intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
6
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10

  1. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Moät soá giao dieän treân ñóa CD-ROM ñöôïc thieát keá baèng Flash neân neáu baïn khoâng coù Flash 5 keát quaû khoâng hieån thò. Caùc baïn caàn phaûi caøi ñaët chöông trình Flash hay Flash Player ñeå coù theå xem ñöôïc caùc hình aûnh ñoäng naøy. Ñeå caøi ñaët Flash Player chuùng ta tieán haønh nhö sau Choïn Start > Run Cöûa soå Run xuaát hieän Nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse chæ ñöôøng daãn tôùi chöông trình caøi ñaët treân ñóa CD-ROM. Cöûa soå Browse xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng trong muïc Look in chæ ñöôøng daãn tôùi chöông trình caøi ñaët FlashPlayer trong thö muïc Chuong trinh\Flash Player 5 treân oå ñóa CD-ROM TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 16
  2. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thö muïc Flash Player 5 hay choïn Flash Player 5 sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Laàn löôït caøi ñaët InstallAXFlash5 vaø flash32, nhaáp ñuùp vaøo InstallAXFlash5 hay choïn InstallAXFlash5 sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 17
  3. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Cöûa soå Run xuaát hieän trôû laïi, nhaáp OK ñeå tieáp tuïc. Cöûa soå Flash 5 ActivexX Control Installer xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Yes ñeå tieáp tuïc. Cöûa soå Flash 5 ActivexX Control Installer xuaát hieän vôùi thoâng baùo tieán trình caøi ñaët ñaõ xong. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå keát thuùc tieán trình caøi ñaët. Böôùc keá tieáp tieáp tuïc caøi ñaët flash32. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo flash32 trong cöûa soå Browse hay nhaáp chuoät choïn flash32 sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Cöûa soå Run xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Cöûa soå Installing Flash Player xuaát hieän TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 18
  4. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Nhaáp chuoät vaøo nuùt Next ñeå tieáp tuïc. Cöûa soå Director Not found xuaát hieän (Do maùy baïn chöa caøi ñaët Flash) Nhaáp chuoät vaøo nuùt Install ñeå tieáp tuïc Nhaáp chuoät vaøo nuùt Continue ñeå tieáp tuïc TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 19
  5. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Neáu chöông trình khoâng coù trình duyeät Netscape, moät thoâng baùo xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå chaám döùt tieán trình caøi ñaët. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2