøy coù möùc coâng suaát thaáp ñöôïc ñöa ñeán boä kích thích Exciter. _Maïch Exiter khueách ñaïi tín hieäu cao taàn ngoõâ vaøo ôû möùc coâng suaát thaáp thaønh tín hieäu ngoõ ra coù möùc coâng suaát trung bình . Maïch Exciter cuõng cung caáp moät ñieåm ñieàu khieån cho coâng suaát cao taàn phaùt ôû ngoõ ra cuoái cuøng cuûa RCU . Coâng suaát ngoõ ra cöïc ñaïi taïi board Exciter laø +27 dBm . Tín hieäu ngoõ ra maïch Exciter ñöôïc ñöa ñeán board khueách ñaïi coâng suaát PAB. _PAB khueách ñaïi tín hieäu cao taàn ôû ngoõ vaøo coù möùc coâng suaát trung bình ñeán moät möùc coâng suaát phaùt cuoái cuøng . Maïch khueách ñaïi coâng suaát cuõng coù moät boä Detector coâng suaát höôùng tôùi vaø boä Isolator vaø boä Detector coâng suaát höôùng ngöôïc . Ngoõ ra cuûa 2 boä Detector ñöôïc ñöa ñeán board ñieàu khieån coâng suaát PCB . Döïa vaøo tín hieäu naøy PCB seõ quyeát ñònh möùc coâng suaát phaùt ôû ngoõû ra cuoái cuøng cuûa RCU .Sau ñoù maïch ñieàu khieån coâng suaát PCB gôûi moät tín hieäu cho boä suy giaûm ñieàu khieån ñöôïc baèng ñieän aùp ñeå ñaët möùc coâng suaát ngoõû ra töông öùng . Coâng suaát ngoõû ra cöïc ñaïi ôû keát noái ngoõû ra cao taàn phaùt cuûa RCU laø 60W ( 47,78 dBm ) 1.1.1.4. Hoaït ñoäng thu : 64
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k _Phaàn thu cuûa boä thu phaùt RCU nhaän moät tín hieäu töø anten sau khi ñaõ ñöôïc loïc vaø khueách ñaïi Preselector qua ma traän thu Receive Matrix hoaëc 6way spliter ( phaàn keát cuoái voâ tuyeán RCU ñöôïc thieát keá cho hoaït ñoäng suy hao cuûa spliter/ Matrix) _Tín hieäu RF thu töø keát cuoái voâ tuyeán BTS ñöôïc ñöa ñeán ngoõ vaøo board keát cuoái RCU . Tín hieäu thu ôû ngoõ vaøo ñöôïc chuyeån ñoåi ñeán moät trung taàn thöù nhaát IF 70.2 Mhz. Tín hieäu baseband ñöôïc taïo ra ñeå thöïc hieän laáy maãu vaø loïc daïng soùng deãõ daøng hôn . _Tín hieäu IF thöù nhaát ôû ngoõû ra ñöôïc phaân thaønh hai tín hieäu . Moät tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán board chæ thò cöôøng ñoä tín hieäu thu RSSI, tín hieäu coøn laïi ñöôïc ñöa ñeán board IF chính (main IF board) . _Board RSSI chuyeån ñoåi tín hieäu IF thöù nhaát 70.2 Mhz thaønh moät tín hieäu IF RSSI 10.7 Mhz. Caùc tín hieäu ngoõ ra IF RSSI ñöôïc loïc vaø phaân tích ñeå cung caáp ñieän aùp dc ôû ngoõû ra V RSSI . Ñieän aùp naøy tæ leä vôùi coâng suaát tín hieäu RF thu ñöôïc . Ñieän aùp V RSSI ñöôïc ñöa ñeán CEB ñeå cho xöû lyù RSSI /AGC … _Board main IF giaûi ñieàu cheá tín hieäu baseband thaønh caùc tín hieäu I vaø Q. Caùc tín hieäu Ivaø Q ñöôïc loïc vaø khueách ñaïi ñeán moät möùc coâng suaát ñöôïc yeâu caàu cho boä chuyeån ñoåi A/D treân board CEB. _Caùc boä loïc band / caùc boä troän (troän RSSI /loïc band 10,7 Mhz , troän /loïc caùc tín hieäu I,Q ) taïo ra ñeå loïc loaïi tröø heát caùc tín hieäu nhieãu ngoaøi band vaø caùc keânh keá caän . _Möùc coâng suaát cuûa tín hieäu thu ñöôïc ñieàu khieån bôûi hai phaàn AGC . Moät phaàn laø AGC RF vaø phaàn kia laø AGC IF , AGC RF bao goàm moät boä suy giaûm tín hieäu coá ñònh laø 35 dBm . Coù theå ñöôïc chuyeån “ in “ hoaëc “ out “ theo yeâu caàu . AGC IF bao goàm moät boä suy giaûm töøng naác soá vôùi söï suy hao tín hieäu coù theå thay ñoåi töø 0 ñeán 80 dBm. 1.1.1.5. Hoaït ñoäng cuûa board CEB _CEB laø board ñieàu khieån soá cho phaàn voâ tuyeán RCU , CEB cuõng giao tieáp hai chieàu giöõa DRI(M) vaø RCU ñeå caùc döõ lieäu ñieàu cheá vaø caân baèng coù theå truyeàn qua ñöôïc cuøng vôùi caùc döõ lieäu traïng thaùi vaø ñieàu khieån . _ CEB bao goàm caùc maïch soá ñeå ñieàu khieån RCU goàm caùc chöùc naêng sau : . Giao tieáp vôùi DRI(M ) . Giao tieáp vôùi board RF bao goàm vieäc xöû lyù RSSI / AGC . Giao tieáp caân baèng vôùi board EQB . Giaùm saùt caûnh baùo caùc thieát bò beân trong vaø beân ngoaøi RCU . . Giao tieáp baûo döôõng . Ñieàu khieån caùc module beân ngoaøi ( nhö laø boä keát hôïp coù theå ñieàu chænh töø xa RTI , Receive Matrix , …) _ Giao tieáp giöõa RCU vaø DRI(M) laø DRIX ñöôïc ñaët beân trong BSU qua ñöôøng keát noái caùp quang toác ñoä 2,048 Mbps . Taát caû caùc döõ lieäu keânh vaø döõ lieäu ñieàu khieån thu phaùt . Taát caû caùc döõ lieäu treân ñöôïc trao ñoåi qua ñöôøng truyeàn naøy . Taát caû caùc döõ lieäu ñöôïc maõ hoaù Manchester NRZ .Maïch phuïc hoài ñoàng hoà cuûa CEB 65
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k phuïc hoài tín hieäu ñoàng hoà chuaån 2,048 Mhz töø tín hieäu cuûa luoàng döõ lieäu ngoõ vaøo 2,048 Mbps ñeå ñoàng boä cho döõ lieäu cuûa RCU . _ Tín hieäu ñoàng hoà chuaån 2,048Mhz sau khi ñöôïc phuïc hoài cuõng ñöôïc ñöa ñeán voøng loop taàn soá chuaån ñeå taïo ra moät taàn soá chuaån 2,6 Mhz cho toång hôïp taàn soá . Treân ñöôøng TX ( downlink ) ,CEB nhaän moät baûn tin ñaõ ñöôïc ñònh daïng töø DRI(M) qua boä thu quang . Nhöõng baûn tin naøy ôû döôùi daïng theå loaïi cuûa döõ lieäu ñieàu cheá , döõ lieäu ñieàu khieån RCU vaø döõ lieäu ñieàu khieån chaäm ( caùc baûn tin ñeå RCU thöïc hieän caùc nhieäm vuï cô baûn cuûa noù ) _ Caùc baûn tin ñeán CEB vaø ñöôïc boä ñieàu khieån keát noái döõ lieäu möùc cao HDLC löu tröõ trong moät haøng ñôïi FIFO 64 bytes . Firmware cuûa CEB laáy caùc baûn tin naøy vaø phaân phoái chuùng ñeán caùc ñích xaùc ñònh ( nhö laø moät boä ñieàu cheá , boä caân baèng … ) hoaëc laø thoâng dòch caùc baûn tin naøy ñeå thöïc hieän moät vaøi chöùc naêng caáu hình vaø ñieàu khieån chaäm khaùc . _ Trong tröôøng hôïp thoâng tin höôùng Mobile (data , thoaïi ) baûn tin ñöôïc phaân phoái ñeán giao tieáp cuûa boä ñieàu cheá vaø haøng ñôïi cuûa boä ñieàu cheá FIFO Modulator . Ngoõ ra döõ lieäu NRZ töø giao tieáp naøy ñöôïc ñöa ñeán board ñieàu cheá soá tröïc tieáp DDS Modulator. Döõ lieäu ñöôïc ñieàu cheá vôùi soùng mang RF vaø phaùt ñi ñeán MS . _ ÔÛ ñöôøng leân RX , caùc tín hieäu baseband I vaø Q töø board DIQ ñöôïc ñöa ñeán caùc boä chuyeån ñoåi A/D treân board CEB . Caùc boä chuyeån ñoåi A/D chuyeån ñoåi caùc tín hieäu analog I vaø Q thaønh caùc töø soá ñöa taùm khoái xöû lyù tín hieäu soá cuûa boä caân baèng treân board DEQB . DEQB xöû lyù tín hieäu baseband thaønh taùm keânh khe thôøi gian cuûa döõ lieäu caân baèng . _ Tín hieäu döõ lieäu ngoõû ra ñöôïc ñöa ngöôïc trôû veà CEB , qua giao tieáp caân baèng vaø ñöôïc naïp vaøo haøng ñôïi FIFO cuûa boä caân baèng . Boä xöû lyù chuû cuûa CEB ñoïc döõ lieäu ñaõ ñöôïc caân baèng ra khoûi ngoõû ra FIFO cuûa boä caân baèng vaø ñònh daïng noù thaønh caùc baûn tin , caùc baûn tin naïp vaøo trong moät haøng ñôïi ôû ngoõ ra 64 bytes treân HDLC , HDLC truyeàn tin ñeán DRI(M) qua boä phaùt quang . _ Ngay sau baûn tin naøy ( khi yeâu caàu ) boä xöû lyù chuû ñoïc döõ lieäu ñieàu khieån uplink töø caùc thanh ghi cuûa CEB 1,2 vaø 3 vaø gôûi döõ lieäu naøy nhö moäât baûn tin ñeán DRI(M) . Baát kyø thoâng tin ñieàu khieån chaäm naøo caàn ñöôïc gôûi theo ñöôøng leân , ñeán DRI(M) , ñöôïc phaùt ñi baèng phaàn deûo nhö laø moät baûn tin taùch bieät sau caùc chuyeån giao phaàn öùng töông öùng ñöôïc thöïc hieän . _ T aát caû caùc baûn tin cho caû ñöôøng leân vaø ñöôøng xuoáng ( nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân ) phaûi ñöôïc thu nhaän bôûi moät thöïc theå töông öùng trong moät khe thôøi gian TDMA ( chaúng haïn ôû ñöôøng xuoáng downlink döõ lieäu ñieàu cheá , döõ lieäu ñieàu khieån RCU , vaø baát kyø baûn tin ñieàu khieån chaäm naøo , taát caû phaûi ñöôïc chuyeån ñi trong moät khe thôøi gian ). _ Sau ñaây laø toùm taét ngaén goïn veà moät vaøi nhieäm vuï chính ñöôïc thöïc hieän bô ûi Firmware cuûa CEB: . Thoâng dòch caùc baûn tin ñieàu khieåm chaäm vaøo boä xöû lyù nguoàn vaø loaïi yeâu caàu . Quaûn lyù caûnh baùo digital vaø analog . Choïn löïa vaø cheøn cuïm cho caû hoaït ñoäng thöû vaø hoaït ñoäng bình thöôøng 66
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k . Cheøn giöõa theo moät maõ chuoãi höôùng daãn ñoái vôùi baát kyø moät khe thôøi gian naøo. Ñoàng thôøi cuõng caùc bit ñuoâi, bit an toaøn . Ñònh daïng giao thöùc cuûa caùc baûn tin ñieàu khieån chaäm vaøo trong boä xöû lyù nguoàn vaø loaïi confirm / response .Giaûi gheùp caùc döõ lieäu ñieàu cheá höôùng vaøo , döõ lieäu ñieàu khieån RCU vaø caùc baûn tin ñieàu khieån chaäm . Gheùp döõ lieäu caân baèng , caùc baûn tin ñieàu khieån ñöôøng leân vaø ñieàu khieån chaäm . Thöïc hieän giaûi thuaät nhaûy taàn GSM cho caû ñöôøng leân vaø ñöôøng xuoáng treân moät khe thôøi gian , vì vaäy thöïc hieän nhaûy taàn bình thöôøng vaø d uøng chung thieát bò . Thöïc hieän toång hôïp taàn thu ( 2 cho phaùt , 2 cho thu ñeå thöïc hieän nhaûy taàn toång hôïp nhanh .) . Xaùc ñònh vieäc nhaûy taàn qua soùng mang BCCH trong caùc cheá ñoä nhaûy taàn. . Ñieàu khieån vaø keát hôïp ñònh thôøi , döïa treân thöïc hieän ñieàu khieån ngaén. 1.1.1.6. Hoaït ñoäng cuûa board EQB. EQB laø moät phaàn cuûa CEB chöùa caùc maïch soá ñeå thöïc hieän : . Caân baèng keânh cuûa döõ lieäu ñöôøng leân RX . Xöû lyù döõ lieäu RSSI . Chöùc naêng giao tieáp vôùi CEB . _EQB laø moät board xöû lyù tín hieäu soá . Do soá löôïng coâng vieäc phaûi xöû lyù lôùn ñöôïc thöïc hieän neân yeâu caàu coù 8 khoái caân baèng , moãi khoái cho moät khe thôøi gian TDMA GSM . _Moãi khoái caân baèng coù moät boä xöû lyù tín hieäu soá DSP . Caùc khoái naøy thì ñoäc laäp vôùi nhau , nhöng truy nhaäp caùc bus chung ñeå thoâng tin vôùi boä xöû lyù chuû CEB vaø caùc thieát bò ngoaïi vì ñaët treân CEB . Taát caû caùc lieân laïc vôùi EQB ñeàu phaûi thoâng qua CEB qua giao tieáp giöõa CEB vaø DEQB . -Caùc tín hieäu döõ lieäu ngoõ vaøo caùc khoái xöû lyù tín hieäu soá caân baèng EQ DSP ñöôïc nhaän töø CEB vaø caùc ngoõ ra ñöôïc göûi ñeán CEB . Haàu heát caùc ngoaïi vi cuûa EQ DSP ñöôïc ñaët treân CEB . RAM noäi boä , giaûi maõ ñòa chæ caùc boä ñònh thôøi giaùm saùt thì ñöôïc ñaët treân EQB . _Caùc tín hieäu Baseband I,Q töø board main IF ñöôïc ñöa caùc maïch chuyeån ñoåi A/D tín hieäu I,Q töông öùng vaø caùc maïch haøng ñôïi döõ lieäu FIFO treân board CEB . Ngoõ ra cuûa maïch naøy ñöôïc xöû lyù vaøo trong 8 keânh khe thôøi gian döõ lieäu . Döõ lieäu naøy ñöôïc ñöa ñeán EQB . Tín hieäu ngoõ ra trung taàn IF thöù 2 töø board keát cuoái RCU khoâng coù bieân ñoä giôùi haïn , tuy nhieân caùc tín hieäu Baseband I,Q coù caùc bieân ñoä khaùc nhau cuûa caùc keânh thu cho pheùp tín hieäu Baseband ñöôïc ñieàu cheá goùc bôûi caùc khoái EQDSP . _Caùc khoái EQDSP söû duïng moät giaûi thuaät viterbi , loïc soá , vaø caùc giaûi thuaät xöû lyù tín hieäu khaùc ñeå caân baèng caùc tín hieäu thoâng tin baseband I,Q . _Caùc chæ thò VRSSI töø board RSSI ñöôïc ñöa ñeán chuyeån ñoåi A/D ñeäm döõ lieäu , vaø caùc maïch RAM treân board CEB . Ngoõ ra cuûa caùc maïch naøy ñöôïc vaøo 8 keânh khe thôøi gian cuûa döõ lieäu RSSI döõ lieäu naøy ñöôïc ñöa ñeán EQB . Moãi khoái EQ DSP xöû lyù giaù trò RSSI , thöïc hieän tính toaùn AGC , timing advance trung bình cho moãi keânh khe thôøi gian xaùc ñònh 67
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k _Tín hieäu döõ lieäu ngoõ ra AGC / timing advance ñöôïc ñöa ngöôïc trôû veà CEB , qua giao tieáp caân baèng vaø naïp vaøo haøng ñôïi FIFO cuûa boä caân baèng . Boä xöû lyù chuû CEB ñoïc döõ lieäu AGC / timing advance töø ngoõ ra haøng ñôïi FIFO cuûa boä caân baèng ñieàu chænh ñònh thôøi döõ lieäu . _Boä xöû lyù chuû cuõng ñònh daïng döõ lieäu AGC thaønh moät baûn tin . Baûn tin naøy ñöôïc ñöa ñeán RAM döõ lieäu AGC , thanh ghi vaø caùc maïch logic AGC RF treân board CEB . Caùc tín hieäu ñieàu khieån ôû ngoõ ra caùc maïch naøy ñöôïc ñöa ñeán caùc boä suy giaûm coá ñònh treân board front end RCU vaø caùc boä suy giaûm bieán ñoåi ñöôïc treân board main IF . Caùc boä suy giaûm ñieàu chænh ñoä lôïi tín hieäu thu ñuùng . 1.2. DRIX : ( Module naøy trong thieát bò BTS ) _Module DRIX chæ coù trong BTS laø giao tieáp vaät lyù giöõa DRIM vaø DRCU . DRIX chuyeån ñoåi keát noái ñieän taïi DRI(M) sang keát noái quang taïi DRCU . _Moät nhoùm bao goàm DRI(M) , DRIX , DRCU taïo thaønh giao tieáp voâ tuyeán cho 8 keânh traffic logic GSM . 1.3. DRI(M) : Giao tieáp voâ tuyeán soá ( Digital Radio Interface module ): _Module DRI(M) chæ coù trong BTS cung caáp giao tuyeán logic giöõa DRCU vaø bus DTM . Moät DRIM , DRIX vaø DRCU keát hôïp vôùi nhau ñeå thöïc hieän giao tieáp voâ tuyeán cho 8 khe thôøi gian hoaëc keânh löu thoâng logic cuûa GSM . DRIM cuõng thöïc hieän boá trí caùc keânh logic treân keânh vaät lyù , cheøn vaø giaûi cheøn . Maõ hoùa vaø giaûi maõ keânh vaø nhaûy taàn baseband BBH ( Baseband Hoping ) cho ñöôøng xuoáng downlink . 1.4. GCLK : Ñoàng hoà chung ( GENERIC CLOCK ) : ( Ñöôïc ñaët ôû thieát bò BSC) _Module GCLK phaùt ra tín hieäu ñònh thôøi chuaån 16,384 Mhz +/-0,05ppm vaø moät tín hieäu ñoàng hoà 2,048 Mhz ñöôïc phuïc hoài töø ñöôøng 2,048 Mbps . Caùc module GCLK döï phoøng phaûi ñöôïc ñaët trong cuøng BSU/RXU . 1.5.Boä xöû lyù chung GPROC ( Generic Processor ) : _Module naøy trong thieát bò BTS nhöng moãi BTS noái BSC thì BSC coù GPROC vôùi MSI rieâng cho BSC ñoù. Module GPROC laø Module ñieàu khieån cuûa BSC/BTS/RXCDR. Moãi BSU/RXU ñeàu coù moät GPROC, GPROC trong moãi BSU/RXU. Lieân keát laïi vôùi nhau ñeå trao ñoåi caùc baùo hieäu ñieàu khieån. Hôn nöõa GPROC ñöôïc söû duïng nhö moät giao tieáp cuûa BSC ñöôïc keát noái vôùi MSC ñeå nhaän caùc thoâng tin baùo hieäu ñieàu khieån. Caùc leänh baùo hieäu töø MSC vaø BSC sau ñoù ñöôïc GPROC xöû lyù vaø phaân phoái treân moät trong caùc bus lieân laïc ñeán caùc moñun soá töông öùng trong BTS/BSC/RXCDR töông öùng. 1.6. KILOPORT SWITCH (KSW) : ( Module naøy coù trong thieát bò BSC ) _Moät module KSW hoaït ñoäng vôùi moät trong hai ñöôøng highway TDM höôùng vaøo moät trong BTS/BSC/RXCDR. Moät highway chöùa 1024 keânh 64 Kbps. KSW ñöôïc ñieàu khieån bôûi GPROC qua bus MCAP vaø chuyeån keânh treân moät ñöôøng highway hoaït ñoäng. 1.7. Timeslot switch (TSW) : module TSW hoaït ñoäng töông töï nhö KSW nhöng TSW chæ hoaït ñoäng trong BTS . 1.8.Giao tieáp noái tieáp MSI (Multiple serial interface). Module MSI cung caáp 4 ñöôøng 2,048 Mbps noái tieáp (2 cho phaùt vaø2 cho thu) nhö laø giao tieáp cho caùc phaàn sau : 68
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k _RXCDR ñeán BSC vaø BSC ñeán BTS , neáu boä TRAU khoâng ñaët cuøng vôùi BSC _BSC ñeán BTS neáu TRAU ñaët cuøng vôùi BSC Moãi ñöôøng 2 Mbps noâí tieáp coù theå mang moät keânh 64 Kbps cho ñoàng boä , moät keânh 64 Kbps ñeå ñieàu khieån baùo hieäu vaø 120 keânh thoaïi / data ñöôïc neùn vôùi toác ñoä 16 Kbps hoaëc laø 30 keânh PCM 64 Kbps luaät A ñeán vaø ñi töø luoàng highway TDM hoaït ñoäng trong BSU / RXU . Nhöõng keânh naøy coù theå ñöôïc ñaët baát kyø trong 1024 keânh treân highway TDM döôùi söï ñieàu khieån cuûa GPROC . Keânh löu thoâng treân highway TDM ñöôïc ñöa ñeán hoaëc ñi töø caùc module XCDR / MSI . Module MSI cuõng cung caáp baûo veä quaù aùp , ñoàng boä khung vaø thöïc hieän ñoàng boä cho caùc XCDR trong moät BSC/RXCDR. 2. Heä thoáng chuyeån maïch bao goàm: 2.1. MSC/VLR vaø GMSC . _Boä thanh ghi ñònh vò taïm truù VLR ñöôïc lieân keát vôùi trung taâm chuyeån maïch caùc nghieäp vuï di ñoäng MSC . MSC/VLR thöïc hieän chuyeån maïch caùc cuoäc goïi vaø taïo neân ñieåm ñieàu khieån ñeå caäp nhaät vò trí vaø chuyeån giao . MSC chuû yeáu chòu traùch nhieäm cho thieát laäp cuoäc goïi , ñieàu khieån cuoäc goïi tính cöôùc _Caùc chöùc naêng VLR chòu traùch nhieäm löu giöõ vaø caäp nhaät soá lieäu thueâ bao MSC/VLR coi taát caû caùc cuoäc thueâ bao laø taïm truù , MSC coång noái PLMN vôùi caùc maïng khaùc . Ñaây laø ñieåm maø caùc cuoäc goïi ñeán caùc thueâ bao di ñoäng vaøo maïng PLMN. GMSC coù phöông tieän hoûi , nghóa laøù GMSC coù caùc chöùc naêng nhaän thoâng tin töø HLR veà vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao . Noù cuõng coù caùc chöùc naêng ñònh tuyeán laïi cuoäc goïi ñeán traïm di ñoäng theo thoâng tin nhaän ñöôïc töø vieäc hoûi ñaùp treân . Caáu truùc phaàn cöùng cuûa caû hai MSC/VLR vaø GMSC chuû yeáu laø nhö nhau: OMS CHS GSS BSS PSTN MTS TCS TSS Hình 2.2 :Caùc heä thoáng con cuûa MSC/ VLR vaø 2.1.1. Heä thoáng con ñieän thoaïi di ñoäng MTS ôû MSC /VLR 69
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Signalling Adminitration Analysis T SC Visitor Register MAP C CC HLR A CS P P Access TCS Conection Management CHS TCS Mobility Management Radio Resource Management SCCP Interface Trunk Interface CSS Signalling Trunks BSC Hình 2.3: Caùc phaàn töû cuûa MTS vaø caùc heä thoáng con töông taùc * MTS ñöôïc thöïc hieän ôû phaàn meàm ñöôïc chia thaønh naêm phaàn sau : Thanh ghi taïm truù ( Visitor Register ) _Thanh ghi taïm truù chòu traùch nhieäm xöõ lyù döõ lieäu töø thueâ bao nhö MSISDN nhaän ñöôïc töø HLR , caùc dòch vuï thueâ bao , theå loaïi boä ba ñeå nhaän thöïc cuõng nhö soá lieäu ñoäng ( nghóa laø soá lieäu trao ñoåi thöôøng xuyeân ) nhö traïng thaùi , vò trí … Phaàn öùng duïng di ñoäng ( MAP ) MAP chòu traùch nhieäm cho caùc thuû tuïc baùo hieäu vôùi HLR . Döôùi ñaây laø moät soá thuû tuïc . + Caäp nhaät vò trí ( ñöôïc gôûi ñeán HLR ) + Xoùa vò trí ( nhaän ñöôïc töø HLR ) + Gôûi caùc thoâng soá ( ñeå yeâu caàu HLR cuøng boä ba môùi ) + Cung caáp soá löu ñoäng ( gôûi moät soá löu ñoäng ñeán HLR ñeå ñeán GMSC ) Thaâm nhaäp :(Access ) Thaâm nhaäp ñöôïc chia thaønh caùc thaønh phaàn sau : + Quaûn lyù ñaáu noái (CM : Conection Management ): Keát hôïp thieát laäp cuoäc goïi giaùm saùt cuoäc goïi vaø giaûi phoùng cuoäc goïi . Noù cuõng hoå trôï cho vieäc tính cöôùc . + Quaûn lyù di ñoäng ( MM : Mobility Management ) : Quaûn lyù chöùc naêng caäp nhaät vò trí vaø thuû nhaän thöïc . + Quaûn lyù tieàm naêng voâ tuyeán ( RR: Radio Resoure ) : Keát hôïp tìm goïi , chuyeån giao, baét ñaàu moät maõ hoùa .Noù chöùa caùc baûn chæ ra quan heä giöõa caùc BSC vaø caùc vuøng ñònh vò khaùc nhau . Noù cuõng chöùa caùc baûn cho caùc cuoäc goïi khaån caáp ñeå chæ ra quan heä giöõa caùc oâ vaø caùc vuøng khaån caáp. + Giao tieáp trung keá BSC ( Trunks interface ) ñieàu khieån caùc tuyeán ñeán BSC . Khi thieát laäp cuoäc goïi noù choïn moät khe thôøi gian ôû heä thoáng PCM noái ñeán BSC . + Giao tieáp SCCP : Xöû lyù baùo hieäu . 70

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản