intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
5
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 5. Di chuyeån aûnh Shape Hint ñeán ñieåm trong ñoái töôïng sau cuøng maø töông thích vôùi ñieåm ñaàu tieân baïn ñaõ ñaùnh daáu. Dieãn hoaït ñoaïn phim laïi laàn nöõa ñeå xem cheá ñoä Shape Hint laøm thay ñoåi cheá ñoä chuyeån ñoäng Shape Tweening. Di chuyeån caùc Shape Hint ñeå tinh chænh aûnh chuyeån ñoäng. 6. Laëp laïi tieán trình naøy ñeå theâm vaøo caùc Shape Hint. Nhöõng Shape Hint môùi xuaát hieän vôùi caùc kyù töï khaùc theo sau ñoù nhö b, c,d . . . . Trong khi laøm vieäc vôùi caùc Shape Hint, baïn coù theå thöïc hieän caùc böôùc sau: Ñeå xem taát caû caùc Shape Hint, baïn haõy choïn treân trình ñôn View > Show Shape Hints. Layer vaø keyframe coù chöùa caùc Shape Hint phaûi hieän haønh ñoái vôùi leänh Show Shape Hints. Xoaù boû moät Shape Hint baèng caùch keùo noù ra khoûi vuøng Stage. Xoaù boû taát caû caùc Shape Hint, baïn haõy choïn treân trình ñôn Modify > Transform > Remove All Hints. TAÏO AÛNH CHUYEÅN ÑOÄNG ANIMATION THEO CHEÁ ÑOÄ FRAME-BY-FRAME AÛnh chuyeån ñoäng theo cheá ñoä frame-by-frame laøm thay ñoåi noäi dung trong vuøng Stage trong moãi frame vaø thích hôïp nhaát ñoái vôùi caùc ñoái töôïng phöùc taïp trong ñoù moät aûnh thay ñoåi lieân tuïc trong moãi frame thay vì chæ ñôn giaûn di chuyeån. Cheá ñoä chuyeån ñoäng theo daïng frame-by- frame seõ laøm taêng kích thöôùc file nhanh hôn cheá ñoä chuyeån ñoäng theo daïng Tweened Animation. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 215
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Söû duïng cheá ñoä chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame khi baïn caàn laøm thay ñoåi moät aûnh trong moãi frame. AÛnh maãu chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame Taïo aûnh chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame: 1. Nhaáp chuoät vaøo teân Layer ñeå kích hoaït noù trôû thaønh Layer hieän haønh vaø nhaáp chuoät vaøo moät frame nôi baïn muoán ñieåm chuyeån ñoäng baét ñaàu. 2. Neáu frame ñoù chöa coù moät keyframe, baïn haõy choïn treân trình ñôn Insert > Keyframe ñeå taïo moät keyframe trong frame ñoù. Frame chöa coù keyframe 3. Taïo aûnh taïi frame trình töï ñaàu tieân. Baïn coù theå duøng coâng cuï veõ, daùn vaøo moät aûnh töø trong Clipboard hoaëc nhaäp moät file. 4. Nhaáp chuoät vaøo frame keá tieáp beân phaûi trong cuøng moät haøng vaø choïn Insert > Keyframe hay nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) vaø choïn leänh Insert Keyframe trong trình ñôn xoå xuoáng Frame. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 216
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Choïn leänh naøy seõ theâm vaøo moät keyframe môùi maø noäi dung döõ lieäu cuûa noù gioáng nhö noäi dung döõ lieäu cuûa keyframe ñaàu tieân 5. Laàn löôït thay ñoåi noäi dung döõ lieäu cuûa frame naøy trong vuøng Stage ñeå phaùt trieån caùc vuøng chuyeån ñoäng tieáp theo sau ñoù. 6. Ñeå hoaøn thaønh trình töï chuyeån ñoäng theo daïng frame-by- frame, baïn haõy laëp laïi böôùc 4 vaø böôùc 5 cho ñeán khi baïn taïo ñöôïc vuøng chuyeån ñoäng baïn muoán. 7. Sau ñoù ñeå xem tröôùc ñoaïn phim vöøa taïo, baïn coù theå choïn treân trình ñôn Control > Play hoaëc nhaáp chuoät vaøo nuùt Play treân thanh Controller. Baïn coù theå choïn cheá ñoä Play Back (xem laïi) khi baïn taïo. HIEÄU CHÆNH CHUYEÅN ÑOÄNG ANIMATION Sau khi baïn taïo ra moät frame hay moät keyframe, baïn coù theå di chuyeån noù ñeán baát kyø vò trí naøo trong Layer hieän haønh hoaëc sang moät Layer khaùc. Baïn cuõng coù theå xoaù boû hoaëc thöïc hieän nhöõng thay ñoåi khaùc. Baïn chæ coù theå hieäu chænh treân caùc keyframe. Baïn coù theå xem caùc frame chuyeån ñoäng nhöng khoâng theå hieäu chænh tröïc tieáp leân noù ñöôïc. Baïn coù theå hieäu chænh caùc frame chuyeån ñoäng Tween baèng caùch thay ñoåi moät trong nhöõng keyframe ñaõ xaùc ñònh hoaëc cheøn vaøo moät keyframe môùi giöõa keyframe ñaàu vaø keyframe cuoái. Baïn coù theå keùo caùc muïc Item trong cöûa soå Library vaøo trong vuøng Stage ñeå theâm caùc Item vaøo trong keyframe hieän haønh. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 217
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Ñeå hieån thò vaø hieäu chænh nhieàu frame cuøng luùc, baïn duøng Onion Skinning. Cheøn nhieàu frame vaøo trong thanh thöôùc Timeline, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Cheøn vaøo moät frame môùi, choïn treân trình ñôn Insert > Frame. Taïo moät keyframe môùi, choïn treân trình ñôn Insert > Keyframe, hoaëc nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) taïi frame baïn muoán ñaët vaøo moät keyframe vaø choïn leänh Insert Keyframe treân trình ñôn ñoù. Ñeå taïo moät keyframe troáng môùi, baïn haõy choïn treân trình ñôn Insert > Blank Keyframe hoaëc nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) taïi frame baïn muoán cheøn vaøo moät keyframe vaø choïn leänh Insert Blank Keyframe trong trình ñôn. Xoaù hoaëc thay ñoåi moät frame hay keyframe, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau: Xoaù moät frame, keyframe hoaëc moät chuoãi caùc frame, baïn haõy choïn moät frame, keyframe hoaëc chuoãi frame ñoù vaø choïn treân trình ñôn Insert > Remove Frame hoaëc nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) taïi frame, keyframe hoaëc chuoãi frame ñoù vaø choïn leänh Remove Frame coù trong trình ñôn xoå xuoáng naøy. Caùc frame xung quanh vaãn khoâng thay ñoåi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 218
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Di chuyeån moät keyframe hoaëc moät frame vaø noäi dung döõ lieäu cuûa noù baèng caùch keùo keyframe hoaëc chuoãi frame ñoù sang vò trí mong muoán. Keùo moät frame ñaàu tieân sang phaûi taïi vò trí cuoái cuøng Frame sau khi di chuyeån Môû roäng khoaûng thôøi gian dieãn hoaït cuûa moät keyframe, nhaán phím Alt vaø keùo chuoät (trong Windows) hoaëc nhaán phím Option (trong Macintosh) taïi keyframe ñeán vò trí frame cuoái cuøng cuûa chuoãi frame môùi. Sao cheùp moät keyframe hoaëc frame baèng caùch keùo chuoät, baïn nhaán phím Alt (trong Windows) hoaëc nhaán phím Option (trong Macintosh) vaø keùo keyframe sang vò trí môùi. Sao cheùp vaø daùn moät frame hay moät chuoãi frame, choïn moät frame hay moät chuoãi frame ñoù. Sau ñoù choïn treân trình ñôn Edit > Copy Frames. Choïn moät frame hay moät chuoãi frame maø baïn muoán thay theá, sau ñoù choïn treân trình ñôn Edit > Paste Frames. Chuyeån ñoåi moät keyframe thaønh moät frame, baïn haõy choïn keyframe ñoù vaø choïn treân trình ñôn Insert > Clear Keyframe, hoaëc nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hay nhaáp Control (trong Macintosh) taïi keyframe vaø choïn leänh Clear Keyframe trong trình ñôn doïc ñoù. Caùc keyframe seõ bò xoaù vaø taát caû caùc frame trong keyframe sau ñoù ñöôïc thay theá baèng noäi dung cuûa frame ñöùng tröôùc keyframe bò xoaù ñoù. Thay ñoåi chieàu daøi cuûa moät quaù trình chuyeån ñoäng Tween, baèng caùch keùo keyframe ñaàu hoaëc keyframe cuoái sang phaûi hay traùi. Ñeå thay ñoåi ñoä daøi cuûa tieán trình chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame, baïn coù theå tham khaûo muïc ”Taïo chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame” ñeå bieát theâm chi tieát. Theâm vaøo moät muïc Item töø thö vieän vaøo trong keyframe hieän haønh, keùo muïc Item ñoù trong cöûa soå Library vaøo trong vuøng Stage. Chuyeån ñoåi tieán trình chuyeån ñoäng, baïn haõy choïn caùc frame thích hôïp trong moät hay nhieàu Layer vaø choïn trình ñôn Modify > Frames > Reverse. Phaûi laø caùc keyframe ñaàu vaø keyframe cuoái cuûa quaù trình chuyeån ñoäng. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 219
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 ONION SKINNING Thoâng thöôøng, Flash hieån thò moät frame chuyeån ñoäng taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong vuøng Stage. Ñeå giuùp baïn ñònh vò vaø hieäu chænh vuøng chuyeån ñoäng theo daïng frame-by-frame, baïn coù theå xem 2 hoaëc nhieàu frame trong vuøng Stage cuøng luùc. Frame beân döôùi ñaàu Playhead xuaát hieän ñaày maøu trong khi ñoù caùc frame xung quanh bò môø ñi, taïo cho aûnh xuaát hieän môø ñi gioáng nhö caùc frame ñöôïc veõ treân moät tôø giaáy trong suoát môø (Translucent Onion Skin Paper) vaø nhöõng tôø giaáy naøy ñöôïc xeáp choàng caùc maët leân nhau. Caùc frame bò môø khoâng theå hieäu chænh ñöôïc. Ñeå xem nhieàu frame cuøng luùc trong quaù trình taïo chuyeån ñoäng trong vuøng Stage, baïn coù theå duøng nuùt Onion Skin. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Onion Skin. Taát caû caùc frame chính giöõa caùc daáu Start Onion Skin vaø End Onion Skin (trong Timeline header) ñöôïc xeáp choàng leân nhö moät frame trong cöûa soå Movie. Ñeå ñieàu khieån cho Onion Skin hieån thò, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Hieån thò caùc vieàn ngoaøi cuûa caùc frame Onion Skin baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Onion Skin Outlines beân döôùi thanh thöôùc Timeline. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 220
  7. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Thay ñoåi vò trí cuûa daáu Onion Skin, keùo con troû sang vò trí môùi. (Thoâng thöôøng, caùc daáu Onion Skin di chuyeån cuøng vôùi con troû frame hieän haønh) Baïn coù theå hieäu chænh taát caû caùc frame chính giöõa caùc daáu Onion Skin baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Edit Multiple Frames. Thoâng thöôøng, cheá ñoä Onion Skin cho pheùp baïn hieäu chænh chæ coù frame hieän haønh maø thoâi. Tuy nhieân, baïn coù theå hieån thò noäi dung döõ lieäu cuûa moãi frame giöõa caùc daáu Onion Skin vaø hieäu chænh chuùng, baát chaáp frame naøy coù phaûi laø frame hieän haønh hay khoâng. Chuù yù : Caùc Layer bò khoaù (caùc Layer coù bieåu töôïng caùi moùc khoaù) khoâng hieån thò khi baïn môû cheá ñoä Onion Skin. Ñeå traùnh nhaàm laãn vôùi nhieàu aûnh khaùc nhau, baïn coù theå khoaù hoaëc laøm aån caùc Layer maø baïn khoâng muoán Layer ñoù ôû cheá ñoä Onion Skin. Thay ñoåi vuøng hieån thò cuûa caùc daáu Onion Skin: Nhaáp chuoät vaøo nuùt Modify Onion Markers vaø choïn moät muïc Item coù trong trình ñôn: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 221
  8. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Muïc Always Show Markers hieån thò hoaëc khoâng hieån thò caùc daáu Onion Skin trong Timeline header. Muïc Anchor Onion Marks khoaù caùc daáu Onion Skin sang vò trí hieän haønh trong Timeline header. Bình thöôøng, vuøng Onion Skin töông öùng vôùi con troû frame hieän haønh vaø caùc daáu Onion Skin. Baèng caùch thaû neo caùc daáu Onion Skin, baïn coù theå ngaên caûn khoâng cho chuùng di chuyeån vôùi con troû frame hieän haønh. Muïc Onion 2 hieån thò 2 frame caû hai maët trong frame hieän haønh. Muïc Onion 5 hieån thò 5 frame caû hai maët trong frame hieän haønh. Muïc Onion All hieån thò taát caû caùc frame trong caû hai maët taïi frame hieän haønh. AÛnh vôùi muïc choïn Onion All DI CHUYEÅN TOAØN BOÄ VUØNG CHUYEÅN ÑOÄNG ANIMATION Neáu baïn caàn di chuyeån toaøn boä vuøng chuyeån ñoäng trong vuøng Stage, baïn phaûi di chuyeån caùc aûnh Graphics trong taát caû caùc frame vaø caùc Layer moät laàn ñeå traùnh vieäc toå chöùc laïi taát caû moïi thöùc. Ñeå di chuyeån toaøn boä vuøng chuyeån ñoäng sang moät vò trí khaùc trong vuøng Stage: 1. Môû khoaù taát caû caùc Layer. Ñeå di chuyeån moïi thöù trong moät hoaëc nhieàu Layer nhöng khoâng phaûi caùc Layer khaùc, baïn coù theå khoaù laïi hoaëc laøm aån ñi caùc Layer baïn khoâng muoán di chuyeån. 2. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Edit Multiple Frames trong thanh thöôùc Timeline. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 222
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2