intTypePromotion=1

Quá trình phục hồi rừng sau nương rãy và sau khai thác kiệt tại huyện sông Mã, tỉnh Sơn La

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
24
lượt xem
2
download

Quá trình phục hồi rừng sau nương rãy và sau khai thác kiệt tại huyện sông Mã, tỉnh Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay các khu vực rừng khoanh nuôi sau khai thác kiệt và sau khai thác nương rẫy tại Sông Mã đang ở những giai đoạn phục hồi khác nhau. Nghiên cứu quá trình tái sinh phục hồi tự nhiên của các trạng thái thảm thực vật là rất quan trọng vì nó cung cấp những dẫn liệu khoa học để đề ra biện pháp kỹ thuật lâm sinh cần thiết trong lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình phục hồi rừng sau nương rãy và sau khai thác kiệt tại huyện sông Mã, tỉnh Sơn La

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI RỪNG SAU NƢƠNG RÃY VÀ SAU KHAI THÁC<br /> KIỆT TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA<br /> NGUYỄN THỊ QUYÊN<br /> <br /> Uỷ<br /> <br /> Mặt ậ T Q ố Việ N<br /> <br /> h ệ S g Mã<br /> VŨ THỊ LIÊN<br /> <br /> T<br /> <br /> g<br /> <br /> i họ T<br /> <br /> ắ<br /> <br /> NGUYỄN VĂN SINH<br /> <br /> Việ Si h hái<br /> Kh họ<br /> <br /> Việ H<br /> T<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ở<br /> ứ<br /> ,<br /> <br /> Sơ L<br /> ủ ế<br /> ừ<br /> ứ<br /> ,<br /> N<br /> ầ<br /> ậ<br /> ư<br /> ứ<br /> ư<br /> ơ<br /> ỷ ệ M<br /> ,<br /> ă , ậ<br /> ư<br /> ố<br /> ,<br /> ế, ố ầ ư<br /> ệ<br /> ă Hệ<br /> ừ<br /> ươ<br /> ẫ<br /> S<br /> M<br /> ở<br /> ồ<br /> ồ<br /> ủ<br /> ậ<br /> ẫ ệ<br /> ọ<br /> ệ<br /> ỹ<br /> ậ<br /> ầ<br /> <br /> ừ<br /> ậ<br /> <br /> ì ,<br /> ì<br /> <br /> ắ,<br /> L<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ồ ừ<br /> N<br /> ọ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ồ<br /> ệ<br /> ứ<br /> <br /> ì<br /> <br /> ì<br /> <br /> ệ S<br /> <br /> T i g ê i h ậ,<br /> C g ghệ Việ N<br /> <br /> M , ỉ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> I. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối ƣợng nghiên cứ<br /> ồ<br /> <br /> -<br /> <br /> ậ<br /> ă , -<br /> <br /> ă ,<br /> <br /> -<br /> <br /> ươ<br /> ă<br /> <br /> ẫ (SNR)<br /> ≥<br /> ă<br /> <br /> ệ (SKTK)<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ×<br /> ×<br /> ơ ,<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2. Phƣơng pháp nghiên cứ<br /> Ở<br /> <br /> ỗ<br /> <br /> ỗ<br /> ,<br /> <br /> 1,3 ≥<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ồ<br /> ỗ<br /> <br /> T<br /> ư<br /> <br /> ẩ<br /> ẩ ậ<br /> ọ Hvn<br /> <br /> ố<br /> <br /> 2<br /> <br /> (<br /> 2<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ,<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> )<br /> <br /> ố ệ<br /> <br /> II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. S<br /> <br /> nƣơng ẫ<br /> <br /> Đ<br /> trong b<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ẫ ở<br /> <br /> ư<br /> <br /> ì<br /> g1<br /> <br /> Đặc điể<br /> Nhóm<br /> dạng<br /> ống<br /> T<br /> ươ<br /> <br /> Nă<br /> Cấ<br /> Số<br /> Đ<br /> <br /> phục<br /> hồi<br /> <br /> hả<br /> <br /> hực ậ ái inh<br /> <br /> nƣơng ẫy<br /> <br /> 4-6<br /> <br /> 9 - 11<br /> <br /> 14 - 16<br /> <br /> 20<br /> <br /> 28<br /> Cop 2<br /> <br /> 35<br /> Cop 2<br /> <br /> 22<br /> Cop 3<br /> <br /> 18<br /> Sol<br /> <br /> úc<br /> ậ<br /> <br /> 1613<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> Số<br /> Đ<br /> Mậ<br /> <br /> H≥<br /> <br /> 42<br /> 0,4<br /> 4574<br /> 1,5- 1,8<br /> 39<br /> 0,2<br /> 356<br /> 6,4<br /> 6,7<br /> 19<br /> <br /> ủ<br /> (m)<br /> <br /> ỗ<br /> D1,3 ≥ cm<br /> Dây leo<br /> <br /> Số<br /> Đ<br /> Mậ<br /> <br /> ủ<br /> (m)<br /> (cm)<br /> <br /> Đườ<br /> Số<br /> <br /> 1.1. G<br /> <br /> 48<br /> 0,4<br /> 5874<br /> 1,7- 2,5<br /> 45<br /> 0,3<br /> 467<br /> 8,5<br /> 8,8<br /> 22<br /> <br /> 36<br /> 0,2<br /> 4293<br /> 1,5- 1,9<br /> 55<br /> 0,4<br /> 937<br /> 14,5<br /> 15,6<br /> 12<br /> <br /> 32<br /> 0,1<br /> 3155<br /> 1,4- 1,7<br /> 52<br /> 0,5<br /> 783<br /> 17,6<br /> 20,5<br /> 7<br /> <br /> o n 4-6 năm<br /> <br /> T<br /> <br /> ậ<br /> ồ, ố<br /> ư<br /> ọ G<br /> ọ H<br /> (P<br /> )<br /> ố<br /> ồ<br /> ư<br /> ế<br /> (Imperata cylindrica), Chè vè (Miscanthus sinensis),<br /> (Pseudechinolaena polystachya),<br /> Chít (Thysanolaena maxima),<br /> ọ T ầ ầ (E<br /> )<br /> ì<br /> ươ<br /> ẫ<br /> ư<br /> (Macaranga denticulata),<br /> (Mallotus apelta), Me<br /> ừ (Phyllanthus emblica), Ba bét (Mallotus barbatus), N<br /> ố<br /> ọ ư ọV<br /> (<br /> ), ọ L<br /> (L<br /> ), ọ Đậ (F<br /> ), ọ<br /> (M<br /> ), ọ X<br /> (M<br /> ), ọ T<br /> (M<br /> ),...<br /> ư<br /> <br /> ỗ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> :<br /> <br /> Ƣ hợp 1: Ràng ràng mít (Ormosia balansae) + T<br /> (Cratoxylum cochinchinense)<br /> +T ẩ<br /> (Aporosa dioica) + Mò (Cryptocarya chinensis) + Ngát (Gironniera subaequalis) +<br /> Đ<br /> ọ (Cratoxylum pruniflorum) Ư<br /> ổ ế ở Mườ S ,<br /> K ươ ,<br /> t<br /> S<br /> M , Y Hư<br /> Ƣ hợp 2: Vố<br /> ố (Schima wallichii) + M ừ<br /> (Phyllanthus emblica) + Ba soi<br /> (Macaranga denticulata) + Ngái (Ficus hirta) + R ắ (Phoebe pallida) Ư<br /> ủ ế<br /> ở Mườ<br /> , H ổ M , Nậ M , Mườ H .<br /> Ƣ hợp 3: H ắ<br /> (Wendlandia paniculata) + Màng tang (Litsea cubeba) + Sau sau<br /> (Liquidambar formosana) + T ẩ<br /> (Aporosa dioica), + M ừ (Phyllanthus emblica) Ư<br /> ở P ẩ , Nậ T .<br /> ậ<br /> <br /> ươ Tầ<br /> ,<br /> ườ<br /> ,<br /> Tầ<br /> ồ<br /> ủ<br /> ỗ, ậ<br /> ,<br /> ủ<br /> , ,<br /> ì<br /> , - ,<br /> ủ ế<br /> Sắ<br /> ừ<br /> (Pueraria montana), ì<br /> ỳ (Hewittia scandens), H<br /> ủ<br /> ắ<br /> (Streptocaulon juventas), L<br /> (Passiflora foetida), Đ<br /> (Hodgsonia macrocarpa), Dây<br /> ọ (Zehneria indica), T<br /> ươ<br /> ủ ế<br /> ọ H<br /> (P<br /> ), ọ<br /> (Cyperaceae),…<br /> ậ<br /> ỗ<br /> <br /> ,<br /> <br /> 1.2. G<br /> <br /> ầ<br /> ,<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ậ<br /> ỗ<br /> <br /> ủ ế<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ,<br /> ủ<br /> , Tầ<br /> Sau sau (Liquidambar formosana), Đ<br /> <br /> 1614<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ỗ, ầ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ì<br /> <br /> o n 9-11 năm<br /> <br /> T<br /> Tầ<br /> <br /> ườ<br /> ủ<br /> <br /> ồ ầ<br /> ỗ, ầ<br /> ầ<br /> ,<br /> ì<br /> ,<br /> , ườ<br /> ỗ ườ<br /> ầ<br /> ,<br /> ố<br /> ọ (Cratoxylum pruniflorum), ẻ<br /> <br /> ươ<br /> ư<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> (Castanopsis echidnocarpa), Vố<br /> ,<br /> ủ<br /> , , ậ<br /> ế ,<br /> ư<br /> ườ<br /> <br /> ố (Schima wallichii),<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> Tầ<br /> ì<br /> <br /> ,<br /> <br /> ừ ,<br /> <br /> :<br /> <br /> Ƣ hợp 1: Ba soi (Macaranga denticulata) + L<br /> ẹ (Peltophorum dasyrrhachis) + Mán<br /> ỉ (Archidendron clypearia) + M ừng (Phyllanthus emblica) + N<br /> (Bischofia javanica) Ư<br /> ổ ế ở<br /> P<br /> , Nậ T<br /> Ƣ hợp 2: Vố<br /> ố (Schima wallichii) + T ẩ<br /> (Aporosa dioica) + Sau sau (Liquidambar<br /> formosana) + Ràng ràng mít (Ormosia balansae) + Ngát (Gironniera subaequalis) Ư<br /> ở Mườ<br /> ,<br /> K ươ , Nậ M .<br /> Ƣ hợp 3: ọ ẹ (Dalbergia assamica) + ẻ<br /> xoan (Choerospondias axillaris) + T<br /> (Gironniera subaequalis) Ư<br /> ởP ẩ ,<br /> <br /> (Castanopsis echidnocarpa) + Lát<br /> (Cratoxylum cochinchinense) + Ngát<br /> Sơ.<br /> <br /> , ồ<br /> ủ ế<br /> ), ọ N (V<br /> ), ọ Đơ<br /> (M<br /> ), ọ Đậ (F<br /> (<br /> ), ọ T<br /> (A<br /> ), ọ L<br /> (P f<br /> (Cucurbitaceae),<br /> ư ủ<br /> (<br /> ), V<br /> ậ (<br /> j<br /> (E<br /> ) T<br /> ươ<br /> ẫ<br /> ủ ế<br /> ọH<br /> (P<br /> Cói (Cyperaceae) có 4 loài, họ A<br /> ,<br /> ứ<br /> ậ<br /> (<br /> <br /> 1.3. G<br /> <br /> o n 14-16 năm<br /> <br /> T<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ọ ủ<br /> ), ọ K<br /> ), ọ ầ<br /> ), V<br /> é<br /> )<br /> , ọ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ư<br /> ỗ ồ<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ủ ế<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ầ :<br /> <br /> ư<br /> ,<br /> ỗ<br /> ọ è (T<br /> ), ọ<br /> X<br /> ), ọ T ầ ầ (E<br /> ), ọ<br /> (M<br /> ), ọ T<br /> (M<br /> ), ọ<br /> (H<br /> ), ọ X<br /> (M<br /> ), ọ L<br /> (L<br /> ), ọ<br /> V<br /> (<br /> ), ọ Hồ<br /> (J<br /> ), ọ Đậ (F<br /> ), ọ ẻ (F<br /> )<br /> ườ<br /> Vố<br /> ố (Schima wallichii), Ràng ràng mít (Ormosia balansae), Thành<br /> (Cratoxylum cochinchinense), M<br /> ỉ (Archidendron clypearia), ẻ<br /> (Castanopsis echidnocarpa), Vàng anh (Saraca dives),<br /> ì<br /> ỗ<br /> ,<br /> ườ<br /> ,<br /> ,<br /> ủ<br /> ,<br /> ,<br /> (A<br /> <br /> ỗ, ầ<br /> ọ<br /> <br /> ủ<br /> ươ Tầ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> :<br /> <br /> Ƣ hợp 1: ọ ẹ (Dalbergia assamica) + ẻ<br /> (Castanopsis echidnocarpa) + Lát<br /> xoan (Choerospondias axillaris) + M<br /> ỉ (Archidendron clypearia) + L<br /> ẹ (Peltophorum<br /> dasyrrhachis).<br /> Ƣ hợp 2: Đ<br /> (Albizia lucidior) +<br /> (Mallotus paniculatus) + Lát xoan<br /> (Choerospondias axillaris) + L<br /> ẹ (Peltophorum dasyrrhachis) + Vàng anh (Saraca dives).<br /> Ƣ hợp 3: Vố<br /> ố (Schima wallichii) + Sau sau (Liquidambar formosana) + Ngát<br /> (Gironniera subaequalis) + L<br /> ẹ (Peltophorum dasyrrhachis) + ọ<br /> ẹ (Dalbergia<br /> assamica).<br /> T<br /> ầ<br /> ắ ầ<br /> ệ<br /> ố<br /> ỗ<br /> ế<br /> ư:<br /> Kháo vàng (Machilus bonii),<br /> ỉ (Parashorea chinensis), Lát hoa (Chukrasia tabularis),<br /> G ổ ươ (Paramichelia baillonii), Số ư<br /> , ậ<br /> ư<br /> ậ<br /> ồ - ,<br /> ậ<br /> ,<br /> ủ<br /> ,<br /> <br /> 1615<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> ỗ<br /> (A<br /> ư<br /> (<br /> <br /> ), K<br /> <br /> (<br /> <br /> ,<br /> <br /> ),<br /> <br /> ủ<br /> <br /> (<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ọ T<br /> ươ<br /> ), T<br /> <br /> ), T<br /> (A<br /> <br /> ọ R<br /> <br /> ),<br /> 1.4. G<br /> <br /> o n ≥ 20 năm<br /> <br /> T<br /> <br /> ậ<br /> ,<br /> ủ<br /> , , ừ<br /> ẫ<br /> ủ ế<br /> ầ ,<br /> ầ<br /> ệ ầ<br /> ừ A ủ<br /> ỗ<br /> ư<br /> ư<br /> Tầ<br /> ỗ<br /> ồ<br /> ủ ế<br /> ư<br /> ă<br /> ọV<br /> (<br /> ) ư<br /> Móng bò (Bauhinia racemosa), L<br /> ẹ (Peltophorum dasyrrhachis), Vàng anh (Saraca dives);<br /> ọL<br /> (L<br /> ) ưL<br /> ứ (Lindera tonkinensis), Kháo vàng (Machilus bonii);<br /> ọX<br /> (M<br /> ) ư G (Aphanamixis grandiflora), Tông dù (Toona sinensis), ọ T<br /> (M<br /> )<br /> ư Đ<br /> (Albizia lucidior), Xúa (Albizia odoratissima), M<br /> ỉ<br /> (Archidendron clypearia) N<br /> ố<br /> ọ ứ (<br /> ), ọ ẻ<br /> (F<br /> ), ọ N ọ<br /> (M<br /> ), ọ T<br /> (A<br /> ), ọ<br /> (E<br /> ), ọ<br /> (<br /> ),<br /> ắ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ườ<br /> <br /> :<br /> <br /> Ƣ hợp 1: L<br /> ẹ (Peltophorum dasyrrhachis) + M<br /> ố (Schima wallichii) + N<br /> (Bischofia javanica).<br /> <br /> ỉ (Archidendron clypearia) + Vố<br /> <br /> Ƣ hợp 2: Vố<br /> ố (Schima wallichii) + V<br /> ứ (Endospermum chinense) + Sau sau<br /> (Liquidambar formosana) + Ngát (Gironniera subaequalis).<br /> Ƣ hợp 3: Vố<br /> <br /> ố (Schima wallichii)<br /> <br /> ế<br /> <br /> ố ư<br /> , ườ<br /> ầ<br /> ,<br /> ậ<br /> ậ<br /> ,<br /> ọ<br /> (R<br /> )<br /> ư<br /> pedunculata),<br /> ố<br /> ọ Đỗ<br /> yế<br /> ọ T<br /> (A<br /> (Dioscoreaceae), T<br /> ươ ọ<br /> (Z<br /> ), ọ R (A<br /> ),<br /> <br /> ỗ<br /> <br /> Ở<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ì<br /> <br /> ỗ<br /> <br /> ,<br /> ủ<br /> <br /> ươ<br /> <br /> Quá trình tái sinh trên<br /> ẽ X ư<br /> ế ổ<br /> ổ<br /> ư<br /> <br /> ở<br /> <br /> ư<br /> <br /> ế<br /> <br /> ư<br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> H ổ K<br /> <br /> (Mườ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ủ<br /> <br /> )<br /> <br /> ,<br /> Tầ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ư ,<br /> , ậ<br /> , -1,7<br /> T<br /> ầ<br /> ườ<br /> (Euodia lepta), ưở<br /> (Acronychia<br /> (E<br /> ), ọ Đậ (F<br /> )<br /> ủ<br /> ), ọ Đậ (F<br /> ), ọ ủ<br /> ọH<br /> (P<br /> ), ọ Gừ<br /> ậ<br /> ứ S<br /> ì<br /> <br /> ẫ<br /> <br /> ừ<br /> ầ<br /> <br /> ă<br /> ồ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ế<br /> <br /> ă<br /> ,ư<br /> , ố<br /> <br /> ờ ố<br /> <br /> ế<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ,<br /> ư,...<br /> <br /> 2. Sau kh i hác kiệ<br /> Đ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> SKTK<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ồ ừ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ì<br /> <br /> b<br /> g2<br /> Đặc điể<br /> Nhóm<br /> dạng ống<br /> <br /> 1616<br /> <br /> Nă<br /> Cấ<br /> Số<br /> Đ<br /> <br /> hả<br /> phục<br /> hồi<br /> <br /> hực ậ ái inh<br /> <br /> kh i hác kiệ<br /> <br /> 4-6<br /> <br /> 9 - 11<br /> <br /> 14 - 16<br /> <br /> 20<br /> <br /> 24<br /> Cop 1<br /> <br /> 22<br /> Cop 2<br /> <br /> 18<br /> Cop 3<br /> <br /> 17<br /> Sol<br /> <br /> úc<br /> ậ<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> Số<br /> Đ<br /> Mậ<br /> <br /> 48<br /> 0,3<br /> 5567<br /> 1,7- 1,9<br /> 52<br /> 0,3<br /> 856<br /> 7,2<br /> 7,4<br /> 24<br /> <br /> ủ<br /> (m)<br /> <br /> Số<br /> Đ<br /> Mậ<br /> <br /> ỗ<br /> D1,3 ≥ cm<br /> <br /> (m)<br /> (cm)<br /> <br /> Đườ<br /> Số<br /> <br /> Dây leo<br /> 2.1. G<br /> <br /> ủ<br /> <br /> 43<br /> 0,2<br /> 4692<br /> 1,7- 1,9<br /> 64<br /> 0,5<br /> 1237<br /> 15,5<br /> 16,6<br /> 17<br /> <br /> 30<br /> 0,2<br /> 3155<br /> 1,4- 1,7<br /> 54<br /> 0,6<br /> 983<br /> 19,6<br /> 21,2<br /> 16<br /> <br /> o n 4-6 năm<br /> <br /> T<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ì<br /> ơ<br /> <br /> 53<br /> 0,3<br /> 6874<br /> 2,0- 2,5<br /> 58<br /> 0,4<br /> 1656<br /> 9,5<br /> 9,7<br /> 21<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ưở<br /> <br /> ủ<br /> SNR, ồ<br /> ươ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ,<br /> <br /> , ố<br /> ậ ễ<br /> ủ<br /> <br /> ,<br /> <br /> Gồ<br /> <br /> ệ<br /> ẽ T<br /> ầ : Tầ<br /> <br /> ồ<br /> ầ<br /> c<br /> <br /> ỗ, ầ<br /> <br /> Tầ<br /> ỗư<br /> ế<br /> ố<br /> ưN<br /> (Ficus hispida), Ràng ràng mít (Ormosia<br /> balansae),<br /> (Mallotus paniculatus), M<br /> ỉ (Archidendron clypearia), K<br /> ơ<br /> (Machilus bonii),... K<br /> ư<br /> ỗ<br /> ư<br /> ì<br /> ,<br /> ậ<br /> ±<br /> ,<br /> ủ<br /> ,<br /> Tầ<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ậ<br /> ±<br /> ,<br /> , -1,9<br /> T<br /> ầ<br /> ỗ<br /> ọ L<br /> (L<br /> )<br /> ư M<br /> (Cryptocarya chinensis), Màng tang (Litsea cubeba), ờ ờ<br /> (Litsea glutinosa) ọ<br /> è<br /> (T<br /> ) ư S<br /> ọ (Eurya acuminata), Vố<br /> ố (Schima wallichii) ọ<br /> (M<br /> ) ưV<br /> (Ficus heterophylla), Ngái lông (Ficus hirta) ọ T<br /> (M<br /> )<br /> ư Đ<br /> (Albizia lucidior) ọ<br /> (H<br /> )<br /> ư T<br /> (Cratoxylum<br /> cochinchinense), Đ<br /> ọ (Cratoxylum pruniflorum)<br /> ọX<br /> (M<br /> ), ọ T ầ ầ (E<br /> ), ọ<br /> (U<br /> ),<br /> ư L<br /> (Chukrasia<br /> tabularis), T ẩ<br /> (Aporosa dioica), Ngát (Gironniera subaequalis),<br /> Tầ<br /> ươ<br /> ,<br /> ,<br /> ậ<br /> ọH<br /> (P<br /> ) ư<br /> (Imperata cylindrica),<br /> ng lau (Centosteca latifolia), Chè vè<br /> (Miscanthus sinensis),<br /> ọ<br /> (A<br /> ) ư Đơ<br /> ố (Bidens pilosa),<br /> (Emilia<br /> odoratum),<br /> ố<br /> ọR<br /> (A<br /> ), ọ<br /> (<br /> ),...<br /> ưM<br /> ươ (Celosia argentea),<br /> ầ (Kyllinga nemoralis),...<br /> T<br /> ậ<br /> ầ<br /> ồ<br /> ủ ế<br /> ọT<br /> (A<br /> ), ọ<br /> Đậ (F<br /> ), ọ ủ<br /> (<br /> ), ọ ầ<br /> (<br /> ), ọ K<br /> (Convolvulaceae),<br /> ư H<br /> ủ<br /> ắ (Streptocaulon juventas), Sắ<br /> ừ (Pueraria<br /> montana), ủ<br /> (Dioscorea persimilis), M<br /> (Coccinia grandis),<br /> ầ<br /> (Argyreia capitala),<br /> Ư<br /> <br /> ườ<br /> <br /> :<br /> <br /> Ƣ hợp 1: Ràng ràng mít (Ormosia balansae) + K<br /> ơ (Machilus bonii) + Lòng<br /> mang (Pterospermum heterophyllum) + T ẩ<br /> (Aporosa dioica) + H<br /> (Trema orientalis).<br /> Ƣ hợp 2:<br /> (Mallotus paniculatus) + M<br /> (Ficus hispida) + Ba bét (Mallotus barbatus) + ờ ờ<br /> <br /> ỉ (Archidendron clypearia) + Ngái<br /> (Litsea glutinosa).<br /> <br /> 1617<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2