intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế và nguyên lý chung của phần cứng ngoài của bộ vi xử lý và bộ nhớ qua hệ thống mạch Z80 p6

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
3
download

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế và nguyên lý chung của phần cứng ngoài của bộ vi xử lý và bộ nhớ qua hệ thống mạch Z80 p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình thiết kế và nguyên lý chung của phần cứng ngoài của bộ vi xử lý và bộ nhớ qua hệ thống mạch z80 p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình thiết kế và nguyên lý chung của phần cứng ngoài của bộ vi xử lý và bộ nhớ qua hệ thống mạch Z80 p6

  1. Luaän vaên toát nghieäp BAÉT ÑAÀU CAÁT AF,BC,DE,HL VAØO STACK DPMASK =1 HIEÅN THÒ HOTTIME ÑÒA CHÆ Y PHAÛI PHÍM “+” HOTTIME KEÁ SAU N ÑÒA CHÆ Y PHAÛI PHÍM “-“ HOTTIME KEÁ TRÖÔÙC N Y PHAÛI PHÍM “DEL” XOÙA HOTTIME N Y PHAÛI PHÍM “OK” DPMASK = 0 N Y ÑAËT 1 PHAÛI PHÍM “Ins” HOTTIME MÔÙI HIEÅN THÒ THÔØI GIAN THÖÏC N HOÀI PHUÏC CAÙC THANH GHI KEÁT THUÙC Hình 30 : LÖU ÑOÀ TOÅNG QUAÙT CHÖÔNG TRÌNH HOTTIME Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  2. Luaän vaên toát nghieäp Chöông trình Hottime seõ xöû lí caùc phím: Ins, +, -, Del/Date vaø phím OK ñeå giuùp ngöôøi söû duïng ñieàu khieån ba chöùc naêng treân. Khi chöông trình ñöôïc goïi, maëc nhieân seõ laø cheá ñoä thöïc hieän chöùc naêng Review vaø Delete, caùc phím aán nhö sau:  “+” : Hieån thò Hottime keá sau (khoâng hieån thò quay voøng).  “-“ : Hieån thò Hottime keá tröôùc (khoâng hieån thò quay voøng)  “Del”: Xoùa Hottime hieän haønh (ñang ñöôïc hieån thò).  “Ins” : Ñaët 1 Hottime môùi.  “OK”: Thoaùt. Neáu trong baûng coù Hottime thì Hottime ñaàu tieân seõ ñöôïc hieån thò khi chöông trình ñöôïc goïi. Coøn baûng Hottime roãng thì maïch hieån thò seõ taét (caùc Led 7 ñoaïn hieån thò giôø, phuùt ôû traïng thaùi Blank) vaø khi aán phím “+” hay “-“ maïch hieån thò vaãn taét. Neáu khoâng coù Hottime naøo trong baûng (caùc Led 7 ñoaïn hieån thò giôø, phuùt ôû traïng thaùi Blank), khi aán phím “Del” thì xuaát hieän thoâng baùo loãi do chöông con Error thöïc hieän. Khi xoùa Hottime xong, chöông trình seõ hieån thò laïi Hottime ñaàu tieân trong baûng. Khi ñaët 1 Hottime môùi: Neáu trong baûng ñaõ ñuû 10 Hottime chöông trình seõ duøng chöông trình con Error ñeå baùo loãi, aán “OK” ñeå boû loãi. Neáu trong baûng coøn Hottime roãng, chöông trình Hottime seõ goïi chöông trình con Keypro ñeå ngöôøi söû duïng duøng baøn phím choïn giôø, phuùt cho Hottime môùi. Tröôùc khi goïi Keypro, chöông trình Hottime phaûi xaùc ñònh ñòa chæ ñaët Hottime môùi ñeå truyeàn cho Keypro. Ngöôøi söû duïng duøng baøn phím theo quy ñònh cuûa chöông trình Keypro ñeå ñaët Hottime môùi. Khi thoaùt khoûi Keypro chöông trình tieáp tuïc ghi maõ chuoâng cho Hottime (0B7h) vaø trôû veà chöùc naêng preview vaø hieån thò Hottime vöøa caøi ñaët. Ñeå traùnh vieäc hieån thò thôøi gian thöïc do chöông trình RTP thöïc hieän, phaûi ñaët maët naï DPMASK=1 ñeå che hieån thò ôû ñaàu chöông trình Hottime vaø boû maët naï DPMASK = 0 ôû cuoái chöông trình Hottime ñeå cho pheùp RTP hieån thò thôøi gian thöïc trôû laïi.  Löu ñoà chi tieát Löu ñoà tieát chöông trình Hottime veõ ôû hình sau: Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  3. Luaän vaên toát nghieäp BAÉT ÑAÀU C AÁT AF, BC, DE, HL VAØO STACK DPMASK = 1 ÑÒA CHÆ ÑAÀU BAÛNG HOTTIME HIEÅN THÒ HOTTIME (HT) READKEY ÑOÏC BAØN PHÍM Y N Y ÑÒA CHÆ HT CUOÁI ? P HAÛI PHÍM “+”? HT SAU N N Y Ñ/C HT HT ÑAÀU ? PHAÛI “-“ ? XOÙA HT TRÖÔÙC N Y Y Y N COÙ HT ? PHÍM “DEL” ? BAÙO LOÃI N Y PHÍM “OK” ? N READKEY N DPMASK = 0 PHÍM “Ins” ? Y Y BAÙO LOÃI Ñ UÛ 10 HT ? H IEÅN THÒ THÔØI GIAN THÖÏC N PHUÏC HOÀI CAÙC THANH GHI ÑÒA CHÆ HT MÔÙI KEYPRO KEÁT THUÙC GHI MAÕ CHUOÂNG Hình 31 : LÖU ÑOÀ CHI TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH HOTTIME Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  4. Luaän vaên toát nghieäp 3.3.5- Chöông trình SKIPTIME.  Moâ taû chöông trình: Chöông trình Skiptime töông töï nhö Hottime phuïc vuï 3 chöùc naêng veà Skiptime : Xem Skiptime coù trong baûng, xoùa Skiptime vaø ñaët Skiptime. Chöông trình seõ ñöôïc ñaët taïi ñòa chæ 0028h trong vuøng nhôù ñeå phuïc vuï cho ngaét INT mode 0. Veà hoaït ñoäng hoaøn toaøn gioáng chöông trình Hottime nhöng Skiptime khoâng caàn ñaët maõ chuoâng , ñòa chæ ñaàu baûng Skiptime laø 1028h vaø moãi Skiptime coù 2 byte. Löu ñoà toång quaùt hoaøn toaøn gioáng nhö löu ñoà toång quaùt cuûa chöông trình Hottime.  Löu ñoà chi tieát: Löu ñoà chi tieát chöông trình Skiptime gioáng nhö cuûa Hottime, ñöôïc veõ ôû hình sau: Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  5. Luaän vaên toát nghieäp BAÉT ÑAÀU CAÁT AF, BC, DE, HL VAØO STACK DPMASK = 1 ÑÒA CHÆ ÑAÀU BAÛNG SKIPTIME (ST) HIEÅN THÒ SKIPTIME READKEY Y ÑOÏC BAØN PHÍM N Y ÑÒA CHÆ ST CUOÁI ? PHAÛI PHÍM “+”? ST SAU N N Y Ñ/C ST ST ÑAÀU ? PHAÛI “-“ ? XOÙA ST TRÖÔÙC N Y Y Y N PHÍM “DEL” ? COÙ ST ? BAÙO LOÃI N Y PHÍM “OK” ? N READKEY N DPMASK = 0 PHÍM “Ins” ? Y Y BAÙO LOÃI ÑUÛ 10 ST ? H IEÅN THÒ GIÔØ PHUÙT THÖÏC N PHUÏC HOÀI CAÙC THANH GHI ÑÒA CHÆ ST MÔÙI KEYPRO KEÁT THUÙC Hình 32 : LÖU ÑOÀ CHI TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH SKIPTIME Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  6. Luaän vaên toát nghieäp 3.3.6- Chöông trình con DIPLAY:  Moâ taû chöông trình: Ñeå coù theå hieån thò Thöù – Giôø – Phuùt - Giaây treân led 7 ñoaïn ôû daïng soá thaäp phaân, ta caàn bieán ñoåi döõ lieäu thôøi gian ôû daïng soá HEX sang BCD. Muïc ñích cuûa vieäc bieán ñoåi naøy laø ñeå chæ caàn thöïc hieän vieäc so saùnh thôøi gian thöïc taïo ra töø 0 ñeán 9 thay vì phaûi so saùnh töø 0 ñeán 59. Döõ lieäu thôøi gian thöïc naèm trong 4 byte 1004h, 1005h, 1006h,1007h ñöôïc vieát sang vuøng ñeäm goàm 4 byte 1050h, 1051h,1052h,1053h töông öùng tröôùc khi bieán ñoåi töø HEX sang BCD ñeå hieån thò. Qua khaûo saùt cuï theå 60 giaù trò ñaàu cuûa soá HEX töø 0h ñeán 3Bh, töông öùng vôùi soá BCD coù giaù trò töø 0 ñeán 59 ngöôøi vieát thaáy coù qui luaät bieán ñoåi nhö sau: HEX GIA SOÁ BCD HEX GIA SOÁ BCD 00 00 1E 30 01 01 1F 31 02 02 20 32 03 03 21 33 04 04 22 34 05 + 00h 05 23 + 12h 35 06 06 24 36 07 07 25 37 08 08 26 38 09 09 27 39 0A 10 28 40 0B 11 29 41 0C 12 2A 42 0D 13 2B 43 0E 14 2C 44 0F + 06h 15 2D + 18h 45 10 16 2E 46 Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  7. Luaän vaên toát nghieäp 11 17 2F 47 12 18 30 48 13 19 31 49 14 20 32 50 15 21 33 51 16 22 34 52 17 23 35 53 18 24 36 54 19 + 0Ch 25 37 + 1Eh 55 1A 26 38 56 1B 27 39 57 1C 28 3A 58 1D 29 3B 59 Caùch khôûi taïo 8279: LD HL,2001h LD (HL),00000000B ; Hieån thò 8 kí töï loái vaøo traùi LD (HL),00100101B ; Chia taàn soá xung clock ôû ngoõ vaøo chaân soá 3 cho 5 Löu ñoà chöông trình hieån thò. Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  8. Luaän vaên toát nghieäp BAÉT ÑAÀU CAÁT AF, BC, DE, HL VAØO STACK ÑÒA CHÆ LED THÖÙ - 1 INC HL ÑÒA CHÆ LED GIAÂY +1 ? LD A,(HL) HOÀI PHUÏC AF, BC, DE,HL A < 0Ah ? KEÁT THUÙC A < 14h ? A A+06h A < 1Eh ? A A + 0Ch A < 28h ? A A + 12h A < 32h ? A A + 18h A < 3Ch ? A A + 1Eh HIEÅN THÒ Hình 33 : LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH DISPLAY Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  9. Luaän vaên toát nghieäp 3.3.7- Chöông trình con KEYPRO:  Moâ taû chöông trình : Caùc chöùc naêng Settime, ñaët Hottime/Skiptime caàn söû duïng baøn phím ñeå thay ñoåi giôø, phuùt ñeán giaù trò mong muoán vaø quan saùt Giôø Phuùt ñang thay ñoåi treân maøn hình. Chöông trình con KEYPRO nhaèm phuïc vuï yeâu caàu chung ñoù. KEYPRO seõ xöû lyù caùc toå hôïp phím “Ins_+”, “Ins_ -“ ,“Del/Date _ +”, “Del/Date _ -“ vaø caùc phím “+”, “-“,”OK”. Moãi phím khi aán seõ taïo ra 1 giaù trò vaø thöïc hieän 1 chöùc naêng cho trong baûng sau: PHÍM GIAÙ TRÒ CHÖÙC NAÊNG Date_+ 0Edh Taêng thöù Date_- 0EBh Giaûm thöù Ins_+ 0FCh Taêng giôø Ins_- 0FAh Giaûm giôø + 0FDh Taêng phuùt _ 0FBh Giaûm phuùt OK 0F7h Löu Giôø Phuùt vaø thoaùt Baûng 8: CHÖÙC NAÊNG VAØ GIAÙ TRÒ CAÙC PHÍM Löu yù: Caùc toå hôïp phím: ”Date_+” vaø “Date_-“, “Ins_+” vaø “Ins_-“ ñöôïc taïo ra do aán phím “+” hay ”-“ trong khi aán vaø giöõ phím “Ins”, “Date”. Vì baøn phím ñöôïc thieát keá nhö laø vuøng nhôù coù ñòa chæ töø 4000h ñeán 4FFFh neân khi ñoïc baøn phím, chöông trình con KEYPRO thöïc hieän leänh ñoïc boä nhôù taïi ñòa chæ 4000h hay lôùn hôn (giôùi haïn trong vuøng nhôù cho pheùp) vôùi chu kyø khoaûng 175mS. Khoaûng thôøi gian ñoù laø ñuû ñeå choáng doäi cho phím ñöôïc aán ñoàng thôøi ñeå quan saùt ñöôïc Giôø Phuùt ñang thay ñoåi lieân tuïc khi ngöôøi söû duïng aán vaø giöõ phím “+” hay “-“. Moãi khi coù phím ñöôïc aán (ngoaïi tröø phím” OK”) nghóa laø thöù, giôø, phuùt ñaõ coù söï thay ñoåi, KEYPRO seõ nhôø chöông trình con DISPLAY hieån thò giôø phuùt ñaõ thay ñoåi. Chöông trình trieäu goïi KEYPRO phaûi truyeàn cho KEYPRO ñòa chæ boä nhôù ñeå ghi giôø phuùt ñaõ thay ñoåi, ñòa chæ naøy phaûi ñaët trong thanh ghi HL.  Löu ñoà chi tieát: Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
  10. Luaän vaên toát nghieäp B AÉT ÑAÀU C AÁT BC VAØO STACK HIEÅN THÒ THÔÙI GIAN ÑANG THAY ÑOÅI ÑOÏC B AØN PHÍM LAÁY BC TÖØ STACK Y Y TAÊNG THÖÙ ? THÖÙ + 1 THÖÙ = 9 ? THÖÙ = 2 N N Y Y GIAÛM THÖÙ ? THÖÙ – 1 THÖÙ = 1 ? THÖÙ = 8 N N Y Y TAÊNG GIÔØ ? GIÔØ + 1 GIÔØ = 24 ? GIÔØ = 0 N N Y Y GIAÛM GIÔØ ? Giôø -1 GIÔØ = - 1 ? GIÔØ = 23 N N Y Y TAÊN G PHUÙT ? PHuùTù + 1 PhùuùT = 60 ? PhuùT = 0 N N Y Y GIAÛM PHUÙT ? PhuùT –1 PhuùT = -1 ? PhuùT = 59 N N N PHAÛI OK ? Y GHI THÔØI GIAN THÖÏC VAØO BOÄ NHÔÙÙ KEÁT THUÙC Hình 34 : LÖU ÑOÀ CHI TEÁT CHÖÔNG TRÌNH KEYPRO Heä thoáng baùo giôø töï ñoäng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2