intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 CAÙCH TAÏO CAÙC ÑOAÏN PHIM COÙ THEÅ IN RA TOÅNG QUAN VEÀ VIEÄC TAÏO RA CAÙC ÑOAÏN PHIM (MOVIE) COÙ THEÅ IN ÑÖÔÏC Moät khi baïn ñaõ thieát laäp söï töông taùc trong ñoaïn phim Flash Movie, baïn coù theå thieát laäp moät soá frame naøo ñoù coù theå in ñöôïc ñeå ngöôøi duøng coù theå in chuùng ra ngoaøi trong Flash Player. Baïn coù theå duøng thuoäc tính Print trong Flash Player ñeå in nhöõng maãu catalog, giaáy quaûng caùo, maãu thoâng tin, giaáy bieân nhaän, hoaù ñôn hoaëc caùc taøi lieäu khaùc trong Flash Movie. Flash Player in ra noäi dung cuûa Flash nhö aûnh ôû cheá ñoä vector graphic vôùi ñoä phaân giaûi cao coù saün trong caùc maùy in vaø caùc thieát bò xuaát khaùc. Vieäc in ra caùc aûnh ñoà hoïa vector seõ laøm thay ñoåi tæ leä aûnh trong Flash ñeå noù coù theå in ra aûnh roõ neùt hôn vôùi baát kyø kích thöôùc naøo maø khoâng caàn coù hieäu öùng ñieåm aûnh pixel xaûy ra khi in ra aûnh coù ñoä phaân giaûi thaáp. Vieäc in caùc ñoaïn phim trong Flash Player seõ coù nhieàu öu ñieåm hôn thay vì in ra trong trình duyeät. Baïn coù theå thöïc hieän theo nhöõng caùch chæ daãn sau ñaây: Xaùc ñònh caùc frame trong Flash coù theå in ra ngoaøi. Ñieàu naøy cho pheùp baïn taïo ra caùc Layout (trình baøy) thích hôïp ñeå in vaø baûo veä taøi lieäu khoâng ñöôïc pheùp in. Xaùc ñònh vuøng in cho caùc frame. Xaùc ñònh caùc frame ñöôïc in laø aûnh vectors (ñoä phaân giaûi chieám öu theá) hoaëc aûnh Bitmap (duy trì hieäu öùng maøu vaø cheá ñoä trong suoát cho aûnh). Gaùn action Print ñeå in caùc frame töø caùc ñoaïn Movie Clip cho duø caùc ñoaïn Movie Clip khoâng hieån thò. VIEÄC CHUAÅN BÒ CAÙC ÑOAÏN PHIM ÑEÅ IN Ñeå thieát laäp coâng vieäc in trong Flash Player, baïn coù theå thieát laäp caùc frame vaø caùc vuøng in trong caùc frame ñoù ñeå chuaån bò cho vieäc in sau naøy. Ñeå ngöôøi duøng coù theå ñieàu khieån vieäc in aán toát nhaát, baïn haõy nhôù nhöõng ñieàu sau ñaây khi baïn thieát laäp caùc ñoaïn phim vaø ñoaïn Movie Clip: Hieän chænh trang layout trong baát kyø frame naøo maø baïn seõ chæ ñònh ñeå thích hôïp cho thieát bò in. Flash Player in ra taát caû caùc ñoái töôïng, Symbol, aûnh Bitmap, khoái kyù töï vaø vuøng vaên baûn. Boä ñieàu khieån maùy in trong Flash Player söû duïng tab HTML thieát laäp Dimension (kích thöôùc), Scale (tæ leä), vaø Alignment (canh haøng) trong hoäp thoaïi Publish Settings. (choïn leänh File > Publish Settings ñeå môû). Baïn coù theå söû duïng caùc cheá ñoä naøy ñeå thieát laäp caùc ñieàu khieån cho vieäc in. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 274 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 Caùc frame ñöôïc choïn in ra khi chuùng xuaát hieän trong Symbol cuûa caùc ñoaïn Movie Clip. Baïn coù theå cho pheùp ngöôøi duøng in ra moät ñoaïn Movie Clip khoâng hieån thò trong trình duyeät baèng caùch thieát laäp thuoäc tính _visible laø false söû duïng baûng Actions. Vieäc thay ñoåi caùc thuoäc tính cuûa ñoaïn Movie Clip vôùi Action choïn laø Set Property, Tween (chuyeån ñoäng bieán ñoåi) baát kyø coâng cuï bieán ñoåi naøo cuõng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán vieäc in ñoaïn Movie Clip. Ñoái vôùi vieäc in ra ñoaïn Movie Clip, noù phaûi ôû trong vuøng Stage hoaëc vuøng laøm vieäc vaø phaûi coù moät teân Instance. Taát caû caùc thaønh phaàn ñoái töôïng phaûi ñöôïc naïp vaøo ñaày ñuû. Baïn coù theå duøng thuoäc tính _framesloaded hoaëc Action If Frame Is Loaded ñeå kieåm tra noäi dung in ra coù ñöôïc truy caäp hay khoâng . XAÙC ÑÒNH NHÖÕNG FRAME COÙ THEÅ IN Theo maëc ñònh, taát caû caùc frame xaùc ñònh trong Timeline coù theå in. Chaúng haïn nhö baïn coù theå muoán giôùi haïn soá löôïng frame coù theå in neáu baïn coù moät loaït hoaït caûnh chuyeån ñoäng daøi nhieàu frame. Baïn coù theå xaùc ñònh caùc frame ñaëc bieät trong caùc ñoaïn phim ñeå chæ in ra nhöõng frame ñoù, trong khi ñoù caùc frame khoâng xaùc ñònh seõ khoâng in ra. Baïn phaûi daùn nhaõn caùc frame xaùc ñònh in. Xaùc ñònh caùc frame in: 1. Môû hoaëc kích hoaït ñoaïn phim baïn muoán xuaát. 2. Neáu baûng Frame chöa hieån thò treân maøn hình, baïn haõy choïn treân trình ñôn Modify > Frame. 3. Choïn frame mong muoán trong Timeline baïn muoán thöïc hieän coâng vieäc in. 4. Trong baûng Frame, taïi muïc Label nhaäp vaøo kyù töï #p ñeå xaùc ñònh frame in ra. 5. Laëp laïi töø böôùc 3 ñeán böôùc 4 cho moãi frame baïn muoán xaùc ñònh ñeå in. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 275 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 XAÙC ÑÒNH VUØNG IN Theo maëc ñònh, vuøng Stage cuûa ñoaïn phim xaùc ñònh vuøng in. Baát kyø ñoái töôïng naøo naèm ngoaøi vuøng Stage seõ bò caét boû, khoâng ñöôïc in. Caùc ñoaïn phim taûi veà söû duïng kích thöôùc vuøng Stage rieâng, khoâng phaûi kích thöôùc Stage cuûa ñoaïn phim chính. Baïn coù theå thieát laäp 3 vuøng in khaùc nhau: Trong caû trình ñôn ngöõ caûnh Flash Player laãn Action Print Action, baïn coù theå xaùc ñònh ñöôøng hoäp vieàn ñeå taïo vuøng in cho taát caû caùc frame baèng caùch choïn moät ñoái töôïng trong moät frame ñeå taïo ñöôøng hoäp vieàn. Tuøy choïn naøy raát coù ích neáu baïn muoán in moät trang döõ lieäu ñaày ñuû cuûa moät Web banner (baêng roân). Vôùi Action Print, baïn coù theå duøng ñöôøng bieân hoäp gheùp laïi cuûa taát caû caùc frame coù theå in trong thanh thöôùc Timeline ñeå taïo vuøng in — ví duï, ñeå in ra nhieàu frame coù cuøng moät ñieåm khai baùo. Söû duïng ñöôøng bieân hoäp gheùp chung laïi sau ñoù choïn tuøy choïn Max trong tham soá Action Print. Vôùi Action Print, baïn coù theå thay ñoåi vuøng in cho moãi Frame, thay ñoåi kích thöôùc cuûa töøng ñoái töôïng ñeå thích hôïp vôùi vuøng in — ví duï, trong moãi Frame caùc ñoái töôïng coù kích thöôùc khaùc nhau phuû ñaày trang in. Thay ñoåi ñöôøng hoäp vieàn cho moãi Frame, söû duïng tuøy choïn Frame trong tham soá Action Print. Xaùc ñònh moät vuøng in: 1. Môû Frame cuûa ñoaïn phim baïn seõ thieát laäp ñeå in. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 276 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 2. Choïn moät Frame maø baïn chöa xaùc ñònh leänh Print baèng nhaõn Frame #p. Baïn coù theå choïn Frame tieáp theo sau moät Frame coù nhaõn #p. 3. Taïo moät ñoái töôïng trong vuøng Stage coù kích thöôùc in ra mong muoán. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå choïn moät Frame coù ñoái töôïng thích hôïp vôùi vuøng in ñeå duøng laøm ñöôøng bieân hoäp. 4. Choïn Frame trong thanh thöôùc Timeline coù ñoái töôïng baïn seõ duøng laøm ñöôøng bieân hoäp. 5. Neáu baûng Frame chöa hieån thò treân maøn hình, baïn haõy choïn treân trình ñôn Modify > Frame. 6. Trong baûng Frame, nhaäp vaøo kyù töï #b ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng ñöôïc choïn ñeå laøm ñöôøng bieân hoäp cho vuøng in. Baïn coù theå nhaäp vaøo chæ moät nhaõn #b treân Timeline, tuøy choïn naøy gioáng nhö vieäc choïn tuøy choïn Bounding laø Movie trong action Print trong muïc Action. THAY ÑOÅI MAØU NEÀN IN Flash Player in maøu neàn Background thieát laäp trong hoäp thoaïi Movie Properties. Baïn coù theå thay ñoåi maøu neàn chæ cho caùc Frame ñöôïc in baèng caùch ñaët moät ñoái töôïng maøu trong Layer thaáp nhaát cuûa Timeline ñöôïc in. Thay ñoåi maøu neàn in : 1. Ñaët moät ñoái töôïng toâ maøu phuû leân trong vuøng Stage trong Layer thaáp nhaát cuûa Timeline seõ in. 2. Choïn ñoái töôïng vaø choïn leänh Modify > Movie. Choïn moät maøu neàn in ra ngoaøi taïi hoäp maøu Background Color. Sau khi choïn maøu seõ laøm thay ñoåi treân maøu neàn Background cuûa toaøn ñoaïn phim bao goàm ñoaïn Movie Clip vaø ñoaïn phim naïp vaøo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 277 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 3. Choïn caùc tuøy choïn sau ñaây: Ñeå in ra maøu neàn cuûa ñoaïn phim, baûo ñaûm raèng Frame baïn chöùa ñoái töôïng ñöôïc xaùc ñònh ñeå in. Ñeå ñöôïc höôùng daãn theâm, baïn coù theå choïn muïc “Xaùc ñònh caùc Frame ñeå in”. Giöõ laïi moät maøu neàn khaùc cho caùc Frame khoâng ñöôïc in, laäp laïi böôùc 2 vaø 3 sau ñoù ñaët ñoái töôïng vaøo trong Layer thaáp nhaát treân thanh thöôùc Timeline trong caùc Frame chöa ñöôïc xaùc ñònh in ra. VOÂ HIEÄU HOAÙ COÂNG VIEÄC IN Neáu baïn muoán caùc Frame trong thanh thöôùc Timeline chính khoâng ñöôïc in ra, baïn coù theå daùn nhaõn teân cho Frame ñoù laø !#p ñeå taïo cho caùc Frame ñoù khoâng theå in ra ñöôïc. Vieäc daùn nhaõn moät Frame vôùi kyù hieäu laø !#p seõ laøm cho toaøn boä ñoaïn phim ñoù khoâng in ñöôïc vaø laøm môø leänh Print trong trình ñôn Flash Player. Ngoaøi ra baïn coù theå loaïi boû trình ñôn trong Flash Player. Neáu baïn loaïi boû coâng vieäc in, baïn coù theå vaãn coøn in caùc Frame duøng leänh Print trong trình duyeät. Vì leänh naøy laø moät thuoäc tính cuûa trình duyeät vì vaäy baïn khoâng theå ñieàu khieån hoaëc duøng Flash xoaù noù ñöôïc. Laøm voâ hieäu hoaù vieäc in trong trình ñôn Flash Player baèng caùch laøm môø leänh Print: 1. Môû hoaëc kích hoaït ñoaïn phim baïn muoán xuaát. 2. Neáu baûng Frame chöa hieån thò treân maøn hình, baïn haõy choïn treân trình ñôn Modify > Frame ñeå hieån thò noù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 278 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 12 3. Choïn keyframe ñaàu tieân trong Timeline. 4. Trong baûng Frame, nhaäp vaøo muïc Label vôùi kyù töï !#p ñeå xaùc ñònh Frame ñoù khoâng ñöôïc in. Baïn chæ caàn xaùc ñònh nhaõn !#p ñeå laøm môø leänh Print trong trình ñôn. Chuù yù : Laàn löôït baïn choïn moät frame troáng vaø daùn nhaõn vôùi kyù töï #p ñeå ngaên chuùng khoâng cho in ra trong trình ñôn Flash Player. Laøm maát khaû naêng in ra baèng caùch loaïi boû trình ñôn trong Flash Player: 1. Môû hoaëc kích hoaït ñoaïn phim baïn muoán xuaát. 2. Choïn treân trình ñôn File > Publish Settings. 3. Choïn tab HTML vaø choïn laïi Display Menu. 4. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. THEÂM VAØO MOÄT ACTION PRINT Baïn coù theå theâm vaøo moät Action Print cho moät nuùt hoaëc caùc ñoái töôïng khaùc trong ñoaïn phim ñeå cho pheùp ngöôøi duøng in ñoaïn phim naøy. Baïn coù theå gaùn Action Print cho Button, Frame hoaëc ñoaïn Movie Clip. Neáu baïn gaùn moät Action Print cho moät Frame, Action ñoù seõ thöïc hieän khi ñaàu playhead chaïy ñeán Frame ñaõ xaùc ñònh. Action Print cho pheùp baïn in caùc Frame trong nhöõng ñoaïn Movie Clip khaùc ngoaøi caùc Frame treân thanh thöôùc Timeline. Moãi Action Print chæ thieát laäp moät coâng vieäc in treân Timeline nhöng Action seõ cho pheùp baïn xaùc ñònh soá Frame trong Timeline ñeå in. Neáu baïn gaén nhieàu Action Print cho moät nuùt hoaëc moät Frame, hoäp thoaïi Print xuaát hieän cho moãi Action ñoù thöïc hieän. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 279 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2