intTypePromotion=1
ADSENSE

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

301
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu hỏi mà nhà nghiên cứu phải trả lời để đạt tới kết luận nghiên cứu một cách thỏa mãn về câu hỏi nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  1. Phương pháp Nghiên c u Quá trình nghiên c u Chng 3 • Quá trình nghiên c u QUÁ TRÌNH NGHIÊN C U Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn 3-1 3-2 Th b c câu h i nghiên c u Th b c câu h i nghiên c u-qu n lý 6. Quy t ñ nh qu n lý Quy t ñ nh qu n tr 6 V i k t qu tìm th y, phương án hành ñ ng nào ñư c ki n ngh ? 5 5. Các câu h i ño lư ng Nh ng câu Nên h i và quan sát nh ng gì ñ có ñư c h i ño lư ng thông tin c n thi t cho nhà qu n tr ? 4. Các câu h i ñi u tra, khám phá 3. Các câu h i nghiên c u Nh ng câu h i ñi u tra 4 Nhà qu n tr c n bi t nh ng gì ñ có ñư c ch n l a t t nh t t nh ng phương án hành ñ ng s n có? 2. Các câu h i qu n lý 1. Tình th khó khăn trong qu n lý Câu h i nghiên c u 3 Nh ng phương án hành ñ ng h p lý nào có s n ñ nhà qu n tr ñi u ch nh nh ng v n ñ hay t n d ng cơ h i và nh ng gì nên ñư c xem xét? Câu h i qu n lý 2 Nhà qu n tr có th lo i b nh ng tri u ch ng không t t như th nào? Nhà qu n tr có th l i d ng nh ng cơ h i m t cách hoàn h o như th nào? Tình th khó khăn trong 1 Nh ng tri u ch ng nào khi n nhà qu n tr quan tâm? Tác ñ ng nào c a môi trư ng t o ra l i ích cho nhà qu n tr ? qu n lý 3-3 3-4 Làm vi c v i th b c nghiên c u Làm vi c v i th b c nghiên c u Tình th khó khăn trong qu n lý Các lo i câu h i qu n lý Nh ng tri u ch ng c a m t v n ñ th c s Ch n l a m c tiêu Nh n d ng các tình th khó khăn là không T o ra và lư ng giá các gi i pháp khó, tuy nhiên ch n ra m t ñi m ñ chú tr ng X lý s c ho c ki m soát tình hu ng vào ñó có th là r t khó khăn 3-5 3-6 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 1
  2. Phương pháp Nghiên c u Làm vi c v i th b c nghiên c u Hình thành Câu h i Nghiên c u 1. Khám phá tình th khó khăn trong qu n lý 1a. Khám phá Hoàn thi n câu h i nghiên c u Trong giai ño n này b n xem xét nh ng ngu n thông tin ph bi n và ph ng v n nh ng ngư i ðánh giá các khái ni m và các khái ni m nghiên c u gi thông tin ñ hi u tình th khó khăn trong qu n lý, Phân nh các câu h i nghiên c u thành các câu h i không ch là tri u ch ng c p ñ hai, c p ñ ba Làm rõ các gi thi t thông qua các ki m ñ nh ch t 2. Xác ñ nh 2a. Khám phá M c ñích c a giai ño n này là lư ng câu h i qu n lý làm rõ nh ng hành ñ ng qu n lý có th ñư c Xác ñ nh xem b ng ch ng nào s tr l i nh ng câu th c hi n ñ gi i quy t tình th khó khăn trong qu n lý. Giai ño n này thư ng liên quan ñ n h i nghiên c u khác nhau và các gi thi t ph ng v n v i ngư i gi thông tin, ñ ng não v i nh ng chuyên gia và nh ng k thu t Xác ñ nh ph m vi nghiên c u nghiên c u khác 3. Xác ñ nh nh ng câu h i nghiên c u 3-7 3-8 Ngu n: Cooper & Schindler, “Business Research Methods”, McGraw Hill, 2003, pp67 Làm vi c v i th b c nghiên c u Làm vi c v i th b c nghiên c u Các câu h i ñi u tra, khám phá Các câu h i v ño lư ng Nh ng câu h i mà nhà nghiên c u ph i Các câu h i chúng ta dùng ñ h i ho c tr l i ñ ñ t t i k t lu n nghiên c u m t thu th p thông tin t ñ i tư ng nghiên c u cách th a mãn v câu h i nghiên c u 3-9 3-10 Các quá trình khác trong th b c nghiên c u 1 T i sao doanh s bán c a chúng ta l i t t d c t i mi n Nam và ðông Nam? T i sao chúng ta l i th t thu t i Tây Nam, Tây và Trung Tây? Khám phá Chúng ta có th c i thi n doanh s bán t i kh c Nam và Tây B c như th nào? 2 Nh ng phát tri n g n ñây Chúng ta có nên gi i thi u h th ng ñ bù thi t h i d a trên hoa h ng khuy n khích bán hàng 2% thông qua h n ng ch cho ngư i bán t i mi n Nam và ðông B c hay m t ph n Nh ng d ñoán b i nh ng s li u v nh ng 3 l i nhu n 5% tăng thêm cho nh ng vùng có doanh s tăng 10% (ñư c chia s m t cách h p lý gi a nh ng ngư i bán trong khu v c) hay không? Chúng ta có nên h tr phân vi n c nh c a công ngh ph i t i mi n Nam và ðông Nam hay không? Chúng ta có nên gia tăng m c ñ qu ng cáo t i nh ng nơi ñó hay không? Chúng ta có ñánh m t nh ng ngư i bán hàng xu t s c t i mi n Nam và ðông B c hay Nh n d ng nh ng ngư i tham gia, ho c có không n u chúng ta th c hi n chính sách ñ n bù trên? S gia tăng có th m c ñ tho liên quan ñ n lĩnh v c nghiên c u 4 mãn c a ngư i tiêu dùng t i khu v c ñó ra sao? Doanh s bán trong tương lai ñ i v i nh ng ngư i tiêu dùng hi n t i s m t có th là bao nhiêu? Vui lòng ñánh giá m c ñ quan tâm c a b n ñ i v i m i k t qu sau ñây n u nhà Quan tâm t i nh ng thành công và th t b i qu n lý thay ñ i ch ñ ñ n bù ñ i v i h th ng d a trên hoa h ng so sánh v i h c a nh ng ngư i khác trong lĩnh v c này 5 th ng d a trên m c lương hi n t i. ð i v i m i k t qu , cho m t con s t 1 ñ n 7 v i: 7 = r t quan tâm; 4 = trung l p; 1 = không quan tâm gì c • Thi u d báo ñ i v i vi c thanh toán hàng tháng • Gia tăng ñ n bù n i b ñ i v i khía c nh bán hàng 3-11 • Gi m th i gian trì hoãn nh ng d ch v mà ngư i tiêu dùng c n 3-12 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 2
  3. Phương pháp Nghiên c u Nh ng v n ñ trong quá trình nghiên c u Thi t k Nghiên c u • H i ch ng k thu t “yêu thích” • Ch n l a m t thi t k nghiên c u t • S không ñ y ñ c a h th ng thông tin các phương pháp, k thu t, th t c, và hi n h u phương pháp ch n m u • Nh ng câu h i không th nghiên c u • Thi t k ch n m u: xác ñ nh ñám ñông, • Nh ng v n ñ qu n tr không ñư c ñ nh c m u, cách l y m u nghĩa rõ ràng • Nh ng nghiên c u v i ñ ng cơ chính tr 3-13 3-14 Phân b Ngu n l c và Ngân sách Các Phương pháp Lư ng giá • Ch d n cho ho ch ñ nh ngân sách • D a trên giá tr nh ng nghiên c u ñã làm – Ho ch ñ nh d án • Lư ng giá trư c khi ti n hành nghiên c u – Thu th p thông tin • Phân tích các ch n l a – Phân tích, di n gi i, và báo cáo • Lý thuy t quy t ñ nh • Các cách l p ngân sách – Theo kinh nghi m (% theo…) – Ngân sách ho t ñ ng và nghiên c u c a t ng phòng ban – Cho t ng công vi c c th 3-15 3-16 Quá trình ñ xu t nghiên c u N i dung c a ð cương Nghiên c u Câu h i nghiên c u Xem l i câu h i Ra quy t ñ nh • Trình bày câu h i nghiên c u ðánh giá giá tr qu n lý và ngân sách Chi phí cao hơn giá tr không c n • Mô t ng n g n phương pháp nghiên c u nghiên c u Giá tr cao hơn chi phí • Ki m ñ nh th (Pilot Testing) Xem l i ñ cương Phát tri n ñ cương • Thu th p thông tin nghiên c u • Chu n b , t ch c thông tin Thông qua Ra quy t ñ nh qu n lý • Phân tích thông tin và gi i thích thi t k và ngân sách không c n T ch i nghiên c u • Báo cáo k t qu nghiên c u Phê chu n Th c hi n thi t k nghiên c u 3-17 3-18 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 3
  4. Phương pháp Nghiên c u Thu th p Thông tin Bư c cu i cùng trong nghiên c u ðư c ñ c trưng b i • Phân tích d li u, thông tin ð khái quát • Báo cáo các k t qu nghiên c u M c ñ có th th m tra – M t tóm t t cho qu n lý S khó n m b t và ñ chính xác – T ng quan v nghiên c u ð g n gũi, liên quan t i hi n tư ng – Các chi n lư c th c hi n cho các ki n ngh Các d ng thông tin – Các ph l c Thông tin th c p Thông tin sơ c p 3-19 3-20 Tóm t t 3-21 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=301

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2